wendymary
05.06.07,18:08
Ahojte, poraďáci, doteraz som tu iba šmírovala, ale k tomu, čo ma momentálne trápi, som nevyšmírovala nič, preto help me, please:

oprava havarovaného vozidla = 147 000 Sk
DPH = 27 930 Sk
celková faktúra = 174 930 Sk

K poistnej udalosti nebola privolaná polícia, takže okrem dohodnutej spoluúčasti 5 000 Sk poisťovňa krátila plnenie o 30%, čiže na účet nám poukázala 147000 - 44100-5000 Sk = 97 900 Sk.

A teraz 2 otázky:
1. dobre si myslím, ak si myslím, že 30% postih (44100 Sk) je z hľadiska dane z príjmov nedaňový náklad?
2. ak je pravda to, čo si myslím v bode č.1., máme nárok na odpočet celej DPH, alebo iba časti, prislúchajúcej k základu 102900 Sk ( 147000-44100)??

Vopred vďaka. :)
betka
05.06.07,18:40
Čo znamená pojem oprava?
Opravou sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom uvedenia do prevádzkyschopného stavu.

Oprava poškodeného majetku pri havárii automobilu: 511,343/321 (VOZD, prev.réžia)
Nárok na náhradu škody od poisťovne: 378/648 (POZD, iné príjmy).

z opravy auta mám nárok na odpočítanie DPH.

V prípade Vášho automobili nedošlo k totálnej škode, kedy by vozidlo nemohlo byť opraviteľné, a uvedené do prevádzkyschopného stavu. V tom prípade by som účtovala, ako uvádzate.

Daňovými výdavkami sú:par. 19/3
g) škody nezavinené daňovníkom
1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou,

(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež (par.21/2)
e) manká a škody1) presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda,