Blsko
14.06.07,16:03
Prebieha aktualizácia Zákona, ďakujeme za porozumenie!
Zákon o sociálnych službáchÚplné znenie zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. z 5. decembra 2007.


Účinnosť od: 1.1.2014Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. po zmenách 317/2009 Z. z., 551/2010 Z. z., 50/2012 Z. z., 185/2012 Z. z., 413/2012 Z. z. a 485/2013 Z. z.:


hore
PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVAZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 Predmet úpravy
§ 2 Vymedzenie sociálnej službyDRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI PRÁVNYCH VZŤAHOV
PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB§ 3
§ 4 Partnerstvo
§ 5 Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služiebTRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNEJ SLUŽBY§ 6 Práva pri poskytovaní sociálnej službyPovinnosti poskytovateľa sociálnej služby
§ 7
§ 8
§ 9

§ 10 Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby

pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby


DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBYPRVÁ HLAVA

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY, FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY A ROZSAH

POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
§ 11 Určenie druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby a rozsahu poskytovania sociálnej služby
§ 12 Druh sociálnej služby
§ 13 Forma sociálnej služby
§ 14 Rozsah poskytovania sociálnej služby


DRUHÁ HLAVA

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 15 Vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností
§ 16 Odborné činnosti
§ 17 Obslužné činnosti
§ 18 Ďalšie činnosti
§ 19 Sociálne poradenstvo
§ 20 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
§ 21 Sociálna rehabilitácia
§ 22 Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
§ 23 Pracovná terapia
§ 23a Preventívna aktivita
§ 23b Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím


TRETIA HLAVA

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§ 24
§ 24a Terénna sociálna služba krízovej intervencie
§ 24b Nízkoprahové denné centrum
§ 24c Integračné centrum

§ 24d Komunitné centrum
§ 25 Nocľaháreň
§ 26 Útulok


§ 27 Domov na polceste
§ 28 Nízkoprahová sociálna služba pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu
§ 29 Zariadenie núdzového bývania


§ 30ŠTVRTÁ HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI§ 31 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života§ 32 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)


§ 33 Služba včasnej intervenciePIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKUPrvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek§ 34 Zariadenie podporovaného bývania
§ 35 Zariadenie pre seniorov§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby


POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI

PRVÁ HLAVA
SOCIÁLNA PREVENCIA
RIEŠENIE SOCIÁLNEJ NÚDZE
TRETIA HLAVA
FORMY RIEŠENIA SOCIÁLNEJ NÚDZEPRVÝ DIEL
SOCIÁLNE PORADENSTVO
§ 12

DRUHÝ DIEL
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANATRETÍ DIEL
SOCIÁLNE SLUŽBY

Prvý oddiel
Opatrovateľská službaDruhý oddiel
Organizovanie spoločného stravovaniaTretí oddiel
Prepravná služba
§ 17
§ 18
§ 18a
§ 19
§ 19a

Domov sociálnych služieb
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

Domov dôchodcov
§ 25

Zariadenie chráneného bývania
§ 26

Detský domov [/B]
§ 27

Domov pre osamelých rodičov
§ 28

Stanica opatrovateľskej služby
§ 29

Zariadenie pestúnskej starostlivosti
§ 30 Útulok
§ 31 Krízové stredisko
§ 32 Resocializačné stredisko
§ 33 Rehabilitačné stredisko
§ 34 Zariadenie opatrovateľskej služby
§ 34a Domov-penzión pre dôchodcov
§ 35 Klub dôchodcov
§ 36 Jedáleň pre dôchodcov
§ 37 Stredisko osobnej hygieny
§ 38 Práčovňa

Piaty oddiel
Sociálna pôžička
§ 39

Šiesty oddiel
Úhrada za sociálnu pomoc poskytnutú príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom a zariadením sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 47a

ŠTVRTÝ DIEL
DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI
§ 48

PIATY DIEL
SOCIÁLNE SLUŽBY A PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU
A PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK ZA OPATROVANIE
Spoločné ustanovenia
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
§ 58a
§ 59 Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
§ 60 Peňažný príspevok na opravu pomôcky
§ 61 Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
§ 62 Peňažný príspevok na prepravu
§ 63 Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
§ 64 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
§ 64a Peňažný príspevok za opatrovanie

TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ POMOCI

PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNE ORGÁNY SOCIÁLNEJ POMOCI A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 65 Vymedzenie štátnych orgánov sociálnej pomoci
§ 67 Pôsobnosť krajského úradu
§ 68 Pôsobnosť okresného úradu
§ 69 Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a mládeže
§ 69a Výkon štátneho dozoru
§ 69b Povinnosti subjektu, v ktorom sa vykonávaštátny dozor
69c Pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW)
§ 70 Osobitné kvalifikačné predpoklady

DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ OBCE A SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
§ 71 Pôsobnosť obce
§ 71a Pôsobnosť samosprávneho kraja

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA

PRVÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83

DRUHÁ HLAVA
VYKONÁVANIE SOCIÁLNEJ PREVENCIE A VYBRANÝCH ČINNOSTÍ
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO
PORADENSTVA SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA
§ 84

TRETIA HLAVA
FINANČNÝ PRÍSPEVOK SUBJEKTU, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA A OBCI
§ 85
§ 86

ŠTVRTÁ HLAVA
JEDNORAZOVÝ ÚČELOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
§ 87

PIATA HLAVA
HOSPODÁRENIE SUBJEKTU, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA
§ 88

PIATA ČASŤ
FINANCOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
§ 89
§ 90

ŠIESTA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEJ POMOCI
Spoločné ustanovenia
§ 91
§ 92
§ 92a
§ 93 Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb
§ 94 Nástup do zariadenia sociálnych služieb
§ 95 Prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
§ 96 Svojvoľný odchod zo zariadenia sociálnych služieb
§ 97 Skončenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
§ 98 Preskúmavanie rozhodnutí súdom

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 99 Vznik nároku na sociálnu službu, na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie a vznik nároku na ich výplatu
§ 100 Zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie, ich odňatie, zvýšenie, zníženie a zánik nároku na ich výplatu
§ 100a Zánik nároku na sociálnu službu, odňatie sociálnej služby a zastavenie jej poskytovania, zníženie, zvýšenie alebo neplatenie úhrady za sociálnu službu
§ 101 Preddavkové poskytovanie dávky sociálnej pomoci
§ 102 Osobitný príjemca

Povinnosti a zodpovednosť občanov v oblasti sociálnej pomoci
§ 103
§ 104
§ 105 Spoločná zodpovednosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí alebo samosprávnych krajov a občana, ktorému sa poskytuje, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie

Súčinnosť a spolupráca štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb
§ 106
§ 106a
§ 107
§ 108
§ 109 Prechod nároku na sociálnu pomoc
§ 109a
§ 109b

ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prechodné ustanovenia
§ 110
§ 110a
§ 110b
§ 110c
§ 110d
§ 110e
§ 110f
§ 110h
§ 110i
§ 110j
§ 110k
§ 110l
§ 110m
§ 110n
§ 110o
§ 110p
§ 110r
§ 110s
§ 110t
§ 110u
§ 110v
§ 110w
§ 111
§ 112
§ 112a
§ 112b
§ 112c
§ 112d
§ 112e
§ 112f
§ 112g
§ 112h
§ 112i
§ 112j
§ 112k
§ 112l
§ 112m
§ 112n
§ 113
§ 113a Zrušovacie ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007
§ 114 Účinnosť


Čl. I


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


911§ 1

Predmet zákona
Na začiatok


Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.


2§ 2
Vymedzenie sociálnej služby Na začiatok


(1) Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (http://www.porada.sk/starobny-dochodok#__AUTOKW) podľa osobitného predpisu1) (ďalej len "dôchodkový vek"),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

(3) Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto zákona je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

(4) Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.

(5) Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

(6) Správaním iných fyzických osôb podľa odseku 2 písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin.

(7) Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite podľa odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti.

(8) Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba podľa odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim.


DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI PRÁVNYCH VZŤAHOV PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB3§ 3
Na začiatok

(1) Účastníci právnych vzťahov podľa tohto zákona sú

a) prijímateľ sociálnej služby,
b) poskytovateľ sociálnej služby,
c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
d) obec,
e) vyšší územný celok,
f) partnerstvo,
g) iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa tohto zákona pri poskytovaní sociálnej služby.

(2) Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna služba, a ktorou je

a) občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) hlásený podľa osobitného predpisu, 2)
b) cudzinec, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "Európsky hospodársky priestor"), má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3) a je zamestnaný alebo študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky,
c) cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na neobmedzený čas na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 4)
d) rodinný príslušník cudzinca uvedeného v písmene b), ktorý má povolenie na trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 5)
e) cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 6)
f) cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce podľa tohto zákona zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov,
g) cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu, 7)
h) cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 8)
i) cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) alebo trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu9) a ktorého práva podľa tohto zákona nie sú upravené medzinárodnou zmluvou,
j) cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu, 7)
k) cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu, 7)
l) Slovák žijúci v zahraničí, 10) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní; splnenie tejto podmienky je Slovák žijúci v zahraničí povinný preukázať na účely trvania nárokov získaných podľa tohto zákona každý kalendárny rok.

(3) Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len "verejný poskytovateľ sociálnej služby") a iná osoba (ďalej len "neverejný poskytovateľ sociálnej služby").

(4) Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby, len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo.

(5) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť aj

a) cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 9)
b) fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ak má povolenie na prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) alebo trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 10)
c) právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky.

(6) Zamestnanie na účely odseku 2 písm. b) je zamestnanie podľa osobitného predpisu.11)

(7) Rodinný príslušník podľa odseku 2 písm. d) a e) je manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti.12)


4§ 4 PartnerstvoNa začiatok
(1) Partnerstvo podľa tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou.

(2) O vytvorení partnerstva na realizáciu projektu alebo programu podľa odseku 1 členovia partnerstva uzatvárajú písomnú zmluvu, 13) ktorá obsahuje najmä členov partnerstva, dátum vzniku partnerstva, dĺžku trvania partnerstva, účel partnerstva, práva a povinnosti členov partnerstva a spôsob financovania projektu alebo programu.

(3) Komunita podľa tohto zákona je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.


5§ 5
Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služiebNa začiatok
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.14)


TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNEJ SLUŽBY

6§ 6
Práva pri poskytovaní sociálnej službyNa začiatok

(1) Fyzická osoba má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

(2) Fyzická osoba má právo

a) na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti,
b) na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

(3) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len "zariadenie") má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) aj

a) na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov,
b) na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia,
c) podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase; ak je prijímateľom sociálnej služby dieťa, má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení samo alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.15)

(4) Prijímateľ sociálnej služby má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.

(5) Práva ustanovené v odseku 3 sa nevzťahujú na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje ambulantná sociálna služba.


Povinnosti poskytovateľa
sociálnej služby
7§ 7Na začiatok

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný

a) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,
b) aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
c) poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni,
d) spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.


8§ 8äNa začiatok
(1) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba vybrala,
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.

(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou,
a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len "register"), alebo
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.

(3) Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou, poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.

(4) Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 6 neustanovuje inak.

(5) Ak ide o sociálnu službu v zariadení, obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odsekov 2 a 3 vo svojom územnom obvode, alebo ak ide o obec, v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza. Na základe dohody obce alebo vyššieho územného celku s fyzickou osobou, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže obec a vyšší územný celok zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odsekov 2 a 3 v zariadení aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku.

(6) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie (http://www.porada.sk/zdravie#__AUTOKW) vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu16) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu16a) alebo jej blízka osoba, 16a) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22) Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie údaje podľa odseku 1 písm. a) a písomnú žiadosť podľa odseku 1 predloží dodatočne.

(7) Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom, nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1, ale priamo uvedie tejto obci alebo tejto právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom údaje uvedené v § 74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa tohto zákona.

(8) Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby. To sa nevzťahuje na obec alebo vyšší územný celok, ak zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil alebo založil na tento účel.

(9) Ak obec alebo vyšší územný celok na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je na ňu odkázaná, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s touto fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je táto fyzická osoba odkázaná a ak má voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.


9§ 9Na začiatok

(1) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33 až 40 a 57 je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby (ďalej len "individuálny plán"). Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

(2) Individuálny plán podľa odseku 1 je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len kľúčový pracovník ). Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.

(3) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 27, 29, 32, 34 až 39 je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1. Za odborného zamestnanca na účely prvej vety sa považuje najmä sociálny pracovník, vychovávateľ, pracovný terapeut, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, opatrovateľ, fyzioterapeut, asistent liečebnej výživy, sestra poskytujúca odborné ošetrovateľské úkony, inštruktor sociálnej rehabilitácie.

(4) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu.17)

(5) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 40 je povinný splniť

a) požiadavky na vnútorné prostredie budov a minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu, 18)
b) požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa osobitného predpisu.19)

(6) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A.

(7) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme.

(8) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení.

(9) Obec alebo vyšší územný celok, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sú povinní určiť v zriaďovacej listine alebo vo vnútornom predpise, ak sa zriaďovacia listina nevydáva, druh a formu poskytovanej sociálnej služby a názov zariadenia, predmet jeho činnosti a jeho odborné zameranie, a ak je to účelné a vhodné, aj cieľovú skupinu fyzických osôb.

(10) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na sociálne služby uvedené v § 42 až 47, § 56 a § 58 až 60.

(11) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 28 a 32 je povinný oznámiť začatie poskytovania sociálnej služby príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu.20)

(12) Poskytovateľ celoročnej pobytovej formy sociálnej služby a týždennej pobytovej formy sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí, 21) ak ho o úschovu cenných vecíprijímateľ sociálnej služby požiada.


10§ 10
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti
prijímateľa sociálnej službyNa začiatok

(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.

(2) Za prostriedky netelesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie podľa odseku 1 druhej vety najmä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním.

(3) Za prostriedky telesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie podľa odseku 1 druhej vety použitím rôznych špeciálnych úchopov, umiestnením prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt alebo použitím liekov na základe pokynu lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

(4) Použitie prostriedkov obmedzenia netelesnej povahy prijímateľa sociálnej služby má prednosť pred použitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Nevyhnutné telesné obmedzenie nariaďuje, schvaľuje alebo dodatočne bezodkladne schvaľuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a písomne sa k nemu vyjadruje sociálny pracovník zariadenia. Použitie liekov podľa odseku 3 nemožno dodatočne schvaľovať. Telesné a netelesné obmedzenie prijímateľa sociálnej služby musí byť zaznamenané v registri telesných a netelesných obmedzení (ďalej len "register obmedzení") zriadenom na tento účel, ktorý je povinný viesť poskytovateľ sociálnej služby.

(5) Register obmedzení obsahuje zápis každého obmedzenia prijímateľa sociálnej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, spôsob a dôvody obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, dátum a čas trvania tohto obmedzenia, opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej služby, s uvedením príčiny nevyhnutného obmedzenia, opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné použiť obmedzenie, meno, priezvisko a podpis lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ktorý obmedzenie nariadil a schválil, alebo dodatočne bezodkladne schválil, meno, priezvisko a podpis sociálneho pracovníka, ktorý sa k použitiu obmedzenia písomne vyjadril a popis zranení, ktoré utrpeli zúčastnené fyzické osoby.

(6) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby a údaje uvedené v registri obmedzení bezodkladne po použití prostriedkov obmedzenia oznámiť ministerstvu.

(7) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby informovať bezodkladne zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby alebo súdom ustanoveného opatrovníka.22) Ak je súdom ustanovený opatrovník prijímateľa sociálnej služby zariadenie, poskytovateľ sociálnych služieb je povinný o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby informovať bezodkladne blízku osobu prijímateľa sociálnej služby.


DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBYPRVÁ HLAVA
DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY, FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY A ROZSAH
POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY11§ 11
Určenie druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby a rozsahu poskytovania sociálnej služby
Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej službe uvedenej v § 34 až 41 aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.


12§ 12
Druh sociálnej službyNa začiatok

(1) Sociálne služby podľa druhu sú

a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu,

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW),
3. služba včasnej intervencie,

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len opatrovateľská služba ),
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú

1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,

e) podporné služby, ktorými sú

1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. podpora samostatného bývania,
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.

(2) Sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať.


13§ 13
Forma sociálnej službyNa začiatok

(1) Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.

(2) Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len "ambulantná sociálna služba") sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

(3) Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

(4) Terénnu formu sociálnej služby možno poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Terénne programy sa vykonávajú odbornými činnosťami alebo ďalšími činnosťami podľa tohto zákona.

(5) Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len "pobytová sociálna služba") sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. Pobytovú sociálnu službu možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22)

(6) Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby alebo ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou.

(7) Odsek 6 sa uplatňuje v súlade s právom fyzickej osoby na výber formy poskytovanej sociálnej služby.

(8) Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.


14§ 14
Rozsah poskytovania sociálnej službyNa začiatok

Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.


DRUHÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

15§ 15
Vykonávanie odborných činností, obslužných
činností a ďalších činnostíNa začiatok

(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby popri činnostiach, ktoré je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, nie je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie podľa odseku 1.

(3) Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby.


16§ 16
Odborné činnostiNa začiatok

(1) Odborné činnosti sú najmä

a) základné sociálne poradenstvo,
b) špecializované sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č.4,
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) sociálna rehabilitácia,
f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g) pracovná terapia,
h) tlmočenie,
i) sprostredkovanie

1. tlmočenia,
2. osobnej asistencie,

j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
k) výchova,
l) preventívna aktivita,
m) pomoc pri pracovnom uplatnení,
n) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
o) stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
p) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania.

(2) Odbornú činnosť podľa odseku 1 písm. a) možno vykonávať samostatne na základe zápisu do registra podľa § 64.

(3) Odborné činnosti podľa odseku 1 písm. b), e) a o) možno vykonávať samostatne na základe akreditácie podľa § 88.

(4) Poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečovať odborné činnosti, okrem ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení podľa odseku 1 písm. f), prostredníctvom inej osoby na základe občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu.


17§ 17
Obslužné činnostiNa začiatok

(1) Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

(2) Ubytovanie podľa odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania.

(3) Stravovanie podľa odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na suroviny a režijné náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na prípravu stravy. Pri ambulantnej sociálnej službe v zariadení sa stravovanie nemusí poskytovať.

(4) Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.

(5) Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v rámci tejto sociálnej služby jedlo ustanovená v odseku 4 sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW) podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), nie je nezaopatreným dieťaťom, nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak.


18§ 18
Ďalšie činnostiNa začiatok

(1) Ďalšie činnosti sú

a) utváranie podmienok na

1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
4. úschovu cenných vecí,
5. vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW),
6. záujmovú činnosť,

b) poskytovanie

1. osobného vybavenia,
2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3. prepravy,

c) donáška stravy,
d) požičiavanie pomôcok,
e) zabezpečenie záujmovej činnosti.

(2) Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

(3) Vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu je utváranie podmienok na vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) prijímateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu.23)

(4) Záujmová činnosť podľa odseku 1 písm. a) šiesteho bodu a na účely odseku 1 písm. e) je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

(5) Osobným vybavením podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) veci osobnej potreby. Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

(6) Nevyhnutné ošatenie a obuv podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.


19§ 19
Sociálne poradenstvoNa začiatok

(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

(3) Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

(4) Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.


20§ 20
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmovNa začiatok

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.


21§ 21
Sociálna rehabilitáciaNa začiatok

(1) Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW) a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

(2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia.


22§ 22
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeníNa začiatok

(1) Zariadenie uvedené v § 35, 36, 38 a 39 môže okrem poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)

(2) Výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia uvedeného v odseku 1 spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania (http://www.porada.sk/povolania#__AUTOKW), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") po dohode s ministerstvom.


23§ 23
Pracovná terapiaNa začiatok

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.


23a§ 23a
Preventívna aktivitaNa začiatok

Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.


23b§ 23b
Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so
zdravotným postihnutímNa začiatok

Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj komplexného vývoja dieťaťa do siedmich rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia.


TRETIA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

24§ 24Na začiatok

(1) Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h).

(2) Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter.

(3) Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na účely tohto zákona považuje sociálna služba, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa poskytuje anonymne bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu na prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je uľahčiť fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k podpore a pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do spoločnosti.


24a§ 24a
Terénna sociálna služba krízovej intervencieNa začiatok

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.


24b§ 24b
Nízkoprahové denné centrumNa začiatok

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a h) počas dňa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.


24c§ 24c
Integračné centrumNa začiatok

V integračnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a)
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) utvárajú podmienky na
1. pracovnú terapiu,
2. záujmovú činnosť.


24d§ 24d
Komunitné centrumNa začiatok

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívna aktivita,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) a komunitná rehabilitácia.

(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.


25§ 25
NocľaháreňNa začiatok

V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.


26§ 26
ÚtulokNa začiatok

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,
5. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.


27§ 27
Domov na polcesteNa začiatok

(1) V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.15)

(2) V domove na polceste sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
c) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

(3) Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova.


28§ 28
Nízkoprahová sociálna služba pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinuNa začiatok

(1) Nízkoprahová sociálna služba pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine.

(2) V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
3. preventívna aktivita,
b) zabezpečuje
1. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
2. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
3. záujmová činnosť.

(3) Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.


29§ 29
Zariadenie núdzového bývaniaNa začiatok

(1) V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

(2) Ak je potrebné chrániť život a zdravie (http://www.porada.sk/zdravie#__AUTOKW) fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

(3) Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).

(4) Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).


30§ 30Na začiatok

Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby krízovej intervencie, a je to vhodné a účelné, môže vykonávať na základe udelenej akreditácie opatrenia podľa osobitného predpisu.20)


ŠTVRTÁ HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI

31§ 31
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného životaNa začiatok

(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna forma sociálnej služby poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)

(2) Podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je na účely tohto zákona ambulantná sociálna služba alebo terénna forma sociálnej služby poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) v čase prípravy rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) na trh práce a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce.

(3) Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 a za podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 2 sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW), úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.

(4) Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä

a) choroba, úraz, kúpeľná (http://www.porada.sk/kupelna#__AUTOKW) liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15)
b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15)
c) narodenie najmenej troch detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) súčasne alebo narodenie dvoch detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo viac detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.

(5) Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytovaná podľa odseku 1 poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto pomoc najviac v rozsahu 30 dní.


32§ 32
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)Na začiatok

(1) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa poskytuje sociálna služba maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)

(2) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo,
2. ubytovanie na určitý čas,
3. stravovanie,
4. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

(3) Za vážne dôvody podľa odseku 1 sa považujú dôvody uvedené v § 31 ods. 4 a nástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

(4) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa poskytuje výchova, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprievod.


33§ 33
Služba včasnej intervencieNa začiatok

(1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

(2) V rámci služby včasnej intervencie sa
a) poskytuje
1. špecializované sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
2. preventívna aktivita.

(3) Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

(4) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)


PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

Prvý diel

Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

34§ 34
Zariadenie podporovaného bývaniaNa začiatok

(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

(2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW) v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

(3) Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

(4) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

a) poskytuje

1. ubytovanie,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,
c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

(5) Sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania možno poskytovať v byte alebo rodinnom dome. Ak sa táto sociálna služba poskytuje v byte, možno ju poskytovať najviac
a) pre šesť prijímateľov sociálnej služby v jednom byte alebo
b) pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na každý samostatný vchod s orientačným číslom v jednom bytovom dome alebo rodinnom dome.


35§ 35
Zariadenie pre seniorovNa začiatok

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

(2) V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(4) V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.


36§ 36
Zariadenie opatrovateľskej službyNa začiatok

(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

(2) V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

(3) V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.


37§ 37
Rehabilitačné strediskoNa začiatok

(1) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a) sociálna rehabilitácia,
b) sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d) ubytovanie,
e) stravovanie,
f) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

(3) Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.

(5) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.


38§ 38
Domov sociálnych služiebNa začiatok

(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(2) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW),
2. úschovu cenných vecí.

(3) Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

(4) Na vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

(5) V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(6) Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

(7) V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.

(8) Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.


39§ 39
Špecializované zariadenieNa začiatok

(1) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

(2) V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW),
2. úschovu cenných vecí.

(3) Na vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

(4) V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(5) V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.


40§ 40
Denný stacionárNa začiatok

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

(2) V dennom stacionári sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.


Druhý diel

41§ 41
Opatrovateľská službaNa začiatok

(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

(3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, 11) ak tento zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 11)
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

(4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, 11) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.


42§ 42
Prepravná službaNa začiatok

(1) Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

(2) Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.11)

(3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)


43§ 43
Sprievodcovská služba
a predčitateľská službaNa začiatok

(1) Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.

(2) Sprievodcovskou službou sa poskytuje sprievod na základné sociálne aktivity uvedené prílohe č. 4 časti III písm. a). Predčitateľskou službou sa poskytuje predčítavanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. b).

(3) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)

(4) Sprievodcovskú službu a predčitateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 11)
b) ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje sprievod a predčítanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. a) a b).


44§ 44
Tlmočnícka službaNa začiatok

(1) Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie podľa odseku 3.

(2) Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.

(3) Fyzická osoba je odkázaná na

a) tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,
b) artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo
c) taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.

(4) Tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 11)
b) ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III písm. c).

(5) Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)


45§ 45
Sprostredkovanie tlmočníckej službyNa začiatok

(1) Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba podľa § 44, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.

(2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

a) príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a poskytovateľom tlmočníckej služby,
b) vyhľadávanie tlmočníkov, sprostredkovanie stretnutia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmočníkom,
c) pomoc pri spracúvaní výkazov tlmočníckej služby,
d) riešenie konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní tlmočníckej služby,
e) zabezpečenie náhradného tlmočníka, ak tlmočník z vážnych dôvodov nemôže tlmočiť,
f) sprostredkovanie vzdelávania fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.

(3) Sprostredkovanie tlmočníckej služby môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby zriadenej na tento účel.


46§ 46
Sprostredkovanie osobnej asistencieNa začiatok

(1) Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu11) pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.

(2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

a) príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
b) pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
c) vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.11)

(3) Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.


47§ 47
Požičiavanie pomôcokNa začiatok

(1) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

(2) Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, 11) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

(3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.11)


Tretí diel

Posudková činnosť
48§ 48Na začiatok

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím11) alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.


49§ 49
Zdravotná posudková činnosťNa začiatok

(1) Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 18 a 19, na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom (ďalej len "posudzujúci zdravotnícky pracovník").

(2) Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce alebo vyššieho územného celku tak, aby výsledky posúdenia podľa odseku 10 neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej činnosti podľa § 50 ods. 7.

(3) Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie (ďalej len "doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave") nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podľa prvej vety na účely zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci,posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti26) (ďalej len "zmluvný lekár"), o vypracovanie lekárskeho nálezu, ktorého vzor uvedený v prílohe č. 1 osobitného predpisu11) sa použije na účely sociálnych služieb primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.

(4) Na základe výsledkov posúdenia podľa odseku 10 vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

(5) Posudzujúci zdravotnícky pracovník vychádza z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave nie staršieho ako šesť mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného lekára, z ktorého vychádzal pri ostatnom posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby podľa odseku 3 neuplynulo šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o jej zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

(6) Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie.

(7) Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak sú pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu zmluvného lekára alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vykonáva posúdenie spravidla bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

(8) Posudzujúci zdravotnícky pracovník je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to fyzická osoba písomne požiada.

(9) Posudzujúci zdravotnícky pracovník určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a obec alebo vyšší územný celok vyzve fyzickú osobu na opätovné posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je predpoklad, že dôjde k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Posudzujúci zdravotnícky pracovník neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a od ďalšej liečby nemožno očakávať jeho zlepšenie.

(10) Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa dosiahnuté body podľa prílohy č. 3 písm. A v prvom bode až dvanástom bode sčítajú. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v hodinách sa určí na základe celkového počtu bodov.

(11) Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa prílohy č. 3.

(12) Ak fyzická osoba pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 písm. A dvanásteho bodu dosiahne 0 bodov, jej stupeň odkázanosti je VI a na body dosiahnuté podľa prílohy č. 3 písm. A prvého bodu až jedenásteho bodu sa neprihliada.

(13) Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na jednotlivé činnosti uvedené podľa prílohy č. 3 písm. A, ktoré si nevie zabezpečiť neplnoletá fyzická osoba rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

(14) Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 sa neposudzuje u fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov žiada z iných vážnych dôvodov.


50§ 50
Sociálna posudková činnosťNa začiatok

(1) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie
a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b) rodinného prostredia fyzickej osoby,
c) prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a
d) odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III.

(2) Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW) a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B.

(3) Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.

(4) Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením.

(5) Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti.

(6) Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, zahŕňa najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných služieb a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu.17)

(7) Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rámci sociálnej posudkovej činnosti sa postupuje podľa § 49 ods. 10. Výsledky posudzovania podľa prvej vety nesmú byť v rozpore s výsledkami zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 ods. 10.

(8) Pri posudzovaní neplnoletej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci, ktorá vyplýva z bežnej rodičovskej starostlivosti27) poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

(9) Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby; táto fyzická osoba má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.


51§ 51
Posudok o odkázanosti na sociálnu službuNa začiatok

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW) a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.


51a§ 51a
Vylúčenie vykonávania posudkovej činnostiNa začiatok

Posudková činnosť podľa tohto zákona sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.


ŠIESTA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM
TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

52§ 52
Monitorovanie a signalizácia potreby pomociNa začiatok

(1) Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

(2) Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

(3) Potrebu poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)


53§ 53
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológiíNa začiatok

(1) Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

(2) Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.


SIEDMA HLAVA
PODPORNÉ SLUŽBY

54§ 54
Odľahčovacia službaNa začiatok

(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11) (ďalej len "fyzická osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

(2) Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

(3) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a toterénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

(4) Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

(5) Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW) a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II a III.


55§ 55
Pomoc pri výkone opatrovníckych
práv a povinnostíNa začiatok

(1) Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi, 28) fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.

(2) Za pomoc podľa odseku 1 sa považuje

a) zastupovanie (http://www.porada.sk/zastupovanie#__AUTOKW) fyzickej osoby v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
b) súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
c) poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť,
d) spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
e) vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka28) a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.


56§ 56
Denné centrumNa začiatok

(1) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

(2) V dennom centre sa najmä

a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.


57§ 57
Podpora samostatného bývaniaNa začiatok


(1) Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krizových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

(2) V rámci podpory samostatného bývania sa okrem činností uvedených v odseku 1
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) vykonáva
1. preventívna aktivita,
2. sociálna rehabilitácia.


58§ 58
JedáleňNa začiatok

(1) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

(2) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).


59§ 59
Práčovňa
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.


60§ 60
Stredisko osobnej hygienyNa začiatok

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.


ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

61§ 61Na začiatok

(1) Ak je fyzická osoba v krízovej sociálnej situácii, ktorá vyžaduje intervenciu a okamžitú pomoc, poskytne sa jej sociálna služba podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie.

(2) Zariadenia možno účelne a vhodne zlučovať.

(3) Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34 až 40 nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu, ochranný dohľad alebo umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu, 28a) a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Počas doby uvedenej v druhej vete sa u takejto fyzickej osoby posudková činnosť podľa tohto zákona nevykonáva.

(4) Ak má poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 34 až 36 a 39, na to vytvorené podmienky, môže na prechodnú dobu poskytnúť, na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším spoločenským prostredím, ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania podľa prvej vety poskytovateľ sociálnej služby určí v prevádzkovom poriadku alebo v domácom poriadku.

(5) Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.

(6) Poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40 s kapacitou nižšou ako 40 miest má prednosť pred poskytovaním sociálnej služby v zariadení s vyššou kapacitou.

(7) Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.


TRETIA ČASŤ
REGISTRÁCIA

PRVÁ HLAVA
PODMIENKY ZÁPISU DO REGISTRA

62§ 62Na začiatok

Poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.


63§ 63Na začiatok

(1) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonné. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia byť odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu podľa odseku 3.

(2) Za bezúhonnú fyzickú osobu podľa odseku 1 sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.29) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

(3) Ak žiadosť o zápis do registra podáva právnická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Ak žiadosť o zápis do registra podáva fyzická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Fyzické osoby uvedené v prvej vete a druhej vete musia byť pri poskytovaní sociálnych služieb v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí, ak je táto fyzická osoba spoločník (http://www.porada.sk/spolocnik#__AUTOKW) právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.

(4) Za odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 3 sa považuje na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a až 24d, 27 až 29, 31 až 41, 53 až 55 a 57 získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 25, 26, 42 až 47, 52, 56, 58 až 60 získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.. Splnenie kvalifikačného predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi podľa osobitného predpisu.30)

(5) Ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

(6) Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu alebo stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom.


64§ 64
Žiadosť o zápis do registraNa začiatok

(1) Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.

(2) Žiadosť o zápis do registra obsahuje

a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW), ak o zápis žiada fyzická osoba,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW)

1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,
2. navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,

c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať a jej formu,
d) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
e) miesto poskytovania sociálnej služby,
f) počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
g) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
h) čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas.

(3) K žiadosti o zápis do registra sa prikladá

a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť

1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,

b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti

1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,

c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,
d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu31) alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,
e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,
f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále (http://www.porada.sk/penale#__AUTOKW) na sociálne poistenie (http://www.porada.sk/socialne-poistenie#__AUTOKW), na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále (http://www.porada.sk/penale#__AUTOKW) na verejné zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW),
g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby.
i) opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti.

(4) Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke, 33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje, a ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia.Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky.

(5) Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 a ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby.

(6) Údaje o hygienických podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.33a)

(7) Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v štátnom jazyku.

(8) Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil chýbajúce doklady a určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

(9) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje, alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra podľa odsekov 1 až 8 a § 63.


Zápis do registra
65§ 65Na začiatok

(1) Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.

(2) O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3.

(3) Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk. Ak sa sociálna služba bude poskytovať aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku alebo vo viacerých vyšších územných celkov, vyšší územný celok, ktorý vykoná zápis do registra, bezodkladne oznámi vykonanie zápisu do registra každému vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode bude miesto poskytovania tejto sociálnej služby; to platí rovnako aj na oznámenie o výmaze z registra a na oznámenie o vykonaní zmien v registri.

(4) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64.

(5) Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby, ak je ním právnická osoba.

(6) Vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak

a) v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o zápis nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží chýbajúce doklady,
b) žiadosť o zápis do registra nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c) služba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona,
d) na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky,
e) nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 4 a 5,
f) nie sú splnené podmienky ustanovené v § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5,
g) žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou.


66§ 66Na začiatok

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba, a meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, a zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a ich trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW),
c) adresa právnickej osoby uvedenej v § 3 ods. 5 písm. c) a adresa sídla jej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a adresa pobytu vedúceho tejto organizačnej zložky,
d) druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, deň začatia a čas trvania poskytovania sociálnej služby, rozsah a miesto ich poskytovania,
e) dátum zápisu do registra,
f) dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68.

(2) Register je verejný, každý má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) nazrieť do neho a požadovať z neho výpis.


67§ 67
Označenie miesta poskytovania sociálnej službyNa začiatok

(1) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení uvedených v § 29 a 34, je povinný miesto poskytovania sociálnej služby označiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste.

(2) Miesto poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 musí byť označené
a) obchodným menom alebo názvom, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba,
b) menom a priezviskom, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba,
c) druhom a formou poskytovanej sociálnej služby,
d) názvom zariadenia a
e) adresou miesta poskytovania sociálnej služby.


67a§ 67a
Vedenie účtovníctva a výročná správa o činnosti
a hospodárení poskytovateľa sociálnej službyNa začiatok

(1) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok33b) výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len výročná správa ) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.

(2) Vyšší územný celok vyhodnocuje obsah výročnej správy na účel posudzovania, či poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 poskytuje sociálnu službu, na ktorej poskytovanie bol zapísaný do registra, a či neprestal spĺňať finančné podmienky ustanovené týmto zákonom na poskytovanie sociálnej služby. Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.

