Iveta Matlovičová
11.06.07,09:40
Výška daňového bonusu by sa mala od 1.7.2007 upraviť, podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 o dani z príjmu v z.n.p. sa Daňový bonus podľa § 33 zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. Tento postup sa má po prvýkrát použiť za zdaňovacie obdobie roku 2007.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo
koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje vždy MPSVR, príp. Štatistický úrad SR. Pri valorizácii sa zohľadňuje nižší koeficient.


Zistila som, že Index rastu spotrebiteľských cien nízkopríjmových domácností za apríl 2007 v porovnaní s aprílom 2006 je 102,6, znamená to, že výška bonusu bude od 1.7.2007 v sume 540 x 1,0206 = 554 Sk/mesačne po zaokrúhlení ? Vie mi to niekto potvrdiť, pretože nikde som zatiaľ nejaké oficiálne vyhlásenie nenašla.
Ďakujem.