Maxima25
14.06.07,12:48
prosim vas, ked vystavujem fa za najomne s dph, datum vystavenie je 23.3.2007 ale datum dodania sluzby je 1.4.2007 (najomne na 4/2007), tak tuto fa uvadzam ako vystupne dph do 1Q alebo 2Q?
betka
14.06.07,12:51
Dodania služby je apríl. T.j. 2.Q.
JAJA11
14.06.07,12:52
prosim vas, ked vystavujem fa za najomne s dph, datum vystavenie je 23.3.2007 ale datum dodania sluzby je 1.4.2007 (najomne na 4/2007), tak tuto fa uvadzam ako vystupne dph do 1Q alebo 2Q?

Dôležité je kedy nabehne platba, ak Vám nabehne ešte v marci, vznikne povinnosť uviesť ju ešte v marci. Je lepšie vystaviť fa v ten deň, kedy vzniká dodanie služby alebo neskôr. Pri vystavení dopredu vznikajú problémy, ktoré sa dajú vysvetliť rôznym spôsobom.:rolleyes:
ZDENIELA
14.06.07,12:56
Ja by som sa v tomto prípade prísne držala nájomnej zmluvy. A nevystavovala by som fa vopred, len ak by to bolo v zmluve riadne dohodnuté. Vystaviť fa v marci, keď zdaniteľné plnenie je apríl, sa mi vôbec nepáči, jedine ak formou zálohy ... zdá sa mi to zbytočne komplikované. Ale stojím si za svojím, držať sa nájomnej zmluvy ;)
betka
14.06.07,13:32
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. ....

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca.Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Mikolajova
22.08.07,07:37
Prosím Vás, ak je v zmluve dojednané, že nájomné je platené vopred, stále do 15. (napr. za 09/2007 platené najskôr 15.08.2007) môžem vystaviť faktúru so zdaniteľným plnením dňom vystavenia, alebo 15.08. alebo ako? Podotýkam, že firma vystavuje faktúru nakoľko požaduje platbu vopred tak ako je dohodnuté v zmluve a šéf to chce urobiť cez faktúru a nie zálohovú.
emgeton
22.08.07,07:53
Prosím Vás, ak je v zmluve dojednané, že nájomné je platené vopred, stále do 15. (napr. za 09/2007 platené najskôr 15.08.2007) môžem vystaviť faktúru so zdaniteľným plnením dňom vystavenia, alebo 15.08. alebo ako? Podotýkam, že firma vystavuje faktúru nakoľko požaduje platbu vopred tak ako je dohodnuté v zmluve a šéf to chce urobiť cez faktúru a nie zálohovú.

Daňová povinnosť vám môže vzniknúť prijatím platby alebo najskôr prvým dňom obdobia, kt. sa požadovaná platba týka, podľa toho, kt. z nich nastane skôr.
Vo vašom prípade nie je možné v súlade so zákonom vystaviť vopred fa so zdan. plnením 15.8.
Vladimír Ozimý
22.08.07,07:57
Prosím Vás, ak je v zmluve dojednané, že nájomné je platené vopred, stále do 15. (napr. za 09/2007 platené najskôr 15.08.2007) môžem vystaviť faktúru so zdaniteľným plnením dňom vystavenia, alebo 15.08. alebo ako? Podotýkam, že firma vystavuje faktúru nakoľko požaduje platbu vopred tak ako je dohodnuté v zmluve a šéf to chce urobiť cez faktúru a nie zálohovú.

Buď vystavíte zálohovu a na základe prijatej zálohy vystavíte ostrú fa zo zdaniteľným plnením kedy bola prijatá platba alebo potom zdaniteľné plnenie nastane až v 9 mesiaci to jest najskôr 1 najneskôr 30.9.
Jajina
23.08.07,08:05
Daňová povinnosť vám môže vzniknúť prijatím platby alebo najskôr prvým dňom obdobia, kt. sa požadovaná platba týka, podľa toho, kt. z nich nastane skôr.
Vo vašom prípade nie je možné v súlade so zákonom vystaviť vopred fa so zdan. plnením 15.8.

