JDM
12.06.07,15:30
Prebrala som účtovníctvo jedného združenia. Ide o manželov poskytujúcich občerstvenie pod názvom Združenie - Bistro .... . O zisk sa delia polovične. Bistro je plátcom DPH. Účtuje sa v JÚ. Ale: manželka si otvorila predajňu textilu. IČO a IČ DPH bistra a predajne textilu sú rovnaké. Faktúry a všetky účtovné doklady chodia na Združenie- Bistro. Predajňa je tiež plátcom DPH. Predchodkyňa podávala 2 daň.priznania DPH. Jedno za bistro, jedno za predajňu, ale DIČ bolo rovnaké. Nejako sa mi to nezdá. Je to správne?
Ďakujem.
Johanka
12.06.07,16:02
Pri združení sa doklady vystavujú vždy s identifikačnými údajmi jedného z účastníkov združenia, ktorý je aj poverený vedením účtovníctva za združenie. V otázke mi chýba info o čie IČO a IČ DPH ide v prípade združenia (manžela alebo manželky).
Ak predmetom činnosti združenia nie je predaj textilu, doklady pre predajňu textilu musia byť vystavované na meno a s identifikačnými údajmi manželky ...
Bývalá pani účtovníčka určite nepodávala DP DPH 2 kusy za jedného daňovníka. DP DPH podáva ten, kto je poverený vedením účtovníctva, druhý, resp. ďalší účastníci združenia podávajú tzv. nulové priznanie - na prvej strane dajú krížik, do okienka - v zdaň.období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane alebo podajú DP, ktoré sa týka ich činnosti mimo združenia. Tzn. že údaje za združenie uvádza v DP DPH iba ten, na ktorého sú vystavované doklady týkajúce sa činnosti združenia.
JDM
12.06.07,16:44
Johanka ďakujem, takže budem musieť popátrať po presnom predmete činnosti združenia. A s tým DP DPH by to mohlo byť tak, že manžel by si podával napr. za bistro a manželka na predajňu? A ak by to takto bolo, bolo by to asi správne, však? Ďakujem pekne.
Johanka
12.06.07,16:52
Odpoveď áno je len taká hypotetická ...
Treba zistiť:
- predmet činnosti združenia,
- na ktorého účastníka združenia sú vystavované doklady.
JDM
12.06.07,18:01
Johanka pekne ďakujem za odpovede, tie doklady sú v práci, ale keď tam spätne uvažujem, tak sa mi zdá, že bistro je v dokladoch uvádzané na pána a textil na pani.
ekopo
12.06.07,20:58
Prebrala som účtovníctvo jedného združenia. Ide o manželov poskytujúcich občerstvenie pod názvom Združenie - Bistro .... . O zisk sa delia polovične. Bistro je plátcom DPH. Nie bistro, ale účastníci združenia sú platcom DPH Účtuje sa v JÚ. Ale: manželka si otvorila predajňu textilu. IČO a IČ DPH bistra a predajne textilu sú rovnaké -je to tá istá osoba. Faktúry a všetky účtovné doklady chodia na Združenie- Bistro veľmi nesprávne - musia chodiť na povereného účastníka združenia s jeho identifikačnými znakmi. Predajňa je tiež plátcom DPH predajňa nie je platcom DPH - účastníci združenia sú platcami DPH. Predchodkyňa podávala 2 daň.priznania DPH . Jedno za bistro, jedno za predajňu, ale DIČ bolo rovnaké - absurdné. Nejako sa mi to nezdá. Je to správne?
Ďakujem.

Najskôr - v podstate súhlasím s Johankou.
Dôležité rozpory som uviedol červene. A mimochodom, poverená osoba aj keď má viac činností vedie 1 (jeden) PD . Všetky doklady musia byť vystavené na povereného člena (nie na "názov" združenia).
abel
12.06.07,21:17
Ja som to pochopila takto: Manželia - obidvaja FO - uzavreli zmluvu o združení a podnikajú v oblasti občerstvenia - BISTRO. Každý z nich musí mať živnostenské oprávnenie s prideleným IČO a DIČ. Keďže sú platcami DPH, každý má aj svoje IČ DPH. Určili si poverenú osobu, ktorou je manžel. Všetky doklady musia byť adresované na jeho meno, s jeho IČO a s jeho IČ DPH. Daňové priznanie k DPH podáva manžel za celé bistro, manželka podáva tzv. nulové, ako spomína Johanka. Pokiaľ si okrem bistra manželka otvorila obchod s textilom a na toto podnikanie nemajú uzatvorenú zmluvu o združení, manžel podáva DP k DPH za Bistro a manželka podáva DP k DPH samostatne za celý textil. Pokiaľ majú v zmluve o združení napr. 50 % - ný podiel, v daňovom priznaní ( myslím už k dani z príjmu ) uvedie manžel len svoj podiel zo združenia a manželka svoj podiel zo združenia + celý podiel z textilu. Každý z nich je samostatný podnikateľ, len príjem a výdavky zo združenia si delia podľa zmluvy a inak môže mať každý ešte svoje aktivity v rámci svojho živnostenského oprávnenia. Doklady sa nesmú premiešavať a pokiaľ je poverenou osobou za bistro manžel, ani jeden doklad nemôže byť vystavený na manželku. Ak má textil manželka len sama na seba, nesmú tam byť v žiadnom prípade uvedené údaje manžela.