(3) Výročná správa obsahuje najmä
a) prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
g) ekonomicky oprávnené náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

(4) Ročná účtovná závierka (http://www.porada.sk/uctovna-zavierka#__AUTOKW) musí byť overená audítorom, ak
a) príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka (http://www.porada.sk/uctovna-zavierka#__AUTOKW) zostavená, prekročia sumu 33 193 eur,
b) všetky príjmy poskytovateľa sociálnej služby podľa odseku 1 prekročia sumu 165 969 eur.

(5) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 vedie účtovníctvo (http://www.porada.sk/uctovnictvo#__AUTOKW) podľa osobitného predpisu.33c)

(6) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW)) a výdavky (náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW)) spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy (výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW)) a výdavky (náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW)) spojené s inou činnosťou.


68§ 68
Výmaz z registra a zánik oprávnenia
na poskytovanie sociálnej službyNa začiatok

(1) Vyšší územný celok rozhodne o výmaze z registra, ak poskytovateľ sociálnej služby
a) bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov,
b) prestal spĺňať podmienky na zápis do registra,
c) nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 5; to platí len pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom,
d) v lehote určenej ministerstvom neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v súlade s prílohou č. 2,
e) v lehote určenej vyšším územným celkom neznížil počet miest podľa § 69 ods. 2,
f) písomne neoznámil vyššiemu územnému celku zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej,
g) neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
h) požiadal o výmaz z registra; táto žiadosť musí byť podaná najmenej 30 dní pred dňom skončenia poskytovania sociálnej služby.

(2) Vyšší územný celok vymaže z registra poskytovateľa sociálnej služby, ak

a) poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra,
b) uplynie čas trvania poskytovania sociálnej služby,
c) fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zomrela, alebo
d) právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla.
e) neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej.

(3) Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra podľa odseku 1 alebo odo dňa výmazu z registra podľa odseku 2.

(4) Ak vyšší územný celok vykonal výmaz z registra podľa odseku 1 písm. a) a c), osoba môže byť zapísaná do registra najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze.

(5) Poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak
a) je v likvidácií, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b) má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie (http://www.porada.sk/socialne-poistenie#__AUTOKW) a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.


69§ 69Na začiatok

(1) Ak poskytovateľ sociálnej služby neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené vyšším územným celkom pri kontrole úrovne poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. r) a pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku podľa § 81 písm. s), vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu až do doby odstránenia zistených nedostatkov najdlhšie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby neodstránil zistené nedostatky, vyšší územný celok rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.

(2) Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení postupuje v rozpore s § 110l ods. 12, vyšší územný celok vyzve tohto poskytovateľa sociálnej služby, aby v lehote do troch mesiacov od doručenia výzvy znížil počet miest v zariadení na počet miest, ktoré mal pred ich zvýšením.


DRUHÁ HLAVA

70§ 70
Sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivostiNa začiatok

(1) Za podmienok ustanovených týmto zákonom možno poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti24) aj po zániku dôvodov, pre ktoré bola prevzatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemôže byť prepustená zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že jej nemožno zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jej prirodzenom rodinnom prostredí alebo poskytnúť sociálnu službu v zariadení podľa tohto zákona.

(2) Na poskytovanie sociálnej služby zdravotníckym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 platia § 62 až 69 rovnako.

(3) Ak je sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, nemôže byť priestor, v ktorom je sociálna služba poskytovaná, súčasťou priestoru, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť.


ŠTVRTÁ ČASŤ
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PLATBA
ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PRVÁ HLAVA
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

71§ 71Na začiatok

(1) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované

a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
c) z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa odseku 7,
d) z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa odseku 6,
e) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
f) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
g) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,
h) z príjmu zo sociálneho podniku, 34)
i) z iných zdrojov.

(2) Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou alebo vyšším územným celkom môžu byť financované podľa odseku 1 písm. b) len so súhlasom obce alebo vyššieho územného celku, ktorý takúto právnickú osobu zriadil alebo založil.

(3) Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované

a) z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a z finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom,
b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
c) z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
d) z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
e) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy, 35)
f) z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, ktorú vykonáva neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitných predpisov, 36)
g) zo zisku zo sociálneho podniku, 34)
h) z iných zdrojov.

(4) Úhrada zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti poskytovaných sestrou špecialistkou v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve, 37) sestrou špecialistkou v pediatrickom ošetrovateľstve37) alebo sestrou špecialistkou v komunitnom ošetrovateľstve37) v zariadení uvedenom v § 35, 36, 38 a 39 môže byť financovaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

(5) Finančné prostriedky darované poskytovateľovi sociálnej služby možno použiť len na účel určený darcom v písomnej darovacej zmluve.35) Ak účel nie je darcom v písomnej darovacej zmluve určený, prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa použijú v súlade s predmetom činnosti definovaným v zriaďovacej listine alebo zakladacej listine poskytovateľa sociálnej služby alebo v súlade so zámermi poskytovanej sociálnej služby.

(6) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27, § 29, § 32 a § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej dotácie (http://www.porada.sk/dotacie#__AUTOKW) ministerstva poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení.

(7) Ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 a § 37 až 39 u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, ekonomicky oprávnené náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

(8) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na základe písomnej žiadosti vyššieho územného celku preukázať účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa odseku 7.


Úhrada za sociálnu službu
72§ 72Na začiatok

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak. Do úhrady za sociálnu službu nemožno započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.

(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 7

(3) Neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejnení na svojom webovom sídle alebo na inom verejne dostupnom mieste, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76, príjem z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 a príjem z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.

(4) Určovanie sumy úhrady najviac vo výške podľa odseku 3 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

(5) Ekonomicky oprávnené náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) podľa odsekov 2 a 3 sú náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré tvoria
a) mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW), platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 38)
b) poistné na verejné zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), poistné na sociálne poistenie (http://www.porada.sk/socialne-poistenie#__AUTOKW) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c) tuzemské cestovné náhrady (http://www.porada.sk/cestovne-nahrady#__AUTOKW),
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f) dopravné,
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,
i) výdavky na služby,
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 20) odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 39)
k) odpisy hmotného majetku (http://www.porada.sk/odpisy-hmotneho-majetku#__AUTOKW) a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c) odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.

(6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
a) tlmočenie,
b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií,
c) podporu samostatného bývania,
d) preventívnu aktivitu,
e) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
f) pomoc pri pracovnom uplatnení,
g) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
h) stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
i) sociálne poradenstvo,
j) sociálnu rehabilitáciu,
k) pracovnú terapiu.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa neuplatňuje, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

(8) Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 31 a 34 až 41 je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu.11) ak odsek 18 a § 72a neustanovuje inak To sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorému neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej poskytovanie nepožiadali obec alebo vyšší územný celok, a na prijímateľa sociálnej služby, ktorému poskytuje sociálnu službu neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

(9) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

(10) Za majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a § 34 až 41 považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 eur. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 preukazujú na účely posúdenia majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW), ktorý vlastnia v čase podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej služby. Za majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) prijímateľa sociálnej služby a fyzických osôb uvedených v § 73 ods. 10 možno považovať len podiel majetku pripadajúci na tohto prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.

(11) Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa preukazuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 4b s osvedčeným podpisom. Ak sú pochybnosti o hodnote majetku, obec alebo vyšší územný celok zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom a uhradí náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 sú povinní pri vypracovaní znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.

(12) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento majetok:
a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ak odsek 13 neustanovuje inak,
b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie
1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,
2. deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) prijímateľa sociálnej služby,
3. rodičia prijímateľa sociálnej služby,
4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu,
d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,
e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

(13) Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35 a 39 sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred začatím poskytovania sociálnej služby.

(14) U fyzických osôb uvedených v odsek 12 písm. b) sa na majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) uvedený v odsek 12 písm. b) až g) neprihliada. Ak tieto fyzické osoby vlastnia ďalšiu nehnuteľnosť okrem nehnuteľnosti, ktorú užívajú na trvalé bývanie, na túto ďalšiu nehnuteľnosť sa prihliada. Ak prijímateľ sociálnej služby nehnuteľnosť užíva na trvalé bývanie a túto nehnuteľnosť má v podielovom spoluvlastníctve s inou osobou, ako je fyzická osoba uvedená v odsek 12 písm. b), zohľadňuje sa len spoluvlastnícky podiel prijímateľa sociálnej služby.

(15) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa príjem a majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) na účely platenia úhrady podľa odsekov 8, 10 až 18 a §72a posudzujú a zisťujú. Hodnota nehnuteľného majetku podľa prvej vety je všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu40a) určená ku dňu predaja alebo uskutočnenia iného právneho úkonu prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho nehnuteľný majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) bez primeraného protiplnenia.

(16) Právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) bez primeraného protiplnenia, je na účely tohto zákona bezodplatný právny úkon alebo odplatný právny úkon, na ktorého základe prijímateľ sociálnej služby nezískal plnenie alebo získal plnenie, ktorého hodnota je podstatne nižšia ako všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.40a)

(17) Skutočnosti podľa odsekov 15 a 16 preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom a pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

(18) Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa od príjmu posudzovanej fyzickej osoby a fyzickej osoby uvedenej v § 73 ods. 10 odpočítava úhrada za
a) iný druh sociálnej služby alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 10 povinná platiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby,
b) sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 10 povinná platiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby za prijímateľa sociálnej služby, za ktorého má povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa tohto zákona.


72a/anchor]§ 72aNa začiatok

(1) Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2) Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Takto zistený príjem sa každoročne prehodnocuje vždy v júli a platí do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie príjmu vykonáva.

(3) Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu službu v priebehu poskytovania sociálnej služby, príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutočnosti. Táto zmena skutočnosti rozhodujúcej na platenie úhrady za sociálnu službu ovplyvní výšku úhrady za sociálnu službu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(4) Za zmenu skutočnosti, ktorá má rozhodujúci vplyv na platenie úhrady za sociálnu službu, sa na účely tohto zákona nepovažuje zníženie mesačného príjmu alebo zvýšenie mesačného príjmu najviac o sumu päť eur. To neplatí, ak sa príjem zisťuje podľa odseku 2.

(5) Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 2 poskytovateľ sociálnej služby vyzve fyzickú osobu predložiť doklady o výške príjmu.

(6) Pri zisťovaní príjmu za kalendárny mesiac sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú za obdobie kalendárneho mesiaca podľa odseku 1.

(7) Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu za kalendárny rok sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 2.

(8) Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjmy u
a) posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b) posudzovaných rodičov s nezaopatreným dieťaťom12) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti, 40b)
c) posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti, 40b)
d) posudzovaného nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti, 40b) a ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e) posudzovaného zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

(9) Pri zisťovaní zostatku z príjmu podľa § 73, ktorý musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu, sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu použije suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom41) platná v čase zisťovania príjmu alebo v čase prehodnocovania príjmu.

(10) Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby len časť kalendárneho mesiaca, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 1, započítava sa ich príjem za celý kalendárny mesiac, v ktorom patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.

(11) Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby len časť kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 2, započítava sa ich príjem len za časť kalendárneho roka, počas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.

(12) Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu posudzovanej fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu podľa odseku 2 sa prihliada na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, ku ktorým došlo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 2.

(13) Príjem posudzovanej fyzickej osoby sa určí tak, že súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8.


73§ 73Na začiatok

(1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1, 4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

(2) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

(3) Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 60 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41) Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 85 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

(4) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

(5) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1, 4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

(6) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 1 až 5, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako sú sumy ustanovené v odsekoch 1 až 5 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1, 65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.42)

(9) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odseky 1 až 5 sa nepoužijú. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

(10) Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1, 65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.42) Na účely povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť u osôb uvedených v prvej vete platia ustanovenia § 72 ods. 10, 12 a 14 rovnako. Zaopatrené plnoleté deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu podľa osobitného predpisu.13)

(11) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 10 medzi poskytovateľom sociálnej služby a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, obec alebo vyšší územný celok vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. Na účely rozhodovania podľa prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté dieťa, rodič a poskytovateľ sociálnej služby podľa prvej vety postavenie účastníka konania. Prijímateľ sociálnej služby má na účely tohto rozhodovania postavenie zúčastnenej osoby.

(12) Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom,zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

(13) Odseky 1 až 12 sa neuplatňujú, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o poskytovanie ktorej neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok nepožiadali, a ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

(14) Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 2 sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu.42)

(15) Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 2 nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.41)

(16) Na poskytované sociálne služby v zariadení podľa § 24b až 29, 32 a 56 sa odseky 2 až 5 nepoužijú.

(17) Odseky 1 až 8 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 vlastní majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) uvedený v § 72 ods. 10 až 14.

(18) Odseky 1 až 8 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 predal nehnuteľný majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa jeho príjem a majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) posudzujú a zisťujú podľa § 72 ods. 8, 10 až 18 a §72a, a to až do vyčerpania sumy získanej z predaja tohto nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu. Na účely preukázania predaja nehnuteľného majetku a hodnoty predaného nehnuteľného majetku ustanovenie § 72 ods. 17 platí rovnako.

(19) Odseky 1 až 18 sa nepoužijú, ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá má platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.


DRUHÁ HLAVA74§ 74Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Na začiatok
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.13) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. Zmluvné strany sa môžu odchýliť od ustanovení tohto zákona uvedených pre túto zmluvu, len ak tento zákon takúto možnosť výslovne pripúšťa. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorou je

a) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
b) sociálna služba na podporu rodiny s deťmi v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW),
c) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
d) opatrovateľská služba,
e) sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
f) požičiavanie pomôcok,
g) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

(3) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2, je povinná poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) miesto poskytovania sociálnej služby,
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

(4) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. e) až h), nie je povinná uviesť údaje uvedené v odseku 3 písm. e).

(5) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. c) a d), je povinná predložiť aj právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6, fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b) a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

(6) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.

(7) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje

a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d) počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania,
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f) čas poskytovania sociálnej služby,
g) miesto poskytovania sociálnej služby,
h) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
i) sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 7 a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,
j) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
k) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a
l) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12.

(8) Suma úhrady za sociálnu službu podľa odseku 7 písm. h) a i) musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. Ak poskytovateľ sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3, sumu úhrady za tieto iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) činnosti obsahuje osobitná zmluva.13)

(9) V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

(10) Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec alebo vyšší územný celok o poskytovanie sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je v súlade s týmto zákonom a fyzická osoba odmietne uzatvoriť túto zmluvu, povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 8 ods. 2 až 4 sa považuje za splnenú.

(11) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.

(12) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

(13) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

(14) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z týchto dôvodov

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady; pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku 12,
c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

(15) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 14 je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

(16) Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. a), b) a d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby zabezpečiť fyzickej osobe nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, ak si ich nevie zabezpečiť sama.

(17) Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 14 písm. d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.

(18) Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za porovnateľných podmienok u iného poskytovateľa sociálnej služby. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby, zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby, alebo ak vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypovedať zmluvu.

(19) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich pôsobnosti zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie poskytovania sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c) a priložiť zoznam prijímateľov sociálnej služby, a to najneskôr tri mesiace pred predpokladaným dňom zmeny poskytovania sociálnej služby alebo skončenia poskytovania sociálnej služby. Túto povinnosť má neverejný poskytovateľ sociálnej služby aj voči prijímateľovi sociálnej služby, ak sa vopred písomne nedohodli o poskytovaní sociálnej služby na určitý čas.

(20) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez právneho nástupníctva na základe rozhodnutia vyššieho územného celku o výmaze neverejného poskytovateľa sociálnej služby z registra alebo vyšší územný celok vymaže neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 68 ods. 2 písm. c) až e) alebo rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu podľa § 69 ods. 1 pred uplynutím času trvania poskytovania sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby.


TRETIA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
POSKYTUJÚCEHO SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME75 § 75
Na začiatok
(1) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec a poskytuje

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1. nízkoprahové denné centrum,
2. nízkoprahové denné centrum pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu,
b) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
c) opatrovateľskú službu,
d) prepravnú službu.

(2) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec a poskytuje opatrovateľskú službu.

(3) Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal vyšší územný celok a poskytuje

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je

1. útulok,
2. domov na pol ceste,
3. zariadenie núdzového bývania,
4. zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
5. zariadenie podporovaného bývania,
6. rehabilitačné stredisko,
7. domov sociálnych služieb,
8. špecializované zariadenie,

b) tlmočnícku službu,
c) sociálnu službu v integračnom centre.

(4) Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal vyšší územný celok a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je

a) zariadenie podporovaného bývania,
b) rehabilitačné stredisko,
c) domov sociálnych služieb,
d) špecializované zariadenie.

(5) Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal vyšší územný celok a poskytuje

a) špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť,
b) sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť.

(6) Obec a vyšší územný celok sú podľa odsekov 1 až 5 povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý im doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 alebo doručil zoznam osôb s uvedenímosobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

(7) Obec alebo vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu, ktorou je

a) podporná sociálna služba v zariadení, ktorým je

1. denné centrum,
2. jedáleň,
3. práčovňa,
4. stredisko osobnej hygieny,

b) sprostredkovanie tlmočníckej služby,
c) sprostredkovanie osobnej asistencie,
d) sprievodcovská a predčitateľská služba,
e) požičiavanie pomôcok,
f) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
g) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
i) základné sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť,
j) terénna sociálna služba krízovej intervencie,
k) sociálna služba v komunitnom centre,
l) služba včasnej intervencie,
m) podpora samostatného bývania.

(8) Obec môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec a poskytuje sociálnu službu uvedenú v odsekoch 3 až 5, ak tieto finančné príspevky neposkytuje vyšší územný celok alebo ministerstvo podľa § 78a.

(9) Vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal vyšší územný celok a poskytuje sociálnu službu uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak tieto finančné príspevky neposkytuje obec.

(10) Sociálna služba, ktorá sa poskytuje podľa tohto zákona, sa považuje za sociálnu službu poskytovanú vo verejnom záujme.

(11) Za verejný záujem sa považuje najmä poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, alebo poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorá v príslušnej obci alebo v príslušnom vyššom územnom celku chýba alebo je nedostatková.

(12) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odsekov 8 a 9.

(13) Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 31, 32 a § 34 až 42 sa považuje obec alebo vyšší územný celok, kde má prijímateľ sociálnej služby trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW), bez ohľadu na to, ktorá obec vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo ktorý vyšší územný celok vydal rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

(14) Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 24a až 29, § 44 a 57 a finančného príspevku na prevádzku špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie poskytovaných ako samostatné odborné činnosti sa považuje obec alebo vyšší územný celok podľa svojej pôsobnosti, v ktorého územnom obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) prijímateľa sociálnej služby.

(15) Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, 13) najskôr odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní tohto finančného príspevku. Pri určovaní výšky finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre účastníkov zmluvy platia ustanovenia § 76 a 77.

(16) Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby a finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa prijímateľovi sociálnej služby neposkytuje sociálna služba najviac 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby.


76§ 76
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhyNa začiatok

Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa poskytuje na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy najmenej vo výške podľa prílohy č. 5 podľa formy sociálnej služby, počtu prijímateľov sociálnej služby a stupňa ich odkázanosti.


77§ 77
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej službyNa začiatok

(1) Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet kilometrov prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu.

(2) Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 sa určí na príslušný rozpočtový rok vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie tejto sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a
a) sumou finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76 poskytnutého neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a
b) priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.

(3) Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Na účely prvej vety sa priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy zisťujú v závislosti od toho, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo nad 100 miest. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec a vyšší územný celok zverejní na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyššom územnom celku obvyklým a musia byť každému prístupné na obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.

(4) Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku uhradené bežné výdavky, ktoré vznikli za obdobie január až december predchádzajúceho rozpočtového roka, pri zisťovaní priemerných bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa tieto bežné výdavky započítavajú na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 na nasledujúci rozpočtový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci bežných výdavkov.

(5) Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku skutočne zaplatené úhrady za sociálnu službu, ktoré mali byť prijaté za obdobie január až december predchádzajúceho rozpočtového roka, pri zisťovaní priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa príjmy z platenia týchto úhrad započítavajú na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 až na nasledujúci rozpočtový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci platenia úhrady za sociálnu službu.

(6) Za sumu finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76 sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na príslušný rozpočtový rok.

(7) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za priemerné bežné výdavky sa považujú skutočné bežné výdavky neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za túto sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok; ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku, za priemerné bežné výdavky sa považujú predpokladané bežné výdavky neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za túto sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok.

(8) Do priemerných bežných výdavkov, do skutočných bežných výdavkov a do predpokladaných bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby sa nezapočítajú bežné výdavky a predpokladané bežné výdavky na vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.

(9) Do priemerných skutočne dosiahnutých príjmov, do skutočne dosiahnutých príjmov a do predpokladaných príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu sa nezapočítajú skutočne dosiahnuté príjmy a predpokladané príjmy z platenia úhrad za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.

(10) Ak je čas trvania poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby kratší než rozpočtový rok, určí sa výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pomerne.

(11) Ak skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú v príslušnom rozpočtovom roku vyššie ako priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 2 sa zníži o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.


78§ 78Na začiatok

(1) Ak sa neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na príslušný rozpočtový rok, obec alebo vyšší územný celok tieto finančné príspevky poskytuje preddavkovo a prvý preddavok sa poskytne najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka. Na zúčtovanie týchto finančných príspevkov sa vzťahuje osobitný predpis.43)

(2) Ak sa začne poskytovať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v priebehu rozpočtového roka, obec alebo vyšší územný celok tieto finančné príspevky poskytuje preddavkovo, najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na tieto finančné príspevky vznikol a najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok na tieto finančné príspevky.

(3) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje poskytnutý finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ku dňu skončenia poskytovania sociálnej služby.


78a§ 78a
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej službyNa začiatok

(1) Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a) nocľaháreň,
b) zariadenie pre seniorov,
c) zariadenie opatrovateľskej služby,
d) denný stacionár.

(2) Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.

(3) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby sa poskytuje vo výške uvedenej v prílohe č. 6 podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísanom v registri.

(4) Obec môže z príjmov rozpočtu obce poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ju o poskytnutie tohto príspevku požiada, a tento príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na tento rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo.


78b§ 78bNa začiatok

(1) Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8.

(2) Prílohy k žiadostiam podľa odseku 1 sú:
a) výpis z registra, nie starší ako tri mesiace,
b) doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie (http://www.porada.sk/socialne-poistenie#__AUTOKW) a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starší ako tri mesiace.

(3) Písomnú žiadosť podľa odseku 1 spolu s prílohami podľa odseku 2 na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva ministerstvu v termíne od 1. augusta do 30. septembra predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nepodá ministerstvu písomnú žiadosť spolu s prílohami v termíne podľa prvej vety, právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) na poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 na príslušný rozpočtový rok a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na príslušný rozpočtový rok po 30. septembri predchádzajúceho rozpočtového roka zanikne.

(4) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6, ktorú uzatvára ministerstvo s obcou, a zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, ktorú uzatvára ministerstvo s neverejným poskytovateľom sociálnej služby, obsahujú
a) označenie zmluvných strán,
b) predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
c) termíny vyplácania a spôsob vyplácania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, podmienky ich čerpania a ich sumu,
d) podmienky zúčtovania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a podmienky vrátenia týchto príspevkov,
e) záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa sociálnej služby evidenciu počtu neobsadených miest na účely odsekov 6 a 7,
f) spôsob kontroly hospodárneho a účelného použitia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
g) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
h) lehotu, v ktorej možno použiť finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a lehotu na ich zúčtovanie a
i) ďalšie dohodnuté náležitosti podľa tohto zákona.

(5) Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a sa vyplácajú štvrťročne vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve podľa odseku 4 písm. c). Podmienkou vyplatenia finančných príspevkov podľa prvej vety na každý nasledujúci štvrťrok príslušného rozpočtového roka je, že poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie (http://www.porada.sk/socialne-poistenie#__AUTOKW) a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, inak nárok na vyplatenie týchto finančných príspevkov na príslušný štvrťrok zaniká.

(6) Obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vrátiť finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a alebo ich pomernú časť za obdobie, v ktorom mal poskytovateľ sociálnej služby neobsadené miesto v zariadení.

(7) Za neobsadené miesto v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba.

(8) Nárok na finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto prijímateľa sociálnej služby príslušná inštitúcia iného štátu.

(9) Nárok na finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto prijímateľa sociálnej služby príslušná inštitúcia iného štátu.


PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA A ÚZEMNEJ
SAMOSPRÁVY PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

79§ 79
Pôsobnosť ministerstvaNa začiatok

(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb

a) vypracúva a zverejňuje národné priority rozvoja sociálnych služieb,
b) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní sociálnych služieb,
c) určuje obsah a rozsah odbornej prípravy pre vybrané pracovné činnosti a na účely ďalšieho vzdelávania,
d) vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb,
e) hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,
f) kontroluje vzdelávacie programy, na ktoré bola udelená akreditácia,
g) je správnym orgánom v konaniach o

1. udelení alebo neudelení akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb (ďalej len "akreditácia vzdelávacieho programu"), o zmene akreditácie vzdelávacieho programu, o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu,
2. udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú činnosť, o zmene akreditácie na odbornú činnosť, o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť,
3. zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,
4. pokute za správne delikty,

h) vedie register poskytovateľov sociálnej služby a poskytovateľov sociálnej služby, ktorí boli vymazaní z registra (ďalej len "centrálny register"),
i) vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
j) vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorým bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorým akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
k) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje centrálny register, zoznam podľa odseku 1 písm. i) a zoznam podľa odseku 1 písm. j).

(3) Centrálny register obsahuje

a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
c) meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnej služby,
d) dátum zápisu do registra,
e) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
g) druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, rozsah poskytovanej sociálnej služby a jej formu,
h) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba určená,
i) počet miest v zariadení,
j) dosiahnutú úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C, ak boli podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby hodnotené.

(4) Zoznam podľa odseku 1 písm.i) obsahuje

a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
c) názov, druh, formu a rozsah vzdelávacieho programu, na ktorý bola akreditácia vzdelávacieho programu udelená,
d) dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu a dátum odňatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho programu.

(5) Zoznam podľa odseku 1 písm.j) obsahuje

a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorej bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorej akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorej akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
c) meno a priezvisko fyzickej osoby zodpovednej za vykonávanie odbornej činnosti,
d) druh odbornej činnosti, na ktorú bola akreditácia na odbornú činnosť udelená,
e) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je odborná činnosť určená,
f) dátum udelenia akreditácie na odbornú činnosť a dátum odňatia alebo zániku akreditácie na odbornú činnosť.

(6) Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby
a) poskytuje
1. finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,
2. finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
b) uzatvára
1. zmluvu podľa § 78b ods. 4 s obcou o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,
2. zmluvu podľa § 78b ods. 4 s neverejným poskytovateľom sociálnej služby o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
c) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a účelnosť ich použitia,
d) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene c) a kontroluje ich plnenie.


80§ 80
Pôsobnosť obceNa začiatok

Obec

a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o

1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie

1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu

1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu s ambulantnou sociálnou službou, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 4 na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie evidenciu

1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 44)
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d).


81§ 81
Pôsobnosť vyššieho územného celkuNa začiatok

Vyšší územný celok

a) vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) je správnym orgánom v konaniach o

1. odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,
5. nezapísaní do registra,
6. zákaze poskytovať sociálnu službu,
7. výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,

c) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
d) zabezpečuje poskytovanie

1. sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
2. podpory samostatného bývania,
3. tlmočníckej služby,

e) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
f) zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,
g) môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu

1. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným celkom alebo s poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok,

i) zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) zariadenia podľa tohto zákona,
k) je povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) podľa § 71 ods. 7,
l) poskytuje podľa § 75 ods. 3 až 5 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 9 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra , vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra,
p) vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode,
q) predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu,
r) kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby,
s) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
t) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
u) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 7,
v) vedie evidenciu

1. vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena b),
3. prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,

w) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 44)
x) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
y) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena c).


ŠIESTA ČASŤ
KOMUNITNÝ ROZVOJ A KOMUNITNÝ PLÁN
V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

82§ 82
Komunitný rozvoj, komunitná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW)
a komunitná rehabilitáciaNa začiatok

(1) Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predcházania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.

(2) Komunitná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.

(3) Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti.


83§ 83
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia
rozvoja sociálnych služiebNa začiatok

(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci

a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.

(2) Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.

(3) Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode.

(4) Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.

(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

(6) Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.


SIEDMA ČASŤ
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A ĎALŠIE
VZDELÁVANIE (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW)

84§ 84Na začiatok

(1) Plnenie kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb sa posudzuje podľa osobitných predpisov, 45) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Činnosti v oblasti sociálnych služieb podľa tohto zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a odborne spôsobilá na výkon týchto činností.

(3) Na účely posudzovania bezúhonnosti na výkon pracovných činností v oblasti sociálnych služieb platí § 63 ods. 2 rovnako.

(4) Základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov vykonáva fyzická osoba, ktorá má

a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu23) v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,
b) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu akreditovanom podľa osobitného predpisu46) alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania (http://www.porada.sk/povolania#__AUTOKW) v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

(5) Špecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má trojročnú prax s cieľovou skupinou a má

a) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu alebo sociálne služby a poradenstvoakreditovanom podľa osobitného predpisu, 46) alebo
b) vysokoškolské vzdelanie získané v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu, 46) zameranom na činnosť, ktorá sa poskytuje v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva.

(6) Špecializované sociálne poradenstvo pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva aj fyzická osoba so stredoškolským vzdelaním príslušného zamerania, ak má byť súčasťou špecializovaného sociálneho poradenstva poskytovanie poradenstva prostredníctvom činností, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje vzdelanie podľa odseku 5, a ak táto fyzická osoba má jednoročnú prax zodpovedajúcu obsahu činnosti v rámci poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva.

(7) Sociálny pracovník je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) v prvom stupni, druhom stupni alebo v treťom stupni alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

(8) Supervíziu vykonáva fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 písm. b) a absolvovala odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.

(9) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

(10) Tlmočnícku službu podľa tohto zákona vykonáva

a) tlmočník posunkovej reči,
b) artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú komunikáciu alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú fyzickú osobu, ktorá nepočuje hovorenú reč a má záujem o túto formu tlmočenia,
c) tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s fyzickou osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu.

(11) Tlmočník uvedený v odseku 10 preukazuje absolvovanie tlmočníckeho minima certifikátom vydaným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) tlmočníkov posunkovej reči, artikulačných tlmočníkov alebo tlmočníkov pre hluchoslepé osoby.47)

(12) Tlmočník uvedený v odseku 10 sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania najmenej raz za päť rokov.

(13) Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností podľa tohto zákona vykonáva len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW), psychológia (http://www.porada.sk/psychologia#__AUTOKW), právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

(14) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca47a) v zariadení sociálnych služieb sa vzťahuje osobitný predpis.47b)

(15) Činnosť pracovnej terapie môže podľa tohto zákona vykonávať fyzická osoba, ktorá získala stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia, a ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín.

(16) Sociálny pracovník, špeciálny pedagóg alebo fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín, je na účely tohto zákona inštruktor sociálnej rehabilitácie.

(17) Koordináciu výkonu poskytovania sociálnej rehabilitačnej činnosti podľa tohto zákona vykonáva sociálny pracovník alebo fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 písm. b) a c).

(18) Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 vykonáva
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, 48)
b) lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,
c) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo49) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, 50) ktorý je zaradený do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo, 51)
d) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria, neurológia, psychiatria alebo ortopédia, ktorý má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov, alebo
e) sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ak ide o posudzovanie plnoletej fyzickej osoby, alebo sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ak ide o posudzovanie neplnoletej fyzickej osoby.

(19) Zdravotnícky zamestnanec v zariadení musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.24)

(20) Ďalšie vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) na účely tohto zákona je prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Cieľom ďalšieho vzdelávania je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb.

(21) Ďalšie vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb sa môže realizovať ako

a) špecializačné vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúce na získanú kvalifikáciu,
b) účasť na akreditovaných kurzoch,
c) účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
d) účasť na sociálno-psychologických výcvikoch, alebo
e) pravidelná lektorská činnosť a publikačná činnosť.

(22) Pri uznávaní odbornej kvalifikácie alebo inej spôsobilosti štátnych príslušníkov štátov Európskeho hospodárskeho priestoru sa postupuje podľa osobitného právneho predpisu.52)


ÔSMA ČASŤ
AKREDITÁCIE

85§ 85
Akreditácia vzdelávacích programovNa začiatok

Vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb zameraný na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) sa vykonáva, ak na tento vzdelávací program bola udelená akreditácia.


86§ 86Na začiatok

(1) Písomná žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu a obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW)
1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
2. zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
c) prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
d) kópiu dokladu o tom, že právnická osoba má v predmete svojej činnosti vykonávanie vzdelávania, alebo kópiu dokladu o tom, že fyzická osoba má v predmete svojej činnosti vykonávanie vzdelávania, ak vykonáva podnikateľskú činnosť,
e) projekt vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje názov, druh, formu, metódy využívané pri vzdelávaní, rozsah vzdelávacieho programu a obsah vzdelávacieho programu, ktorý osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať; vzdelávací program môže byť členený na moduly,
f) doklady o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho programu,
g) kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke, 33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať,
h) predpokladaný rozpočet vzdelávacieho programu a spôsob jeho financovania a
i) zoznam fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, kópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o praxi a ich súhlas so zaradením do zoznamu fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní.

(2) Zodpovedný zástupca podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu, za odborné vykonávanie vzdelávacieho programu. Za odborne spôsobilú fyzickú osobu podľa prvej vety sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.

(3) Za obsah vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. e) sa považuje náplň teoretickej časti a praktickej časti vzdelávacieho programu. Ak si to charakter vzdelávacieho programu vyžaduje, súčasťou obsahu je aj prax v zariadeniach alebo v zariadeniach podľa osobitného predpisu.24) Pri každej časti vzdelávacieho programu je potrebné uviesť meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá sa bude podieľať na vzdelávaní v tejto časti.

(4) Za modul vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. e) sa považuje samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu, ktorá zodpovedá minimálne 20 vyučovacím hodinám.

(5) Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje zoznamom hnuteľného majetku a zoznamom pomôcok využívaných pri vzdelávacom programe.

(6) Fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, musia spĺňať odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a najmenej tri roky praxe v oblasti, ktorá je obsahom vzdelávania.

(7) Odborná spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 2 a 6 sa preukazujú dokladmi podľa osobitného predpisu.23)


87§ 87Na začiatok

(1) Rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) fyzickej osoby,
b) názov, druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu, na ktorý sa udeľuje akreditácia,
c) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu a
d) čas platnosti akreditácie.

(2) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, vedie dokumentáciu vzdelávacieho programu a evidenciu vydaných osvedčení o absolvovaní vzdelávacieho programu a ich fotokópie.

(3) Za dokumentáciu vzdelávacieho programu sa považuje najmä
a) prihláška do vzdelávacieho programu,
b) prezenčné listiny o dochádzke fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní, a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní,
c) časový a vecný harmonogram vzdelávania,
d) potvrdenie o absolvovaní praktickej časti vzdelávacieho programu fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
e) protokol o vykonanej skúške fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
f) záverečný protokol, ktorého obsahom sú výsledky o skúške všetkých fyzických osôb, ktoré sa jej zúčastnili.

(4) Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. d) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu.


Akreditácia na odbornú činnosť
88§ 88Na začiatok

(1) Špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím ako samostatné odborné činnosti sa vykonávajú na základe akreditácie na odbornú činnosť.