Tiež prenajímame nebytové priestory a pre pár nájomcov vystavujem mesačne faktúry do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca - čiže vopred
napr.za september vystavím 15.8. a dátum dodania dávam zhodný s dátumom vystavenia. Aj v nájomnej zmluve máme uvedené že faktúra bude vystvená do 15.dňa a splatná do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.
Ale už sa nám stalo, že faktúru zaplatil až v aktuálnom mesiaci.

PROSÍM AK SA MÝLIM OPRAVTE MA, kto má s týmto lepšie skúsenosti !! :confused: :confused:
V zákone sa píše len o najneskoršom dátume dodania, je to chyba ak štátu odvedieme DPH skôr ako je poskytnutá služba ? Je možné vystaviť vôbec faktúru 15.8. s dátumom dodania 1.9. ?
A ešte v § 19 odst.3 sa v strede píše ... ak platitel požaduje opakovane popri nájme dodanú elektrinu a plyn, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry.
emgeton
23.08.07,08:39
Tiež prenajímame nebytové priestory a pre pár nájomcov vystavujem mesačne faktúry do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca - čiže vopred
napr.za september vystavím 15.8. a dátum dodania dávam zhodný s dátumom vystavenia. Aj v nájomnej zmluve máme uvedené že faktúra bude vystvená do 15.dňa a splatná do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.
Ale už sa nám stalo, že faktúru zaplatil až v aktuálnom mesiaci.

PROSÍM AK SA MÝLIM OPRAVTE MA, kto má s týmto lepšie skúsenosti !! :confused: :confused:
Takže vo väčšine prípadov máte na fa chybne uvedený dátum dodania.

V zákone sa píše len o najneskoršom dátume dodania, je to chyba ak štátu odvedieme DPH skôr ako je poskytnutá služba ? Ano, je.
Je možné vystaviť vôbec faktúru 15.8. s dátumom dodania 1.9. ? Je to možné.
A ešte v § 19 odst.3 sa v strede píše ... ak platitel požaduje opakovane popri nájme úhradu za presnédodanú dodané množstvo elektriny a plynu (vody, tepla), vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry. Presné dodané množstvo elektriny, vody, plynu ... vopred neviem určiť, faktúrujem to za uplynulé obdobie. Aby sa predišlo možným problémom so vznikom daňovej povinnosti pri "refakturácii" tohoto tovaru, zákon predpisuje deň vzniku daňovej povinnosti v tomto prípade na deň vyhotovenia fa.


zvýraznené
Jajina
23.08.07,08:53
Ďakujem "emgetonu" za rýchlu odpoveď.

Ešte malý dotaz.
Ak by som vystavila zálohovú faktúru v 15.8. na september a túto faktúru by mi uhradil ešte v auguste, potom by bol deň dodania dátum prijatia uhrady, aj ked je skôr ako mesiac ktorého sa nájom týka?
Platí pri nájme toto pravidlo?
emgeton
23.08.07,09:04
Ďakujem "emgetonu" za rýchlu odpoveď.

Ešte malý dotaz.
Ak by som vystavila zálohovú faktúru v 15.8. na september a túto faktúru by mi uhradil ešte v auguste, potom by bol deň dodania dátum prijatia uhrady, aj ked je skôr ako mesiac ktorého sa nájom týka?
Platí pri nájme toto pravidlo?

Toto pravidlo platí.

Daňová povinnosť vzniká dodaním ... alebo prijatím platby, podľa toho, čo nastane skôr.
Orsz
27.09.07,08:13
Nedá mi, aby som sa vrátila k tejto téme, hlavne preto, že sa mi dostala do rúk nájomná zmluva od klienta, v ktorej je napísané, že je nájomné je splatné vopred, teda za obdobie od 1.10.-31.12.2007, je splatnosť do 31.8.2007. Faktúra bola vystavená dňom spísania zmluvy 20.8.2007, s uvedeným dńom daňovej povinnosti 20.8.2007, a ide o nájomné na obdobie 1.10.-31.12.2007. Mám obavy uplatniť si tu odpočet DPH za 3.štvrťrok, nakoľko je to pre klienta aj 1.zdaňovacie obdobie (teda začal byť platcom DPH), pretože odpočítam DPH zo služby skôr ako bola doodaná. Zaplatená bola 2.9.2007. Pýtala som si doklad na prijatú zálohovú platbu a potom, nech vystavia riadnu fa - a oni, že je správne tak, ako mi dali, vraj to už robia dlho, a všetkým nájomníkom. Dokonca v zmluve je, že nájomné bude ďalej splatné pred začatím každého štvrťroka bez fakturácie - a ide o platcov DPH - tiež je to na zamyslenie, kedy by som mala robiť predpis na nájomné a následne na odpočet na DPH, a tiež sa mi nepáči, že platiteľ DPH - prenajímateľ nebude vystavovať ďalej faktúry, čo by v zmysle DPH mal.
Viete mi niekto poradiť, čo s tým?
Orsz
01.10.07,22:15
Odpovedám si sama, a možno aj pre mnohých ďalších, ktorých tento problém zaujal. Ak v zmluve je uvedené, že splatnosť nájmu je pred začatím dodania, napr. 15.9. na nájomné od 1.10-31.10.07, tak dňom dodania je 15.9.07, ako je uvedené v zmluve. Aj faktúra takto vystavená je v poriadku. Ak zmluva spĺňa všetky náležitosti podľa § 71 zák.o DPH, mal by byť súčasťou splátkový kalendár, tak je nárok na odpočet DPH, ak nie, dodávateľ by mal vystavovať faktúry.
emgeton
01.10.07,22:27
Odpovedám si sama, a možno aj pre mnohých ďalších, ktorých tento problém zaujal. Ak v zmluve je uvedené, že splatnosť nájmu je pred začatím dodania, napr. 15.9. na nájomné od 1.10-31.10.07, tak dňom dodania je 15.9.07, ako je uvedené v zmluve. Aj faktúra takto vystavená je v poriadku. Ak zmluva spĺňa všetky náležitosti podľa § 71 zák.o DPH, mal by byť súčasťou splátkový kalendár, tak je nárok na odpočet DPH, ak nie, dodávateľ by mal vystavovať faktúry.

To, o čom píšete sú platobné podmienky. Nie je to spôsob stanovenia daňovej povinnosti.
Dátum splatnosti nemôže určiť deň vzniku daňovej povinnosti. Ten je určený zákonom a to buď prijatím platby - §19/4 alebo dodaním služby - §19/2 ( aj so zohľadnením §19/3, kt. rieši kedy najneskôr vzniká daň. povinnosť z dodania služby pri čiastkových alebo opakovaných dodaniach). Nikde v zákone nevidím možnosť stanovenia vzniku daňovej povinnosti požadovaním platby vopred. Požadovanie platby pred dodaním sa považuje za zálohovú, preddavkovú, .... platbu. Až po jej prijatí vzniká daňová povinnosť. Ale to sa už asi tretí krát opakujem.
Orsz
01.10.07,22:32
Viem, že sa opakuješ, práve preto že sa opakujú aj iní, napísala som to, čo som napísala. Mám písomné stanovisko od daňovej poradkyne ohľadom tohto problému, uviedla, že v tomto prípade je rozhodujúce znenie nájomnej zmluvy a v nej uvedené podmienky fakturácie.
emgeton
01.10.07,22:39
Viem, že sa opakuješ, práve preto že sa opakujú aj iní, napísala som to, čo som napísala. Mám písomné stanovisko od daňovej poradkyne ohľadom tohto problému, uviedla, že v tomto prípade je rozhodujúce znenie nájomnej zmluvy a v nej uvedené podmienky fakturácie.

To sú podmienky fakturácie, nie podmienky vzniku daňovej povinnosti. Ani daňový poradca nemôže zmeniť znenie zákona. Môže k nemu poskytnúť svoj výklad. Ak Vám dala písomné stanovisko, za príp. sankciu zo strany DU zodpovedá ona. Ale ani jej písomné stanovisko Vám nedáva istotu, že jej odporúčanie je z hľadiska zákona správne.

K jej zodpovednosti: zodpovedá za svoje stanovisko iba pri jeho aplikácii vo firme, ktorej ho poskytla.
apo
02.10.07,10:52
Na podporu Emgeton.

