kleopa
05.06.07,10:55
Prosím o rýchlu radu ako sa vysporiadať s DPH v prípade, že sme predali svoje výrobky odberateľovi z USA za dohodnutých dodacích podmienok FCA (... riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru na dohodnutom mieste - v našom prípade v sídle našej firmy pri naložení tovaru do kamióna - 28.5.2007) Prepravu si obstaral aj platí odberateľ. Kamión však havaroval ešte na území Slovenska a časť tovaru je značne poškodená a nepoužiteľná. Musíme dodaniť uvedenú dodávku ešte do mája 2007 a celú? Škody posúdia naši pracovníci a po dohode bude zrejme zaslaná nová dodávka. Ako si potom vysporiadam DPH?
Vladimír Ozimý
05.06.07,11:00
Prvom rade nechápem prečo vy preberáte zodpovednosť za niečo čo si bol odberateľ povinný zabezpečiť a znášať riziká...a podľa mňa škoda nemá vplyv na DPH...iba krádež...
kleopa
05.06.07,11:27
škoda ako taká vplyv na DPH síce nemá, ale ja som vystavila odberateľskú faktúru, ktorá je oslobodená od dane (keďže som predpokladala, že to bude vývoz), ale nebudem mať o vývoze doklad (potvrdené JCD), pretože tovar neopustí územie Slovenska. Preto ma zaujíma či musím túto dodávku dodaniť?
Jana Acsová
05.06.07,11:59
škoda ako taká vplyv na DPH síce nemá, ale ja som vystavila odberateľskú faktúru, ktorá je oslobodená od dane (keďže som predpokladala, že to bude vývoz), ale nebudem mať o vývoze doklad (potvrdené JCD), pretože tovar neopustí územie Slovenska. Preto ma zaujíma či musím túto dodávku dodaniť?Dobropisom - zrejme z dôvodu zrušenia dodávky. K dodaniu nedošlo.
kleopa
05.06.07,12:57
Asi Vám celkom nerozumiem, dobropisom by som si vrátila tovar späť do vlastných zásob a v DPH by mi to odišlo iba ako základ z riadku 8 DP, ale daň by som neodviedla, chápem to správne? Dobropis však vystavovať nechcem, predaný tovaru už nie je mojim majetkom.
Vladimír Ozimý
05.06.07,13:11
no čo dostatnete ho naspäť a cez nejaký zápis o škode ho vylúčite zo skladu ako nedaňový výdavok s tým že škoda nepodlieha DPH...
Jana Acsová
05.06.07,13:16
Asi Vám celkom nerozumiem, dobropisom by som si vrátila tovar späť do vlastných zásob a v DPH by mi to odišlo iba ako základ z riadku 8 DP, ale daň by som neodviedla, chápem to správne? Dobropis však vystavovať nechcem, predaný tovaru už nie je mojim majetkom.A máte potvrdenie ... JCD ... o zrealizovanom vývoze?
Jana Acsová
05.06.07,13:20
Narážam na § 47 ZDPH ods. 3):

(3) Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Platiteľ musí mať k dispozícii písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru.
kleopa
06.06.07,06:25
Práve preto, že nebudem mať potvrdené JCD - pretože sa vývoz neuskutočnil, bola moja pôvodná otázka, či nemusím túto dodávku dodaniť. Kamión totiž havaroval s tovarom ešte na Slovensku a tovar územie nášho štátu neopustil a keďže je značne poškodený, asi ani neopustí. Odviedla by som DPH, ktorú by som si zrejme mohla nárokovať od odberateľa.
koňo
06.06.07,07:44
Ja si myslím, že kleopa uvažuje správne. Následky havárie znáša odberateľ (momentom nakládky), je na ňom, aby si škodu vymáhal na prepravcovi. DPH treba odviesť (bude súčasťou škody u US odberateľa), pretože vývoz nebude preukázaný.
Jana Acsová
06.06.07,08:01
Áno ... predpokladám, že riešenie závisí od toho, či k dodaniu došlo, alebo nie, teda či prešlo na odberateľa vlastnícke právo, komu vznikla škoda a kto ju bude vymáhať. Vzhľadom k neočakávanej situácii predpokladám, že to môže byť riešené aj dohodou partnerov.
kleopa
06.06.07,08:54
Ďakujem Vám.