(2) Písomná žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť sa podáva ministerstvu a obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW)
1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2. zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
c) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
d) kópiu dokladu o bezúhonnosti štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
e) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti a kópie dokladov o jeho pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
f) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré budú odbornú činnosť priamo vykonávať, a kópie dokladov o ich pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
g) druh odbornej činnosti, ktorú osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať,
h) prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
i) kópiu dokladu o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba má v predmete svojej činnosti vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú žiada udelenie akreditácie,
j) projekt odbornej činnosti, ktorý obsahuje metódy, techniky a postupy odbornej činnosti, ktorými sa bude odborná činnosť vykonávať pre vybranú cieľovú skupinu,
k) doklady o materiálno-technickom zabezpečení vykonávania odbornej činnosti a
l) kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke, 33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať.

(3) Zodpovedný zástupca podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, za odborné vykonávanie odbornej činnosti. Na účely posúdenia bezúhonnosti fyzických osôb podľa odseku 2 písm. c) až f) platí § 63 ods. 2 rovnako.

(4) Na preukázanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. c), e) a f) platí § 84 ods. 1, 5, 6, 16 a 17 rovnako v závislosti od druhu odbornej činnosti. Odborná spôsobilosť podľa prvej vety sa preukazuje aj znalosťou tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s vykonávanou odbornou činnosťou. Preukazovanie znalostí a odborných vedomostí podľa prvej vety a druhej vety sa preukazuje ústnym pohovorom s členmi akreditačnej komisie.


89§ 89Na začiatok

(1) Rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť obsahuje

a) meno alebo názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) fyzickej osoby,
b) druh odbornej činnosti, na ktorú sa udeľuje akreditácia,
c) cieľovú skupinu, pre ktorú bude odborná činnosť vykonávaná,
d) miesto vykonávania odbornej činnosti,
e) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
f) čas platnosti akreditácie na odbornú činnosť.

(2) Kópiu rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť, zmene akreditácie na odbornú činnosť, predĺžení akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť a oznámenie o zániku akreditácie na odbornú činnosť ministerstvo doručí vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu odbornej činnosti, o ktorej sa rozhodovalo.

(3) Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. f) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť.


89a§ 89aNa začiatok

(1) Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie vzdelávacieho programu, ak
a) v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nedoplní žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo nepredloží chýbajúce doklady,
b) žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c) vzdelávací program, ktorému má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu a cieľovú skupinu, pre ktorú sa bude vzdelávací program vykonávať, vzdelávacím programom v oblasti sociálnych služieb zameraným na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW),
d) na vykonávanie vzdelávacieho programu nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky, personálne podmienky alebo finančné podmienky.

(2) Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie na odbornú činnosť, ak
a) v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nedoplní žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo nepredloží chýbajúce doklady,
b) žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c) odborná činnosť, na ktorú má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, metódy, techniky a postupy odbornej činnosti a cieľovú skupinu, pre ktorú sa bude odborná činnosť vykonávať, špecializovaným sociálnym poradenstvom, sociálnou rehabilitáciou alebo stimuláciou komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, ako samostatnou odbornou činnosťou podľa tohto zákona,
d) na vykonávanie odbornej činnosti nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky alebo personálne podmienky.


90§ 90Na začiatok

(1) O udelení, o neudelení, o zmene, o predĺžení a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú činnosť rozhoduje ministerstvo po predchádzajúcom vyjadrení komisie zriadenej podľa osobitného predpisu.20)

(2) Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú činnosť sa udeľuje najviac na päť rokov. Platnosť akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú činnosť možno predĺžiť o päť rokov na žiadosť osoby, ktorej bola akreditácia udelená, ak žiadosť bola podaná najneskôr 90 dní pred skončením platnosti tejto akreditácie.

(3) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich dní skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu názvu vzdelávacieho programu, druhu vzdelávacieho programu, formy vzdelávacieho programu, rozsahu vzdelávacieho programu a obsahu vzdelávacieho programu, skončenie vzdelávacieho programu a skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu ďalších údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie vzdelávacieho programu.

(4) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich dní skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu rozsahu odbornej činnosti, zmenu miesta vykonávania odbornej činnosti, zmenu fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za jej vykonávanie, skončenie vykonávania odbornej činnosti a skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu ďalších údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú činnosť.

(5) O zmene akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť sa rozhodne, ak sú na to dôvody uvedené v odsekoch 3 a 4.

(6) Ak ministerstvo rozhodne o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť, čas predĺženia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula platnosť akreditácie vzdelávacieho programu alebo platnosť akreditácie na odbornú činnosť.

(7) Akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť sa odníme, ak

a) sa vzdelávací program neuskutočňuje na základe akreditácie vzdelávacieho programu v rámci jedného kalendárneho roka alebo ak sa nevykonáva odborná činnosť na základe akreditácie na odbornú činnosť počas jedného kalendárneho roka,
b) sa vzdelávací program neuskutočňuje alebo sa nevykonáva odborná činnosť v súlade s akreditáciou vzdelávacieho programu alebo s akreditáciou na odbornú činnosť,
c) osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, nesplnila povinnosti podľa odsekov 3 a 4.

(8) Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú činnosť zaniká

a) dňom skončenia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť, ak akreditovaný subjekt nepožiadal o predĺženie jej platnosti podľa odseku 2,
b) dňom doručenia písomnej žiadosti osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, o zrušenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť,
c) smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť,
d) dňom oznámenia ministerstva o zrušení akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť.


DEVIATA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

91§ 91
Konanie vo veciach sociálnych služiebNa začiatok

(1) Na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, prepravnej služby, sprievodcovskej a predčitateľskej služby, tlmočníckej služby, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológii, pomoci pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, sociálnej služby v dennom centre, v reintegračnom centre, v jedálni, v práčovni a v stredisku osobnej hygieny sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1.

(2) Miestna príslušnosť vyššieho územného celku pri povinnosti uhradiť ekonomicky oprávnené náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o sumu úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby.

(3) Na konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu, nezapísania do registra, zákazu poskytovať sociálnu službu, výmazu poskytovateľa sociálnej služby z registra, zastavenia činností osobe uvedenej v § 99 ods. 5, akreditácie vzdelávacích programov a akreditácie na odbornú činnosť sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 60 a § 62 až 68.

(4) Na konanie vo veciach o uložení pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW) podľa § 99 a 102 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.


92§ 92Na začiatok

(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu15) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu.

(2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci.

(3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

(4) Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku podľa odsekov 2 a 3 sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.

(5) Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku na účely § 73 ods. 11 sa spravuje podľa miesta poskytovania sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby.

(6) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

(7) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, formu sociálnej služby, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b), aj povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy, u ostatných cudzincov povolenie príslušného orgánu na pobyt a u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l).

(8) Sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, ktorá sa poskytuje bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 ods. 6, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

(9) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Obec alebo vyšší územný celok doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, 11) ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu posudok vydaný touto obcou alebo týmto vyšším územným celkom alebo inou obcou alebo iným vyšším územným celkom o odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

(10) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu a o zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5, nemá odkladný účinok.

(11) Exekúcii nepodliehajú

a) finančné prostriedky zaplatené prijímateľom sociálnej služby ako úhrada za sociálnu službu,
b) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy poskytovaný podľa § 76,
c) finančný príspevok na prevádzku poskytovaný podľa § 77,
d) hnuteľné veci, ktoré užíva prijímateľ sociálnej služby v zariadení ako nevyhnutné vybavenie obytnej miestnosti, a to posteľ, stôl, stolička, kreslo, vykurovacie teleso, periny, posteľná bielizeň, rádioprijímač, televízor (http://www.porada.sk/televizor#__AUTOKW) a pomôcky, ktoré potrebuje prijímateľ sociálnej služby vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vzhľadom na svoje ťažké zdravotné postihnutie.

(12) Pohľadávku na úhrade za sociálnu službu nemôže poskytovateľ sociálnej služby postúpiť tretej osobe.


93§ 93Na začiatok

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu službu.

(2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce alebo vyššieho územného celku, osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec alebo vyšší územný celok neurčili dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

(3) Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní na výzvu obce alebo vyššieho územného celku zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa tohto zákona. Ak sa fyzické osoby uvedené v prvej vete tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

(4) Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu službu, a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 nesplnia povinnosť podľa prvej vety, § 73 ods. 1 až 8 a 10 sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu nepoužije.


DESIATA ČASŤ

Spracúvanie osobných údajov
94§ 94Na začiatok

(1) Osobné údaje na účely tohto zákona spracúva obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo.

(2) Obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci na základe písomnej žiadosti, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.

(3) Obec na účely podľa § 94a ods. 1, vyšší územný celok na účely podľa § 94b ods. 1, poskytovateľ sociálnej služby na účely podľa § 94c ods. 1 a ministerstvo na účely podľa § 94d ods. 1 môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.


94a§ 94aNa začiatok

(1) Obec spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a) rozhodovanie v konaniach podľa § 80 písm. c),
b) vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 80 písm. d),
c) poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 80 písm. e) až g),
d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 80 písm. h) druhého bodu a § 80 písm. m) a n),
e) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku podľa § 78a ods. 4 a § 80 písm. k),
f) vedenie evidencie podľa § 80 písm. q).

(2) Obec spracúva osobné údaje o
a) žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch,
b) zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a fyzickej osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a ich zákonných zástupcoch,
d) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
e) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

(3) Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných zástupcov,
e) štátne občianstvo,
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a c) okrem zákonných zástupcov,
j) údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. d),
m) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby a poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.


94b§ 94bNa začiatok

(1) Vyšší územný celok spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a) rozhodovanie v konaniach podľa § 81 písm. b),
b) vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 81 písm. c),
c) poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. d) až g),
d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 81 písm. h) prvého bodu a § 81 písm. m) a n),
e) vedenie registra a vykonávanie zmien v registri podľa § 81 písm. o) až q),
f) vedenie evidencie podľa § 81 písm. v).

(2) Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o
a) žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch,
b) zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
d) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
e) navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
f) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a fyzickej osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a ich zákonných zástupcoch,
g) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
h) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
i) fyzickej osobe, ktorá je zapísaná v registri,
j) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je zapísaná v registri,
k) zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 63 ods. 3.

(3) Osobné údaje, ktoré vyšší územný celok spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
e) štátne občianstvo,
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a f) okrem zákonných zástupcov,
j) údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. g),
m) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby a poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.


94c§ 94cNa začiatok

(1) Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74,
b) uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 9 a 10,
c) vedenie registra obmedzení podľa § 10,
d) ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí podľa § 61 ods. 4,
e) označenie miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
f) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31, 34 až 41 podľa § 72, 72a a 73,
g) vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
i) vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o
a) žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch,
b) fyzických osobách, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo s prijímateľom sociálnej služby spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c) fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť podľa § 73 ods. 9,
d) zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8 a § 73 ods. 10, a ich zákonných zástupcoch,
e) členovi rodiny, partnerovi alebo fyzickej osobe, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ubytovaní podľa § 61,
f) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
g) fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.

(3) Osobné údaje, ktoré poskytovateľ sociálnej služby spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
e) štátne občianstvo okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
j) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
k) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.


94d§ 94dNa začiatok

(1) Ministerstvo spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a) rozhodovanie v konaniach podľa § 79 ods. 1 písm. g),
b) výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. d),
c) hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e),
d) vedenie registra poskytovateľov sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. h),
e) vedenie zoznamu osôb podľa § 79 ods. 1 písm. i),
f) vedenie zoznamu osôb podľa § 79 ods. 1 písm. j),
g) poskytovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a § 79 ods. 6 písm. a) prvého bodu,
h) poskytovanie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a § 79 ods. 6 písm. a) druhého bodu,
i) prijímanie oznámení o použití prostriedkov obmedzenia podľa § 10 ods. 6.

(2) Ministerstvo spracúva osobné údaje o
a) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
b) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o akreditáciu vzdelávacieho programu,
c) fyzických osobách, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní,
d) navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 86 ods. 2,
e) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
f) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
g) fyzických osobách, ktoré budú odbornú činnosť priamo vykonávať,
h) navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 88 ods. 3,
i) fyzickej osobe, ktorá je účastníkom konania o pokute za správne delikty,
j) fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností, za úhradu pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
k) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
l) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
m) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
n) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
o) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri zápise do centrálneho registra,
p) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri zápise do centrálneho registra,
q) zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnej služby uvedeného v § 63 ods. 3 pri zápise do centrálneho registra,
r) fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. i),
s) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. i),
t) fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
u) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
v) zodpovednej osoby za vykonávanie odbornej činnosti pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
w) fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
x) fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom obce, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,
y) prijímateľovi sociálnej služby, u ktorého boli použité prostriedky obmedzenia podľa § 10 ods. 5.

(3) Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. y),
e) štátne občianstvo,
f) sociálne postavenie,
g) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. y),
h) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
i) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, poskytovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.

(4) Ministerstvo spracúva o osobách uvedených v § 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2 osobné údaje v rozsahu ustanovenom v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3, § 94d ods. 3 na analytické účely a na štatistické účely.


95§ 95
Evidencia prijímateľov sociálnej službyNa začiatok

(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len "evidencia"). Obsahom evidencie sú údaje podľa § 94c ods.3 v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, pre spôsob života alebo pre závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností alebo pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, nie je povinný viesť evidenciu, ktorej obsahom sú osobné údaje podľa § 94c ods.3.

(3) Súčasťou evidencie pri poskytovaní sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti je aj počet konzultácií, celkový počet hodín konzultácií, charakteristika problému a spôsob riešenia nepriaznivej sociálnej situácie.

(4) Súčasťou evidencie pri poskytovaní opatrovateľskej služby je aj počet hodín opatrovateľskej služby a úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby alebo za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby podľa prílohy č. 4.

(5) Súčasťou evidencie pri poskytovaní prepravnej služby je aj počet najazdených kilometrov počas poskytovania prepravnej služby, priemerná spotreba pohonných hmôt na kilometer, priemerná cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) pohonných hmôt a úhrada za jeden kilometer.

(6) Súčasťou evidencie pri poskytovaní tlmočníckej služby je aj výkon tlmočníckej služby v hodinách a predmet tlmočenia.

(7) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný štvrťročne predkladať evidenciu prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c) obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich pôsobnosti.


96§ 96
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri zverejňovaní informáciíNa začiatok

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejňovať informácie podľa osobitného predpisu54) a zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.53)


97§ 97
Súčinnosť a spolupráca vo veciach sociálnych služiebNa začiatok

(1) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány verejnej moci sú povinné poskytovať súčinnosť obci, vyššiemu územnému celku, poskytovateľom sociálnej služby a ministerstvu a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veci sociálnych služieb vrátane oznamovania osobných údajov uvedených v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3 a § 94d ods. 3. Rovnakú povinnosť majú aj obce, vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnej služby navzájom, a to v rozsahu v akom poskytujú sociálne služby podľa tohto zákona.

(2) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa sú na požiadanie ministerstva povinné na účely preukázania vzniku nároku obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 78b ods. 5 na vyplatenie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na druhý až štvrtý štvrťrok príslušného rozpočtového roka, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza druhému až štvrtému štvrťroku príslušného rozpočtového roka, vydať a doručiť ministerstvu o poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, doklad podľa § 78b ods. 2 písm. b); tento doklad sa vydáva bezplatne.

(3) Obce, vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnej služby pri poskytovaní sociálnych služieb spolupracujú s občianskymi združeniami, cirkvami, náboženskými spoločnosťami a ďalšími osobami.


JEDENÁSTA ČASŤ
DOHĽAD NAD POSKYTOVANÍM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB A KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PRVÁ HLAVA
DOHĽAD NAD POSKYTOVANÍM
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

98§ 98Na začiatok

(1) Ministerstvo vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri

a) poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd,
b) uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby,
c) dodržiavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
d) vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia.

(2) Za dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb sa považuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní činností, ktoré majú charakter odborných, obslužných alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností za úhradu, a ktoré osoba vykonáva bez zápisu do registra.

(3) Ministerstvo vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov. Ministerstvo si môže prizvať na výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb odborníka. Odborník podľa prvej vety je fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie získané v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu, 46) zameranom na oblasti, v ktorých sa bude vykonávať dohľad podľa odseku 1 a má trojročnú prax v tejto oblasti.

(4) Pri výkone dohľadu podľa odsekov 1 a 2 sa poverený štátny zamestnanec a prizvaný odborník podľa odseku 3 preukazuje poverením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v ktorom je uvedený účel dohľadu.

(5) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb môže ministerstvo zriaďovať a zrušovať detašované pracoviská mimo svojho sídla a určovať územný obvod ich pôsobnosti.

(6) Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22, spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.55)

(7) Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa odseku 1 postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.56)


99§ 99Na začiatok

(1) Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, nesplnil opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, ministerstvo mu môže uložiť pokutu od 170 eur do 670 eur.

(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom malo byť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splnené.

(3) V rozhodnutí o pokute ministerstvo určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo uloží pokutu opakovane.

(4) Pri určení výšky pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW) podľa odsekov 1 a 3 sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, na rozsah jeho následkov, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností a na mieru zavinenia.

(5) Ak ministerstvo zistí, že osoba vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností za úhradu bez zápisu do registra, uloží jej pokutu vo výške 35 000 eur a zakáže jej pokračovať v týchto činnostiach rozhodnutím o zastavení týchto činností.

(6) Ministerstvo môže uložiť poriadkovú pokutu do 300 eur, ak osoba, u ktorej sa má vykonať dohľad nad sociálnymi službami, neumožní výkon tohto dohľadu alebo osoba, u ktorej sa vykonáva dohľad nad sociálnymi službami, marí výkon tohto dohľadu.

(7) Výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW) pokút uložených pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

100§ 100Na začiatok

(1) Poverený zamestnanec obce a poverený zamestnanec vyššieho územného celku kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby a hospodárenie poskytovateľa sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 a 78a ods.4.

(2) Pri vykonávaní kontroly podľa odseku 1 sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti56) a podľa osobitných predpisov.57)

(3) Pri vykonávaní kontroly podľa § 79 ods. 6 písm. c) a d) ministerstvo postupuje podľa osobitného predpisu.57) Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.57a)


DVANÁSTA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY

101§ 101
Správne deliktyNa začiatok

Ministerstvo uloží poskytovateľovi sociálnej služby, pokutu, ak

a) si neplní povinnosť podľa § 8 ods. 9,
b) pri poskytovaní sociálnej služby nedodržiava povinnosti podľa § 9 ods. 1, 3 až 5 a § 10,
c) nevykonáva, nezabezpečuje a neutvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činnosti a ďalších činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre druh sociálnej služby, ktorú poskytuje,
d) pri určovaní úhrady za sociálnu službu nepostupuje podľa § 72 a 72a a pri platení úhrady za sociálnu službu neuplatňuje § 73 ods. 1 až 10,
e) pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nepostupuje podľa § 74 ods. 1, 2, 6 až 8, 14 až 19.


102§ 102Na začiatok

(1) Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby sa dopustil správneho deliktu, uloží poskytovateľovi sociálnej služby pokutu vo výške do 2 000 eur.

(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo, že sa poskytovateľ sociálnej služby dopustil správneho deliktu, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom sa poskytovateľ sociálnej služby dopustil správneho deliktu.

(3) Pri určení výšky pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW) podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť správneho deliktu, na rozsah jeho následkov, alebo na dopustenie sa viacerých správnych deliktov a na mieru zavinenia.

(4) Výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW) pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


103§ 103Na začiatok

Zrušený zákonom č.485/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014


TRINÁSTA ČASŤ
HODNOTENIE PODMIENOK KVALITY
POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

104§ 104Na začiatok

(1) Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sa hodnotia podľa prílohy č. 2. Pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby sa použije hodnotiaca škála podľa prílohy č. 2 písm. B. Dosiahnuté body podľa prílohy č. 2 písm. A časti I až IV sa sčítavajú. Úroveň kvality podmienok poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa prílohy č. 2 písm. C na základe celkového počtu bodov.

(2) Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A časti III sa nehodnotia, ak poskytovateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá nemá zamestnancov. Pri tomto vyhodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby sa z bodového hodnotenia podľa prílohy č. 2 písm. C odpočíta 33 bodov z jednotlivých kritérií kvality a maximálny počet dosiahnutých bodov bude 147.

(3) Ak poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 2 časti C dosiahne percentuálne vyhodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby vo výške menej ako 60 %, nespĺňa podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.

(4) Ministerstvo hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov.

(5) Ministerstvo si môže prizvať k hodnoteniu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby odborníka. Odborník podľa prvej vety je fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie získané v magisterskom študijnom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu, 46) zameranom na oblasti, v ktorých sa budú hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby a má trojročnú prax v tejto oblasti. Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa podmienky kvality podľa odseku 3, určí poskytovateľovi sociálnej služby lehotu na ich splnenie; ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby nesplnil podmienky kvality podľa odseku 3, ministerstvo môže podať podnet vyššiemu územnému celku na výmaz tohto poskytovateľa sociálnej služby z registra.


ŠTRNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

105§ 105Na začiatok

(1) Poverený zamestnanec obce, poverený zamestnanec vyššieho územného celku a poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby je oprávnený navštíviť fyzickú osobu, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, alebo o poskytovanie sociálnej služby alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo prijímateľa sociálnej služby v byte s ich súhlasom.

(2) Zamestnanci ministerstva, zamestnanci obce, zamestnanci vyššieho územného celku a zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby sú povinní pri poskytovaní sociálnych služieb zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Informácie poskytujú, len ak by ich zamlčaním bol priamo ohrozený život alebo zdravie (http://www.porada.sk/zdravie#__AUTOKW) prijímateľa sociálnej služby, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.58) Inak môžu poskytnúť tieto informácie iným subjektom len zo súhlasom prijímateľa sociálnej služby.

(3) Zovšeobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo, obec a vyšší územný celok získavajú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom, sa môžu bez uvedenia konkrétnych osobných údajov využívať na vedecké činnosti, publikačné činnosti, pedagogické činnosti zamestnancov ministerstva, obcí a vyšších územných celkov alebo na analytickú a koncepčnú činnosť ministerstva, obcí a vyšších územných celkov.


PÄTNÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

106§ 106Na začiatok

(1) Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, o ktorej sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa považuje za žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby podľa prvej vety, ktorá bola podaná zariadeniu sociálnych služieb s právnou subjektivitou alebo orgánu, ktorý nie je obcou alebo vyšším územným celkom príslušným na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinné toto zariadenie alebo tento orgán bezodkladne postúpiť spolu so súvisiacou spisovou dokumentáciou obci alebo vyššiemu územnému celku, ktoré sú príslušné na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(2) Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.

(3) Opatrovateľská služba poskytovaná podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, sa považuje za poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(4) Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje prepravná služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(5) Fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby, alebo fyzická osoba, ktorej sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, alebo ktorá je na základe rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2011.

(6) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom fyzickej osobe, ktorá po 31. decembri 2008 nie je odkázaná na túto starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinný tejto fyzickej osobe naďalej poskytovať sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(7) Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. decembru 2008, sa po tomto dni poskytujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

(8) Obec a vyšší územný celok sú povinné najneskôr do 30. septembra 2010 začať z vlastného podnetu konanie vo veci odkázanosti fyzických osôb uvedených v odseku 5 podľa zákona účinného od 1. januára 2009 a vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu najneskôr do 30. novembra 2010.

(9) Organizovanie spoločného stravovania podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 nie je sociálnou službou podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(10) Starostlivosť poskytovaná v zariadeniach sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za sociálne služby v zariadeniach podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak tento zákon neustanovuje inak.

(11) Domov dôchodcov a domov - penzión pre dôchodcov zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považujú za zariadenie pre seniorov podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(12) Zariadenie chráneného bývania zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie podporovaného bývania podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(13) Domov pre osamelých rodičov zriadený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie núdzového bývania podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(14) Stanica opatrovateľskej služby zriadená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(15) Klub dôchodcov zriadený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(16) Jedáleň pre dôchodcov zriadená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za jedáleň podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(17) Finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo poskytovaný subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonáva sociálnu prevenciu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa poskytuje po 31. decembri 2008 podľa doterajších predpisov do 31.decembra 2009. To platí aj vtedy, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu službu a ktorému bol poskytnutý finančný príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(18) Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom fyzickej osobe na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa poskytuje od 1. januára 2010 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, na fyzickú osobu, ktorej sa k 31. decembru 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a ktorej sa sociálne služby v tomto zariadení poskytujú aj k 1. januáru 2010 podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Podmienka poskytovania sociálnej služby na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa považuje v týchto prípadoch za splnenú.

(19) Obec a vyšší územný celok sú povinné poskytovať a financovať sociálnu službu, ktorú poskytovali podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 aj po 31. decembri 2008, a to aj keď nie sú povinné túto sociálnu službu poskytovať podľa zákona účinného od 1. januára 2009, a poskytujú ju podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Zoznam fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa prvej vety, obec a vyšší územný celok sú povinné na účely odseku 8 zaslať obci alebo vyššiemu územnému celku, ktoré sú príslušné na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(20) Pôsobnosť obce, vyššieho územného celku alebo zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zostáva zachovaná až do 31. decembra 2015.

(21) Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 strácajú platnosť 31. decembra 2015.

(22) Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky uzatvorená do 31. decembra 2008 zostáva v platnosti aj po 31. decembri 2008.

(23) V konaní vo veci pokút súvisiacich s výkonom štátneho dozoru nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd fyzických osôb, ktoré bolo začaté podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2008, sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.

(24) Konanie o žiadosti o overenie osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré nebolo skončené vydaním osvedčenia do 31. decembra 2008, sa po tomto dni zastaví.


107§ 107Na začiatok

(1) Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 29, 32 a v § 35 až 39, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2012.

(2) Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu19) je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť podľa § 9 ods. 4 zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2013.

(3) Ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá sa poskytuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinnosť obce a vyššieho územného celku ustanovená v § 71 ods. 6 sa neuplatňuje.


108§ 108Na začiatok

(1) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré poskytovali sociálne služby k 31. decembru 2008 na základe registrácie na poskytovanie sociálnych služieb, sa považujú za neverejných poskytovateľov sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(2) Obec a zariadenie s právnou subjektivitou zriadené alebo založené obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré poskytovali sociálne služby k 31. decembru 2008, sú povinné požiadať do 31. decembra 2009 o registráciu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(3) Vyšší územný celok, ktorý neposkytoval sociálne služby k 31. decembru 2008 prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo založenej na tento účel, je povinný na poskytovanie sociálnej služby zriadiť alebo založiť právnickú osobu najneskôr do 30. júna 2009.

(4) Povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zaniká 31. decembra 2009.

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a bude poskytovať základné sociálne poradenstvo podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2009, ak nebola registrovaná podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná požiadať o udelenie akreditácie na odbornú činnosť do 30. júna 2009 podľa zákona účinného od 1. januára 2009.


109§ 109Na začiatok

(1) Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával činnosti sociálneho pracovníka a spĺňal kvalifikačné predpoklady k 31. decembru 2008, spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie činností sociálneho pracovníka aj podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

(2) Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 do 31. decembra 2011.

(3) Tlmočník, ktorý k 31. decembru 2008 vykonáva tlmočenie, je povinný preukázať podmienky podľa § 84 ods. 10 a 11 najneskôr do 31. decembra 2011.

(4) Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonáva pracovnú terapiu, je povinná splniť podmienku podľa § 84 ods. 15 do 31. decembra 2011.

(5) Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria s odbornou praxou najmenej desať rokov, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, je povinný podľa zákona účinného od 1. januára 2009 splniť podmienku zaradenia do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo najneskôr do 31. decembra 2009.


110§ 110Na začiatok

Ak sa v iných právnych predpisoch používa pojem "sociálna pomoc", rozumejú sa tým aj sociálne služby podľa tohto zákona.


Prechodné ustanovenia
účinné od 1. marca 2012
110a§ 110aNa začiatok

(1) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného do 29. februára 2012 u tých fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, ak druhá veta neustanovuje inak. U fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného od 1. marca 2012, ak po 29. februári 2012 došlo k zmene rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, okrem posudzovania majetku podľa § 72 ods. 14, 16 až 18; pri týchto fyzických osobách sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu nebude postupovať podľa § 73 ods. 18 a 19 zákona účinného od 1. marca 2012.

(2) Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 29, 32 a 35 až 39, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 107 ods. 1 sa od 1. marca 2012 nepoužije.

(3) Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu17) je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť podľa § 9 ods. 4 zákona účinného od 1. marca 2012 najneskôr do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 107 ods. 2 sa od 1. marca 2012 nepoužije.


110b§ 110bNa začiatok

Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona účinného od 1. marca 2012.


110c§ 110cNa začiatok

(1) Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 29. februára 2012 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytoval sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 1. marci 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.

(2) Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 29. februára 2012 považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a po 29. februári 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35 a táto sociálna služba sa jej k 29. februáru 2012 neposkytuje, sa považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.

(3) Písomné žiadosti podľa § 78b ods. 1 na rozpočtový rok 2012 sa doručujú do 31. marca 2012.


110d§ 110dNa začiatok

V období od 1. marca 2012 do 31. decembra 2015 ministerstvo nehodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e).


Prechodné ustanovenia účinné
od 1. januára 2014
110e§ 110eNa začiatok

O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31. decembra 2013, o ktorých sa do 31. decembra 2013 právoplatne nerozhodlo, sa po 31. decembri 2013 rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


110f§ 110fNa začiatok

Fyzická osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ktorá k 31. decembru 2013 bola odborne spôsobilá podľa § 63 ods. 4 zákona účinného do 31. decembra 2013, považuje sa aj po 31. decembri 2013 za odborne spôsobilú podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


110g§ 110gNa začiatok

Ustanovenia § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa od 1. januára 2014 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013,
a) zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po 1. januári 2014 aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013, alebo
b) skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne po 1. januári 2014 poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013.


110h§ 110hNa začiatok

Žiadosť o finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona účinného do 31. decembra 2013, ktorá bola podaná obcou na rozpočtový rok 2014 podľa § 78b zákona účinného do 31. decembra 2013, sa považuje za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2014 podanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa § 78b zákona účinného od 1. januára 2014 a ministerstvo rozhodne o tejto žiadosti podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, za ktoré obec podala žiadosť podľa prvej vety, je povinný najneskôr do 31. januára 2014 predložiť ministerstvu doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie (http://www.porada.sk/socialne-poistenie#__AUTOKW) a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starší ako tri mesiace, bankové spojenie, číslo účtu a kód banky neverejného poskytovateľa sociálnej služby a čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu neverejného poskytovateľa sociálnej služby, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2014 zanikne.


110i§ 110iNa začiatok

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, ktorí poskytujú sociálnu službu k 31. decembru 2013, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona účinného od 1. januára 2014 prvý raz za kalendárny rok 2014 do 15. júla 2015.


110j§ 110jNa začiatok

(1) Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v komunitnom centre podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2014 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.

(2) Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rámci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2014 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


110k§ 110kNa začiatok

Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 1. januára 2014 pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


110l§ 110lNa začiatok

(1) Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania a v domove sociálnych služieb poskytoval do 31. decembra 2013 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 31. decembri 2013 nespĺňa podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2014 do doby platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný bezodkladne upozorniť prijímateľa sociálnej služby na skutočnosti uvedené v prvej vete.

(2) Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení poskytuje k 1. januáru 2014 dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, poskytuje sa tomuto dieťaťu vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu.20) Ak sa sociálna služba v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytuje k 1. januáru 2014 dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, na účely určenia sumy úhrady za túto sociálnu službu pre toto dieťa sa po 1. januári 2014 postupuje podľa osobitného predpisu.20)

(3) Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013, je oprávnený poskytovať túto sociálnu službu aj po 1. januári 2014.

(4) Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže po 1. januári 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013 fyzickej osobe od 18 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(5) Sociálna služba v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4 sa poskytuje podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Ustanovenia § 38 ods. 2 až 6, § 61 ods. 4 a § 72 ods. 13 sa na právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4 použijú rovnako.

(6) Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona účinného do 31. decembra 2013 je poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015.

(7) Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4, ktorý neposkytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona účinného do 31. decembra 2013.

(8) Ak sa sociálna služba v zariadení podporovaného bývania poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 34 ods. 5 sa neuplatňuje.

(9) Ak sa sociálna služba v zariadení pre seniorov poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 35 ods. 4 sa neuplatňuje.

(10) Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 38 ods. 7 sa neuplatňuje.

(11) Ak sa sociálna služba v špecializovanom zariadení poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 39 ods. 5 sa neuplatňuje.

(12) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odsekov 8 až 11 nie je oprávnený od 1. januára 2014 zvýšiť počet miest nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre daný druh sociálnej služby.

(13) Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013 aj fyzickej osobe, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného
a) do 31. decembra 2013 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2013 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa zákona účinného od 1. januára 2014, alebo
b) od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická osoba nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014.

(14) Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 13 je povinný prijímateľovi tejto sociálnej služby poskytovať sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2014 do platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(15) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 sa považuje podmienka veku na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb za splnenú.

(16) Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 fyzickej osobe podľa odseku 13 písm. a) stratí platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.

(17) Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 fyzickej osobe podľa odseku 13 písm. b) stratí platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.

(18) Vyšší územný celok, ktorý rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 16 a 17 vydal, je povinný bezodkladne písomne oznámiť tejto fyzickej osobe zánik platnosti tohto rozhodnutia a súčasne poskytnúť základné sociálne poradenstvo o možnostiach poskytovania iného druhu sociálnej služby. Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia podľa prvej vety, môže pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 16 a 17 na inú sociálnu službu po 31. decembri 2014 obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na túto inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

(19) Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 alebo je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2014 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014.


110m§ 110mNa začiatok

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní príjmu fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 31. decembra 2013, postupuje do 30. júna 2014 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013. Ak bola žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podaná do 31. decembra 2013 a sociálna služba sa nezačala poskytovať do 31. decembra 2013, postupuje sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní príjmu podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


110n§ 110nNa začiatok

Nízkoprahové denné centrum pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje za nízkoprahovú sociálnu službu pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a rodinu podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


110o§ 110oNa začiatok
Zmluvy s budúcim poskytovateľom sociálnej služby o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 uzatvorené do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 zostávajú v platnosti aj po 31. decembri 2013 a považujú sa za splnenie podmienok ustanovených v § 8 ods. 8 zákona účinného od 1. januára 2014.


110p§ 110pNa začiatok

Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb po podaní žiadosti o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a na rozpočtový rok 2014, rozpočtový rok 2015 alebo na rozpočtový rok 2016 zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) na zúčtovanie finančného príspevku a pritom zachová pôvodný počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb, ministerstvo takému poskytovateľovi sociálnej služby poskytne finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a na rovnaký počet miest a v rovnakej sume, ako boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej na rozpočtový rok 2014, rozpočtový rok 2015 alebo na rozpočtový rok 2016 podľa § 78b ods. 4, pričom účel, na ktorý sa poskytuje tento finančný príspevok, sa považuje za splnený. Zmenu počtu miest v domove sociálnych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby podľa prvej vety je poskytovateľ sociálnej služby povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisov z registra preukazujúcich príslušné zápisy do registra. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj vtedy, ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb na základe výmazu z registra vykonaného do lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) na zúčtovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a a v tomto objekte začne poskytovať sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo sociálnu službu v zariadení pre seniorov na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) na zúčtovanie tohto finančného príspevku a pritom zachová pôvodný počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb. Toto skončenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby je poskytovateľ sociálnej služby povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisov z registra preukazujúci
ch príslušné zápisy do registra.