Riešili sme tu problém, že daňový poradca mal nesprávny výklad zákona o DPH v súvislosti s povinnosťou vystaviť faktúru napriek existencii splátkového kalendára v eurách.

Pri opakovaných dodaniach a to sa týka aj nájmov je zákon o DPH jasný.

apo
ALBO
03.10.07,08:17
Nedá mi, aby som sa vrátila k tejto téme, hlavne preto, že sa mi dostala do rúk nájomná zmluva od klienta, v ktorej je napísané, že je nájomné je splatné vopred, teda za obdobie od 1.10.-31.12.2007, je splatnosť do 31.8.2007. Faktúra bola vystavená dňom spísania zmluvy 20.8.2007, s uvedeným dńom daňovej povinnosti 20.8.2007, a ide o nájomné na obdobie 1.10.-31.12.2007. Mám obavy uplatniť si tu odpočet DPH za 3.štvrťrok, nakoľko je to pre klienta aj 1.zdaňovacie obdobie (teda začal byť platcom DPH), pretože odpočítam DPH zo služby skôr ako bola doodaná. Zaplatená bola 2.9.2007. Pýtala som si doklad na prijatú zálohovú platbu a potom, nech vystavia riadnu fa - a oni, že je správne tak, ako mi dali, vraj to už robia dlho, a všetkým nájomníkom. Dokonca v zmluve je, že nájomné bude ďalej splatné pred začatím každého štvrťroka bez fakturácie - a ide o platcov DPH - tiež je to na zamyslenie, kedy by som mala robiť predpis na nájomné a následne na odpočet na DPH, a tiež sa mi nepáči, že platiteľ DPH - prenajímateľ nebude vystavovať ďalej faktúry, čo by v zmysle DPH mal.
Viete mi niekto poradiť, čo s tým?

Tiež sme polemizovali nad touto otázkou, lenže my poskytujeme oslobodený nájom, tak naše rozhodnutie nemá takmer žiadny dopad. Povedali sme si , že § 19/3 zadefinoval len najneskorší dátum . Neviem či toto tvrdenie prejde vášmu dodávateľovi pri kontrole (na školení na to nevedela zodpovedať).Vy môžete problém riešiť, že si DPH uplatníte až v nasledujúsom mesiaci a to už splní že deň DP je v danom Q (no a k Fa si dodajte korešpondenciu s nimi, že to nevystavia tak ako chcete.)
Ono pri nájomnon a splátkovom kalendári s platbou vopred je veľmi ťažké vyhovieť zákonu o DPH.Splátkový kalendár by bol dobrý, keby ste presne platili v daný deň..Keď to nedodržíte nastanú vám problémy s Dp a novými Fa do príslušného Q. Aj to by mali daniari chápať, čo prináša prax.
Mikolajova
04.10.07,14:29
Prosím Vás ohľadne nájmu v zmluve máme požiadavok, aby nám nájomcovia platili nájom vopred t.j. v 08/2007 za 09/2007. A tu je môj problém. Zinkasovala som platbu v 08/2007 na túto platbu som urobila daňový doklad, z dôvodu prijatia zálohy so zdaniteľným plnením dňom prijatia platby ale teraz som si nie istá, či v 09/2007 urobiť aj nejakú vyúčtovaciu faktúru, kde výsledná povinnosť bude nula alebo nechať len tú faktúru, ktorú mám na prijatú platbu v 08/2007.
betka
04.10.07,16:36
TO NIKOLAJOVA:

Zákon o DPH.
19/(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

Keďže ste prijali peniaze, vznikla Vám daňová povinnosť dňom prijatia platby, prričom ste povinná vystaviť daňový doklad.
apo
04.10.07,18:56
Doplnenie pre NIKOLAJOVA.

Komplikujte si život tak ako bolo už niekoľkokrát uvedené. To, že ste vystavili faktúru na základe prijatej úhrady je presne v súlade so zákonom o DPH.

Pri vystavovaní faktúr nám zákon o DPH dáva voľnosť ako pomenovať dátum v ktorom došlo k daňovej povinnosti.
Vo faktúrach najdeme: Daňová povinnosť, Dodanie služby, Dodanie tovaru, Prijatie úhrady a podobne.

