M3G
12.06.07,13:47
Vzhľadom na nejednoznačnosť v príspevkoch som dal otázku na DRSR:
Občan SR má živnosť na Slovensku, ale niektoré nákladné autá, ktoré používa na podnikanie, majú českú ŠPZ(to znamená, že automobily používa na podnikanie česká firma, ktorá za nich aj zaplatila daň z motorových vozidiel v ČR a ktorá tieto automobily prenajíma slovenskému živnostníkovi).
Kde má živnostník(resp. má vôbec povinnosť) podať daňové priznanie a uhradiť daň z motorových vozidiel, ak autá sú registrované v cudzine. Zaujíma ma situácia po 1.1.2006

Odpoveď z DRSR (upravené)
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Dňa 1. decembra 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 517/2005 Z.z.. ktorým sa menil a dopĺňal zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej ? zákon o miestnych daniach?).
Účinnosťou zákona o miestnych daniach, je predmetom dane (§ 84) z motorových vozidiel okrem vozidla, ktoré má pridelené v Slovenskej republike(SR) evidenčné číslo alebo osobitné resp. zvláštne evidenčné číslo /§ 84 písm. a) / už aj vozidlo, ktoré nie je evidované v SR /§ 84 písm. b) /.
Zároveň sa na predmet dane viažu ďalšie dve podmienky a to, zaradenie vozidla do kategórie vozidiel M, N a O, a používanie vozidla podnikanie.
Za podnikanie v súlade s citovaným zákonom, sa považuje tak podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka(OZ), ako aj dosahovanie príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti vymedzenej v ustanovení § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 OZ sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Zároveň cit. ustanovenie okrem pojmu podnikanie vymedzuje aj pojem podnikateľ, t.z., ktorá osoba sa považuje za podnikateľa.
Na predmet dane sa súčasne viaže aj podmienka vzniku daňovej povinnosti upravená v § 89 ods. 1 zákona o miestnych daniach, podľa ktorej daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v SR, ale je v SR používané na podnikanie
Ak prenajaté motorové vozidlo, ktoré nie je evidované v SR, ale je slovenskou spoločnosťou spĺňajúcou podmienku § 2 OZ v SR používané na podnikanie (za účelom dosiahnutia zisku), uvedené vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, nakoľko sú splnené podmienky pre naplnenie predmet dane (§ 84) a vzniku daňovej povinnosti(§ 89 ods. 1).
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa § 85 zákona o miestnych daniach slovenská spoločnosť, ktorá prenajaté vozidlo používa na podnikanie.
Podľa § 97 zákona o miestnych daniach, ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.
Medzi MF SR a MF ČR bola uzatvorená dohoda o vzájomnom oslobodení cestných motorových vozidiel od cestnej dane. Doposiaľ nebola ani jednou zo strán vypovedaná ale so z....(prišlo mi to vyseknuté, ako keby naschvál)

Zatiaľ:
1. Východisko: Daň musí zaplatiť každý, kto využíva automobil na podnikanie Podľa § 85 Zákona o miestnych daniach je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie. Teda podľa tohoto mi vychádza, že daň z motorových vozidiel musí zaplatiť prenajímateľ aj nájomca, pokiaľ medzinárodná dohoda neustanovuje inak


2. Východisko: Medzinárodná dohoda ustanovuje inak, t.j. podľa mňa ak zaplatí "cestnú daň" v ČR, nemusí platiť v SR
Johanka
12.06.07,14:23
§84 Predmet dane
Predmetom dane je MV a prípojné vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie M,N a O a používa sa na podnikanie a
a) má pridelené v SR EVČ, osobitné EVČ alebo zvláštne EVČ alebo
b) nie je evidované v SR.


§ 89 ods.1
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v SR, ale je v SR používané na podnikanie.

Daňovníkom je nájomca a v zmysle § 84 je prenajaté MV predmetom dane.


Zákony treba dodržiavať ako celok, nie "vystrihovať" čo sa nám hodí ;) :) .
M3G
13.06.07,21:07
§84 Predmet dane
Predmetom dane je MV a prípojné vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie M,N a O a používa sa na podnikanie a
a) má pridelené v SR EVČ, osobitné EVČ alebo zvláštne EVČ alebo
b) nie je evidované v SR.


§ 89 ods.1
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v SR, ale je v SR používané na podnikanie.

Daňovníkom je nájomca a v zmysle § 84 je prenajaté MV predmetom dane.


Zákony treba dodržiavať ako celok, nie "vystrihovať" čo sa nám hodí ;) :) .


:) Mne sa zdá, že tú najdôležitejšiu časť odpovede mi naschvál vystrihli :).
Takže stále neviem, či má alebo nemá zaplatiť aj v SR. Asi sa budem musieť pohrabkať v medzinárodných dohodách...