110r§ 110rNa začiatok

Na stavby, ktoré majú byť užívané na účely zariadení uvedených v § 34, 35, 38 a 39 a sú realizované výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou alebo dostavbou, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie (http://www.porada.sk/stavebne-povolenie#__AUTOKW) do 31. decembra 2013, sa ustanovenia § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 5 a § 65 ods. 6 písm. f) a g) neuplatňujú. Po začatí poskytovania sociálnej služby v zariadení uvedenom v prvej vete poskytovateľ sociálnej služby nie je oprávnený zvýšiť počet miest nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre tento druh sociálnej služby.


110s§ 110sNa začiatok

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení k 31. decembru 2013 a ktorý zmení miesto alebo druh poskytovanej sociálnej služby v rámci realizácie Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky, nie je povinný splniť povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 počas realizácie schváleného transformačného plánu.


110t§ 110tNa začiatok

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 27 a 34, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015.


110u§ 110uNa začiatok

Lekársky posudok vydaný do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje za zdravotný posudok podľa zákona účinného od 1. januára 2014.


111§ 111
Zrušovacie ustanovenieNa začiatok

Zrušuje sa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 257/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 674/2006 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

911
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravyTento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana sociálnu núdzu, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.
2
Sociálna pomoc a sociálna práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW)
§ 2
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálna pomoc je

a) sociálna prevencia a
b) riešenie sociálnej núdze, riešenie sociálnej núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia").

(2) Rodinu na účely tohto zákona tvoria jej členovia, ktorými sú manžel, manželka, dieťa a rodičia dieťaťa.

3 § 3
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálna pomoc sa uskutočňuje najmä prostredníctvom sociálnej práce.

(2) Sociálna práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci, voľba a uplatňovanie foriem sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia.

4 § 4
Účastníci právnych vzťahov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Účastníci právnych vzťahov sociálnej pomoci sú:

a) občan,
b) ďalšie fyzické osoby uvedené v § 4b,
c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
d) krajské úrady a okresné úrady,
e) zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú rozpočtovými organizáciami 1) alebo príspevkovými organizáciami, 1)
f) obce a samosprávne kraje,
g) ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených týmto zákonom (ďalej len "subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona")

[anchor]4a § 4a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení ustanovenou osobitným zákonom. 2)

(3) Ten, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona. 2)

4b § 4b
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Peňažné príspevky na kompenzáciu, peňažný príspevok za opatrovanie a sociálne služby sa poskytujú a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa vydáva za podmienok ustanovených týmto zákonom aj

a) cudzincovi, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "Európsky hospodársky priestor"), a ktorý
1. má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3) a je zamestnaný alebo študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky alebo
2. má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na neobmedzený čas na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 4)
b) rodinnému príslušníkovi cudzinca uvedeného v písmene a) prvom bode, ktorý má povolenie na trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 5)
c) cudzincovi, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 6)
d) cudzincovi, ktorý nie je občan Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce zo sociálnej pomoci zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov,
e) cudzincovi, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu.7)

(2) Sociálne služby sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú aj

a) cudzincovi, ktorý je občan Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 8)
b) cudzincovi, ktorý nie je občan Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt (http://www.porada.sk/prechodny-pobyt#__AUTOKW) alebo trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu9) a ktorého práva vyplývajúce zo sociálnej pomoci nie sú upravené medzinárodnou zmluvou,
c) cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu, 7)
d) cudzincovi, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu, 7)
e) Slovákovi žijúcemu v zahraničí, 10) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní; splnenie tejto podmienky je Slovák žijúci v zahraničí povinný preukázať na účely trvania nárokov získaných podľa tohto zákona každý kalendárny rok.

(3) Za zamestnanie sa na účely odseku 1 považuje zamestnanie podľa § 58a.

(4) Za rodinných príslušníkov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) sa považujú manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti.

(5) Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 sa za osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu.11) Na účely poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona pre osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 platí § 45 rovnako.

(6) Ak u osôb uvedených v odseku 1 písm. b) až e) alebo v odseku 2 písm. b) až d) nie je možné zo závažných dôvodov zistiť ich príjem na účely tohto zákona, za ich príjem sa považuje suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.12)
5 DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI


PRVÁ HLAVA
SOCIÁLNA PREVENCIA


§ 5
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu občana.

(2) Sociálna prevencia sa vykonáva najmä pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občana s nepriaznivým zdravotným stavom.
6
§ 6
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Formy sociálnej prevencie sú:

a) vyhľadávacia činnosť,
b) rehabilitačná činnosť,
c) organizovanie výchovno-rekreačných táborov.

(2) Vyhľadávacia činnosť je vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú pomoc právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby.

(3) Rehabilitačná činnosť sú postupy na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu, fyzickej výkonnosti a pracovnej výkonnosti občana.

(4) Výchovno-rekreačné tábory sa organizujú pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s ťažkým zdravotným postihnutím,
7
DRUHÁ HLAVA
RIEŠENIE SOCIÁLNEJ NÚDZE


Hmotná núdza
§ 7
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 599/2003 Z.z.

8 § 8
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 599/2003 Z.z.

9 § 9
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Za majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) na účely tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.

(2) Od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom

a) nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie,
b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti 20) alebo na ktorú sa poskytla dávka sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d) hnuteľnej veci a nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje na výkon svojej práce alebo na profesijnú prípravu,
e) osobného motorového vozidla, ktoré
1. využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo
2. je viac ako päťročné a jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 100 000 Sk, alebo
f) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s morálnymi zásadami.


10 § 10
Sociálna núdza
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť (http://www.porada.sk/domacnost#__AUTOKW), ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

(2) Za sociálnu núdzu sa na účely tohto zákona považuje aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3) Za nepriaznivý zdravotný stav sa na účely tohto zákona považujú invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej poisťovne, choroba, porucha zdravia alebo zdravotné postihnutie 21) uznané príslušným ošetrujúcim lekárom.


11 TRETIA HLAVA
FORMY RIEŠENIA SOCIÁLNEJ NÚDZE


§ 11
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Formy riešenia sociálnej núdze sú:

a) sociálne poradenstvo,
b) sociálne služby,
c) sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie.

12 PRVÝ DIEL
SOCIÁLNE PORADENSTVO


§ 12
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci; sociálne poradenstvo sa poskytuje najmä rodinám.

(2) V rámci sociálneho poradenstva možno občanovi odporučiť poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami.

DRUHÝ DIEL
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA


13 § 13
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

14 TRETÍ DIEL
SOCIÁLNE SLUŽBY


§ 14
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze.

(2) Sociálne služby sú:

a) opatrovateľská služba,
b) organizovanie spoločného stravovania,
c) prepravná služba,
d) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,
e) sociálna pôžička.

15 Prvý oddiel
Opatrovateľská služba
§ 15
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Opatrovateľskú službu možno poskytovať

a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní

1. nevyhnutných životných úkonov,
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo
3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby 29) a predčítaním,

b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke

a) súčasne narodili tri deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a viac detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

(3) Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v odseku 2 možno poskytovať do dovŕšenia troch rokov veku detí.

(4) Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím sú uvedené v prílohe č. 1.

(5) Rozsah opatrovateľskej služby podľa odseku 1 písm. a) určí príslušný orgán na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia.".

(6) Vážne dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa, sú:

a) choroba, úraz, kúpeľná (http://www.porada.sk/kupelna#__AUTOKW) liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
b) pôrod matky alebo ženy, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
c) nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o osamelého rodiča alebo o občana uvedeného v písmene a).

(7) Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných vážnych dôvodov.

(8) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému

a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 64a ods. 2, alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

(9) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

16 Druhý oddiel
Organizovanie spoločného stravovania


§ 16
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Spoločné stravovanie možno organizovať pre občana, ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorý

a) je poberateľom starobného dôchodku alebo
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.

(2) Spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne možno organizovať aj pre osoby, ktoré si uplatnili nárok na zabezpečenie základných životných podmienok podľa osobitného predpisu. 29a)

(3) Spoločné stravovanie sa poskytuje najmä v jedálňach pre dôchodcov a v ďalších zariadeniach sociálnych služieb, kde sa poskytuje stravovanie.

17 Tretí oddiel
Prepravná služba


§ 17
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý podľa posudku príslušného orgánu je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Občan je odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný

a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

(2) Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa prepravnou službou vhodne kompenzuje jeho znížená pohybová schopnosť v dôsledku narušenia telesných funkcií.

(3) Prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak.

(4) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje prepravná služba podľa tohto zákona, nemožno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.

18 Štvrtý oddiel
Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb


§ 18
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo ak poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana.

(2) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb obec zriaďuje zariadenia sociálnych služieb:

a) domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ktorým sa poskytuje starostlivosť denne,
b) domov dôchodcov,
c) zariadenie chráneného bývania,
d) zariadenie opatrovateľskej služby.

(3) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb samosprávny kraj a obec zriaďujú tieto zariadenia sociálnych služieb:

a) domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne a celoročne,
b) domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne,
c) domov dôchodcov,
d) domov pre osamelých rodičov,
e) stanica opatrovateľskej služby,
f) útulok,
g) rehabilitačné stredisko.

(4) Obec zriaďuje okrem zariadení sociálnych služieb uvedených v odseku 3 aj

a) domov-penzión pre dôchodcov,
b) klub dôchodcov,
c) jedáleň pre dôchodcov,
d) stredisko osobnej hygieny,
e) práčovňu.

(5) Obec a samosprávny kraj zriaďujú zariadenia sociálnych služieb ako svoje rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) právnické osoby 30) alebo ako organizačné jednotky obce 30a) a samosprávneho kraja.

(6) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odsekoch 2 až 4 možno účelne a vhodne zlučovať, 31) ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Zariadenie sociálnych služieb zriadené zlúčením zariadení sociálnych služieb uvedených v odsekoch 2 až 4 môže poskytovať aj sociálne služby uvedené v § 14 ods. 2 písm. a) a c).

(8) V zariadeniach sociálnych služieb sa starostlivosť poskytuje celoročne, týždenne alebo denne; možno ju poskytovať aj prechodne na určitý čas. Pri dennej starostlivosti sa starostlivosť poskytuje v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Pri dennej starostlivosti sa neposkytuje bývanie. Pri týždennej starostlivosti sa neposkytuje starostlivosť počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a sviatkov bezprostredne predchádzajúcich sobote alebo bezprostredne nasledujúcich po nedeli.

(9) V zariadení sociálnych služieb nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

(10) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, detský domov, stanica opatrovateľskej služby, zariadenie opatrovateľskej služby a rehabilitačné stredisko sa podieľajú na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti. Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov utvárajú podmienky na zriadenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu. /32/ Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, detský domov a zariadenie opatrovateľskej služby môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu /32/ na základe povolenia podľa osobitného predpisu. /32a/".

(11) Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávania a prípravy na povolanie; domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa podieľa aj na zabezpečovaní prípravy na prácu a zaškolenia.

18a § 18a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb občanom s duševnými poruchami a poruchami správania nie je možné použiť prostriedky telesného a netelesného obmedzenia občana, a to ani v akútnom štádiu prejavov jeho choroby.

19 § 19
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania, detský domov a resocializačné stredisko zriadené ako rozpočtové organizácie môžu zabezpečovať v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie ďalšie činnosti ako vedľajšie hospodárstvo. Vedľajšie hospodárstvo je súčasťou hlavnej činnosti, pričom náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na vedľajšie hospodárstvo a výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW) z vedľajšieho hospodárstva sú súčasťou rozpočtu zariadenia sociálnych služieb. Výnosy (http://www.porada.sk/vynosy#__AUTOKW) z vedľajšieho hospodárstva možno použiť na rozvoj vedľajšieho hospodárstva a na rozvoj starostlivosti poskytovanej v týchto zariadeniach sociálnych služieb.

(2) Ak je výsledkom záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie zhotovenie hnuteľnej veci, možno poskytnúť občanovi, ktorý sa podieľal na jej zhotovení, odmenu; ak sa na zhotovení veci podieľalo viac občanov, odmena sa určí pre každého z nich rovnakým dielom.

(3) Spôsob určenia výšky odmeny podľa odseku 2 a spôsob jej vyplácania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

19a § 19a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, sa podieľa na určovaní životných podmienok v zariadení sociálnych služieb prostredníctvom zvolených zástupcov.

20 Domov sociálnych služieb
§ 20
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V domove sociálnych služieb možno poskytovať starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie uvedené v prílohe č. 2, alebo kombinácia postihnutí, ak

a) je na tento druh sociálnej služby odkázaný,
b) je pre neho tento druh sociálnej služby účelný, pretože
1. tomuto občanovi nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo
2. poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohoto občana.

(2) Posudok o zdravotnom postihnutí na účely poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb vydáva príslušný orgán.

(3) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1. stravovanie,
2. bývanie,
3. zaopatrenie,
b) poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1. výchova,
2. poradenstvo,
3. záujmová činnosť,
4. kultúrna činnosť,
5. pracovná terapia,
6. rekreačná činnosť,
7. rehabilitačná činnosť,
c) poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove sociálnych služieb poskytuje občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,
d) utvárajú podmienky na pracovné uplatnenie,
e) zabezpečuje úschova cenných vecí.

(4) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav občanov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek.

(5) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne. Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, poskytujú sa tomuto občanovi raňajky, desiata, obed a olovrant. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň jedno jedlo. Počet ďalších odoberaných jedál je predmetom dohody s občanom, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje.

(6) Za stravnú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny).

(7) Výšku stravnej jednotky a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(8) Za bývanie v domove sociálnych služieb sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(9) Za zaopatrenie sa považuje najmä

a) upratovanie,
b) poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne,
c) pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,

d) údržba a oprava osobného vybavenia,
e) poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č. 1, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana.

(10) Za osobné vybavenie sa považuje osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické potreby.

(11) Podrobnosti o poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb, o príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, o spoločných priestoroch a podrobnosti o vecných plneniach spojených s bývaním ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

21 § 21
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Domov sociálnych služieb možno zriaďovať ako domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a domov sociálnych služieb pre dospelých. Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a domov sociálnych služieb pre dospelých možno účelne a vhodne zlučovať.

22 § 22
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) možno poskytovať starostlivosť dieťaťu s

a) telesným postihnutím,
b) duševnými poruchami a poruchami správania alebo
c) telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania.

(2) V domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) možno poskytovať starostlivosť aj dieťaťu s telesným postihnutím alebo s duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré je zároveň zmyslovo postihnuté.

(3) V domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie.

(4) Deťom s duševnými poruchami a poruchami správania sa pred umiestnením do domova sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s duševnými poruchami a poruchami správania zabezpečuje špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, lekárska diagnostika a sociálna diagnostika v diagnostickom oddelení, ktoré môže zriaďovať domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s duševnými poruchami a poruchami správania.

(5) Starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa organizuje v skupinách s prihliadnutím na vek a schopnosť detí. Počty detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) v skupine ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) celoročne, domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) poskytuje mesačne vreckové podľa osobitného predpisu. 32b).

(7) Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) poskytuje dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) celoročne, vecné dary v sume najviac 400 Sk v kalendárnom roku. Poskytovanie vecných darov dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou upravuje osobitný predpis. 32b)

(8) Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) poskytuje pri skončení starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s nariadenou ústavnou výchovou v domove sociálnych služieb, najskôr po dosiahnutí 18. roku veku, jednorazový peňažný príspevok na výbavu podľa osobitného predpisu. 32b) Jednorazový peňažný príspevok na výbavu sa neposkytuje, ak po skončení starostlivosti o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s nariadenou ústavnou výchovou v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre dospelých.

23 § 23
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V domove sociálnych služieb pre dospelých možno poskytovať starostlivosť občanovi

a) s telesným postihnutím,

b) s duševnými poruchami a poruchami správania,
c) so zmyslovým postihnutím alebo
d) s kombináciou postihnutí.

(2) V domove sociálnych služieb pre dospelých možno poskytovať starostlivosť občanovi od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov veku.

24 § 24
Domov dôchodcov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana a ktorý

a) je poberateľom starobného dôchodku,
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo
c) poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.

(2) V domove dôchodcov sa

a) poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1. stravovanie,
2. bývanie,
3. zaopatrenie,
b) poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1. poradenstvo,
2. záujmová činnosť,
3. kultúrna činnosť,
4. rehabilitačná činnosť,
c) poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove dôchodcov poskytuje občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,
d) podporuje účasť na spoločenskom živote,
e) zabezpečuje úschova cenných vecí.

(3) Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) a na poskytovanie osobného vybavenia podľa odseku 2 písm. c) ustanovenia § 20 ods. 4 až 11 platia rovnako.

25 § 25
Zariadenie chráneného bývania
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V zariadení chráneného bývania možno poskytovať bývanie a dohľad občanovi

a) so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 alebo
b) s duševnou poruchou uvedenou v prílohe č. 3.

(2) Občan uvedený v odseku 1 musí byť schopný viesť samostatný život s pomocou inej osoby.

(3) Posudok o zdravotnom postihnutí uvedenom v prílohe č. 2 a posudok o duševnej poruche uvedenej v prílohe č. 3 vydáva príslušný orgán.

(4) Dohľad je sledovanie správania a činnosti občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení chráneného bývania.

(5) Na poskytovanie bývania ustanovenia § 20 ods. 8 a 11 platia rovnako.

26 § 26
Detský domov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

27 § 27
Domov pre osamelých rodičov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V domove pre osamelých rodičov možno poskytovať bývanie a poradenstvo

a) osamelému rodičovi maloletého alebo osamelému rodičovi s maloletým, ktorých život alebo zdravie (http://www.porada.sk/zdravie#__AUTOKW) sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého, alebo
b) osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia.

(2) Na poskytovanie bývania ustanovenia § 20 ods. 8 a 11 platia rovnako.

28 § 28
Stanica opatrovateľskej služby
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V stanici opatrovateľskej služby možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od dvoch rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak si rodičia alebo iný občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, nemôžu na prechodný čas plniť povinnosti voči dieťaťu.

(2) V stanici opatrovateľskej služby sa poskytuje

a) nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1. stravovanie,
2. bývanie,
3. zaopatrenie,
b) pomoc pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie do školy a zo školy alebo sprevádzanie na záujmovú činnosť a zo záujmovej činnosti,
c) výchovná starostlivosť o deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) predškolského veku.

(3) Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) ustanovenia § 20 ods. 4 až 9 a 11 platia rovnako.

29 § 29
Zariadenie pestúnskej starostlivosti
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

30 § 30
Útulok
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V útulku možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a

a) je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 29a) alebo
b) sa zrušila ústavná výchova alebo ochranná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti.

(2) V útulku možno poskytovať starostlivosť aj občanovi, na ktorom je páchané násilie osobou, s ktorou žije v domácnosti.

(3) V útulku sa

a) poskytuje
1. prístrešie,
2. zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. b) a e),
3. poradenstvo,
4. sociálna prevencia,
b) zabezpečuje stravovanie alebo utvárajú podmienky na prípravu stravy.

(4) Stravovanie v útulku sa zabezpečuje najmä dovozom stravy z iných zariadení sociálnych služieb.

31 § 31
Krízové stredisko
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

32 § 32
Resocializačné stredisko
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

33 § 33
Rehabilitačné stredisko
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V rehabilitačnom stredisku možno poskytovať starostlivosť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu odkázaný na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti.

(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a) rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b) nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie,
c) poradenstvo súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3) Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. b) ustanovenia § 20 ods. 4 až 9 a 11 platia rovnako.

34 § 34
Zariadenie opatrovateľskej služby
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V zariadení opatrovateľskej služby možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu podľa § 5 v jeho byte.

(2) V zariadení opatrovateľskej služby nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

(3) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1. stravovanie,
2. bývanie,
3. zaopatrenie,

(4) Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. a) ustanovenia § 20 ods. 4 až 9 a 11 platia rovnako.

34a § 34a
Domov-penzión pre dôchodcov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V domove-penzióne pre dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, ak je poberateľom starobného dôchodku alebo poberateľom výsluhového dôchodku starším ako 60 rokov a ich zdravotný stav nevyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby.

(2) V domove-penzióne pre dôchodcov sa

a) poskytuje
1. bývanie,
2. zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. a) a b),
b) poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1. poradenstvo,
2. záujmová činnosť,
3. kultúrna činnosť,
c) podporuje účasť na spoločenskom živote,
d) utvárajú podmienky na prípravu stravy.

(3) Domov-penzión pre dôchodcov môže v rámci starostlivosti poskytovať stravovanie v rozsahu obeda na základe dohody s občanom, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje. Na poskytovanie stravovania ustanovenia § 20 ods. 4 až 7 platia rovnako.

(4) Na poskytovanie bývania ustanovenie § 20 ods. 8 platí rovnako.

35 § 35
Klub dôchodcov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom.

36 § 36
Jedáleň pre dôchodcov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V jedálni pre dôchodcov možno poskytovať spoločné stravovanie občanovi, ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorý

a) je poberateľom starobného dôchodku alebo
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.

(2) V jedálni pre dôchodcov možno poskytovať stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne aj osobám ktorým sa zabezpečujú základné životné podmienky podľa osobitného predpisu 29a).

37 § 37
Stredisko osobnej hygieny
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

V stredisku osobnej hygieny možno zabezpečovať osobnú hygienu občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, alebo občanovi, ktorý je z dôvodu sociálnej neprispôsobenosti bez prístrešia.

38 § 38
Práčovňa
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Práčovňa slúži pre občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, alebo pre občana, ktorý je z dôvodu sociálnej neprispôsobenosti bez prístrešia, na pranie osobného šatstva a iného textilu, ak nemožno pranie zabezpečiť inak.

39 Piaty oddiel
Sociálna pôžička

§ 39
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi 29a), na úhradu výdavkov na

a) kúpu základného vybavenia domácnosti,
b) opravu základného vybavenia domácnosti,
c) opravu strechy (http://www.porada.sk/strechy#__AUTOKW), rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý užíva na trvalé bývanie.

(2) Základné vybavenie domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu.

(3) Sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť na základné vybavenie domácnosti, ktoré je súčasťou vybavenia bytového domu.

(4) Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky; túto zmluvu uzatvára občan s obcou.

(5) Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä

a) výšku pôžičky,
b) účel pôžičky,
c) lehotu splatnosti pôžičky,
d) výšku splátok,
e) záväzok občana, že pôžičku
1. začne splácať najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia a splatí ju do piatich rokov od jej výplaty,
2. vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla.

(6) Sociálna pôžička je bezúročná.

(7) Sociálna pôžička sa poskytuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej občan kupuje základné vybavenie domácnosti.

Šiesty oddiel
Úhrada za sociálnu pomoc poskytnutú príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom a zariadením sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia


40 § 40
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu prevenciu, ktorú vykonávajú príslušné orgány podľa tohto zákona, za sociálne poradenstvo ktoré poskytujú príslušné orgány podľa tohto zákona. Občan nie je povinný platiť úhradu ani za sociálnu pomoc poskytovanú obcou podľa § 71 ods. 1 písm. d), e), h) a i) a samosprávnym krajom podľa § 71a písm. r).

(2) Občan je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), ak tento zákon neustanovuje inak. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku. Na použitie majetku na platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu ustanovenie § 9 ods. 2 platí rovnako.

(3) Za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), ktorá sa poskytuje nezaopatrenému dieťaťu, je povinný platiť úhradu rodič alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Rodič platí úhradu zo svojho príjmu a majetku a z príjmu a majetku dieťaťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d). Občan, ktorý prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, platí úhradu

a) zo svojho príjmu a z príjmu dieťaťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), ak má voči tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť,
b) z príjmu dieťaťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), ak nemá voči tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

(4) Za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a v detskom domove poskytovanú nezaopatrenému dieťaťu, voči ktorému nikto nemá vyživovaciu povinnosť, alebo dieťaťu, ktoré nespĺňa podmienky nezaopatrenosti, platí úhradu dieťa zo svojho príjmu.

(5) Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje, a príplatok k prídavkom na dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje, s výnimkou prípadov, keď sa starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje týždenne alebo denne.

(6) Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) sa od príjmu občana odpočítava úhrada za

a) inú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť príslušnému orgánu, obci, samosprávnemu kraju alebo zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť,
b) sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť príslušnému orgánu, obci, samosprávnemu kraju alebo zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť, za občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), voči ktorému má vyživovaciu povinnosť.

41 § 41
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. Pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb sa úhrada určuje aj podľa toho, či sa táto starostlivosť poskytuje celoročne, týždenne alebo denne.

42 § 42
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občan nie je povinný platiť úhradu za tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a úhradu za predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí. Občan nie je povinný platiť úhradu ani za organizovanie spoločného stravovania.

(2) Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší ako 1, 2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom alebo ak sa rovná 1, 2-násobku tejto sumy.

(3) Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1, 2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom, občan platí za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c) úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1, 2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom.

(4) Rodič nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ktorá sa poskytuje dieťaťu, ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší ako 1, 2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom alebo ak sa rovná 1, 2-násobku tejto sumy.

(5) Ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1, 2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom, rodič platí za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ktorá sa poskytuje dieťaťu, úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto rodičovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1, 2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Podľa odsekov 4 a 5 sa postupuje aj v prípade, ak občan prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak má voči dieťaťu, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) a c), vyživovaciu povinnosť.

(7) Na účely úhrady podľa odsekov 2 a 4 za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c) ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 platia rovnako.

43 § 43
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Úhrada za stravovanie, bývanie a zaopatrenie sa platí v

a) domove sociálnych služieb s výnimkou domova sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW),
b) domove dôchodcov,
c) rehabilitačnom stredisku,
d) zariadení opatrovateľskej služby.

(2) Úhrada za stravovanie a zaopatrenie sa platí v

a) domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW),
b) stanici opatrovateľskej služby,
c) útulku a resocializačnom stredisku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Občan po dosiahnutí 18. roku veku, ktorý nespĺňa podmienku nezaopatrenosti podľa osobitného predpisu /17/ a ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), je povinný platiť úhradu za stravovanie, bývanie a zaopatrenie.

(4) V domove-penzióne pre dôchodcov sa úhrada platí za bývanie, zaopatrenie a stravovanie, ak sa poskytuje v rámci starostlivosti. V jedálni pre dôchodcov sa úhrada platí za stravovanie s výnimkou, ak sa poskytuje spoločné stravovanie na účely zabezpečenia základných životných podmienok. 29a) V klube dôchodcov, v stredisku osobnej hygieny a v práčovni sa úhrada za starostlivosť neplatí.

(5) Ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, úhrada za bývanie sa neplatí.

(6) V zariadení chráneného bývania sa úhrada platí za bývanie a dohľad, v domove pre osamelých rodičov sa úhrada platí za bývanie a v útulku sa úhrada platí za zaopatrenie.

(7) Úhrada za stravovanie zahŕňa výdavky na stravnú jednotku.

(8) Úhrada za bývanie zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(9) Úhrada za zaopatrenie zahŕňa časť bežných výdavkov za upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva a poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č. 1.

44 § 44
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak jeho príjem je nižší alebo ak sa rovná

a) 20 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne,
b) 75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne bez poskytovania stravovania,
c) 60 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním obeda,
d) 50 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb týždenne,
e) 75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne.

(2) Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, /10/ je nižší alebo ak sa rovná súčtu 1, 2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a ktorým sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(3) Ak sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje starostlivosť len jednému z manželov a nie sú ďalšie osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, ten nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak príjem manželov je nižší alebo ak sa rovná súčtu 1, 2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom /36/ pre manžela, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre manžela, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(4) Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, je vyšší ako suma ustanovená v odseku 1 písm. a) až e), občan platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi zostala z príjmu suma ustanovená v odseku 1 písm. a) až e).

(5) Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako súčet 1, 2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a ktorým sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, občan platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a ktorým sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, zostal z ich príjmu súčet týchto súm.

(6) Ak sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje starostlivosť len jednému z manželov a nie sú ďalšie osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, a príjem manželov je vyšší ako súčet 1, 2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom 36) pre manžela, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre manžela, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, manžel platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby manželom zostal z ich príjmu súčet týchto súm.

(7) Rodič nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje dieťaťu, ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo ak sa rovná súčtu 1, 2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(8) Ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako súčet 1, 2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, rodič platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje dieťaťu, alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto rodičovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostal z ich príjmu súčet týchto súm.

(9) Pri určovaní výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s nariadenou ústavnou výchovou celoročne sa postupuje podľa osobitného predpisu. 32b)

(10) Podľa odsekov 7, 8 a 9 sa postupuje aj v prípade občana, ktorý prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak má voči dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, vyživovaciu povinnosť.

(11) Na účely úhrady podľa odsekov 1, 2, 3 a 7 za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 platia rovnako.

(12) Na účely úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytovanú prechodne na určitý čas sa z príjmu občana, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje, odpočítava najviac počas troch mesiacov nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo ich podiel pripadajúci na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb prechodne na určitý čas, ak byt užíva viac osôb.

45 § 45
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Príslušný orgán, obec, samosprávny kraj alebo zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť, požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa § 42 alebo § 44, nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo platí len časť tejto úhrady.

(2) Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku. Ustanovenia § 40, 42 a § 44 platia rovnako.

(3) Ak súd určí osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 vyživovaciu povinnosť voči občanovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby uvedené v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), platí táto osoba úhradu alebo jej časť do výšky súdom určeného výživného.

46 § 46
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak medzi príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom alebo zariadením sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť, a osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2 nedôjde k dohode o úhrade, rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť úhradu a o výške úhrady príslušný orgán, obec, samosprávny kraj alebo zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť.

47 § 47
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou
a) obce, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje obec.
b) samosprávneho kraja, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje samosprávny kraj.

(2) Peňažné pohľadávky (http://www.porada.sk/pohladavky#__AUTOKW) nezanikajú smrťou občana, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu. Ak občan, ktorý bol povinný platiť úhradu, zomrie, nezaplatená úhrada za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 37)

47a § 47a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak občan, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu, zomrie, príslušný orgán, obec, samosprávny kraj alebo zariadenie sociálnych služieb nahlási pomernú časť zo zaplatenej úhrady za dni neposkytovania sociálnej služby do aktív dedičstva po tomto občanovi.

48 ŠTVRTÝ DIEL
DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI


§ 48
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č.599/2003 Z.z.
49
PIATY DIEL
SOCIÁLNE SLUŽBY A PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU
A PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK ZA OPATROVANIE


Spoločné ustanovenia
§ 49

http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png
(1) Kompenzácia je určená na prekonanie alebo na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa na účely tohto zákona považuje znevýhodnenie, ktoré má občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.

(3) Formy kompenzácie sú:

a) sociálne služby,
b) peňažné príspevky,
c) peňažný príspevok za opatrovanie.

50 § 50
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na účely kompenzácie sa posudzuje miera funkčnej poruchy občana podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 4.

(2) Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.

(3) Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách.

(4) Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením.

(5) Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 4, sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej takému zdravotnému postihnutiu, ktoré vzájomne súvisia a ktoré je najviac porovnateľné v obsahu a v rozsahu znevýhodnenia so zdravotným postihnutím občana.

51 § 51
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely tohoto zákona sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

52 § 52
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na účely kompenzácie u občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa ďalej posudzujú jeho

a) osobnostné predpoklady,
b) rodinné prostredie a
c) prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti.

(2) Posudzovanie osobnostných predpokladov obsahuje najmä hodnotenie vlastností a úsilia riešiť sociálnu núdzu vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou.

(3) Posudzovanie rodinného prostredia obsahuje najmä hodnotenie rozsahu pomoci, ktorú rodina poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

(4) Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje integráciu občana s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, obsahuje najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu. 40)

53 § 53
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. postihnutia má zníženú pohybovú schopnosť alebo orientačnú schopnosť, sa poskytuje kompenzácia na zmiernenie znevýhodnenia a prekonanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám, najmä k stavbám občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu, 40) a na uľahčenie orientácie.

(2) Znížená pohybová schopnosť alebo orientačná schopnosť je obmedzená schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku narušenia telesných funkcií, zmyslových funkcií a duševných funkcií.

(3) Formy kompenzácie zníženej pohybovej schopnosti alebo orientačnej schopnosti sú:

a) sociálne služby, a to
1. prepravná služba,
2. opatrovateľská služba,
3. starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b) peňažné príspevky na
1. zaobstaranie pomôcky,
2. opravu pomôcky,
3. kúpu osobného motorového vozidla,
4. prepravu,
5. osobnú asistenciu,
6. úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
c) peňažný príspevok za opatrovanie.

54 § 54
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má narušenú schopnosť dorozumievania, sa poskytuje kompenzácia na umožnenie styku so spoločenským prostredím a na sprístupnenie informácií.

(2) Narušená schopnosť dorozumievania je obmedzená schopnosť dorozumievať sa v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.

(3) Formy kompenzácie narušenej schopnosti dorozumievania sú:

a) sociálne služby, a to
1. opatrovateľská služba,
2. starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b) peňažné príspevky na
1. zaobstaranie pomôcky,
2. opravu pomôcky,
3. osobnú asistenciu,
c) peňažný príspevok za opatrovanie.

55 § 55
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má obmedzenú schopnosť alebo stratil schopnosť vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti uvedené v prílohe č. 1, alebo činnosti uvedené v prílohe č. 5, sa poskytuje kompenzácia zameraná na zabezpečenie týchto úkonov, prác alebo činností.

(2) Obmedzenie schopnosti alebo strata schopnosti vykonávať nevyhnuté životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti uvedené v prílohe č. 1, alebo činnosti uvedené v prílohe č. 5 je stav, keď občan v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií nemôže vykonávať tieto úkony, práce alebo činnosti sám.

(3) Formy kompenzácie obmedzenej schopnosti alebo straty schopnosti vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti uvedené v prílohe č. 1, alebo činnosti uvedené v prílohe č. 5 sú:

a) sociálne služby, a to
1. opatrovateľská služba,
2. starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b) peňažné príspevky na
1. zaobstaranie pomôcky,
2. opravu pomôcky,
3. osobnú asistenciu,
c) peňažný príspevok za opatrovanie.

(4) Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 sa rozhodne o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu bez sprievodcu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 a ktorý je určený len na uplatnenie kompenzácií podľa osobitných predpisov.

56 § 56
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi sa v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia kompenzujú aj zvýšené výdavky

a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

(2) Za zvýšené výdavky na diétne stravovanie sa na účely tohoto zákona považujú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním špecifického diétneho režimu.

(3) Za zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny sa na účely tohto zákona považujú výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia občana.

(4) Za zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sa na účely tohto zákona považujú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 12.

(5) Za zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sa na účely tohto zákona považujú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré občan s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím podniká alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

(6) Za zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sa na účely tohto zákona považujú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

(7) Formy kompenzácie zvýšených výdavkov sú peňažné príspevky na zvýšené výdavky.

57 § 57
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 a § 52 ods. 1 sa vydáva posudok o

a) miere funkčnej poruchy,
b) tom, či ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia.

(2) Súčasťou posudku uvedeného v odseku 1 je vždy návrh formy kompenzácie.

(3) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vydáva preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Preukaz je určený aj na uplatnenie ďalších kompenzácií podľa osobitných predpisov. 41)

(4) Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 sa rozhodne o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 a ktorý je určený len na uplatnenie kompenzácií podľa osobitných predpisov. /4/

58 § 58
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku dieťaťa do 65. roku veku občana, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka /41a/ občana s ťažkým zdravotným postihnutím, deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby uvedené v odseku 2, s výnimkou rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, alebo občana, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ťažkým zdravotným postihnutím, za podmienky, že tieto osoby vykonávajú činnosti podľa prílohy č. 5 písm. a) až f), n), r), ac), a to

a) v rozsahu 50 % určeného rozsahu osobnej asistencie najviac 4 hodiny denne, ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím zamestnaný alebo navštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo vysokú školu,
b) v rozsahu najviac 3 hodiny denne, ak je rozsah osobnej asistencie určený najmenej 14 hodín denne a občan s ťažkým zdravotným postihnutím nenavštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo vysokú školu a nie je zamestnaný.

