Blsko
14.06.07,15:36
Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Znenie Zákona č. 462/2003 Z.z. po novele 338/2013 Z.z.

hore
§ 1 Predmet zákona
§ 2 Zamestnanec
§ 3 Zamestnávateľ

Podmienky nároku na náhradu príjmu
§ 4
§ 5
§ 6 Zánik nároku na náhradu príjmu
§ 7 Poskytovanie náhrady príjmu
§ 8 Výška náhrady príjmu

Spoločné ustanovenia
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13 Prechodné ustanovenie
§ 13a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
§ 13b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013


Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 413/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

911§ 1
Predmet zákona
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Tento zákon upravuje podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej len „náhrada príjmu“).

§ 2§ 2
Zamestnanec
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je
a) zamestnanec podľa osobitného predpisu,1)
b) fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených osobitným predpisom,1a) nie je povinne nemocensky poistená.

(2) Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody.

§ 3§ 3
Zamestnávateľ
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Zamestnávateľ je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

(2) Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Podmienky nároku na náhradu príjmu
§ 4§ 4
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“) a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu5) okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 5§ 5
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec
a) ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na
1. nemocenské podľa osobitného predpisu,6)
2. materské (http://www.porada.sk/materske#__AUTOKW) podľa osobitného predpisu7) alebo
3. rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) podľa osobitného predpisu;8) to neplatí, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,
b) ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
c) ak porušil liečebný režim určený lekárom,10) odo dňa porušenia liečebného režimu,
d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

§ 6§ 6
Zánik nároku na náhradu príjmu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Nárok na náhradu príjmu zaniká zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom dočasne práceneschopná a vznikol jej nárok na materské (http://www.porada.sk/materske#__AUTOKW) podľa osobitného predpisu.7)

§ 7§ 7
Poskytovanie náhrady príjmu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ.

(2) Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

§ 8§ 8
Výška náhrady príjmu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Výška náhrady príjmu je v období
a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a
b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

(2) V kolektívnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu14) možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

(3) Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu podľa odseku 1 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

(4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie (http://www.porada.sk/nemocenske-poistenie#__AUTOKW), pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie podľa osobitného predpisu.15) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie (http://www.porada.sk/nemocenske-poistenie#__AUTOKW), pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a) je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie (http://www.porada.sk/nemocenske-poistenie#__AUTOKW) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

(6) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 4 nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (http://www.porada.sk/nemocenske-poistenie#__AUTOKW), je denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie (http://www.porada.sk/nemocenske-poistenie#__AUTOKW) v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

(7) Denný vymeriavací základ určený podľa odsekov 5 a 6 nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu16) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.

(8) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. b) je podiel priemerného mesačného zárobku zisteného podľa osobitného predpisu15a) a čísla 30,4167.

(9) Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Spoločné ustanovenia
§ 9§ 9
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

(2) Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu.

(3) Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený lekárom.10)

(4) Zamestnávateľ má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnávateľ má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) vykonať kontrolu podľa prvej vety v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.

§ 10§ 10
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW), platu, odmeny za prácu alebo služobného príjmu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

(2) Suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

§ 11§ 11
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Nárok na náhradu príjmu sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patrí.

§ 12§ 12
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Spory vo veciach upravených týmto zákonom rozhodujú súdy.

§ 13§ 13
Prechodné ustanovenie
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Nároky vyplývajúce z dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

§ 13a§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Ak fyzická osoba je zamestnanec k 31. decembru 2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávateľ aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

§ 13b§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred 1. januárom 2013, suma náhrady príjmu sa určí aj po 31. decembri 2012 podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.------------------------------------------------------------------
1) § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z..
1a) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z.
2) § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
4) § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 34 ods. 2 a § 59 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
7) Zákon č. 461/2003 Z. z.
8) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
15) § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. Z. o nemocenskom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
15a) § 134 Zákonníka práce.
16) § 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.