Jozef Mihál
12.06.07,14:01
1. Zamestnanec počas roka 2006 zarábal približne 20000 Sk. K 31.12.2006 odišiel zo zamestnania a bolo mu vyplatené odstupné 40000 Sk, spolu jeho príjem v decembri dosiahol 60000 Sk. Musí podať ročné zúčtovanie?

a) musí, pretože každý zamestnanec musí podať ročné zúčtovanie,
b) musí, pretože jeho príjem v decembri bol vyšší, ako 47475 Sk,
c) nemusí, pretože v žiadnom mesiaci jeho príjem, započítavaný do vymeriavacieho základu zamestnanca, nepresiahol 47475 Sk. Odstupné sa do vymeriavacieho základu zamestnanca nezapočítava.

2. Konateľ s.r.o. bol počas roka prihlásený v ZP ako samoplatiteľ. V s.r.o. nemal žiadne príjmy, s výnimkou podielov na zisku. Iné príjmy nemal. Musí podať ročné zúčtovanie?

a) nemusí, ako štatutár z podielov na zisku poistné neplatí,
b) musí, pretože musí zaplatiť poistné z podielov na zisku,
c) musí, pretože každý konateľ musí rovnako, ako tomu bolo v roku 2005, podať ročné zúčtovanie.

3. Zamestnanec počas roka mal mesačný príjem 10-15 tis. Okrem toho mal u zamestnávateľa aj dohodu o vykonaní práce, kde mu bolo jednorazovo vyplatených 50000 Sk. Musí podať ročné zúčtovanie?

a) nemusí, príjem na dohodu dosiahnutý popri zamestnaní sa do úvahy neberie,
b) musí, pretože každý, kto mal príjem na dohodu, musí podať ročné zúčtovanie,
c) musí, pretože v jednom mesiaci mal príjem v zamestnaní + na dohodu určite vyšší, ako 47475 Sk.

4. Zamestnanec počas roka mal mesačný príjem okolo 20 tis.Sk. Okrem toho ako sprostredkovateľ zdravotného poistenia pre istú zdravotnú poisťovňu mal príjmy okolo 15 tis. Sk, ktoré zdanil podľa § 6 zákona o dani z príjmov - ako SZČO v zdravotnej poisťovni prihlásený nebol. Musí podať ročné zúčtovanie?

a) nemusí, pretože príjem zo sprostredkovania zdravotného poistenia patrí medzi tzv. vylúčené príjmy,
b) musí, pretože mal aj príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, ktoré nepatria medzi tzv. vylúčené príjmy,
c) nemusí, pretože nebol SZČO a ako zamestnanec nemal v žiadnom z mesiacov príjem nad 47475 Sk.

5. Spoločník s.r.o. pracoval pre svoju spoločnosť na základe dohôd o vykonaní práce. Za mesiace február a august mu bolo na základe dohôd vyplatených dvakrát po 100000 Sk. Okrem toho bol SZČO (mal živnosť). Musí mu s.r.o. vystaviť doklad o príjmoch a ak áno, čo sa má uviesť do IV. oddielu (minimálny základ, príjem)?

a) Doklad o príjmoch sa spoločníkovi, ktorý pre s.r.o. pracoval na dohodu, nevystavuje,
b) Doklad o príjmoch mu treba vystaviť, vo IV. oddieli minimálny základ je všade nula a príjem za mesiace február a august je po 100000 Sk,
c) Doklad o príjmoch sa môže vystaviť ale vo IV. oddieli budú všade nuly.

6. Zamestnanec - poberateľ starobného dôchodku, bol práceneschopný od 5.9.2006 do 25.9.2006. Čo sa uvedie v doklade o príjmoch v V. oddieli?

a) nič,
b) obdobie od 5.9.2006 do 25.9.2006 - celé obdobie PN, aj keď od 15.9.2006 nemocenské ako dôchodca nepoberal,
c) obdobie od 5.9.2006 do 14.9.2006 - teda len obdobie, kedy poberal náhradu príjmu pri PN.

7. Zahrnie sa preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005 do úhrnu príjmov zamestnanca?

a) nie,
b) áno - ale len ak ročné zúčtovanie vykonal zamestnávateľ a vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie dane za rok 2005.

8. Kedy sa musí v tlačive "A" vyplniť riadok 34 – úhrn minimálnych základov?

a) vždy
b) len ak je nižší, ako 82800 Sk,
c) len ak je úhrn príjmov v riadku 33 nižší ako 82800 Sk.

9. Zamestanec bol v zamestnaní v čase od 1.1.2006 do 31.5.2006. Starobný dôchodok poberá od 1.2.2006. Aké dátumy sa uvedú v p. 41 v V. oddieli tlačiva "A"?

a) obdobie, kedy bol zamestnancom, teda "od 1.1.2006 do 31.5.2006",
b) obdobie, kedy bol poberateľom starobného dôchodku, teda "od 1.2.2006 do 31.12.2006",
c) obdobie, kedy bol zamestnancom a súčasne poberateľom starobného dôchodku, teda "od 1.2.2006 do 31.5.2006".

10. Zamestnanec dosiahol za rok 2006 príjem v úhrne 800000 Sk, pričom na Slovensku bol do 31.10.2006, od 1.11.2006 pracuje v Rakúsku, kde je i zdravotne poistený. Poistné v ročnom zúčtovaní sa vypočíta zo základu:

a) 474750 Sk (10 x 47475 Sk),
b) 569700 Sk,
c) 800000 Sk.

ZZP_§19
Jozef Mihál
15.06.07,07:02
Správne odpovede:

1.c)
2.a)
3.a)
4.b)
5.b)
6.c)
7.a)
8.c)
9.b)
10.b)