(4) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. Ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať len na činnosti, na ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný pri procese vzdelávania, ak sa mu poskytujú mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb.

(5) Osobná asistencia občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím je zameraná na zmiernenie znevýhodnenia a na prekonanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám občianskeho vybavenia, na umožnenie styku so spoločenským prostredím, na sprístupnenie informácií a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov alebo nevyhnutných prác v domácnosti uvedených v prílohe č. 1, alebo činností uvedených v prílohe č. 5, ktoré tomuto občanovi poskytuje osobný asistent, prípadne osobní asistenti. Osobnou asistenciou sa podporuje nezávislosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity, ktoré smerujú k jeho spoločenskej integrácii.

(6) Občan, ktorý vykonáva osobnú asistenciu (ďalej len "osobný asistent"), musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať občan, ktorý je podľa rozhodnutia príslušného orgánu odkázaný na osobnú asistenciu alebo na opatrovateľskú službu v tých činnostiach alebo úkonoch, ktoré by mal vykonávať ako osobný asistent alebo ktoré sa mu poskytujú v rámci opatrovateľskej služby, alebo ten občan, ktorý je odkázaný na celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v odseku 2.

(7) Rozsah osobnej asistencie sa určuje na základe činností, ktoré si nemôže občan s ťažkým zdravotným postihnutím vykonať sám, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na vykonanie týchto činností. Zoznam činností na účely určenia rozsahu osobnej asistencie je uvedený v prílohe č. 5. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka. Z takto uvedeného počtu hodín sa vypočíta rozsah priemernej osobnej asistencie na jeden deň, ktorý môže byť najviac 20 hodín. Počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka, ktorý osobný asistent neodpracoval v tomto kalendárnom roku, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku. Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť v priebehu kalendárneho roku, prizná sa tomuto občanovi na obdobie tohto roka pomerná časť z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok. Do rozsahu hodín osobnej asistencie nemožno započítať hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne alebo týždenne.

(8) Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa občan s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(9) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá rozsahu osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je nižší alebo sa rovná trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. /36/

(10) Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa vypočíta zo súčtu príjmu občana a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú 41aa) tak, že sa tento súčet vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.

(11) Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je vo výške 55 Sk.

(12) Ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, /36/ od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa odpočíta suma trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. /36/ Ak tento rozdiel je menší ako rozsah osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm. Ak rozdiel medzi príjmom občana s ťažkým zdravotným postihnutím a trojnásobkom sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom /36/ je väčší ako rozsah osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nevznikne.

(13) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytne, ak jeho majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) a úspory presahujú 800 000 Sk. Do hodnoty majetku sa nezapočítava majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) uvedený v osobitnom predpise.41ab) Majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje vyhlásením na osobitnom tlačive a úradne osvedčeným podpisom.

(14) Kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 10, je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu. Tento príjem sa zisťuje u peňažných príspevkov, ktoré sa každoročne prehodnocujú, vždy v septembri bežného roka a platí do konca augusta bežného roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu.

(15) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne podľa počtu hodín osobnej asistencie, ktoré osobný asistent odpracoval v predchádzajúcom mesiaci pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť podklady za každý mesiac príslušnému orgánu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 15 dní od predloženia vyúčtovania.

(16) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvára s osobným asistentom zmluvu o výkone osobnej asistencie, /41b/ podľa ktorej je osobný asistent povinný vykonávať osobnú asistenciu. Zmluva o výkone osobnej asistencie musí obsahovať najmä

a) druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 5 a rozsah vykonávaných činností,
b) miesto vykonávaných činností,
c) obdobie vykonávania osobnej asistencie,
d) práva a povinnosti osobného asistenta,
e) odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
f) dôvody odstúpenia od zmluvy.

(17) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie alebo jej kópiu predložiť príslušnému orgánu.

(18) Rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa kráti, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení za čas dlhší ako 30 dní, o rozsah hodín osobnej asistencie určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 5 písm. a) až h), m), n), t), s), ab) a ae) pripadajúci na každý deň pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.

(19) Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu vypočítaná podľa odsekov 11 až 15 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť za celý kalendárny rok.

(20) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím po dovŕšení 65. roku veku, len ak je tento občan zamestnaný.

(21) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovaný občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ako 65 rokov veku nesmie presiahnuť v období jedného kalendárneho mesiaca alikvotnú časť určeného rozsahu hodín osobnej asistencie v kalendárnom roku pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac určenej v slovenských korunách. Počet hodín osobnej asistencie pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktoré osobný asistent neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(22) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ako 65 rokov veku odníme a jeho výplata sa zastaví odo dňa, ktorý nasleduje po dni skončenia zamestnania.

58a § 58a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Za zamestnanie sa na účely poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu považuje

a) práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) zamestnanca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 41c)
b) práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi pri výkone práce vo verejnom záujme, 41d)
c) štátnozamestnanecký pomer, 41e)
d) výkon verejnej funkcie, 41f)
e) podnikanie (http://www.porada.sk/podnikanie#__AUTOKW) a iná samostatná zárobková činnosť. 41g)

59 § 59
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, ak sa táto pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia42) s výnimkou druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka. Za druhý mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.

(2) Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť na
a) kúpu pomôcky,
b) zácvik (výcvik) pomôcky alebo zácvik (výcvik) používania pomôcky,
c) úpravu pomôcky.

(3) Za pomôcku sa považuje hnuteľná vec, ktorá slúži na zmiernenie alebo na prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Za pomôcku sa považuje aj pes (http://www.porada.sk/pes#__AUTOKW) so špeciálnym výcvikom. Skutočnosť, že ide o psa so špeciálnym výcvikom, preukazuje občan s ťažkým zdravotným postihnutím osobitným potvrdením.

(4) Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely zácviku pomôcky a úpravy pomôcky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Zácvik je činnosť potrebná na získanie vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie pomôcky. Úprava pomôcky je prispôsobenie pomôcky individuálnym potrebám občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia pomôcky do prevádzky.

(6) Výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky s výnimkou výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť najviac vo výške 260 000 Sk. Výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 16 000 Sk a druhého elektrického vozíka je najviac 110 000 Sk. Na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka prvá veta platí rovnako.

(7) Výška peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny psa so špeciálnym výcvikom a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7a.

(8) Ak sa znížená pohybová schopnosť alebo orientačná schopnosť, alebo schopnosť dorozumievania, alebo schopnosť vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzuje zaobstaraním jednej pomôcky, výška peňažného príspevku sa určí pre každého občana s ťažkým zdravotným postihnutím z časti zaobstarávacej ceny pomôcky, ktorá pripadá pomerne na každého z nich.

(9) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.

(10) Ak pomôcku uvedenú v odseku 3 môžu používať aj občania bez zdravotného postihnutia, výška peňažného príspevku na zaobstaranie takejto pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7, pričom cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) pomôcky sa zohľadní najviac v sume, ktorú ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(11) Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky alebo na základe dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je zaobstarávanie pomôcok a ktorá má na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe zmluvy o vykonaní zácviku pomôcky medzi občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie zácviku pomôcky a ktorá má na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe zmluvy o úprave pomôcky medzi občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky a ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Zaobstaranie pomôcky, ktoré môže byť predmetom činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava pomôcok.

(12) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť si pomôcku alebo dať si upraviť pomôcku, na ktorej zaobstaranie mu bol poskytnutý peňažný príspevok, do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najviac do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku v prípade, keď pomôcku nie je možné kúpiť alebo upraviť pre potreby občana s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava pomôcok.

(13) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, ak si pomôcku nekúpi alebo nedá upraviť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 12.

(14) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 11 ako súčasť žiadosti.

(15) Ak je cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, vyššia ako cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW), na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky. Súčet výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 6.

(16) Ak je cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, nižšia ako cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW), na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na zaobstarávanie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky.

(17) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na zaobstaranie každej z týchto pomôcok.

(18) Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu pomôcky možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím až po uplynutí troch rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto pomôcku, ak táto pomôcka si vyžaduje opravu a ak cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) alebo cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) s cenou všetkých doterajších opráv by presiahla výšku 50 % ceny pomôcky ak tento zákon neustanovuje inak.

(19) Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu pomôcky možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím aj pred uplynutím lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) uvedenej v odseku 18, ak pomôcka, na ktorú bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu pomôcky, prestane plniť svoj účel; to neplatí, ak bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka.

(20) Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím až po uplynutí piatich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto pomôcku. Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého elektrického vozíka možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím až po uplynutí desiatich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto pomôcku. Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pomôcka, na zaobstaranie ktorej bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, si vyžaduje opravu a cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) alebo cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) s cenou všetkých doterajších opráv presiahne výšku 50 % ceny pomôcky.

(21) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, s výnimkou peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom, najmenej vo výške 5 000 Sk, zomrie, dedičia sú povinní vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, jeho pomernú časť alebo pomôcku, ak od poskytnutia peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky uplynulo menej ako päť rokov alebo menej ako desať rokov, ak ide o druhý elektrický vozík.

(22) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak pomôcku pred uplynutím piatich rokov alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku predá alebo daruje.

(23) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť pomôcku alebo peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak pomôcku pred uplynutím piatich rokov alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku nevyužíva z dôvodu, že prestala plniť svoj účel; pomôcku je povinný vrátiť, ak je funkčná. Lehota piatich rokov alebo desiatich rokov začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky nadobudlo právoplatnosť.

(24) Vrátenú pomôcku možno poskytnúť zariadeniu sociálnych služieb alebo občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý o ňu prejaví záujem, za predpokladu, že pomôcka je vhodná na kompenzáciu. Pomôcka sa poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí pomôcky, ktorú uzatvorí príslušný orgán so zariadením sociálnych služieb alebo s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

(25) Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky, začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím predal pomôcku alebo daroval pomôcku, na ktorú bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo v ktorom príslušný orgán zistil, že pomôcka, na ktorú bol poskytnutý tento peňažný príspevok, prestala plniť svoj účel. To platí aj na vrátenie pomernej časti peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky dedičmi podľa odseku 21.

60 § 60
Peňažný príspevok na opravu pomôcky
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na pomôcku a táto pomôcka vyžaduje opravu alebo pes (http://www.porada.sk/pes#__AUTOKW) so špeciálnym výcvikom vyžaduje chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti, možno poskytnúť peňažný príspevok na opravu pomôcky alebo na chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti na psovi so špeciálnym výcvikom (ďalej len "peňažný príspevok na opravu pomôcky") s výnimkou pomôcky, ktorá bola poskytnutá alebo požičaná na základe zdravotného poistenia.

(2) Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť, ak cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) alebo cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) s cenou všetkých doterajších opráv účtovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorých predmetom činnosti je oprava pomôcky a majú na túto činnosť oprávnenie alebo na základe zmluvy o oprave medzi občanmi, nepresiahne spravidla 50% ceny novej pomôcky.

(3) Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) pomôcky a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 8.

(4) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje ustanovenie § 58 ods. 14.

(5) Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa poskytne na základe dokladu o oprave pomôcky vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 alebo na základe zmluvy o oprave medzi občanmi.

(6) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 5.

61 § 61
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.

(2) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím len do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku, a rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nadobudne právoplatnosť do konca kalendárneho roka, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím dovŕši 65 rokov veku.

(3) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v takomto zariadení na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.

(4) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na osobné motorové vozidlo, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.

(5) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak bude osobné motorové vozidlo využívať najmenej dvakrát do týždňa na účely prepravy do zamestnania, do školského zariadenia alebo do zariadenia sociálnych služieb.

(6) Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 9, pričom cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) osobného motorového vozidla môže byť najviac 400 000 Sk.

(7) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.

(8) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť najviac vo výške 200 000 Sk. Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 250 000 Sk, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na úpravu osobného motorového vozidla, ktorá zahŕňa automatickú prevodovku. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa poskytne občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, len ak má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

(9) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najviac do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku v prípade, ak osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť alebo upraviť pre potreby občana s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.

(10) Ak si viacerí občania s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaní na individuálnu prepravu zabezpečujú kúpu jedného osobného motorového vozidla, výška peňažného príspevku sa určí pre každého z nich z časti kúpnej ceny osobného motorového vozidla, ktorá pripadá na každého z nich.

(11) Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak

a) občan s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok, predá alebo ak osobné motorové vozidlo bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel, a to do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok a
b) od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku uplynulo sedem rokov; podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť vráti.

(12) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, nesplní povinnosť uloženú v odseku 11, príslušný orgán rozhodne o povinnosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátiť tento peňažný príspevok.

(13) Výška ďalšieho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla po uplynutí siedmich rokov sa určí podľa odsekov 6 až 8 v závislosti od ceny predaného osobného motorového vozidla alebo v závislosti od výšky náhrady škody vyplatenej z havarijného poistenia za škodu spôsobenú odcudzením osobného motorového vozidla, na ktorého kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok. Od ceny nového osobného motorového vozidla sa odpočíta časť ceny alebo časť výšky náhrady škody vyplatenej z havarijného poistenia za škodu spôsobenú odcudzením osobného motorového vozidla, ktorá sa rovná výške podielu peňažného príspevku na cene osobného motorového vozidla, na ktorého kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok. To neplatí, ak predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla bol poskytnutý pred viac ako desiatimi rokmi.

(14) Ak vznikne rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla určeného podľa odsekov 6 až 8 a výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla vypočítaného podľa odseku 13, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný tento rozdiel vrátiť.

(15) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak osobné motorové vozidlo pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku predá. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol tento príspevok, sa nevyužíva na individuálnu prepravu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. To neplatí, ak osobné motorové vozidlo bolo odcudzené a občan s ťažkým zdravotným postihnutím nepožiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov. Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nadobudlo právoplatnosť.

(16) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve. To neplatí, ak hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely dedičského konania nepresahuje 30 000 Sk.

(17) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytne na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj osobných motorových vozidiel alebo sprostredkovanie tohto predaja a ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

(18) Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím predal osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. To platí aj na vrátenie pomernej časti peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktorá sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve podľa odseku 16.

(19) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 17.

(20) Ak cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) osobného motorového vozidla je vyššia ako cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW), na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene osobného motorového vozidla. Súčet výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 8.

(21) Ak cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) osobného motorového vozidla je nižšia ako cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW), na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene osobného motorového vozidla.

62 § 62
Peňažný príspevok na prepravu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.

(2) Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak sa preprava (http://www.porada.sk/preprava#__AUTOKW) občana s ťažkým zdravotným postihnutím má vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok a ktorým sa zabezpečuje preprava (http://www.porada.sk/preprava#__AUTOKW) občana s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je technicky spôsobilé na cestnú premávku podľa osobitného predpisu. /43/

(3) Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, 43a) obcou, alebo subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

(4) Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10.

(5) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na prepravu použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.

(6) Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť najviac vo výške 2 750 Sk mesačne. Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

63 § 63
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj na úpravu vstupu do bytového domu a na úpravu prístupu k výťahu. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, v ktorých dôsledku občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať, vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti uvedené v prílohe č. 1 alebo vykonávať činnosti uvedené v prílohe č. 5 rovnakým spôsobom ako zdravý občan rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.

(2) Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú také zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, v rodinnom dome alebo v garáži. Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia (kúpeľňa (http://www.porada.sk/kupelna#__AUTOKW), WC, plyn, kanalizácia, vodovod).

(3) Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím má v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW) alebo je vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu, ale nie je súčasťou zariadenia sociálnych služieb. Poskytnutie peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa týka aj ich príslušenstva.

(4) Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím vopred uzatvorí písomnú zmluvu s príslušným orgánom, v ktorej sa zaviaže, že v prípade zmeny trvalého pobytu, predaja, darovania alebo prenájmu bytu, rodinného domu alebo garáže inej osobe pred uplynutím 10 rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť vráti.

(5) Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno poskytnúť na úpravy vykonané pred dňom posúdenia podľa § 57.

(6) Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7, pričom cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu je najviac 550 000 Sk a cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) potrebnej úpravy garáže je najviac 50 000 Sk. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu možno poskytnúť najviac vo výške 200 000 Sk a peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť najviac vo výške 50 000 Sk.

(7) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.

(8) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, vykoná vyúčtovanie tohto príspevku do jedného mesiaca od skončenia úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.

(9) Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 250 000 Sk.

(10) Ak sa úpravy, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok, neuskutočnili v celom rozsahu, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný pomernú časť vyplateného peňažného príspevku vrátiť najneskôr do 30 dní od vyúčtovania tohto peňažného príspevku.

(11) Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa poskytne na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav a ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

(12) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 11.

(13) Ak cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže je vyššia ako cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW), na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže. Súčet výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 6.

(14) Ak cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže je nižšia ako cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW), na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.

(15) Ďalší príspevok na inú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť až po vyúčtovaní predchádzajúceho príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.

64 § 64
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky

a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

(2) Kompenzácia na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.

(3) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne

a) 1 000 Sk pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine podľa prílohy č. 13,
b) 500 Sk pre choroby a poruchy uvedené v druhej skupine podľa prílohy č. 13,
c) 300 Sk pre choroby a poruchy uvedené v tretej skupine podľa prílohy č. 13.

(4) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je 500 Sk.

(5) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je 900 Sk.

(6) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa § 17 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorý

a) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla alebo
b) nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, ale jeho prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.

(7) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. To neplatí, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb prechodne a na určitý čas, najviac na 30 dní.

(8) Peňažné príspevky uvedené v odsekoch 3 až 5 a 9 sa poskytujú mesačne.

(9) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je 1 200 Sk.

(10) Peňažný príspevok na zvýšené výdavky sa neposkytuje, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím presiahol dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. 36)

(11) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.

64a § 64a
Peňažný príspevok za opatrovanie
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Fyzickej osobe, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako šesť rokov odkázaného podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 na celodenné, osobné a riadne opatrovanie (ďalej len opatrovanie ), možno poskytnúť peňažný príspevok za opatrovanie. Peňažný príspevok za opatrovanie nemožno poskytnúť, ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa mu starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.

(2) Na účely poskytnutia peňažného príspevku za opatrovanie sa za fyzickú osobu považuje manžel, manželka, rodič alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka41a) občana s ťažkým zdravotným postihnutím, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry (svokra) a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry (svokra).

(3) Opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 sa vykonáva najmä na účely zabezpečenia pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch uvedených v prílohe č. 1. Za opatrovanie sa považuje aj opatrovanie v rozsahu hodín uvedenom v odsekoch 6 a 7.

(4) Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí byť plnoletá, musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť schopná vykonávať opatrovanie. Za fyzickú osobu schopnú vykonávať celodenné, osobné a riadne opatrovanie sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V prípade pochybností vykonávať celodenné, osobné a riadne opatrovanie príslušný orgán potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby uvedenej v odseku 2. Fyzická osoba nesmie vykonávať opatrovanie bez písomného súhlasu občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie. Písomný súhlas sa nevyžaduje, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný písomný súhlas udeliť alebo ak ide o maloleté dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Psychickú neschopnosť a fyzickú neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas potvrdzuje príslušný orgán.

(5) Peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 6 000 Sk mesačne pri opatrovaní jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím a vo výške 8 000 Sk mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 navštevuje zariadenie sociálnych služieb, základnú školu, strednú školu alebo školské zariadenie typu predškolského zariadenia, školského klubu, školského strediska záujmovej činnosti a centra voľného času v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 5 300 Sk mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím navštevujúcich tieto zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne sa peňažný príspevok za opatrovanie poskytuje vo výške 7 500 Sk mesačne.

(7) Ak jeden občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 navštevuje niektoré zo zariadení uvedených v odseku 6 v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a druhý občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie touto fyzickou osobou nenavštevuje žiadne z týchto zariadení alebo navštevuje niektoré z týchto zariadení v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 7 800 Sk mesačne.

(8) Peňažný príspevok za opatrovanie podľa odsekov 5 až 7 sa zvyšuje o 1 500 Sk mesačne, ak je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí44) a fyzická osoba uvedená v odseku 2 nemá v čase opatrovania príjem podľa osobitného predpisu44a) a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

(9) Ak fyzická osoba uvedená v odseku 2, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia okrem sirotského dôchodku a invalidného dôchodku poistenca, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, peňažný príspevok za opatrovanie podľa odsekov 5 až 7 sa zníži o sumu, ktorá zodpovedá 50 % dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia, ktorú poberá táto fyzická osoba. Krátenie peňažného príspevku za opatrovanie podľa odseku 10 prvej vety a druhej vety sa nepoužije.

(10) Ak je príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1, 2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 36) peňažný príspevok za opatrovanie zistený podľa odsekov 5 až 7 a odseku 9 sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem. Ak je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa, 44) peňažný príspevok za opatrovanie sa kráti o sumu, ktorou príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.36) Ak majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) a úspory občana s ťažkým zdravotným postihnutím presahujú sumu uvedenú v § 58 ods. 13, peňažný príspevok za opatrovanie sa fyzickej osobe uvedenej v odseku 2 neposkytne. Na zisťovanie príjmu, preukazovanie príjmu, prehodnocovanie príjmu a výpočet príjmu platí § 58 ods. 10, 13 a 14 rovnako.

(11) Na účely zisťovania príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa odseku 10 sa za príjem nepovažuje peňažný príspevok za opatrovanie vo výške, v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe uvedenej v odseku 2, ak sa príjem tejto fyzickej osoby započítava41aa) s príjmom občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

(12) Peňažný príspevok možno poskytnúť, len ak fyzická osoba uvedená v odseku 2 nemá v čase opatrovania občana odkázaného na opatrovanie mesačný príjem podľa osobitného predpisu44a) presahujúci dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)

(13) Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, peňažný príspevok za opatrovanie zistený podľa odsekov 5 až 7, 9 a odseku 10 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

(14) Výška peňažného príspevku za opatrovanie sa kráti pomernou časťou o dni, počas ktorých bol občan s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení za čas dlhší ako 30 dní. Peňažný príspevok za opatrovanie sa kráti o dni počas pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo rekreačnom pobyte. To neplatí, ak fyzická osoba vykonávala opatrovanie počas pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte. Preplatky možno zúčtovať so sumami peňažného príspevku za opatrovanie poskytnutými v ďalších mesiacoch.

(15) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol opatrovaný, zomrie, peňažný príspevok za opatrovanie sa vyplatí v pomernej časti pripadajúcej na tie dni v kalendárnom mesiaci, počas ktorých bolo opatrovanie vykonávané. Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie v zdravotníckom zariadení pred uplynutím 30-dňovej lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) poskytovania zdravotnej starostlivosti, peňažný príspevok za opatrovanie sa vyplatí pomernou časťou za dni v kalendárnom mesiaci do dňa smrti občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

65 TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ POMOCI


PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNE ORGÁNY SOCIÁLNEJ POMOCI A ICH PÔSOBNOSŤ


§ 65
Vymedzenie štátnych orgánov sociálnej pomoci
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Štátne orgány sociálnej pomoci sú:

a) ministerstvo,
b) krajské úrady,
c) okresné úrady.

66 § 66
Pôsobnosť ministerstva
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti sociálnej pomoci

a) vypracúva koncepciu sociálnej pomoci,
b) vypracúva projekty životného minima,
c) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný krajskými úradmi, okresnými úradmi a Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a mládeže v oblasti sociálnej pomoci,
d) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje krajský úrad,
e) rozhoduje o
1. vydaní povolenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie sociálnej prevencie, na poskytovanie sociálneho poradenstva a na vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany (ďalej len "povolenie"), ".
2. zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia,
3. zmene povolenia,
4. zrušení povolenia,
f) overuje spôsobilosť právnických osôb a fyzických osôb vykonávať sociálnu prevenciu, poskytovať sociálne poradenstvo a vykonávať vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,
g) vedie evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bolo vydané povolenie,
h) kontroluje úroveň vykonávania sociálnej prevencie, poskytovania sociálneho poradenstva a vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, ".
i) udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na zrušenie zariadenia sociálnych služieb alebo na odňatie objektu tohto zariadenia jeho účelu,
j) vykonáva štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd občanov pri poskytovaní sociálnych služieb, ".
k) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnej pomoci,
l) koordinuje činnosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí, samosprávnych krajov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci,
m) organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie (http://www.porada.sk/vzdelavanie#__AUTOKW) zamestnancov v oblasti sociálnej pomoci, ako aj overovanie ich osobitných kvalifikačných predpokladov, určuje rozsah a podmienky odbornej prípravy, ako aj predmet a podmienky skúšky a vydáva osvedčenie o osobitných kvalifikačných predpokladoch.

67§ 67
Pôsobnosť krajského úradu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Krajský úrad

a) vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva vo svojom územnom obvode.,
b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci uskutočňovaný okresnými úradmi vo svojom územnom obvode,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje okresný úrad,
d) kontroluje úroveň poskytovania sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany vo svojej pôsobnosti,
e) vydáva posudok pri rozhodovaní v druhom stupni
1. na účely poskytovania prepravnej služby, starostlivosti v domove sociálnych služieb, poskytovania bývania a dohľadu v zariadení chráneného bývania a poskytovania starostlivosti v rehabilitačnom stredisku,
2. o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia a navrhuje v ňom formu kompenzácie,
f) koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí, samosprávneho kraja a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci,
g) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom,
h) potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a psychickú neschopnosť a fyzickú neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas na účely § 64a ods. 4.

68 § 68
Pôsobnosť okresného úradu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Okresný úrad

a) rozhoduje

1. o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu a o peňažnom príspevku za opatrovanie,
3. o znížení, zvýšení alebo odňatí, peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie a o zastavení ich výplaty,
4. o povinnosti občana vrátiť, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovenia alebo ich časť, ak sa vyplatili neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za sociálnu službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
5. o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pestúnovi v zariadení pestúnskej starostlivosti, ktoré zriadil, a o vrátení tohto peňažného príspevku alebo jeho pomernej časti,
6. o určení a o uvoľnení osobitného príjemcu peňažného príspevku na kompenzáciu v prípadoch ustanovených týmto zákonom,
7. o povinnosti vrátiť finančné prostriedky podľa § 61 ods. 11, 14 a 20,

b) uzatvára zmluvu o poskytnutí pomôcky podľa § 59 ods. 23,

c) vydáva posudok
1. na účely poskytovania prepravnej služby, poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb, poskytovania bývania a dohľadu v zariadení chráneného bývania a poskytovania starostlivosti v rehabilitačnom stredisku,
2. o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia a navrhuje v ňom formu kompenzácie,

d) je orgánom,

1. ktorému občan s ťažkým zdravotným postihnutím predkladá vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie alebo jej kópiu,
2. ktorý predkladá detskému domovu alebo domovu sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) doklady uvedené v § 94 ods. 2,
3. po dohode s ktorým môže detský domov alebo domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) podať podnet na zrušenie ústavnej výchovy,

e) vykonáva
1. sociálnu prevenciu,
2. poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,
f) vedie evidenciu
1. maloletých s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytujú sociálne služby alebo peňažné príspevky na kompenzáciu,
3. zmlúv podľa § 59 ods. 23 a § 63 ods. 4,
g) vydáva preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a vedie evidenciu týchto preukazov,
h) oznamuje príslušnému úradu práce, že občan vykonáva osobnú asistenciu,
i) koordinuje vo svojom územnom obvode činnosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí, samosprávneho kraja a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci,
j) dohliada, ako osobitný príjemca plní svoje povinnosti,
k) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
l) potvrdzuje, či občan spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona,
m) potvrdzuje psychickú schopnosť a fyzickú schopnosť fyzickej osoby vykonávať opatrovanie a psychickú neschopnosť a fyzickú neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas na účely § 64a ods. 4.

69 § 69
Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a mládeže
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

Štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb

69a § 69a
Výkon štátneho dozoru
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Štát (http://www.porada.sk/stat#__AUTOKW) vykonáva dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd občanov 49b) pri poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom ministerstva (ďalej len "orgán štátneho dozoru"). Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

(2) Orgán štátneho dozoru je povinný dozerať najmä na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pri

a) poskytovaní sociálnych služieb, najmä pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a spôsobe jej vykonávania z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd občana v podmienkach poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
b) určovaní životných podmienok v zariadení sociálnych služieb,
c) rozhodovaní príslušných orgánov, zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, obcí a samosprávnych krajov vo veciach sociálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb, najmä z hľadiska dodržiavania práv a právom chránených záujmov a povinností občana,
d) zabezpečovaní nárokov, ktoré vyplývajú z právoplatných rozhodnutí vydaných ministerstvom, obcami a samosprávnymi krajmi podľa tohto zákona a z rozhodnutí vydaných príslušnými súdmi vo veciach sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
e) uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, medzi občanom a subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

(3) Orgán štátneho dozoru je ďalej povinný

a) oznámiť najneskôr v deň začatia štátneho dozoru štatutárnemu zástupcovi príslušného orgánu, zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, obci, samosprávnemu kraju alebo subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona (ďalej len "subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor"), predmet a účel výkonu štátneho dozoru a preukázať sa písomným poverením na výkon tohto dozoru spolu s preukazom totožnosti štátnych zamestnancov orgánu štátneho dozoru,
b) vydať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto prvopisy už nie sú potrebné na ďalší výkon štátneho dozoru, je povinný ich vrátiť tomu, komu boli odobraté,
c) vypracovať správu o výkone štátneho dozoru (ďalej len "správa") a prerokovať ju so štatutárnym zástupcom subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor; ak zistí nedostatky, uloží príslušnému štatutárnemu zástupcovi v správe, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložil písomnú správu o ich splnení vrátane zodpovednosti zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
d) odovzdať správu štatutárnemu zástupcovi subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
e) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, ak nebol od tejto povinnosti písomne oslobodený tým, v koho záujme túto povinnosť má, alebo vo verejnom záujme vedúcim orgánu štátneho dozoru; to neplatí na povinnosti ustanovené osobitným predpisom, 49c)
f) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov, 49d)

g) kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
h) postupovať pri výkone štátneho dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.49e)

(4) Orgán štátneho dozoru má právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1

a) vstupovať do priestorov subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
b) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, vytvorenie primeraných materiálnych a technických podmienok na výkon štátneho dozoru,
c) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poskytnutie prvopisov dokladov a písomností; vyhotoviť na náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) dozorovaného subjektu primeraný počet fotokópií dokladov, vyjadrení a informácií potrebných na výkon štátneho dozoru v lehote ním určenej,
d) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, informácie, doklady, písomnosti a vysvetlenia potrebné na posúdenie objektívneho stavu skutočností, ktoré sú predmetom štátneho dozoru,
e) vyžadovať súčinnosť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potrebnú na výkon štátneho dozoru,
f) ukladať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(5) Výkon štátneho dozoru je skončený v deň prerokovania správy s príslušným štatutárnym zástupcom subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor.

69b § 69b
Povinnosti subjektu, v ktorom sa vykonávaštátny dozor
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho dozoru najmä

a) potrebné doklady a písomnosti,
b) potrebné informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor.

(2) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je povinný

a) zúčastniť sa na prerokovaní správy,
b) prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) predložiť orgánu štátneho dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov,
d) uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

(3) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho dozoru súčinnosť, ktorá zodpovedá povinnostiam podľa odsekov 1 a 2 a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru.

69c § 69c
Pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW)
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Ak subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, orgán štátneho dozoru mu môže uložiť pokutu až do 25 000 Sk.

(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán štátneho dozoru zistil nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom malo byť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splnené. Na rozhodovanie o pokute sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.65)

(3) V rozhodnutí o pokute orgán štátneho dozoru určí lehotu, v ktorej sa má opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splniť a v akom rozsahu. Ak sa v tejto lehote a v tomto rozsahu opatrenie nesplní, možno uložiť pokutu opakovane.

(4) Orgán štátneho dozoru je za nesplnenie povinností podľa § 69b oprávnený uložiť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poriadkovú pokutu od 1 000 Sk do 5 000 Sk. Ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote alebo v požadovanom rozsahu, poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac 20 000 Sk.

70 § 70
Osobitné kvalifikačné predpoklady
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Predpokladom na výkon niektorých činností v krajskom úrade a v okresnom úrade na úseku sociálnej pomoci sú osobitné kvalifikačné predpoklady 50) popri splnení kvalifikačných predpokladov. 51)

(2) Predpokladom na výkon vybraných činností v zariadeniach sociálnych služieb sú osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona popri splnení kvalifikačných predpokladov.

(3) Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona sú súhrnom teoretických vedomostí a praktických schopností ovládať postupy z oblasti sociálnej pomoci a ďalších vedomostí na výkon činnosti.

(4) Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona sa vyžadujú u vedúceho zariadenia sociálnych služieb, jeho zástupcu, hlavnej sestry, vedúceho výchovy a u sociálneho pracovníka domova sociálnych služieb a domova dôchodcov.

(5) Osobitné kvalifikačné predpoklady sa preukazujú osvedčením, ktoré vydáva príslušný orgán na základe úspešne vykonanej skúšky po absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 6 alebo po absolvovaní príslušného druhu vzdelania podľa osobitného predpisu. 52)

(6) Odbornú prípravu na skúšku organizuje príslušný orgán. Rozsah odbornej prípravy a podmienky odbornej prípravy, ako aj predmet a podmienky skúšky určí príslušný orgán v študijnom pláne overovania osobitných kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona.

(7) Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona preukazujú vedúci zariadenia sociálnych služieb, jeho zástupca, hlavná sestra, vedúci výchovy a sociálny pracovník domova sociálnych služieb a domova dôchodcovpri nástupe do zamestnania, najneskôr do jedného roka od vymenovania do funkcie alebo od nástupu do zamestnania.

71 DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ OBCE A SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


§ 71
Pôsobnosť obce
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a) rozhoduje
1. o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu,
3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa § 15, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
7. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadila ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
8. o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
9. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,

b) uzatvára zmluvu o
1. poskytnutí sociálnej pôžičky,
2. zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb inými právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby a ošetrovateľskú starostlivosť podľa osobitných predpisov, 52a)

c) zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 a 4, a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 3,
d) poskytuje pomoc občanom pri zabezpečovaní prístrešia,
e) vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,
f) vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
g) vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc,
h) organizuje spoločné stravovanie,
i) utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občanov.
j) uzatvára dohodu o
1. úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2. počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku,
k) oznamuje okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou a v jej záujme,
l) zabezpečuje prepravu na účely § 62 ods. 3.

(2) Obec môže poskytovať zo svojho rozpočtu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona finančný príspevok alebo jednorazový účelový finančný príspevok.

(3) Obec poskytne finančné prostriedky subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) treťom bode na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu. 52c)

71a § 71a
Pôsobnosť samosprávneho kraja
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Samosprávny kraj pri výkone samosprávnej pôsobnosti

a) vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,

b) rozhoduje:
1. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
2. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3. o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
4. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
5. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb podľa tohto zákona (ďalej len "registrácia"),
6. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby (ďalej len "register"),
7. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona,

c) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,

d) zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 3,

e) uzatvára dohodu:

1. o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2. o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,

f) prijíma žiadosti o registráciu,
g) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vykonáva výmaz z registra a oznamuje vykonanie výmazu z registra,

h) vedie register a je orgánom, ktorému
1. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, predkladá doklady potrebné na jeho registráciu,
2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby /45/ oznamuje skutočnosti uvedené v § 74 ods. 4,
3. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, oznamuje zmenu poskytovania sociálnej služby a skončenie poskytovania sociálnej služby,

i) uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany (ďalej len "finančný príspevok") subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, alebo vykonáva sociálnu prevenciu, alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany na jeho území, zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci a zmluvu o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,

j) kontroluje:
1. úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorí poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
2. hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a kontroluje hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona,

k) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene j) a kontroluje ich plnenie,
l) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
m) spolupracuje s obcami, okresnými úradmi, krajským úradom, so subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci, a koordinuje ich činnosť,
n) vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
o) koordinuje činnosť obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
p) organizuje výchovno-rekreačné tábory pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW),
r) organizuje spoločné stravovanie.

