Jozef Mihál
12.06.07,16:51
1. SZČO musí vykonať ročné zúčtovanie:

a) vždy,
b) len ak neplatil preddavky,
c) len ak za rok 2006 dosiahol príjem vyšší ako 91200 Sk.

2. Do riadku 26 v tlačive typ "B" sa zapíše:

a) úhrn preddavkov zaplatených počas roka 2006,
b) úhrn preddavkov zaplatených za rok 2006,
c) úhrn preddavkov zaplatených za rok 2006 a nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2005.

3. Do riadku 27 v tlačive typ "B" sa zapíše:

a) základ dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov za rok 2006,
b) základ dane podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov za rok 2006,
c) základ dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov za rok 2006, okrem prípadných príjmov z prenájmu a činnosti osobnej asistencie.

4. Podnikateľ mal za rok 2006 stratu (záporný základ dane). Do riadku 27 v tlačive typ "B" zapíše:

a) sumu straty, teda zápornú hodnotu,
b) nulu.

5. Podnikateľ mal v roku 2006 kladný základ dane 300000 Sk. V daňovom priznaní si však uplatnil stratu z roka 2005 vo výške 200000 Sk. Do riadku 27 v tlačive typ "B" zapíše:

a) 100000 Sk, teda základ dane z roka 2006, znížený o stratu z roka 2005,
b) 200000 Sk, teda sumu straty z roka 2005,
c) 300000 Sk, teda základ dane z roka 2006.

6. Do riadku 28 v tlačive typ "B" sa zapíše:

a) suma platieb na zdravotné poistenie, ktoré si podnikateľ uplatnil do daňovo uznaných nákladov v daňovom priznaní za rok 2006,
b) suma preddavkov zaplatených za rok 2006,
c) suma preddavkov zaplatených za rok 2006 a nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2005,
d) nič, riadok 28 sa nevypĺňa.

7. Podnikateľka počas roka 2006 poberala materské do 10.4., od 11.4. poberá rodičovský príspevok. Čo uvedie v tlačive "B" v riadkoch 31, 34 a V oddieli V.?

a) riadok 31 = 1.1.2006 - 31.12.2006, dôvod "C", riadok 34 = 41400, oddiel V. nevyplní,
b) riadok 31 = 11.4.2006 - 31.12.2006, "C", riadok 34 = 29900, do oddielu V. uvedie dni, kedy poberala materské,
c) riadok 31 = 1.1.2006 - 10.4.2006, dôvod "A", riadok 34 = 11500, do oddielu V. uvedie dni, kedy poberala rodičovský príspevok.

8. Kedy sa musí v tlačive "B" vyplniť oddiel VI.?

a) vždy,
b) len ak vymeriavací základ v riadku 29 je menší ako 82800 Sk,
c) len ak vymeriavací základ v riadku 29 je menší ako 82800 Sk a minimálny základ za celý rok je takisto menší ako 82800 Sk, napríklad ak podnikateľ poberal nemocenské dávky alebo nebol SZČO celý rok.

9. Podnikateľ si založil živnosť k 6.2.2006, živnosť prerušil k 15.11.2006. V ostatnom čase bol evidovaný nezamestnaný bez príjmu. Aký počet mesiacov zapíše v tlačive "B" do riadku 62?

a) 8,
b) 9,
c) 10.

10. Tlačivo "B", riadky 65 a 66. Ktoré tvrdenia sú správne?

a) SZČO, zamestnanie nemá, ak riadok 65 = 450, tak riadok 66 = 450,
b) SZČO, zamestnanie má, ak riadok 65 = 320, tak riadok 66 = 1064,
c) SZČO, poberá invalidný dôchodok, ak riadok 65 = 99, tak riadok 66 = 0,
d) SZČO, študent, ak riadok 65 = 8000, tak riadok 66 = 7256.

ZZP_§19
Jozef Mihál
15.06.07,07:05
Správne odpovede:

1.a)
2.b)
3.c)
4.a)
5.c)
6.a)
7.b)
8.c)
9.b)
10.c) a d)