janaozi
11.06.07,14:20
S.r.o. rekonštruluje hotel a jeho súčasťou okrem ubytovania pre hostí sú
aj dva služobné byty pre personál. Na výdavky spojené s poskytovaním budúcich služieb (ubytovanie, reštauračné služby) uplatňujem odpočet DPH v plnej výške. Neviem ako postupovať pri výdavkoch na opravy,
zariadenie a údržbu služobných bytov. Bola by som rada, ak má niekto typ, alebo vie o vypracovaní tejto otázky z pohľadu DPH aj z pohľadu dane z príjmov a ani neviem, ak bude zamestnancom ubytovanie poskytnuté bezplatne, bude to pre nich zdaniteľný príjem,ak by nechal odkaz na stránku alebo možno niekde v knižnej forme bola táto otázka spracovaná.
Dá sa táto vec so služobným bytom vyriešiť tak,aby som si nekomplikovala DPH koefeicientom (podľa mňa zamestnancom nemôžem účtovať ubytovanie s DPH a nie je to náklad na poskytovanie zdaniteľných plnení).
Ďakujem veľmi pekne.
betka
12.06.07,13:00
Za poskytnutie služieb za protihodnotu sa považuje:
- využívanie tovaru, kt. tvorí súčasť aktív podniku, pre súkromnú potrebu osoby podliehajúcej dani alebo pre potrebu jej zamestnancov, príp. všeobecne k inému účelu ako pre potrebu jej podniku a je pri tom DPH z tohto tovaru plne alebo sčasti odpočítateľná.

Ak sa zdaniteľná osoba rozhodne, že IM, kt. využíva tak na podnikateľské, ako aj súkromné účely, bude pokladať za podnikateľský majetok, potom DPH splatná vo forme VC na obstaranie tohto majetku je v zásade úplne a bezodkladne odpočítateľná.
Ak sa ZO rozhodne, že celú budovu bude pokladať za súčasť aktív svojho podniku a časť budovy bude užívať na súkromné účely, na jednej strane táto osoba má nárok na odpočítanie vstupnej DPH a na druhej strane podlieha príslušnej povinnosti platiť DPh zo sumy nákladov vynaložených na uskutočnenie takého užívania.

Zaradenie fiktívneho nájomného plnenia, kt. uskutočňuje zdan. osoba sama voči sebe, pod režim výnimky zo zdanenia nie je prípustné.

A teda: Využívanie nehnuteľnosti zaredenej v OM v časti na súkromné účely a DPH pri obstaraní bola odpočítaná v plnej výške, je považovaná za dodanie služby podliehajúca dani, režim oslobodenia sa neuplatňuje.
betka
12.06.07,13:13
Ešte dodám.
Z pohľadu ZDP:
Príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak,

Ak zamestnancovi poskytnete byt bezodplatne, ppovažuje sa tento príjem zamestnanca za nepeńažné plnenie.
janaozi
13.06.07,08:37
Ďakujem za opoveď, ale prvej časti ohľadom DPH som veľmi nerozumela.
Pochopila som to takto: môžem odpočítavať DPH na vstupe, ak zamestnancovi prenajmem (či už bezplatne alebo za odplatu) odvádzam DPH
zo skutočných nákladov, na prevádzku tohto bytu.