72 ŠTVRTÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA

PRVÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA
§ 72
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Sociálne služby môže poskytovať podľa tohto zákona aj subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

73 § 73
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálna služba poskytovaná subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona podľa tohto zákona je špecializovaná činnosť, ktorá svojím obsahom zodpovedá sociálnym službám uvedeným v § 14 ods. 2 písm. a) až d).

(2) Sociálna služba poskytovaná subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona podľa tohto zákona nie je pomoc, ktorú poskytuje občanovi jeho manžel, manželka, rodičia, deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), starí rodičia a vnuci.

74 § 74
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona môže poskytovať sociálnu službu podľa tohto zákona, ak je zapísaný do registra, a splní ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2) Zápis do registra môže vykonávať príslušný orgán na základe písomnej žiadosti o registráciu.

(3) Žiadosť o registráciu podáva právnická osoba alebo fyzická osoba pred začatím poskytovania sociálnej služby. Za právnickú osobu podáva písomnú žiadosť o registráciu jej štatutárny orgán.

(4) Žiadosť o registráciu obsahuje

a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko fyzickej osoby,
b) meno, priezvisko a rodné číslo zodpovedného zástupcu, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a ich trvalé bydlisko,
c) druh sociálnej služby, ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba bude poskytovať, a jej rozsah,
d) miesto poskytovania sociálnej služby,
e) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f) čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba bude poskytovať po určitý čas,
g) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a finančných podmienkach na poskytovanie sociálnej služby.

(5) Fyzická osoba je povinná k žiadosti o registráciu pripojiť výpis z registra trestov (http://www.porada.sk/vypis-z-registra-trestov#__AUTOKW) nie starší ako dva mesiace.

(6) Právnická osoba je povinná k žiadosti o registráciu pripojiť

a) rozhodnutie alebo iný doklad príslušného orgánu o registrácii a o zápise do registra podľa osobitných predpisov 53) alebo písomnú zmluvu, zakladaciu listinu, zriaďovaciu zmluvu, zriaďovaciu listinu alebo iný doklad, ktorý preukazuje vznik právnickej osoby,
b) štatút alebo iný doklad, ktorý preukazuje, kto je oprávnený na právne úkony ako štatutárny orgán, ak to neustanovujú osobitné predpisy, 54)
c) doklad, ktorý preukazuje údaje uvedené v odseku 4 písm. g),
d) výpis z registra trestov (http://www.porada.sk/vypis-z-registra-trestov#__AUTOKW) osôb uvedených v odseku 4 písm. b) nie starší ako dva mesiace.

(7) Žiadosť o registráciu podáva právnická osoba alebo fyzická osoba na príslušnom orgáne, na ktorého území je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať na území viacerých samosprávnych krajov, žiadosť o registráciu sa podáva na príslušnom orgáne, v ktorého obvode má právnická osoba sídlo alebo fyzická osoba trvalý pobyt.


75 § 75
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Ak príslušný orgán zistí, že žiadosť o registráciu nemá náležitosti uvedené v § 74 ods. 4 a k žiadosti o registráciu nie sú pripojené doklady uvedené v § 74 ods. 5 a 6, písomne vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu, aby žiadosť o registráciu doplnila alebo pripojila chýbajúce doklady; zároveň určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

(2) Príslušný orgán môže vykonať zápis do registra, ak z podkladov podľa § 74 ods. 4 až 6 vyplýva, že služba, ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba bude poskytovať, je sociálna služba podľa tohto zákona a že subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona má priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby. V týchto prípadoch príslušný orgán nevydáva rozhodnutie, ale písomne oznámi právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá bude poskytovať sociálnu službu, vykonanie zápisu do registra.

(3) Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu, ak

a) právnická osoba alebo fyzická osoba v určenej lehote nedoplní žiadosť o registráciu o náležitosti uvedené v § 74 ods. 4 alebo nepripojí chýbajúce doklady uvedené v § 74 ods. 5 a 6,
b) žiadosť o registráciu nepredložil štatutárny orgán,
c) služba, ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba bude poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona, alebo
d) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nemá priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby.

(4) Do registra sa zapisujú údaje uvedené v § 74 ods. 4 písm. a) až f), zmena zapisovaných skutočností alebo zánik zapisovaných skutočností.

76 § 76
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorému príslušný orgán oznámil vykonanie zápisu do registra, je oprávnený začať poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona po predložení

a) dokladu preukazujúceho
1. odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá poskytuje sociálnu službu, odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu 55) alebo odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za poskytovanie sociálnej služby na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu,
2. bezúhonnosť osôb uvedených v prvom bode,
b) zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ním; poistenie (http://www.porada.sk/poistenie#__AUTOKW) musí trvať po celý čas poskytovania sociálnej služby.

(2) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nie je povinný predložiť doklad preukazujúci bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá poskytuje sociálnu službu, alebo bezúhonnosť zodpovedného zástupcu, ak predložil výpis z registra trestov (http://www.porada.sk/vypis-z-registra-trestov#__AUTOKW) podľa § 74 ods. 5 a 6 písm. d) a od jeho predloženia neuplynul dlhší čas ako šesť mesiacov.

(3) Odborná spôsobilosť na účely poskytovania sociálnej služby subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona zahŕňa súhrn vedomostí a prax zodpovedajúcu obsahu sociálnej služby, ktorá sa poskytuje. Ak sa poskytuje starostlivosť v detskom domove a v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), sú súčasťou odbornej spôsobilosti aj osobnostné predpoklady osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v prvom bode. Odborná spôsobilosť sa preukazuje najmä dokladmi podľa osobitného predpisu 56) a potvrdením o zamestnaní. 57)

(4) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby alebo v súvislosti s poskytovaním služieb, ktoré obsahom zodpovedajú sociálnym službám. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako dva mesiace.


77 § 77
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu podľa tohto zákona vzniká subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona zápisom do registra a predložením dokladov uvedených v § 76 ods. 1.

78 § 78
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby nepodáva písomnú žiadosť o registráciu, ale písomne oznamuje príslušnému orgánu skutočnosti uvedené v § 74 ods. 4. K oznámeniu je povinná pripojiť doklady uvedené v § 74 ods. 6.

(2) Na postup pri zápise neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do registra sa primerane vzťahujú ustanovenia § 74 ods. 1 a 7 a § 75 ods. 1 až 3.

(3) Príslušný orgán vykoná zápis neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do registra, ak sú splnené podmienky podľa § 75 ods. 2 a podmienky ustanovené osobitnými predpismi. 58)


79 § 79
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Príslušný orgán vykoná výmaz subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra, ak

a) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra,
b) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov od predloženia dokladov uvedených v § 76 ods. 1,
c) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona po vydaní rozhodnutia o zákaze poskytovať sociálnu službu neodstránil v určenej lehote zistené nedostatky,
d) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona skončí poskytovanie sociálnej služby,
e) fyzická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu, zomrela alebo
f) právnická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu, zanikla.

(2) Vykonanie výmazu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) príslušný orgán písomne bezodkladne oznámi subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

(3) Príslušný orgán rozhoduje o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona nespĺňa podmienky poskytovania sociálnej služby ustanovené týmto zákonom.

(4) Oprávnenie poskytovať sociálnu službu podľa tohto zákona zaniká dňom výmazu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra.

80 § 80
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe zmluvy tohto občana so subjektom. ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona. To neplatí, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy.

(2) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona musí obsahovať najmä druh sociálnej služby a rozsah sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona sa musí uviesť aj cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) sociálnej služby, ktorú je povinný dohodnúť subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona s občanom, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného predpisu, 59) a podmienky platenia sociálnej služby.

(3) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona musí byť uzatvorená písomne, inak je táto zmluva neplatná.

81 § 81
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Poverený zamestnanec príslušného orgánu je oprávnený vstupovať do objektu zariadenia, v ktorom subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona poskytuje sociálnu službu alebo ktoré priamo súvisia s poskytovaním sociálnej služby, požadovať predloženie potrebných dokladov, informácie a vysvetlenie v lehotách na to určených a ďalšiu súčinnosť potrebnú na výkon kontroly úrovne poskytovanej sociálnej služby.

(2) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je povinný umožniť poverenému zamestnancovi príslušného orgánu vstup do objektu a zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba alebo ktoré priamo súvisia s poskytovaním sociálnej služby.

(3) Ak príslušný orgán zistí nedostatky, uloží opatrenia na ich odstránenie v určenej lehote. Ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona neodstráni zistené nedostatky v určenej lehote, príslušný orgán, ktorý opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov uložil, vydá rozhodnutie o zákaze poskytovať sociálnu službu a v ňom určí aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni a dlhšia ako 10 dní. Ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona neodstráni zistené nedostatky ani v tejto lehote, príslušný orgán vykoná

a) výmaz subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona z registra alebo
b) iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) opatrenia podľa osobitných predpisov. 60)

82 § 82
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak sociálnu službu poskytuje subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, vzťahujú sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na ochranu zdravia občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba, osobitné predpisy. 61)

83 § 83
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je povinný vopred písomne oznámiť príslušnému orgánu zmenu poskytovania sociálnej služby alebo skončenie poskytovania sociálnej služby, najmä zmenu druhu sociálnej služby a miesta poskytovania sociálnej služby a priložiť zoznam občanov, ktorým sociálnu službu poskytuje, a to najneskôr štyri mesiace pred predpokladaným dňom zmeny poskytovania sociálnej služby alebo skončenia poskytovania sociálnej služby. Túto povinnosť má subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona aj voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, ak sa vopred písomne nedohodli o poskytovaní sociálnej služby na určitý čas.

(2) V prípade skončenia poskytovania sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona povinný zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu náhradu zanikajúcej sociálnej služby v spolupráci s príslušným orgánom.

84 DRUHÁ HLAVA
VYKONÁVANIE SOCIÁLNEJ PREVENCIE A VYBRANÝCH ČINNOSTÍ
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO
PORADENSTVA SUBJEKTMI, KTORÉ POSKYTUJÚ SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA


§ 84
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona môže na základe povolenia vykonávať aj sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytovať sociálne poradenstvo alebo niektorú z foriem sociálnej prevencie.

(2) O vydanie povolenia môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

a) má v predmete svojej činnosti sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo sociálne poradenstvo,
b) predloží
1. projekt sociálnej prevencie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo sociálneho poradenstva,
2. údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a finančných podmienkach na vykonávanie sociálnej prevencie alebo poskytovanie sociálneho poradenstva.

c) určí zodpovednú fyzickú osobu za vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo za poskytovanie sociálneho poradenstva; táto osoba musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo na poskytovanie sociálneho poradenstva, trojročnú prax a musí byť bezúhonná.

(3) O vydaní povolenia rozhoduje príslušný orgán.

(4) Pred rozhodnutím o vydaní povolenia príslušný orgán overuje spôsobilosť právnických osôb a fyzických osôb vykonávať sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo poskytovať sociálne poradenstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(5) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, príslušný orgán vydá povolenie; súčasťou povolenia je aj rozsah sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo sociálneho poradenstva a podmienky vykonávania sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo poskytovania sociálneho poradenstva.

(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia.

(7) Príslušný orgán rozhodne o zrušení povolenia subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorý nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo neposkytuje sociálne poradenstvo na základe povolenia počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, alebo neposkytuje sociálne poradenstvo v súlade s povolením. Príslušný orgán rozhodne o zmene povolenia, ak sú na to dôvody uvedené v odseku 9, ktoré je subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona povinný oznámiť príslušnému orgánu.".

(8) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo poskytuje sociálne poradenstvo len fyzickými osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť a sú bezúhonné.".

(9) Na odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť osôb uvedených v odseku 2 písm. b) v druhom bode sa primerane vzťahuje § 76 ods. 3 a 4.

(10) Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona je povinný príslušnému orgánu vopred oznámiť skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu rozsahu činnosti, zmenu miesta alebo skončenie vykonávania niektorej z foriem sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo poskytovanie sociálneho poradenstva a zmenu fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za ich vykonávanie alebo poskytovanie.".

85 TRETIA HLAVA
FINANČNÝ PRÍSPEVOK SUBJEKTU, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA A OBCI


§ 85
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Príslušný orgán môže poskytovať subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona a obci vo vopred dohodnutom rozsahu finančný príspevok. Príslušný orgán môže poskytovať obci vo vopred dohodnutom rozsahu finančný príspevok na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré obec zriadila ako rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu alebo inú právnickú osobu, len vtedy, ak finančný príspevok nebol poskytnutý tomuto zariadeniu sociálnych služieb.

(2) Finančný príspevok možno poskytovať na základe písomnej žiadosti subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obce.

(3) O poskytovaní finančného príspevku uzatvára príslušný orgán so subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo s obcou písomnú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku.

(4) Zmluva podľa odseku 3 musí obsahovať najmä

a) druh poskytovanej sociálnej služby a rozsah poskytovanej sociálnej služby alebo rozsah sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo rozsah sociálneho poradenstva,
b) miesto poskytovania sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo miesto vykonávania sociálnej prevencie,
c) čas poskytovania sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva, ak sa sociálna služba alebo sociálne poradenstvo bude poskytovať po určitý čas, alebo čas vykonávania sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, ak sa sociálna prevencia alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany bude vykonávať po určitý čas,
d) výšku a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania,
e) spôsob vykonávania kontroly použitia finančného príspevku,
f) dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku alebo vrátenia poskytnutého finančného príspevku,
g) dôvody odstúpenia od zmluvy.

(5) Pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 3 príslušný orgán vykoná kontrolu úrovne poskytovania sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva, alebo úrovne vykonávania sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany.

(6) Ak dôjde k zmene druhu sociálnej služby alebo rozsahu sociálnej služby poskytovanej subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obcou alebo k zmene rozsahu sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany vykonávanej subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obcou, alebo rozsahu sociálneho poradenstva poskytovaného subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo obcou, uzatvára sa nová zmluva o poskytovaní finančného príspevku.

(7) Výšku finančného príspevku a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania dohodne príslušný orgán so subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo s obcou na každý kalendárny rok v dodatku k písomnej zmluve o poskytovaní finančného príspevku.

86 § 86
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Finančný príspevok sa poskytne, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo občanovi alebo vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany pre občana, ktorý spĺňa podmienky na ich poskytovanie alebo vykonávanie podľa tohto zákona, a

a) sociálna služba alebo sociálne poradenstvo, alebo sociálna prevencia alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany v kraji chýba, alebo je nedostatková a
b) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec neposkytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany s cieľom dosiahnuť zisk,
c) subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, vypracuje a predloží výročnú správu o svojej činnosti a o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok do 15. mája príslušného roka, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku poskytoval sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonával sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany.

(2) Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, minimálne vo výške určenej podľa prílohy č. 14 (ďalej len finančné minimum )

a) v prepočte
1. na počet občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva alebo na vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany podľa zákona, a
2. na príslušné obdobie, v ktorom subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, poskytuje týmto občanom sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonáva pre týchto občanov sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,
b) v prepočte na počet kilometrov prepravnej služby poskytnutej občanom v príslušnom období,
c) v prepočte na počet hodín opatrovateľskej služby poskytovanej občanovi v príslušnom období.

(3) Príslušný orgán poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorý nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo neposkytuje sociálne poradenstvo ako súčasť poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, v prepočte na dohodnutý počet občanov alebo konzultácií na jedného sociálneho poradcu a za predpokladu, že subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, vedie evidenciu občanov a konzultácií podľa spracovanej metodiky evidencie.

(4) Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, v sume vyššej, ako je výška finančného príspevku určeného podľa finančného minima, za podmienky, že

a) ide o subjekt, ktorý prevzal poskytovanie sociálnej pomoci občanom od príslušného orgánu alebo od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zrušenej príslušným orgánom verejnej správy,
b) suma finančného príspevku bude najviac vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami zrušenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie za posledné tri rozpočtové roky jej činnosti,
c) finančný príspevok podľa tohto ustanovenia sa môže subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, poskytnúť najviac za tri rozpočtové roky po sebe,
d) subjekt, ktorý bude príjemcom finančného príspevku podľa tohto ustanovenia, musí povinne vytvárať rezervný fond minimálne vo výške 5 % svojho rozpočtu ročne.

(5) Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, v sume vyššej, ako je výška finančného príspevku určeného podľa finančného minima, ak tento subjekt nespĺňa podmienku uvedenú v § 86 ods. 4 a ak to umožňuje všeobecne záväzné nariadenie vydané týmto príslušným orgánom.

(6) Príslušný orgán môže obci, ktorá poskytuje sociálnu službu podľa tohto zákona, poskytnúť finančný príspevok podľa § 86 ods. 2 na základe dohody na jednotlivé druhy sociálnych služieb uvedené v prílohe č. 14, najviac vo výške určenej podľa finančného minima.

(7) Finančný príspevok možno poskytnúť najskôr odo dňa podania písomnej žiadosti.

(8) Finančný príspevok možno poskytnúť preddavkovo, počnúc mesiacom január príslušného roka. Na zúčtovanie finančného príspevku sa vzťahuje osobitný predpis. 62)

(9) Finančný príspevok možno poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obci, ak si podali žiadosť počas rozpočtového roka pred termínom, v ktorom príslušný orgán schválil svoj rozpočet na príslušný rok.

(10) Ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obec skončia poskytovanie sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva alebo vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany v priebehu rozpočtového roka, zúčtujú poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia činnosti alebo v termíne určenom príslušným orgánom.

87
ŠTVRTÁ HLAVA
JEDNORAZOVÝ ÚČELOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK


§ 87
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Príslušný orgán môže poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky na poskytovanie finančného príspevku, aj jednorazový účelový finančný príspevok na úhradu nákladov na začatie poskytovania sociálnej služby a na rozšírenie sociálnych služieb. Jednorazový účelový finančný príspevok možno poskytnúť aj na opravu, údržbu a obnovu technologického vybavenia objektu zariadenia subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ak je majetkom príslušného orgánu.

(2) Jednorazový účelový finančný príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

(3) O poskytnutí jednorazového účelového finančného príspevku uzatvára príslušný orgán so subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona písomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 85 ods. 4 písm. a) až c) a g) najmä výšku a účel použitia jednorazového účelového finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania, spôsob vykonania kontroly použitia jednorazového účelového finančného príspevku a dôvody vrátenia poskytnutého jednorazového účelového finančného príspevku.
88
PIATA HLAVA
HOSPODÁRENIE SUBJEKTU, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU POMOC PODĽA TOHTO ZÁKONA


§ 88
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, ktorý vykonáva sociálnu prevenciu alebo poskytuje sociálne poradenstvo alebo sociálnu službu podľa tohto zákona, hospodári podľa svojho rozpočtu na kalendárny rok. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky.

89PIATA ČASŤ
FINANCOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI

§ 89
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Financovanie sociálnej pomoci sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, samosprávneho kraja a v príspevkových organizáciách a v subjektoch, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona aj z úhrad za poskytnuté sociálne služby od občanov a od osôb, ktoré majú voči týmto občanom vyživovaciu povinnosť, a z príjmov zo zaplatenej dohodnutej ceny sociálnej služby.

(2) Sociálna pomoc sa financuje aj z darov právnických osôb a z darov fyzických osôb. Ďalší rozvoj starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb sa financuje aj zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia sociálnych služieb so súhlasom zriaďovateľa.

(3) Dary právnických osôb a dary fyzických osôb možno použiť len na účel určený darcom. Ak účel nie je darcom určený, možno ich použiť len na poskytovanie sociálnych služieb.

90 § 90
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na financovanie sociálnej pomoci môže obec, samosprávny kraj, príslušný orgán, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie združovať prostriedky.

(2) Obec a samosprávny kraj môžu financovať sociálnu pomoc aj z prostriedkov združených s inými obcami, s právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 63)

(3) Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia môže združovať prostriedky na financovanie sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu. 64)

91ŠIESTA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEJ POMOCI


Spoločné ustanovenia
§ 91
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na konanie o poskytovaní sociálnej pomoci a na konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 65) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na konanie o poskytovaní, o poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu, peňažného príspevku za opatrovanie a o poskytovaní sociálnej služby a na konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou § 60 až 66 zákona o správnom konaní. 65)

(3) Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú

a) na vykonávanie sociálnej prevencie,

b) na konanie o poskytovaní
1. sociálneho poradenstva,
2. starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s nariadenou ústavnou výchovou a v detskom domove a v zariadeniach sociálnych služieb uvedených v § 29 až 32 a v § 35 až 38 s výnimkou rozhodovania o úhrade za poskytnuté sociálne služby.
3. jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia na zabezpečenie základných životných podmienok osobám uvedeným v § 36 ods. 2.

(4) Miestna príslušnosť krajských úradov a okresných úradov v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje sídlom okresného úradu, ktorý zriaďuje zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa má občanovi poskytovať starostlivosť.

(5) Miestna príslušnosť samosprávneho kraja v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje sídlom samosprávneho kraja, ktorý zriaďuje zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa má občanovi poskytovať starostlivosť.

(6) Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia

a) rozhoduje o
1. poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
2. zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb (ďalej len "poradovník"), ak ďalej nie je ustanovené inak,
3. skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
4. úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
5. povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
6. znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b) uzatvára dohodu o
1. úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2. počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(7) Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré rozhoduje o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, o zaradení do poradovníka, o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2, o znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, má pri tomto rozhodovaní postavenie správneho orgánu.

(8) O poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré príslušný orgán zriaďuje ako svoju organizačnú súčasť, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení sociálnych služieb, o úhrade za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2, o znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb rozhoduje príslušný orgán, ktorý zariadenie sociálnych služieb zriadil.

92 § 92
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Konanie o poskytovaní sociálnej služby, peňažného príspevku na kompenzáciu, o posúdení na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa začína na základe písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o sociálnych službách a o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Konanie o peňažný príspevok za opatrovanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby.

(2) Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť manžel, manželka, rodičia a jeho deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ak sú spôsobilí na právne úkony.

(3) Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu prechodného pobytu alebo trvalého pobytu a formu sociálnej pomoci, ktorú občan požaduje. K písomnej žiadosti je občan povinný predložiť potvrdenie o príjme v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o sociálnu pomoc, o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o sociálnu pomoc, o príjme za predchádzajúci kalendárny rok (§ 58 ods. 13), o majetkových pomeroch, odporúčanie ošetrujúceho lekára a iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) doklady podľa tohto zákona, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

(4) Ak je podkladom na rozhodnutie o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb vydanie posudku príslušného orgánu, zariadenie sociálnych služieb, obec alebo samosprávny kraj si vyžiada najneskôr do troch pracovných dní od podania žiadosti od tohto orgánu vydanie posudku.

(5) Ak je podkladom na rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu posudok príslušného orgánu, lehota na vydanie rozhodnutia je 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť ani v 60-dňovej lehote, môže príslušný orgán v druhom stupni lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.

(6) Pred rozhodnutím o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb je správny orgán povinný zistiť, či sa u občana vedeného v poradovníku zmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie starostlivosti v tomto zariadení.

(7) V rozhodnutí o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb sa určí aj čas poskytovania starostlivosti.

(8) Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie a o zastavení ich výplaty a odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí sociálnej služby a proti rozhodnutiu o zákaze poskytovať sociálnu službu (§ 81 ods. 3) nemajú odkladný účinok.

(9) Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie sa nevypláca občanovi do cudziny a nepatrí za čas, v ktorom sa občan zdržiava v cudzine dlhšie ako dva mesiace.

(10) Sociálne služby sa počas pobytu občana v cudzine neposkytujú. Ak pobyt v cudzine trval dlhšie ako dva mesiace, s výnimkou poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb a v domove dôchodcov, občan po návrate z cudziny podáva novú žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb.

(11) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

92a § 92a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 305/2005 Z.z.

93 § 93
Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Do zariadenia sociálnych služieb možno prijať občana na základe

a) právoplatného rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
b) právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy alebo
c) predbežného opatrenia súdu.

(2) V naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie (http://www.porada.sk/zdravie#__AUTOKW) občana vážne ohrozené preto, že nemožno starostlivosť zabezpečiť inak, možno prijať občana do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne mimo poradovníka pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.

(3) Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia rozhodne o zaradení do poradovníka, ak v tomto zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto. Rozhodnutie sa doručuje aj príslušnému orgánu, ktorý toto zariadenie zriadil, a príslušnému orgánu, v ktorého obvode má občan trvalý pobyt.

(4) Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia vedie poradovník podľa poradia, v akom boli tomuto zariadeniu doručené žiadosti občanov o poskytnutie starostlivosti v tomto zariadení sociálnych služieb.

(5) Ak občan bez vážneho dôvodu nenastúpi do zariadenia sociálnych služieb, zaradí sa do poradovníka na posledné miesto.

94 § 94
Nástup do zariadenia sociálnych služieb
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Zariadenie sociálnych služieb písomne oznámi občanovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo osobám uvedeným v § 92 ods. 2 deň nástupu do zariadenia sociálnych služieb najmenej týždeň vopred; súčasne občanovi oznámi, ktoré doklady je povinný zariadeniu sociálnych služieb pri nástupe predložiť a ktoré veci si môže vziať do zariadenia sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil príslušný orgán, môže požiadať obec, v ktorej má občan trvalý pobyt (http://www.porada.sk/trvaly-pobyt#__AUTOKW), o súčinnosť pri zabezpečovaní nástupu do zariadenia sociálnych služieb; obec je povinná túto súčinnosť poskytnúť.

(2) Pri poskytovaní starostlivosti deťom s nariadenou ústavnou výchovou v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) príslušný orgán predloží detskému domovu alebo domovu sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)

a) rodný list dieťaťa,
b) právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej výchovy alebo rozhodnutie príslušného orgánu o okamžitom umiestnení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
c) dotazník o osobných pomeroch a rodinných pomeroch dieťaťa,
d) potvrdenie o školskom prospechu dieťaťa,
e) posledné vysvedčenie dieťaťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku,
f) preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
g) potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave dieťaťa,
h) odporúčanie diagnostického centra.

95 § 95
Prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov, v ktorých sa poskytuje starostlivosť celoročne, môžu na účely určenia úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb povoliť prerušenie poskytovania starostlivosti v tomto zariadení sociálnych služieb na žiadosť občana, ktorému sa starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje, najviac 28 dní v kalendárnom roku, vo výnimočných prípadoch najviac 42 dní v kalendárnom roku.

(2) Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) môže povoliť dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), s výnimkou dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy, na žiadosť jeho zákonného zástupcu prerušenie poskytovania starostlivosti v tomto domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) počas školských prázdnin bez obmedzenia.

(3) Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) so súhlasom riaditeľa školy môže povoliť deťom, ktoré navštevujú školu, prerušenie poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) aj v čase mimo školských prázdnin, najviac v rozsahu 28 dní, ak tým nie je narušený vzdelávací proces. Prerušenie poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) na dlhší čas môže povoliť len zriaďovateľ domova sociálnych služieb. To neplatí, ak sa v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) poskytuje starostlivosť dieťaťu na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy.

(4) Detský domov alebo domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) môže povoliť prerušenie poskytovania starostlivosti dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy, z dôvodu prípravy na povolanie alebo výkonu zamestnania, ako aj z dôvodu návštevy zákonného zástupcu alebo návštevy občana vhodného vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, a to s predchádzajúcim súhlasom okresného úradu podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Detský domov alebo domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) písomne oznámi prerušenie poskytovania starostlivosti súdu, ktorý nariadil ústavnú výchovu, okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa a okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu občana vhodného vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť.

96 § 96
Svojvoľný odchod zo zariadenia sociálnych služieb
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Ak dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy, svojvoľne odíde z tohto zariadenia sociálnych služieb, detský domov a domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) je povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď po tom, čo sa o tom dozvie, najbližšiemu útvaru Policajného zboru, súdu, ktorý nariadil ústavnú výchovu, a okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

(2) Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) je povinný najneskôr do 24 hodín vyzvať občana, u ktorého bolo dieťa uvedené v odseku 1 počas prerušenia poskytovania starostlivosti, aby do 24 hodín od doručenia výzvy zabezpečil návrat dieťaťa do detského domova alebo do domova sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ak sa dieťa po uplynutí času prerušenia poskytovania starostlivosti podľa § 95 ods. 2 a 3 nevráti do detského domova alebo domova sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) bez oznámenia vážneho dôvodu občanom, u ktorého dieťa bolo.

(3) Ak občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená v rozsahu, ktorý mu neumožňuje samostatne rozhodovať o mieste svojho pobytu, svojvoľne odíde zo zariadenia sociálnych služieb, zariadenie sociálnych služieb je povinné túto skutočnosť oznámiť ihneď po tom, čo sa o nej dozvie, opatrovníkovi, najbližšiemu útvaru Policajného zboru a okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu občana.

97 § 97
Skončenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb sa skončí

a) uplynutím času poskytovania starostlivosti,
b) rozhodnutím o skončení poskytovania starostlivosti na základe žiadosti občana,
c) rozhodnutím príslušného orgánu podľa odsekov 5 až 7,
d) rozhodnutím príslušného orgánu o skončení poskytovania starostlivosti podľa § 100a ods. 1,
e) smrťou.

(2) Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, možno vydať rozhodnutie o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb na základe podnetu príslušného orgánu, ktorý zariadenie zriadil, ak sa zariadenie sociálnych služieb má zrušiť alebo odňať účelu, na ktorý bolo zriadené. V tomto prípade je príslušný orgán, ktorý zariadenie sociálnych služieb zriadil, povinný zabezpečiť občanovi poskytovanie starostlivosti v inom zariadení sociálnych služieb rovnakého druhu za porovnateľných podmienok vrátane výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť.

(3) Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, možno vydať rozhodnutie o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak občan hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie v tomto zariadení sociálnych služieb, alebo si neplní svoje povinnosti tým, že neplatí úhradu za poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb za čas dlhší ako tri mesiace, a to aj po písomnej výstrahe o porušovaní občianskeho spolunažívania v zariadení sociálnych služieb, alebo o neplnení si povinnosti o platení úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(4) V rozhodnutí o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa odseku 6 sa určí, ku ktorému dňu sa skončí poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. Príslušný orgán súčasne rozhodne, že občan podľa odseku 3 je povinný opustiť zariadenie sociálnych služieb do 15 dní po zabezpečení základných životných podmienok podľa tohto zákona.

(5) Ak občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, zomrie, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 66) Ak pohreb tohto občana nezabezpečí niekto iný, zabezpečí ho zariadenie sociálnych služieb.

(6) Veci zomretého občana, ktorému sa poskytovala starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, bezodkladne spíše štatutárny orgán alebo ním písomne poverený zamestnanec zariadenia sociálnych služieb za účasti dvoch svedkov a preberie ich do úschovy. Veci zomretého občana uschované v zariadení sociálnych služieb možno vydať iba na základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo súdom.


98 § 98
Preskúmavanie rozhodnutí súdom
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Právoplatné rozhodnutia vo veciach sociálnej pomoci sú preskúmateľné súdom. 67)

99 SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA


§ 99
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Vznik nároku na sociálnu službu,
na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok
za opatrovanie a vznik nároku na ich výplatu

(1) Nárok na sociálnu službu a nárok na poskytovanie sociálnej služby vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jej poskytovaní. Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie a nárok na výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o ich priznaní.

(2) Peňažný príspevok na kompenzáciu a vypúšťajú sa slová dávky sociálnej pomoci, a peňažný príspevok za opatrovanie sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o poskytnutie dávky sociálnej pomoci, peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie.

(3) Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím v hotovosti alebo so súhlasom občana s ťažkým zdravotným postihnutím prevodom na účet tohto občana alebo na účet právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktoré určí občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(4) Peňažný príspevok za opatrovanie sa vypláca fyzickej osobe v hotovosti alebo so súhlasom tohto občana bezhotovostným prevodom na jeho účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike.

(5) Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o jej poskytovaní, najskôr odo dňa podania žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby.

100 § 100
Zánik nároku na peňažný príspevok
na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie,
ich odňatie, zvýšenie, zníženie a zánik nároku
na ich výplatu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Príslušný orgán peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie odníme a ich výplatu zastaví, ak sa

a) zistí, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie sa priznali neprávom, alebo
b) peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie nevyužíva na účel, na ktorý sa poskytli.

(2) Príslušný orgán peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie odníme a ich výplatu zastaví alebo peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie zvýši alebo zníži a vypláca ich vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu a na ich výplatu.

(3) Nárok na výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu alebo na výplatu peňažného príspevku za opatrovanie alebo ich častí zaniká, ak tento zákon neustanovuje inak, uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patrili.

(4) Ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu, zúčtujú sa sumy toho istého peňažného príspevku na kompenzáciu alebo iného peňažného príspevku na kompenzáciu patriace odo dňa jeho priznania z iného alebo z toho istého peňažného príspevku na kompenzáciu v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa vyplatil peňažný príspevok na kompenzáciu.

(5) Ak príslušný orgán dodatočne zistí, že peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie odňal, hoci ho odňať nemal, nepriznal, hoci ho priznať mal, priznal v nižšej sume alebo priznal vo vyššej sume, ako patril, alebo priznal od neskoršieho dňa, ako patril, peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie odňal, hoci ho odňať nemal, dodatočne prizná, zvýši, zníži alebo doplatí. Nárok na dodatočné poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie alebo jeho časť zaniká uplynutím lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) troch rokov, ktorá začína plynúť odo dňa, od ktorého peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie alebo ich časť patrili.
100a
§ 100a
Zánik nároku na sociálnu službu, odňatie sociálnej služby a zastavenie jej poskytovania, zníženie, zvýšenie alebo neplatenie úhrady za sociálnu službu
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Príslušný orgán, obec, samosprávny kraj, zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia sociálnu službu odníme a zastaví jej poskytovanie, ak

a) zistí, že sociálna služba sa poskytla neprávom, alebo
b) poskytovanie sociálnej služby nie je ďalej účelné.

(2) Príslušný orgán, obec, samosprávny kraj, zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia úhradu za sociálnu službu zníži alebo zvýši, alebo rozhodne o tom, že občan nie je povinný platiť úhradu, alebo poskytne sociálnu službu vo väčšom alebo v menšom rozsahu, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na sociálnu službu alebo na určenie výšky úhrady za sociálnu službu.

(3) Povinnosť platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo časť úhrady a právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) na vrátenie zaplatenej úhrady alebo jej časti zaniká, ak tento zákon neustanovuje inak, uplynutím troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o úhrade.

01 § 101
Preddavkové poskytovanie dávky sociálnej pomoci
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

zrušený zákonom č. 599/2003 Z.z.

102 § 102
Osobitný príjemca
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Osobitný príjemca na účely tohto zákona je občan alebo právnická osoba, najmä obec, určená rozhodnutím príslušného orgánu.

(2) Príslušný orgán určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou peňažného príspevku na kompenzáciu príjemcovi zrejme nedosiahol alebo nedosiahne účel, na ktorý má peňažný príspevok na kompenzáciu slúžiť. Príslušný orgán určí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase.

(3) Osobitný príjemca je povinný peňažný príspevok na kompenzáciu použiť iba v prospech občana, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu.