Pri vystavení faktúry na základe prijatej úhrady je daňová povinnosť daná dňom prijatej úhrady a takto by to malo byť uvedené aj vo faktúre.

Ako budete ďalej postupovať záleží od toho ako máte formulovanú zmluvu o nájme. Ak v zmluve máte uvedenú povinnosť vystaviť faktúru na každé opakované plnenie tak faktúru musíte vystaviť ešte raz, ale faktúra by mala byť zostavená tak, že od služby + DPH bude odpočítaná záloha aj DPH tak, aby výsledná suma DPH bola NULA aj celková suma k úhrade bola opäť NULA. Táto faktúra bude mať význam iba vo vzťahu k hospodárskemu výsledku.

Prax pri vystavovaní faktúr o dodaní tovaru a služby následne po vystavení faktúry na základe prijatej úhrady je ZLÁ nakoľko je bežné, že tieto faktúry majú uvedený deň daňovej povinnosti aj vyčíslenú DPH, čo často privedie k omylu a dvojnásobnému odpočtu DPH.

V prípade, že zo zmluvy Vám nevyplýva povinnosť vystaviť faktúru tak by som do zmluvy zahrnul formulku o povinnosti vystavovať faktúru na základe prijatej úhrady vopred z dôvodu posunu daňovej povinnosti na základe platby vopred.

apo
Orsz
04.10.07,20:45
Na podporu Emgeton
Riešili sme tu problém, že daňový poradca mal nesprávny výklad zákona o DPH v súvislosti s povinnosťou vystaviť faktúru napriek existencii splátkového kalendára v eurách.

Pri opakovaných dodaniach a to sa týka aj nájmov je zákon o DPH jasný.

apo

Ťažko sa vyjadrovať k tomu, či má daňový poradca pravdu alebo nemá, v každom prípade je to jeho vizitka, a .....že by hazardoval so svojim titulovaním? No neviem. Nejak však svoj problém vyriešiť musím - rozhodla som sa, že DPH si v mojom prípade uplatním dňom zaplatenia, teda 2.9.2007 - týmto dňom zaúčtujem aj faktúru, ktorá bola vystavená 20.8.2007, a týka sa nájmu od 1.10. - 31.12.2007. Vynútila som si aspoň pravidelné vystavovanie faktúr pri opakovaných dodaniach - nájomné, energie (v zmluve to riešia bez fakturácie - čo sa mi nepáči). Cez zálohy pri platbe vopred odmietajú - no takže poprosím ešte o posledný názor Vás poraďáci - môžem si to uplatniť aj dňom zaplatenia - ktorý bude skôr a samozrejme aj faktúra bude skôr?
emgeton
05.10.07,06:41
Ťažko sa vyjadrovať k tomu, či má daňový poradca pravdu alebo nemá, v každom prípade je to jeho vizitka, a .....že by hazardoval so svojim titulovaním? No neviem. Nejak však svoj problém vyriešiť musím - rozhodla som sa, že DPH si v mojom prípade uplatním dňom zaplatenia, teda 2.9.2007 - týmto dňom zaúčtujem aj faktúru, ktorá bola vystavená 20.8.2007, a týka sa nájmu od 1.10. - 31.12.2007. Vynútila som si aspoň pravidelné vystavovanie faktúr pri opakovaných dodaniach - nájomné, energie (v zmluve to riešia bez fakturácie - čo sa mi nepáči). Cez zálohy pri platbe vopred odmietajú - no takže poprosím ešte o posledný názor Vás poraďáci - môžem si to uplatniť aj dňom zaplatenia - ktorý bude skôr a samozrejme aj faktúra bude skôr?

Vstáva tu otázka. Môžme fa opísanú v riešenom prípade považovať za fa vystavenú v zmysle § 71 zák. 222/2004 Zz. Mám za to, že fa neobsahuje údaj podľa §71/2d; .

Doporučujem Vám i zarchivovať korešppondenciu s prenajímateľom, hlavne týkajúcu sa sporného prípadu ( tal ako písala Albo).

V prípade príp. sankcie zo strany DU to bude podkladom na vymáhanie náhrady škody od prenajímateľa.