(4) Príslušný orgán dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, príslušný orgán určí iného osobitného príjemcu.

(5) Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu vypláca osobitnému príjemcovi, ktorým je právnická osoba, môže sa peňažný príspevok na kompenzáciu vyplatiť bezhotovostným prevodom z účtu príslušného orgánu na účet osobitného príjemcu.

103 Povinnosti a zodpovednosť občanov v oblasti sociálnej pomoci
§ 103
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie, je povinný písomne ohlásiť príslušnému orgánu, obci, samosprávnemu kraju alebo zariadeniu sociálnych služieb, ktoré vo veci rozhodli, do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na sociálnu službu na peňažný príspevok na kompenzáciu, na ich výšku a výplatu alebo poskytovanie.

(2) Občan je povinný na výzvu príslušného orgánu, obce, samosprávneho kraja alebo zariadenia sociálnych služieb osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie sociálnej služby, na poskytovanie na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, ich výšku alebo výplatu, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak príslušný orgán neurčil dlhšiu lehotu. Ak občan nevyhovie výzve v určenej lehote, možno poskytovanie sociálnej služby, výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zastaviť, ak bol vo výzve na tento následok upozornený.

(3) Výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu alebo poskytovanie sociálnej služby podmienené nepriaznivým zdravotným stavom možno zastaviť, ak sa občan nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu alebo inému odbornému vyšetreniu.

(4) Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie, je povinný príslušnému orgánu, obci, samosprávnemu kraju alebo zariadeniu sociálnych služieb, ktoré vo veci rozhodli v lehote uvedenej v odseku 2, oznámiť výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške, ako aj zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby, na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu.

(5) Občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby podľa § 45, je povinný príslušnému orgánu, obci, samosprávnemu kraju alebo zariadeniu sociálnych služieb v lehote uvedenej v odseku 2 oznámiť výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške, ako aj zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby.

(6) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby, neoznámi v lehote uvedenej v odseku 2 výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, neohlási zmeny v ich výške ani zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby, príslušný orgán, obec, samosprávny kraj alebo zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia rozhodne o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnuté sociálne služby v celom rozsahu.

104 § 104
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Občan, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie, je povinný vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie alebo jej časť odo dňa, od ktorého nepatrili vôbec alebo v poskytovanej výške, ak

a) nesplnil niektorú uloženú povinnosť a prijímal peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplácajú neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili,
b) vedome spôsobil, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili.

(2) Povinnosť uvedená v odseku 1 platí najmä vtedy, ak občan nesplnil ohlasovaciu povinnosť, dávku sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie vylákal alebo zamlčal niektorú rozhodujúcu skutočnosť.

(3) O povinnosti občana vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, rozhoduje príslušný orgán alebo obec. Sumy neprávom prijaté možno zrážať aj z bežne vyplácanej alebo neskôr priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie. Na zrážky neprávom prijatých súm zo mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) alebo z iných príjmov sa vzťahujú osobitné predpisy o výkone súdnych rozhodnutí zrážkami zo mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) alebo zrážkami z iných príjmov. 68)

(4) Nárok na vrátenie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie vyplatených neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď príslušný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie vyplatili. Tieto lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) neplynú počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z dávky sociálnej pomoci alebo peňažného príspevku na kompenzáciu.

(5) O povinnosti zaplatiť úhradu za sociálnu službu poskytnutú neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu platia odseky 1 až 4.

(6) Rozhodnutia vydané podľa odsekov 3 a 5 možno vykonať najneskôr do desiatich rokov po uplynutí lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) ustanovenej na splnenie uloženej povinnosti.

105 § 105
Spoločná zodpovednosť štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí alebo samosprávnych krajov a občana, ktorému sa poskytuje, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak štátny orgán sociálnej pomoci, obec, samosprávny kraj a občan, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie, spôsobili, že peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytli neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy spoločne a nerozdielne a vzájomne sa vyrovnajú podľa miery zavinenia.

106 Súčinnosť a spolupráca štátnych orgánov sociálnej pomoci, obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb
§ 106
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ktoré vykonávajú zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), súdy, ústavy zboru väzenskej a justičnej stráže, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány štátnej správy a obce sú povinné poskytovať súčinnosť štátnym orgánom sociálnej pomoci a zariadeniam sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, vyhovieť ich žiadostiam a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veciach poskytovania sociálnej pomoci. Rovnakú povinnosť majú Národný úrad práce, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ktoré vykonávajú zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW), súdy, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány štátnej správy aj k obciam a samosprávnym krajom, a to v rozsahu, v akom obce a samosprávne kraje poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

(2) Štátne orgány sociálnej pomoci spolupracujú s občianskymi združeniami, cirkvami, náboženskými spoločnosťami a ďalšími právnickými osobami, najmä s obcami a fyzickými osobami vo veciach poskytovania sociálnej pomoci.

106a § 106a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Zdravotnícke zariadenie je povinné poskytnúť zdravotné výkony na účely sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu (ďalej len "zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci").

(2) Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú za úhradu.

(3) Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sú

a) vyšetrenie zdravotného stavu občana, v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
b) vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
c) vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia,
d) vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb.

(4) Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú na základe písomného vyžiadania štátneho orgánu sociálnej pomoci.

(5) Výpisy zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie podklady a údaje sa poskytujú štátnym orgánom sociálnej pomoci v lehotách určených týmito orgánmi.

(6) Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 1 až 5 použijú rovnako.

107 § 107
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Poverený zamestnanec príslušného orgánu, obce alebo samosprávneho kraja ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je oprávnený

a) navštíviť občana v byte, dieťa v škole a tam, kde trávi voľný čas, a mladistvého aj na pracovisku,
b) požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb potrebné informácie a vysvetlenia; právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požiadavke povereného zamestnanca vyhovieť.

(2) Poverený zamestnanec príslušného orgánu, obce alebo samosprávneho kraja, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou, ak tento zákon neustanovuje inak. Informácie poskytuje iba v prípade, ak by ich zamlčaním hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život alebo zdravie (http://www.porada.sk/zdravie#__AUTOKW) občanov alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov. 69)

108§ 108
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Zariadenie sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 možno zrušiť alebo jeho objekty odňať jeho účelu len s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušného orgánu. Požiadavka súhlasu podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.

(2) Zariadenia sociálnych služieb, ktoré prešli do riadenia obce podľa osobitného predpisu, 70) možno zrušiť alebo objekty zariadenia sociálnych služieb odňať ich účelu len s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušného orgánu.

109 § 109
Prechod nároku na sociálnu pomoc
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Nároky na sociálnu pomoc sa nemôžu postúpiť.

(2) Nárok na sociálnu službu, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie zaniká dňom smrti občana, ktorému sa poskytovali.

(3) Ak sa sociálna služba, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie priznal pred smrťou oprávneného, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti občana, sa nevyplatia a sociálna služba sa neposkytne. To neplatí pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu za činnosti vykonané a nevyúčtované do dňa smrti občana.

(4) Nároky vyplývajúce zo sociálnej pomoci sú predmetom dedičstva, ak to ustanovuje tento zákon.

109a § 109a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Slová "krajský úrad" a "okresný úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" a "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.

(2) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa ako štátny orgán sociálnej pomoci

a) "krajský úrad", rozumie sa tým "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny",
b) "okresný úrad", rozumie sa tým "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny".

109b § 109b
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová "detský domov", slová v spojení "detský domov a", "detský domov alebo", "a detský domov", "v detskom domove a", "a v detskom domove", "v detskom domove", "do detského domova alebo" a slová v spojení "v detskom domove alebo".

(2) V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová "a resocializačné stredisko".

(3) V celom texte zákona sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová

a) "vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany",
b) "a vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany",
c) "alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany",
d) "a vykonávať vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany",
e) "alebo vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany",
f) "a vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany",
g) "a na vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany".

110 ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Prechodné ustanovenia
§ 110
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) O žiadostiach o poskytovanie sociálnej starostlivosti, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Sociálna starostlivosť, ktorá sa poskytuje podľa doterajších predpisov do dňa účinnosti tohto zákona, sa považuje za sociálnu pomoc podľa tohto zákona. Dávky sociálnej starostlivosti, s výnimkou účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov podľa predpisov platných do 30. júna 1998 71), sa poskytujú vo výške, v ktorej patrili do dňa účinnosti tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 1998, ak tento zákon neustanovuje inak. Účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov sa poskytujú vo výške, v ktorej patrili do dňa účinnosti tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ak občan, ktorému sa poskytujú podľa doterajších predpisov dávky sociálnej starostlivosti alebo služby sociálnej starostlivosti s výnimkou ústavnej sociálnej starostlivosti, do 31. decembra 1998 zomrie, postupuje sa podľa tohto zákona.

(4) Ak občan, ktorému sa poskytujú dávky sociálnej starostlivosti, s výnimkou účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo ktorému sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti, s výnimkou ústavnej sociálnej starostlivosti, podľa doterajších predpisov do 31. decembra 1998, si podá žiadosť o sociálnu pomoc, príslušný orgán rozhoduje o sociálnej pomoci podľa tohto zákona a zároveň poskytovanie dávky sociálnej starostlivosti, s výnimkou účelovej peňažnej dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo poskytovanie služby sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov zastaví. Ak sa poskytujú dávky sociálnej starostlivosti, s výnimkou účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, podľa doterajších predpisov a dôjde k zmene v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku sociálnej pomoci do 31. decembra 1998, a príslušný orgán vyzve občana, aby osvedčil skutočnosti na poskytovanie dávky sociálnej pomoci do 31. decembra 1998, príslušný orgán rozhoduje o sociálnej pomoci podľa tohto zákona.

(5) Ak príslušný orgán nepostupoval do 31. decembra 1998 podľa odsekov 3 a 4, rozhodne z vlastného podnetu s účinnosťou od 1. januára 1999 o poskytovaní sociálnej pomoci podľa tohto zákona.

(6) Ak si občan podá v čase od 1. júla 1998 do 30. júna 1999 žiadosť o účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa poskytovali podľa predpisov platných do 30. júna 1998, 71) rozhoduje sa podľa týchto ustanovení.

(7) Ak občan, ktorému sa poskytujú všetkých účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov podľa doterajších predpisov od 1. júla 1999 do 31. decembra 2003, si podá žiadosť o sociálnu pomoc, príslušný orgán rozhoduje o sociálnej pomoci podľa tohto zákona a zároveň poskytovanie všetkých účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov podľa doterajších predpisov zastaví.

(8) Ak príslušný orgán nepostupoval do 31. decembra 2003 podľa odseku 7, rozhodne z vlastného podnetu s účinnosťou od 1. januára 2004 o poskytovaní sociálnej pomoci podľa tohto zákona.

(9) Ústavná sociálna starostlivosť poskytovaná v zariadeniach sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považuje za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb podľa tohto zákona.

(10) Poradovník na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti vedený podľa doterajších predpisov sa považuje za poradovník čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa tohto zákona. Ak si občan podal žiadosť o umiestnenie do zariadenia sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov a bol zaradený do poradovníka na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti, jeho zaradenie do poradovníka na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti sa považuje za zaradenie do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa tohto zákona.

(11) Občan umiestnený do zariadenia sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považuje za občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb podľa tohto zákona.

(12) Občan uvedený v odseku 11, ktorý platí úhradu za ústavnú sociálnu starostlivosť podľa doterajších predpisov, platí túto úhradu do 31. decembra 1998. Príslušný orgán rozhodne o úhrade podľa tohto zákona s účinnosťou od 1. januára 1999.

(13) Domov-penzión pre dôchodcov zriadený pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za domov dôchodcov podľa tohto zákona odo dňa, keď počet občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť zodpovedajúca charakteru domovu-penziónu pre dôchodcov, sa zníži pod 25% celkového počtu občanov, ktorým sa poskytuje v tomto zariadení starostlivosť. Starostlivosť v domove-penzióne pre dôchodcov, ktorá sa začala poskytovať pred dňom účinnosti tohto zákona, sa považuje za starostlivosť podľa doterajších predpisov.

(14) Občan, ktorý platí úhradu za starostlivosť v domove-penzióne pre dôchodcov podľa doterajších predpisov, platí túto úhradu do 31. decembra 1998. Na úhradu od 1. januára 1999 sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o úhrade za starostlivosť v domove dôchodcov; príslušný orgán pritom prihliada na rozsah poskytovanej starostlivosti.

110a § 110a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Domov-penzión pre dôchodcov zriadený obcou pred 1. júlom 1998 sa považuje za domov-penzión pre dôchodcov zriadený podľa tohto zákona.

110b § 110b
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Orgány, ktoré podľa osobitných predpisov 72) poskytujú účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, vyplácajú účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov do 31. decembra 2003, ak si občan nepodá žiadosť o sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

110c § 110c
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

V konaní o dávke sociálnej pomoci začatom pred 1. januárom 2001 sa postupuje podľa predpisov platných do 31. decembra 2000.

110d § 110d
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu, o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. decembra 2000, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2001. Na žiadosti o vydanie posudku podľa § 92a, ktoré neboli vybavené do 31. decembra 2000, sa vzťahujú platné predpisy pred 1. januárom 2001.

110e § 110e
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak posudok vydaný do 31. decembra 2000 nemôže byť podkladom pre rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu z dôvodu, že nezohľadňuje zmeny ustanovené po 1. januári 2001, príslušný orgán vydá posudok podľa zákona platného od 1. januára 2001.

110f § 110f
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Ak bol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutý pred 1. januárom 2001, občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo predá alebo vyradí z evidencie motorových vozidiel v období po uplynutí päťročnej lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) platnej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000.

110g § 110g
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov ustanovený v § 63 ods. 9 sa vzťahuje aj na peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím priznané právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2001.".


110h § 110h
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) O žiadostiach o poskytnutie dávky sociálnej pomoci, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2002, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2003.

(2) Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí po 1. januári 2003 dávku sociálnej pomoci poskytovanú do 31. decembra 2002 podľa zákona účinného od 1. januára 2003 a rozhodne o dávke sociálnej pomoci najneskôr do 31. januára 2003.

110i § 110i
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2002, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2003.

(2) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu podľa § 58, 62 a 64 a peňažný príspevok za opatrovanie na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 31. decembra 2002, sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu podľa § 58, 62 a 64 a peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona účinného od 1. januára 2003.

(3) Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí po 1. januári 2003 výšku peňažného príspevku na kompenzáciu podľa § 58, 62 a 64 a peňažného príspevku za opatrovanie poskytovaných do 31. decembra 2002 podľa zákona účinného od 1. januára 2003 a rozhodne o týchto peňažných príspevkoch najneskôr do 31. januára 2003 okrem prípadov konania podľa odseku 4, na ktoré sa uvedená lehota nevzťahuje.

(4) Konania o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie podľa § 60 až 66 zákona o správnom konaní 65) začaté do 31. decembra 2002 sa skončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2002.

110j § 110j
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. januára 2004, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. februára 2004, ak tento zákon neustanovuje inak.

110k § 110k
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. januára 2004, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 31. januára 2004.

(2) Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o peňažných príspevkoch uvedených v odseku 1 najneskôr do 31. marca 2004 podľa zákona účinného od 1. februára 2004.

(3) Príslušný orgán počas prehodnotenia podľa odseku 2 peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie nevyplatí a o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie nerozhoduje. Príslušný orgán po prehodnotení a na základe rozhodnutia peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie vyplatí od 1. februára 2004 podľa zákona účinného od 1. februára 2004.

(4) Ak na základe prehodnotenia podľa odseku 2 príslušný orgán zistí, že občan s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím za obdobie od 1. februára 2004 nespĺňajú podmienky podľa zákona účinného od 1. februára 2004, rozhodnutím odníme peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie od 1. februára 2004.

110l § 110l
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Ak o žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo o žiadosti fyzickej osoby o peňažný príspevok za opatrovanie príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. januára 2004 a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím boli najdlhšie do 31. decembra 2003 vyplácané účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, príslušný orgán rozhodne o tejto žiadosti podľa zákona účinného od 1. februára 2004 a

a) vyplatí rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie a výškou vyplatenej účelovej peňažnej dávky, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie vyššia ako výška účelovej peňažnej dávky sociálnej starostlivosti,
b) nepožaduje vrátiť vzniknutý rozdiel, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie nižšia ako vyplatená účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti,
c) za obdobie, za ktoré bola občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vyplácaná účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti, vyplatí peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie až od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, keď bola účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti naposledy vyplatená, ak je výška peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie rovnaká ako výška účelovej peňažnej dávky sociálnej starostlivosti.

(2) Príslušný orgán postupuje podľa odseku 1, ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie poskytuje na rovnaký účel, na ktorý sa vyplácala účelová peňažná dávka sociálnej starostlivosti.

110m § 110m
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie podľa zákona účinného po 1. februári 2004 sa zisťuje za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa peňažný príspevok za opatrovanie prehodnocuje podľa § 110k.

110n § 110n
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Za fyzickú osobu, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 %, sa považuje fyzická osoba, ktorá bola uznaná čiastočne invalidnou podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

(2) Za fyzickú osobu, ktorá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa považuje fyzická osoba, ktorá bola uznaná invalidnou podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

110o § 110o
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Príslušný orgán nerozhoduje o zastavení poskytovania účelových peňažných dávok sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa vyplácali do 31. decembra 2003, ani nerozhoduje z vlastného podnetu, ak si občan, ktorému sa poskytovali účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov do 31. decembra 2003, nepodal žiadosť o sociálnu pomoc do 31. decembra 2003.

110p § 110p
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

U občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorých bola miera funkčnej poruchy určená podľa zákona účinného do 31. januára 2004 tak, že miera funkčnej poruchy za zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením vo výške 40 % alebo 30 % bola zvýšená o 10 % alebo 20 %, sa s účinnosťou od 1. februára 2004 rozhodnutím odníme peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie a rozhodne sa, že nejde o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely preukazu.

110r § 110r
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) O žiadostiach o finančný príspevok podľa § 86, ktoré boli podané a na základe ktorých neboli uzatvorené zmluvy o poskytovaní finančného príspevku do 31. marca 2004, sa postupuje pri uzatváraní zmlúv podľa zákona účinného od 1. apríla 2004.

(2) Výška finančného príspevku podľa § 86 poskytovaného podľa uzatvorených zmlúv pred 31. marcom 2004 sa upraví podľa zákona účinného od 1. apríla 2004 na základe žiadosti subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

110s § 110s
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 14. apríla 2004, rozhoduje sa podľa zákona účinného od 15. apríla 2004.

110t § 110t
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peňažného príspevku za opatrovanie, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. augusta 2004, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. septembra 2004, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Peňažný príspevok za opatrovanie a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo do 31. augusta 2004, príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o týchto peňažných príspevkoch podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.

(3) V rámci prehodnotenia podľa odseku 2 príslušný orgán určí výšku peňažného príspevku za opatrovanie podľa príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím zisteného podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.

(4) O odvolaní proti rozhodnutiu o peňažnom príspevku za opatrovanie a o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. augusta 2004, sa rozhoduje podľa predpisov účinných pred 1. septembrom 2004.

(5) Právoplatné rozhodnutie vydané podľa odseku 4 príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o peňažnom príspevku za opatrovanie podľa odsekov 2 a 3 a o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa odseku 2.

110u § 110u
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. októbra 2005, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. novembra 2005.

110v § 110v
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2005, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2006.

110w § 110w
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Za peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka sa na účely tohto zákona považuje aj peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka, ktorý bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 1999 do 31. decembra 2002.

111 § 111
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Právnické osoby s výnimkou obcí a fyzické osoby poskytujú sociálne služby do 30. júna 1999 podľa doterajších predpisov. Príspevok na úhradu nákladov na sociálne služby sa poskytuje právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálne služby, do 30. júna 1999 podľa doterajších predpisov.

(2) Právnické osoby s výnimkou obcí a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby do 30. júna 1999 podľa doterajších predpisov a majú záujem poskytovať sociálne služby podľa tohto zákona, podajú písomnú žiadosť o registráciu podľa tohto zákona do 30. júna 1999. Neziskové organizácie (http://www.porada.sk/neziskove-organizacie#__AUTOKW) poskytujúce všeobecne prospešné služby príslušnému orgánu do 30. júna 1999 písomne oznamujú skutočnosti uvedené v § 74 ods. 4 a pripájajú doklady uvedené v § 74 ods. 6.

112 § 112
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Za dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím podľa tohoto zákona sa do 31. decembra 2003 považuje dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť podľa doterajších predpisov.

(2) Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa tohoto zákona sa do 31. decembra 2003 považuje ťažko zdravotne postihnutý občan podľa doterajších predpisov s výnimkou ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý si podal žiadosť o sociálne služby a peňažné príspevky na kompenzáciu podľa tohto zákona.

(3) Preukazy vydané ťažko zdravotne postihnutým občanom podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2003, ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vydaný preukaz podľa tohto zákona. Na základe týchto preukazov sa poskytujú mimoriadne výhody podľa doterajších predpisov.

(4) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa

a) "sociálna starostlivosť", rozumie sa tým "sociálna pomoc",
b) "dávka sociálnej starostlivosti", rozumie sa tým "dávka sociálnej pomoci a peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia",
c) "účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov", rozumie sa tým "peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia",
d) "služby sociálnej starostlivosti", rozumie sa tým "sociálne služby",
e) "sociálne služby poskytované právnickými osobami alebo fyzickými osobami", rozumie sa tým "sociálne služby poskytované subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona ",

f) "zariadenie sociálnej starostlivosti", rozumie sa tým "zariadenie sociálnych služieb".
g) "osobná starostlivosť o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna, a osobná celodenná a riadna starostlivosť o blízku osobu, ak táto nebola umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti alebo obdobnom zdravotníckom zariadení", rozumie sa tým "opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2".

112a § 112a
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Do lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) uvedenej v § 7 ods. 6 písm. d) sa započítava obdobie od 1. júla 1998 do 30. júna 1999, ak občan bol v tomto období v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce.

112b § 112b
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Podľa § 7 ods. 6 písm. f) postupuje príslušný orgán aj vtedy, ak ide o občana, ktorý je poberateľom dávky sociálnej pomoci na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa doterajších predpisov.

11ac § 112c
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby, o poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, o registráciu právnickej osoby a fyzickej osoby poskytujúcich sociálne služby, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 30. júna 2002, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

(2) O žiadostiach o poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. decembra 2002, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

tento odstavec nadobúda účinnosť 1. januárom 2003

(3) O žiadostiach o poskytovanie sociálnej služby, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších predpisov, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

(4) O žiadostiach o poskytovanie finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich sociálne služby a obci a jednorazového finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich sociálne služby, ktoré boli podané a na ktorých základe príslušný orgán neuzatvoril písomnú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku do 30. júna 2002, rozhodne príslušný orgán podľa tohto zákona.

(5) O žiadostiach o registráciu, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších predpisov, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.

112d § 112d
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Domovy-penzióny pre dôchodcov, domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný krajský úrad a okresný úrad v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušnej obce.

(2) Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný krajský úrad je krajský úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.

(3) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z príslušného krajského úradu na príslušnú obec. Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný krajský úrad je krajský úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.

112e § 112e
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na príslušnú obec a na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného okresného úradu o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu poskytovanú príslušným okresným úradom podľa predpisov platných do 30. júna 2002. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušný okresný úrad.

(2) Stanice opatrovateľskej služby, zariadenia pestúnskej starostlivosti, domovy pre osamelých rodičov, útulky, rehabilitačné strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú ako samosprávna pôsobnosť samosprávnemu kraju.

(3) Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb. Príslušný okresný úrad je okresný úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.

(4) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného okresného úradu o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v tomto zariadení, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami, a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z príslušného okresného úradu na samosprávny kraj.

(5) Domovy sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) s poskytovaním starostlivosti denne a týždenne a domovy sociálnych služieb pre dospelých, ktoré zriadil príslušný krajský úrad podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú ako samostatná pôsobnosť samosprávnemu kraju. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb.

(6) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z pôsobnosti príslušného krajského úradu na samosprávny kraj.

112f § 112f
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností podľa § 112d a 112e, vzniknuté do 30. júna 2002 sa odovzdajú z príslušného okresného úradu a príslušného krajského úradu na príslušnú obec a príslušný samosprávny kraj, a to podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi príslušným okresným úradom a príslušným krajským úradom a medzi príslušnou obcou a príslušným samosprávnym krajom; s odovzdaním týchto pôsobností nie je dotknuté právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) občana na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v rozsahu, v akom sa táto starostlivosť poskytovala do 30. júna 2002.

112g § 112g
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

V pochybnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti, kontrolnej pôsobnosti a rozhodovacej pôsobnosti podľa § 112d až 112f, rozhodne ministerstvo.

112h § 112h
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O žiadostiach o poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) bez nariadenej ústavnej výchovy, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2003, rozhoduje samosprávny kraj podľa predpisov platných do 31. decembra 2003.

112i § 112i
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Domovy sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré zriadil príslušný krajský úrad, krízové strediská a resocializačné strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušného samosprávneho kraja.

(2) Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb.

(3) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu a okresného úradu o povinnosti zaplatiť úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného krajského úradu a okresného úradu na príslušný samosprávny kraj.

(4) Zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného krajského úradu a okresného úradu na príslušný samosprávny kraj, možno zrušiť alebo objekty zariadenia sociálnych služieb odňať ich účelu len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva.

112j § 112j
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu a o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu poskytovanú príslušným samosprávnym krajom podľa predpisov platných do 31. decembra 2003. Príslušná obec je obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003 poskytoval prepravnú službu alebo opatrovateľskú službu, alebo občan, ktorý si do 31. decembra 2003 podal žiadosť o poskytovanie prepravnej služby alebo opatrovateľskej služby, o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.

(2) O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby a opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú prepravnú službu a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ktoré boli podané a o ktorých príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, rozhoduje príslušná obec podľa tohto zákona.

112k § 112k
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný samosprávny kraj v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušnej obce.

(2) Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, ktorý zriadil príslušné zariadenie opatrovateľskej služby podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

(3) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorú zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenie sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádza z príslušného samosprávneho kraja na príslušnú obec.

(4) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby, ktorú zriadil ako svoju organizačnú jednotku, ak sa služba poskytla nesprávne bez úhrady alebo za nižšiu úhradu.

112l § 112l
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

(1) Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností podľa § 112i až 112k vzniknuté do 31. decembra 2003 prechádzajú z príslušného orgánu štátnej správy na príslušný samosprávny kraj alebo z príslušného samosprávneho kraja na príslušnú obec podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi príslušným orgánom štátnej správy a príslušným samosprávnym krajom alebo medzi príslušným samosprávnym krajom a príslušnou obcou; odovzdaním týchto pôsobností nie je dotknuté právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) občana na poskytovanie sociálnej služby v rozsahu a za podmienok, za akých sa táto sociálna služba poskytovala do 31. decembra 2003.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť príslušný orgán štátnej správy, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na ten samosprávny kraj, v ktorého územnom obvode sa zariadenie sociálnych služieb nachádza. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov príslušného samosprávneho kraja na úseku prepravnej služby a opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na tú obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003 poskytoval prepravnú službu alebo opatrovateľskú službu alebo občan, ktorý si do 31. decembra 2003 podal žiadosť o poskytovanie prepravnej služby alebo opatrovateľskej služby, o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.

(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení opatrovateľskej služby alebo zamestnancov príslušného samosprávneho kraja s miestom výkonu práce v zariadení opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na tú obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo.

112m § 112m
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O nejasnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa § 112i až 112k, rozhodne ministerstvo.

112n § 112n
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uvedené v prílohe č. 11.

113 § 113
Zrušovacie ustanovenia
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Zrušujú sa:

1. § 100 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine,

2. § 73 až 74a, § 86, § 87, § 90 až 93, § 96a a § 119 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.,

3. § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 4, § 15 písm. l), § 17 písm. c) až e), písm. g) až ch), § 18, § 20 písm. a) prvý bod až piaty bod a siedmy bod a ôsmy bod, písm. b) druhý bod a tretí bod, písm. c) až g), § 1 až 23b, § 24 písm. a) prvý bod a z druhého bodu slová "o jednorazových peňažných dávkach a vecných dávkach nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a tehotným ženám a o príspevku na rekreáciu detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) dôchodcov", písm. b) až f), písm. g) druhý bod a tretí bod a písm. h), § 25 písm. a) až g) a ch), § 26 až 28, § 30, § 31, § 34 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, § 35 ods. 1, § 36 ods. 2, § 39 písm. b) až g), písm. j) až l) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.,

4. zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami,

5. poradové čísla 141 až 152 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

6. § 12 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti,

7. § 11 až 28, § 31, § 31a, § 37 až 52, § 54, § 56 až 59, § 61 až 64, § 66 až 68, § 70 až 73, § 76 až 82, § 84 až 87, § 89 až 100, § 102 až 108, § 112 až 119, § 122, § 122a, § 125 až 136 a prílohy č. 1 až 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 145/1990 Zb., vyhlášky č. 273/1990 Zb., vyhlášky č. 319/1990 Zb., vyhlášky č. 353/1990 Zb., vyhlášky č. 590/1990 Zb. a vyhlášky č. 259/1992 Zb.,

8. vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky č. 354/1990 Zb., vyhlášky č. 443/1991 Zb., vyhlášky č. 214/1994 Z.z. a vyhlášky č. 63/1995 Z.z.,

9. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky č. 215/1994 Z.z., vyhlášky č. 64/1995 Z.z. a vyhlášky č. 234/1995 Z.z.,

10. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 381/1992 Zb., ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami,

11. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 558/1992 Zb. o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti,

12. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z.z. o sociálnej odkázanosti,

13. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 284/1994 Z.z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v domovoch pre matky s deťmi,

14. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z.z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom v znení vyhlášky č. 45/1996 Z.z.

§ 113a
Zrušovacie ustanovenie k úprave
účinnej od 1. januára 2007

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.

114 § 114
Účinnosť
http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 s výnimkou § 17, § 49 až 64, § 68 písm. e) druhého bodu a § 72 až 88, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1999.

Zákon č. 389/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 23. decembrom 1998.

Zákon č. 155/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1999.

Zákon č. 450/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. Januárom 2001 s výnimkou § 86 ods. 3, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001.

Zákon č. 416/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až šesťdesiatom treťom bode, v čl. XV až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, v čl. XII až XIV a v čl. XIX a XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, v čl. II v treťom bode, v čl. VIII v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) treťom bode a v sedemdesiatom prvom bode § 112c ods. 2, v čl. IX a XIX v druhom bode a v devätnástom bode § 78a písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a v čl. II v prvom bode, v druhom bode a v štvrtom bode až ôsmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Zákon č. 507/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.

Zákon č. 534/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zákon č. 724/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.

Zákon č. 453/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Zákon č. 599/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.

Zákon č. 45/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.

Zákon č. 141/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2004.

Zákon č. 191/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 365/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.

Zákon č. 453/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2004.

Zákon č. 564/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 721/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 277b v sedemdesiatom prvom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon č. 257/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1.júla 2005.

Zákon č. 305/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 okrem § 88 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 471/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Zákon č. 573/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 674/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 21 až 23 a § 34 až 43 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.
2) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
3) § 45a a 45c zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 45c zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 45a, 45b a 45d zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 35, 38 a 45a zákona č. 48/2002 v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 45a zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) § 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) § 3 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Napríklad § 322 Občianskeho súdneho poriadku, § 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
21) § 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku.
29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
29a) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30) § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z.z.
30a) § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
31) § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z.
32) § 24 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32a) § 28 a 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32b) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z.
37) § 175a až 175z Občianskeho súdneho poriadku.
40) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby
41) Napríklad zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
41aa) § 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
41ab) § 8 zákona č. 599/2003 Z. z.
41c) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (http://www.porada.sk/zakonnik-prace#__AUTOKW) v znení neskorších predpisov.
41d) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
41e) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41f) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
41g) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

/41a/ § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
/41b/ § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
/42/ § 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
/43a/ Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
/43/ § 101 až 107 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
44) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
44a) § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
45) Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
46) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47) Napríklad zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
49b) Články 14 až 25 Ústavy Slovenskej republiky.
49c) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
49d) Napríklad § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
49e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
50) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z.z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
51) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. oplatových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
52) § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z.
52a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
52c) § 51 Občianskeho zákonníka.
53) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z.z., zákon č. 213/1997 Z.z.
54) Napríklad § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z., § 23 zákona č. 213/1997 Z.z.
55) Napríklad § 7 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
56) Napríklad zákon č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 97/1994 Z.z.
57) § 60 ods. 2 Zákonníka práce.
58) Zákon č. 213/1997 Z.z.
59) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej rady č. 87/1996 Z.z.
60) Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z.
61) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
62) § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.
63) § 7 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
64) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
65) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
66) § 50 a 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z.
67) § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
68) § 276 až 303 Občianskeho súdneho poriadku. § 66 až 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z.
69) § 166 až 168 Trestného zákona.
70) Zákon Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy.
71) § 41 až 43b, § 47, § 49 až 52 a § 77 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
72) § 142 ods. 4 a 6 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.


Príloha č.1

Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

1. Nevyhnutné životné úkony sú

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,
b) kúpanie vrátane umytia vlasov,
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie,
e) dohľad.

2. Nevyhnutné práce v domácnosti sú:

a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie (http://www.porada.sk/kurenie#__AUTOKW) vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti,
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne.

3. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje

a) sprievodom
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. na kultúrne podujatia (http://www.porada.sk/podujatia#__AUTOKW), na telovýchovné podujatia (http://www.porada.sk/podujatia#__AUTOKW) a na iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) verejné podujatia (http://www.porada.sk/podujatia#__AUTOKW),
b) tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
1. pri lekárskom vyšetrení,
2. pri vybavovaní úradných záležitostí,
c) predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

Príloha č. 2

Zdravotné postihnutia odôvodňujúce
poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb

I. TELESNÉ POSTIHNUTIA

A. Nervový systém

1. Cievne ochorenia mozgu, intrakraniálna aneuryzma, stavy po subarachnoidálnom krvácaní, ložiskovej ischémii mozgu, intracerebrálnej hemorágii
2. Zápalové ochorenia mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy, polyneuropatie
3. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

4. Epilepsia
5. Narkolepsia, hypersomnia
6. Parkinsonova choroba
7. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy
8. Poruchy osobnosti, správania, intelektu a komunikácie následkom dysfunkcie mozgu (napr. demencie rôzneho typu a etiológie, psychoorganický syndróm)
a) ľahká forma
b) stredne ťažká forma
9. Čiastočné a úplné mozgové obrny pyramídového a extrapyramídového pôvodu
a) monoplégia
b) hemiplégia
c) paraplégia
d) kvadruplégia
e) monoparéza
f) hemiparéza
g) paraparéza
h) kvadruparéza
10. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála
a) stav po operácii, počas onkologického liečenia do dvoch rokov
b) po stabilizácii s miernym reziduálnym nálezom
11. Poškodenie miechy
a) monoplégia
b) hemiplégia
c) paraplégia
d) kvadruplégia
e) monoparéza
f) hemiparéza
g) paraparéza
h) kvadruparéza
i) poruchy vyprázdňovania močového mechúra a konečníka ako následok poškodenia chrbtice a miechy

B. Pohybový a podporný aparát

1. Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami dráždenia nervov a svalov s poruchou svalového korzetu stredného stupňa so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice
c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa) chrbtice s výraznou deformitou hrudníka s prihliadnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa a pod.
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu)
2. Scheurmannova choroba s trvalou statickodynamickou poruchou funkcie
3. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba
4. Artropatia, zápalové reumatické ochorenia a mimokĺbový reumatizmus, iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) choroby kostí, chrupaviek vnútornej výstelky kĺbu a šliach
5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia, ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti
6. Chronická osteomyelitída
a) rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly
b) s trvalým poškodením po zápalovom procese
7. Stavy po úrazoch panvy
8. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov
a) stavy po operáciách pri prebiehajúcom onkologickom liečení
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu
9. Svalové ochorenia (myopatie, kongenitálne, progresívne svalové distrofie, zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné)

C. Postihnutie končatín

1. Strata oboch horných končatín
2. Úplná strata jednej hornej a jednej dolnej končatiny
3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom ramena
4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe
5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí
6. Strata jednej ruky (celej)
7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky
8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách
9. Stuhnutie v ramennom pletenci alebo porušenie pohyblivosti ramenného pletenca ťažkého stupňa
10. Nervové poškodenie hornej končatiny

a) plexus brachialis (poškodenie kraniálnej časti alebo poškodenie kaudálnej časti)
b) nervus medianus (poškodenie proximálnej časti alebo poškodenie distálnej časti)
c) nervus radialis a nervus axillaris
d) nervus radialis a nervus ulnaris
e) nervus radialis a nervus medianus
f) nervus ulnaris a nervus medianus
g) nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia
11. Strata oboch dolných končatín v stehne
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputačného kýpťa
13. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny
14. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom
15. Strata jednej dolnej končatiny v stehne až po kolenný kĺb
16. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu
17. Strata oboch dolných končatín v predkolení
18. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
19. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu
20. Obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov
a) stredný stupeň
b) ťažký stupeň (jednostranný alebo obojstranný)
21. Vrodená luxácia bedrových kĺbov počas liečby
22. Stavy po operáciách bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie
a) stredný stupeň
b) ťažký stupeň
23. Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu
a) jednostranná
b) obojstranná
24. Pseudoartróza krčka stehennej kosti
a) stabilná
b) instabilná
25. Pseudoartróza stehennej kosti
a) stabilná
b) instabilná
26. Aseptická nekróza
Perthesova choroba v aktívnom štádiu
27. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení
28. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
29. Uvoľnenie väzivového aparátu kolena
30. Stav po zlomenine jabĺčka s poruchou funkcie kĺbu
31. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (extenzia - flexia)
a) stredný stupeň
b) ťažký stupeň
32. Pseudoartróza kostí predkolenia (instabilná)
33. Stuhnutie horného členkového kĺbu alebo stuhnutie dolného členkového kĺbu (nepriaznivé postavenie)
34. Ťažký stupeň obmedzenia funkcie členku
35. Pes (http://www.porada.sk/pes#__AUTOKW) equinovarus vrodený
36. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri polohe stojmo a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa
37. Nervové výpady dolných končatín
a) plexus lumbosacralis
b) nervus femoralis
c) nervus cutaneus femoralis
d) nervus ischiadicus (proximálna časť alebo distálna časť)
e) nervus peronaeus communis (nervus fibularis - profundus, superficialis)
f) nervus tibialis
38. Úplná nefunkčnosť jednej dolnej končatiny

D. Ochorenie močových ciest

1. Inkontinencia moču (úplná)
2. Anomálie so stredne ťažkým až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti
3. Vrodené chyby uropoetického systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)

E. Hlava a tvár

1. Stavy po kraniocerebrálnej traume (s pomliaždením mozgu, s intrakraniálnym krvácaním) s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej
a v zmyslovej oblasti
a) poruchy stredného stupňa
b) poruchy ťažkého stupňa
2. Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí tváre ovplyvňujúcich mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod.

Ďalšie telesné postihnutia porovnateľné s uvedenými zdravotnými postihnutiami

II. DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA

1. Poruchy duševného vývoja detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)
a) ľahké formy
b) stredne ťažké formy
c) ťažké formy
d) osobitné duševné poruchy (napr. autizmus)
2. Poruchy osobnosti a správania u dospelých, mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti
3. Mentálna retardácia
a) ľahká mentálna retardácia IQ 50-69
b) stredná mentálna retardácia IQ 35-49
c) ťažká mentálna retardácia IQ 20-34
d) hlboká mentálna retardácia IQ pod 20
4. Chronické formy psychotických porúch
5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy
a) ľahké formy
b) stredne ťažké formy

Ďalšie duševné poruchy a poruchy správania porovnateľné s uvedenými zdravotnými postihnutiami

III. ZMYSLOVÉ POSTIHNUTIA

A. Zrak

1. Úplná slepota oboch očí
2. Praktická slepota oboch očí
3. Slabozrakosť (V 3/60 - 1/60)
4. Slabozrakosť (V 6/60 - 3/60)
5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové)
a) homonymná hemianopsia
b) bitemporálna hemianopsia
c) binasálna hemianopsia
d) homonymný horný kvadrant
e) homonymný dolný kvadrant
f) výpad zorného poľa (laterálne) pri strate alebo slepote druhého oka
6. Koncentrické zúženie zorného poľa
a) koncentrické zúženie zorného poľa na 5 stupňov centrálne pri normálnom zornom poli druhého oka
b) obojstranné zníženie zorného poľa na 30 stupňov od centra
7. Koncentrické zúženie zorného poľa pri strate druhého oka na
a) 50 stupňov od centra
b) 30 stupňov od centra
c) 10 stupňov až 5 stupňov od centra
8. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka
9. Odstránenie oka pre zhubný nádor po stabilizácii zdravotného stavu

B. Sluch a poruchy ústroja rovnováhy

1. Obojstranná praktická hluchota
2. Obojstranná úplná hluchota
3. Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u dospelých
4. Poruchy rovnováhy, objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja
a) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)
b) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)
c) neschopnosť stáť (http://www.porada.sk/stat#__AUTOKW) a chodiť

Ďalšie zmyslové postihnutia porovnateľné s uvedenými zdravotnými postihnutiami

Príloha č. 3

Duševné poruchy odôvodňujúce
poskytovanie starostlivosti v zariadení
chráneného bývania

1. Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
2. Afektívne poruchy
3. Poruchy osobnosti, chronifikované poruchy, neurotické poruchy a organické duševné poruchy
4. Špecifické poruchy osobnosti dospelých
5. Mentálna retardácia
a) ľahká mentálna retardácia

b) stredná mentálna retardácia
c) ťažká mentálna retardácia

Ďalšie duševné poruchy porovnateľné s poruchami uvedenými v prvom až v piatom bode

PRÍLOHA č. 4

MIERA FUNKČNEJ PORUCHY PODĽA DRUHOV ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ


Druh tdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %I. Infekčné a parazitárne choroby
1. Tuberkulóza
1.1. dýchacích ústrojov
a) počas aktivity ochorenia.... 40
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami 50-70
1.2. iných orgánov a systémov
a) počas aktivity ochorenia.... 40
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami.... 50-70
2. Infekčné a parazitárne choroby s následkami
2.1. ľahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov, .... 10-20
2.2. stredne ťažké formy s recidívou alebo trvale aktívne so znížením výkonnosti funkcie orgánu.... 30-40
2.3. ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, chronické stavy s ťažkou poruchou funkcie orgánu a s ťažkým obmedzením výkonnosti ....50-70
3. AIDS
3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov.... 0
3.2. syndróm lymfadenopatie
a) ľahká alterácia celkového stavu ....30
b) stredne ťažká alterácia celkového stavu a výkonnosti ....50-60
c) ťažká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, ťažké infekčné komplikácie) ...80-100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého orgánu a celkového stavu organizmu.

II. Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov

1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)
a) mierne prejavy.... 0-10
b) stredne ťažké prejavy.... 20-40
c) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti).... 50-80

2. Poruchy zrážanlivosti a iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) stavy krvácania
a) ľahká forma.... 10-20
b) stredne ťažká forma (s občasným krvácaním do kĺbov).... 30-50
c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami) ....70-90

3. Strata sleziny
a) u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) do 15 rokov (bez krvného ochorenia).... 20
b) u dospelých ....10

4. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie) ....20-30
b) so stredne ťažkými prejavmi
ba) do troch rokov liečby ....50
bb) po troch rokoch liečby.... 30-40
c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia (http://www.porada.sk/anemia#__AUTOKW), trombocytopénia a pod.) ....80-100

5. Plazmocytóm (myelóm)
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie) ....20-30
b) so stredne ťažkými prejavmi ....30-50
c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, bolesti) ....80-100

6. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
a) štádium I. - III.A
aa) počas dlhodobej liečby (viac ako šesť mesiacov) do skončenia liečby.... 50-70
ab) v plnej remisii (po troch rokoch) ....40
b) štádium III.B - IV.
ba) do skončenia liečby ....70-80
bb) v plnej remisii (po troch rokoch)....50

7. Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
a) chronická fáza v liečbe, s prejavmi na celkový stav.... 40-60
b) akútne zhoršenie ....70-100

8. Chronické myeloproliferačné ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytopénia, osteomyeloskleróza a pod.)
a) ľahká forma.... 20-30

b) stredne ťažká forma ....30-40
c) ťažká forma.... 80-100

9. Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii).... 80-100
a) u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) až do skončenia liečby.... 100
b) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov ....50-60

10. Ostatné chronické krvné choroby
a) bez zjavných prejavov ....10
b) s miernymi prejavmi.... 20-40
c) s ťažkými prejavmi.... 50-80

11. Niektoré poruchy mechanizmu imunity
a) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami,
rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti ....50-80
b) typ protilátkový, bunkový, fagocytárny a komplementárny ....20-40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, pôsobenia na iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) orgány a na celkový zdravotný stav.

III. Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok

1. Poruchy funkcie štítnej žľazy
1.1. hyperfunkcia
a) ľahký stupeň (vegetatívne prejavy) ....0-10
b) stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná strata na hmotnosti a pod.) ....20-30
c) ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy).... 40-50
1.2. hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou.... 20-30

2. Zhubný nádor štítnej žľazy
a) včasné odstránenie v štádiu T1-2 NOMO ....30-50
b) v priebehu onkologickej liečby alebo neliečiteľné formy ....80-100
c) po stabilizácii (do piatich rokov) ....20-40

3. Stav po strumektómii pre nezhubné ochorenie uspokojivo kompenzované liečbou ....0-10

4. Tetanický syndróm ťažkého stupňa (výskyt častých závažných záchvatov) ....20

5. Chronická nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
a) dobre kompenzovaná liečbou ....20
b) stredne ťažká forma (začínajúca adynamia, chudnutie, zníženie výkonnosti) ....30-40
c) ťažká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím, s opakovanými krízami a podstatným znížením výkonnosti) ....50-70

6. Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm)
a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti ....20-30
b) iatrogénny Cushingov syndróm ....10

7. Nádory nadobličiek vrátane stavov po odstránení nádorov
a) v priebehu onkologického liečenia alebo neliečiteľné formy.... 80-100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (po dvoch rokoch) ....40

8. Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému
a) dobre kompenzované liečbou ....20
b) závažné prejavy na ostatných orgánoch s obmedzením výkonnosti ....40-50

9. Nádory podmozgovej žľazy
a) v priebehu onkologického liečenia.... 80
b) po stabilizácii (po dvoch rokoch) podľa ovplyvnenia celkového stavu ....40

10. Cukrovka
a) kompenzovateľná perorálnou liečbou a diétou alebo kompenzovateľná inzulínom
a diétou bez komplikácií ....30-50
b) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku ....50-60
c) chronické komplikácie cukrovky (diabetická angiopatia, neuropatia, diabetická noha) ....60-70

11. Fenylketonúria
a) u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku ....50
b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou.... 30-50

12. Mukoviscidóza (cystická fibróza)
a) bez komplikácií.... 20-30
b) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa (telesný vývoj zodpovedá veku) .... 30-50
c) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou....40-60
d) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným
telesným vývojom ....60-90

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).

Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov, dne a alimentárnej tučnote sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých orgánových systémov.

IV. Duševné poruchy a poruchy správania

1. Poruchy psychického vývoja detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)
a) ľahké formy ....10-20
b) stredne ťažké formy ....30-40
c) ťažké formy ....50-80
d) zvláštne psychické poruchy a pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus) ....60-100

2. Poruchy osobnosti a správania u dospelých
a) mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti.... 20
b) ťažké narušenie sociálnej prispôsobivosti ....50

3. Mentálna retardácia
a) ľahká mentálna retardácia IQ.... 50-69
1. horné pásmo.... 20-30
2. stredné pásmo.... 30-40
3. dolné pásmo.... 40-50
b) stredná mentálna retardácia IQ 35-49.... 50-60
c) ťažká mentálna retardácia IQ 20-34.... 80-90
d) hlboká mentálna retardácia IQ pod 20.... 100
e) geneticky podmienená mentálna retardácia s multiorgánovým postihnutím podľa klinického stavu (napr. Morbus Down) .... 50-100

4. Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)
a) ľahké formy ....20
b) stredne ťažké formy.... 30
c) ťažké formy ....60

5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy
a) ľahké formy ....10
b) stredne ťažké formy.... 20-40
c) ťažké formy (obsedantné neurózy) .... 50-60

6. Schizofrénia, schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami
a) ľahké formy....20
b) stredne ťažké formy.... 50-60
c) ťažké formy.... 90

7. Alkoholizmus (http://www.porada.sk/alkoholizmus#__AUTOKW)
a) alkoholizmus (http://www.porada.sk/alkoholizmus#__AUTOKW) I. a II. fáza.... 0-10
b) alkoholizmus (http://www.porada.sk/alkoholizmus#__AUTOKW) III. a IV. fáza.... 40-50

8. Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami
a) ľahká forma.... 0-10
b) stredne ťažká forma (do dvoch rokov od začiatku postihnutia) .... 30
c) ťažká forma ....60-70

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického a psychologického nálezu, podľa narušenia sociálneho života, narušenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity, afektivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability sa určia maximálne hodnoty miery funkčnej poruchy.

V. Nervový systém (Poškodenie mozgu a miechy)
1. Cievne ochorenia mozgu, vnútrolebková výdutina, stavy po vnútrolebkovom krvácaní, ložiskovej nedokrvenosti mozgu
a) ľahká forma ....20
b) stredne ťažká forma ....40-60
c) ťažká forma.... 70-90

2. Zápalové ochorenia mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy, polyneuropatia a detská obrna
a) ľahká forma.... 20-30
b) stredne ťažká forma ....40-60
c) ťažká forma.... 70-90

3. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) ľahká forma (s monoparézou, očné príznaky) - Kurtzkého škála 1-2 ....20-40
b) stredne ťažká forma - Kurtzkého škála do 4 ....40-60
c) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza) - Kurtzkého škála nad 4.... 70-100

4. Epilepsia
a) veľmi zriedkavé veľké záchvaty s pauzami dlhšími ako jeden rok, malé záchvaty s pauzami mesiacov.... 20
b) zriedkavé veľké záchvaty s pauzami mesiacov, malé záchvaty s pauzami týždňov ....30-40
c) stredne časté veľké záchvaty s pauzami týždňov, malé záchvaty s pauzami dní.... 40-50
d) časté veľké záchvaty týždenne alebo séria generalizovaných záchvatov, alebo malé záchvaty denne ....50-60

5. Narkolepsia, hypersomnia
a) ojedinelé záchvaty ....10
b) stredne časté záchvaty ....20
c) veľmi časté záchvaty s obmedzením výkonnosti.... 30

6. Migréna
a) ľahká forma.... 0
b) stredne ťažká forma ....10
c) ťažká forma so silne vyjadrenými sprievodnými prejavmi spravidla jedenkrát týždenne.... 20

7. Neuralgia trojklaného nervu
a) ľahká forma.... 10
b) stredne ťažká forma.... 20
c) ťažká forma so silnou bolesťou.... 40-60
(pri neúspešnej konzervatívnej liečbe)

8. Periférna obrna lícneho nervu
a) jednostranná, úplná obrna ....20-30
b) obojstranná kompletná obrna so závažnými trvalými komplikáciami ....40-60

9. Parkinsonova choroba
a) ľahká forma (ojedinelé mimovoľné pohyby) ....20
b) stredne ťažká forma ....40-60
c) ťažká forma (tremor, rigidita, bradykinéza) .... 60-80

10. Centrálne vegetatívne poruchy (závraty, poruchy spánku, vazomotorické poruchy, úporné bolesti hlavy)
a) ľahká forma.... 10
b) stredne ťažká forma (s ojedinelými synkopami) .... 20
c) poruchy s častejšími záchvatmi a s dôsledkami na celkový stav.... 30

11. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy
a) ľahká forma.... 10-20
b) stredne ťažká forma (postihnutie oboch končatín) .... 40-60
c) ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu) .... 80-90

12. Poruchy osobnosti, správania, intelektu a komunikácie následkom dysfunkcie mozgu (napr. demencie rôzneho typu a etiológie, organický psychosyndróm)
a) ľahká forma ....20
b) stredne ťažká forma ....40-60
c) ťažká forma ....80-100

13. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) monoplégia ....50
b) hemiplégia ....80
c) paraplégia ....90
d) kvadruplégia.... 100
e) monoparéza ....10-30
f) hemiparéza ....20-60
g) paraparéza ....20-60
h) kvadruparéza.... 40-80
i) ľahká paréza reziduálna ....10-20
(hodnotí sa dominantnosť horných končatín)

14. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála
a) stav po operácii, počas onkologického liečenia do piatich rokov.... 80
b) po stabilizácii s miernym reziduálnym nálezom ....40
c) neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím ....90
d) neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím ....100

15. Poškodenie miechy

a) monoplégia ....50
b) hemiplégia ....80
c) paraplégia ....90
d) kvadruplégia.... 100
e) monoparéza ....10-30
f) hemiparéza ....40-50
g) paraparéza.... 50-60
h) kvadruparéza.... 60-80
i) akroparéza, reziduálna ľahká paréza ....10-20
j) poruchy vyprázdňovania močového mechúra a konečníka ako následok poškodenia
chrbtice a miechy
1. ľahká forma ....30-60
2. ťažká forma (úplna inkontinencia) ....100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dĺžky trvania záchvatov a výskytu vegetatívnych porúch, neurologického nálezu, psychiatrického nálezu, psychologického nálezu a komplikácií.

Miera funkčnej poruchy pri poškodení miechy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra a konečníka s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny.

VI. Zrak
1. Úplná slepota oboch očí ....90

2. Praktická slepota oboch očí (V 3/60 - 1/60) .... 80

3. Slabozrakosť (V 6/60 - 3/60)
a) deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a mladiství do skončenia školskej dochádzky.... 70
b) ostatné prípady ....50-60

4. Slabozrakosť (V 6/18 - 6/60)
a) deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) do skončenia povinnej školskej dochádzky ....50-60
b) ostatné prípady ....40-60

5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové)
Pri neúplných, polovičných alebo kvadrantových výpadoch je potrebné primerane znížiť percentuálne vyjadrenie miery funkčnej poruchy
a) homonymná hemianopsia ....30-40
b) bitemporálna hemianopsia ....30
c) binasálna hemianopsia ....10
d) homonymný horný kvadrant ....20
e) homonymný dolný kvadrant ....30
f) výpad zorného poľa (laterálne) pri strate alebo slepote druhého oka ....60-70

6. Koncentrické zúženie (obojstranné zúženie zorného poľa na 10o až 5o centrálne je ťažká slabozrakosť, zúženie zorného poľa na 5o centrálne je praktická slepota aj pri zachovaní zrakovej ostrosti)
a) koncentrické zúženie zorného poľa na 5o centrálne pri normálnom zornom poli druhého oka ....20
b) obojstranné zníženie na 30o od centra ....10-20

7. Koncentrické zúženie pri strate druhého oka
a) na 50o od centra....40
b) na 30o od centra ....60
c) na 10oaž 5o od centra.... 80-90

8. Nepravidelné výpady zorného poľa, veľké skotómy v 50o zorného poľa binokulárne ....30-40

9. Obrna očných svalov, ak oko musí byť vylúčené z videnia ....20

10. Diplopia ....10-20

11. Strabizmus u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) ....10-20

12. Strata jedného oka ....30

13. Strata šošovky bez poruchy zrakovej ostrosti
a) jedného oka u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky ....10-20
b) oboch očí u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky ....20-30
c) ostatné prípady, jedného oka 10 oboch očí ....20

14. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka
a) u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) do skončenia povinnej školskej dochádzky.... 40-50
b) ostatné prípady ....30-40

15. Odstránenie oka pre zhubný nádor
a) počas onkologického liečenia ....100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40
c) neliečiteľné formy ....100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného poľa, hĺbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia očných adnexov a adaptácie.

Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných očných chorôb sa určí podľa stupňa zúženia zorného poľa, zrakovej ostrosti, schopnosti orientovať sa a psychického stavu.

VII. Sluch a poruchy ústroja rovnováhy

1. Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) alebo hluchota u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ktorá sa vyskytla pred rozvinutím reči, do skončenia prípravy na povolanie ....70-80

2. Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku ....60-80

3. Obojstranná praktická hluchota dospelých alebo hluchota dospelých ....60-70

4. Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou ....50-60

5. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) ....50

6. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých.... 30-40

7. Poruchy rovnováhy (objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja)
a) ľahké závraty s hučaním v ušiach ....20-30
b) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) ....30-40
c) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký tinnitus.... 50-70

8. Komplikovaný chronický zápal stredného ucha ....20-30

9. Strata jednej ušnice ....10

10. Strata oboch ušníc ....30

11. Zhubné nádory (hltana, mandlí, hrtana, slinných žliaz a pod.)
a) po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe do piatich rokov ....40-80
b) neliečiteľné formy zhubných národov ....90-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu ....40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu, poruchy reči, následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností.

VIII. Srdce a obehové ústrojenstvo

A. Postihnutie srdca

1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy pri infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, stavy po operáciách, kardiomyopatie, stavy pri myokarditídach a pod.
a) bez podstatného zníženia výkonnosti žiadne prejavy nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri obvyklom silnejšom telesnom zaťažení (napr. rýchla chôdza 7-8 km/hod., ťažká telesná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW), maximálna záťaž 100 W) ....0-10
b) stavy zodpovedajúce NYHA II
stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 5-6 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W) ....20-40
c) stavy zodpovedajúce NYHA III
stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napr. prechádzka 3-4 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW), maximálna záťaž 50 W) .... 50-60
d) stavy zodpovedajúce NYHA IV
zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhodobotrvajúce dekompenzácie, neschopnosť akejkoľvek fyzickej aktivity (max. 25 W) .... 70-90

2. Poruchy srdcového rytmu
a) bez hemodynamických účinkov alebo pri nepatrných subjektívnych ťažkostiach.... 0-10
b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy ....20-30
c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy.... 50-70

3. Stavy po operácii srdca, náhradách srdcových chlopní, operácii srdcových chýb, po resekcii aneuryzmy, revaskularizačných výkonoch
a) s dobrým funkčným výsledkom ....20-30
b) pri závažnom znížení výkonu ....50-80

4. Implantácia kardiostimulátora ....20-30

5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom ....10-30

6. Chronické cor pulmonale miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie ....50-70

7. Transplantácia srdca do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby.... 40-60

B. Postihnutie ciev

1. Artériovenózne píšťaly
a) bez hemodynamického účinku alebo porúch periférneho prekrvenia ....0-10
b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo s poruchami periférneho prekrvenia ....20-30
c) s manifestnými prejavmi ....30-50

2. Aneuryzmy (podľa polohy a veľkosti)
a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti ....0-10
b) malé periférne výdute ....0-10
c) iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) ....20-30
d) disekujúce aneuryzmy aorty, veľké aneuryzmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti ....40-60

3. Tepnové uzáverové choroby - uzávery tepien dolných končatín
a) štádium I. podľa Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na obidvoch končatinách ....0-10
b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m až 500 m (Doppler na nohe 80-100 mm Hg) ....20-30
c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m-300 m (Doppler na nohe 60-80 mm Hg) ....40-50
d) štádium IV. podľa Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami ....50-70

4. Kŕčové žily
a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny ....0-10
b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu - jedna alebo obidve končatiny ....10-20
c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podľa rozsahu a výskytu na jednej alebo na obidvoch končatinách ....30-50
d) chronická venózna insuficiencia
1. jedna dolná končatina ....30-40
2. obidve dolné končatiny ....40-60
e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl - prichádza do úvahy vyššie hodnotenie

5. Lymfedém na jednej alebo na obidvoch končatinách
a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm ....0-10
b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií ....20-30
c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu ....40-60

6. Poruchy krvného tlaku
a) 1. stupeň - mierna forma ....0-20
b) 2. stupeň - stredná forma ....20-30
c) 3. stupeň - ťažká forma ....40-60

7. Funkčné srdcovocievne syndrómy, ortostatická hypotónia
a) s ľahkými klinickými prejavmi ....0-10
b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom.... 20-30

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému. Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.

Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.

Pri veľmi výrazných poruchách - lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.

Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii.

IX. Dýchacia sústava

1. Chronický zápal priedušiek bez poruchy ventilácie.... 0-10

2. Opakujúce sa zápaly pľúc so spastickou zložkou.... 10-20

3. Chronická astmatická bronchitída so spastickou zložkou, bronchiektázia, emfyzém pľúc, pneumokoniózy, pľúcna fibróza, neaktívna tuberkulóza, stavy po operácii pľúc s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií
a) ľahký stupeň ....20
1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytuje už pri stredne ťažkom zaťažení
2. stredne ťažká telesná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW)
3. zníženie pľúcnych funkcií o menej ako 50 % príslušných hodnôt
b) stredný stupeň ....30-40
1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytne už pri každodennom ľahkom zaťažení
2. ľahká telesná práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW)
3. zníženie pľúcnych funkcií až o 50 %
c) ťažký stupeň ....50-70
1. dýchavičnosť už pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji
2. zníženie pľúcnych funkcií väčšie ako 50 %

4. Bronchiálna astma
a) bez trvalého obmedzenia funkcie so sporadickými záchvatmi ....10
b) s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií
1. ľahký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií pod 50 %) ....20
2. stredný stupeň (zníženie pľúcnych funkcií o 50 %) ....30-40
3. ťažký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií viac ako 50 %) ....50-70

5. Zhubné nádory (bronchiálne alebo pľúcne)
a) počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby ....80
b) neliečiteľné formy ....100
c) stav po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií ....40-50
d) obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa ....60-80

6. Bronchiálna astma u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW), astmatický syndróm
a) ľahká forma ....20-30
astmatické bronchitídy bez trvalého obmedzenia ventilačnej poruchy pľúc, ktoré trvajú aspoň šesť týždňov v roku
b) stredná forma-stredne ťažká perzistujúca ....30-50
astmatické bronchitídy trvajúce aspoň dva až tri mesiace v roku s trvalou ventilačnou poruchou pľúc ľahkého až stredného stupňa
c) ťažká forma ....50-70
trvalá ventilačná porucha stredne ťažkého až ťažkého stupňa
d) trvalá globálna dychová nedostatočnosť s prejavmi dekompenzácie ....80-90

7. Sarkoidóza
1. zväčšenie vnútrohrudných uzlín s ľahkým funkčným obmedzením a klinickou symptomatológiou ....20
2. postihnutie pľúc s klinickou symptomatológiou ....20-70

8. Ústna dutina a horné dýchacie cesty
a) defekt pier so stálym slinotokom, s poruchou reči a príjmu potravy ....20-30
b) ťažká porucha funkcie jazyka, artikulácie, žuvania s možnosťou prijímať len tekutú stravu ....50-60
c) rozsiahly defekt podnebia s protézou ....20
d) strata podnebia bez možnosti korekcie protézou s poruchou reči a príjmu potravy ....50-60
e) vrodené rázštepy pier, čeľustí, podnebia u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) do dosiahnutia dobrého funkčného stavu orofaciálnej sústavy ....40-60
f) stavy po operáciách rázštepu pier, čeľustí, podnebia u dospelých podľa poruchy reči a prehĺtania ....20-30
g) izolovaný rázštep pier alebo podnebia ....20-30
h) trvalá tracheostómia (celkový stav, komplikácie) ....50-60
i) obojstranná obrna nervu recurrens s poruchou hlasu ....30
j) poruchy artikulácie a hlasu
1. ťažko zrozumiteľná reč ....20-30
2. nezrozumiteľná reč ....50-60
3. ťažká zajakavosť ....20-30
k) iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) poruchy priechodnosti dýchacích ciest (podľa ovplyvnenia dýchania a výkonnosti) ....20-30

9. Chronický zápal prinosových dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavá sekrécia, dráždenie trojklaného nervu, tvorba polypov, vnútrolebkové, očné) ....20-40

10. Úplná strata čuchu ....10-20
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový stav, pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa určí podľa rozsahu obmedzenia pľúcnych funkcií.

X. Tráviace ústrojenstvo

A. Ochorenie pažeráka

1. Trakčný divertikul (podľa veľkosti a ťažkostí) ....0-10

2. Pulzný divertikul
a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy ....0-10
b) so značnou prekážkou pri príjme potravy ....20-40

3. Funkčná alebo organická stenóza pažeráka
a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy ....0-10
b) s poruchou pri príjme potravy ....20-30
c) so značnou poruchou výživy a výkonnosti ....40-60

4. Malígny nádor pažeráka
a) po radikálnej a onkologickej liečbe nádoru treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná.... 40-80
b) so značným úbytkom výživy a výkonnosti ....90-100

5. Totálna náhrada pažeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výživy a výkonnosti, so zohľadnením zohyzďujúceho pôsobenia ....70-90

B. Ochorenie žalúdka

1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika
a) recidivujúce po dvoch-troch rokoch ....0-10
b) s častejšími recidívami ochorenia ....20-30
c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami ....40-50

2. Totálne odstránenie žalúdka, hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie ....50-80

3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka)
a) bez podstatných klinických prejavov ....0-10
b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami ....20-30

4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha) .... 0-10

5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza
a) s dobrou funkciou ....10-20
b) s komplikáciami (napr. dumpingový syndróm, ulcus pepticum) ....30-50

6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu - treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná
Počas tohto obdobia:
a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer - T1-NOMO) ....40-50
b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení.... 80-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

C. Ochorenie tenkého a hrubého čreva

1. Chronický zápal čriev, divertikulitída, divertikulóza, čiastočné resekcie čreva alebo iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) črevné poruchy
a) bez podstatných klinických prejavov (napr. syndróm dráždivého čreva) ....0-10
b) so silnejšími trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy a pod.) ....20-30
c) so značným úbytkom hmotnosti a výkonnosti ....30-50

2. Colitis ulcerosa, idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba
a) s miernym účinkom na celkový stav (hnačky, znížená výkonnosť) ....10-20
b) so stredne závažným účinkom na celkový stav (trvalé alebo často recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním) ....30-50
c) s ťažkým účinkom na celkový stav a výkonnosť (perforácie, opakované operácie, malnutrícia) ....60-80

3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)
a) bez podstatných klinických prejavov pri dietoterapii u dospelých ....30-50
b) u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) do skončenia povinnej školskej dochádzky ....40-60
c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti ....60-80

4. Po odstránení malígneho tumoru čreva (treba počkať spravidla päť rokov na efekt liečby)
V priebehu tohto obdobia:
a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1-NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby ....50-60
b) s vytvorením trvalej kolostómie ....70-80
c) počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie ....60-70
d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
e) neliečiteľné formy ....90-100

5. Stavy po odstránení podstatnej časti tenkého alebo hrubého čreva (nenádorové príčiny) ....30-50

6. Zrasty v brušnej dutine
a) bez výraznej klinickej symptomatológie ....0-10
b) s poruchami pasáže ....20-30
c) s častými recidivujúcimi ileóznymi stavmi ....50-60

7. Hemoroidy (http://www.porada.sk/hemoroidy#__AUTOKW)
a) bez výrazných ťažkostí s občasným krvácaním ....0-10
b) s častými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejším krvácaním ....10-20

8. Vyvrátenie konečníka
a) malý reponibilný ....0-10
b) trvalý s krvácaním ....20-40

9. Slabosť zvierača riti s občasným odchodom stolice ....40-60

10. Strata zvierača riti ....60-80

11. Perianálne píšťaly
a) nepatrné, bez stálej sekrécie.... 0-10
b) s častou alebo trvalou sekréciou.... 20-40

12. Umelá riť (kolostómia, ileostómia)

a) s dobrou možnosťou uzáveru.... 50-60
b) bez možnosti uzáveru.... 60-80

D. Ochorenie pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy

1. Ochorenia pečene (bez ohľadu na etiológiu)
Funkčná hyperbilirubinémia.... 0-10

2. Chronická perzistujúca hepatitída.... 10-20

3. Chronická agresívna hepatitída - podľa aktivity a funkčnej poruchy
a) ľahkého stupňa ....10-20
b) stredného stupňa ....20-40
c) ťažkého stupňa ....50-90

4. Fibróza pečene
a) ľahkého stupňa ....0-10
b) ťažšieho stupňa ....10-20

5. Zápalová cirhóza pečene
a) stacionárna ....20-30
b) s miernou aktivitou.... 30-40
c) s vyššou aktivitou, progredujúca ....50-70
d) portálna hypertenzia po skratovej operácii ....50-70

6. Steatóza pečene, toxické poškodenie pečene
a) bez mezenchýmových reakcií ....0-10
b) steatóza s hepatitídou, chronická toxická hepatitída - ako pri chronickej agresívnej hepatitíde ....50-90

7. Resekcia pečeňového laloka.... 50-70

8. Malígne nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy
a) počas onkologickej liečby ....90-100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
c) neliečiteľné formy ....90-100

9. Transplantácia pečene (podľa funkčného nálezu, stavu výživy a výkonnosti) ....50-90

10. Chronické zápaly intrahepatálnych žlčových ciest - hodnotí sa ako pri chronickej agresívnej hepatitíde alebo cirhóze ....20-80

11. Dyskinéza žlčových ciest sa hodnotí podľa výskytu biliárnych kolík s odstupom viacerých mesiacov....0-10

12. Ochorenia žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly)
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov, zápalov s odstupom rokov ....0-10
b) s častejšími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi ťažkosťami ....10-20
c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo s komplikáciami ....20-40

13. Strata žlčníka
a) so zvyškovými funkčnými poruchami, postcholecystektomický syndróm ....10-20
b) pri dlhšie trvajúcich kolikách ....20-40

14. Chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový zdravotný stav, častosť a rozsah bolesti
a) čiastočné zníženie výkonnosti, slabšia výživa, dyspeptické ťažkosti, hnačky ....0-10
b) zreteľné zníženie výkonnosti, oslabenie výživy, častejšie hnačky ....30-40
c) výrazné zníženie výživy a výkonnosti, tukové stolice ....40-60

E. Prietrž

1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž podľa veľkosti a reponibility
a) jedno- alebo obojstranná bez klinickej symptomatológie ....0-10
b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záťaži a pod.) ....10-20

2. Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej línii podľa klinickej symptomatológie ....0-10

3. Prietrž v jazvách po brušnej operácii
a) bez výraznej symptomatológie podľa veľkosti ....0-10
b) so značným obmedzením brušného lisu ....10-20
c) pri poruchách pasáže bez značných komplikácií ....20-30
d) pri častých recidivujúcich prejavoch ileóznych stavov ....30-40

4. Prietrž bránice
a) pažeráková sklzná prietrž ....0-10
b) iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) malé bránicové prietrže bez podstatnej funkčnej poruchy ....0-10
c) väčšie bránicové prietrže podľa stupňa funkčnej poruchy (refluxná ezofagitída) ....10-20
d) prietrž s rozsiahlym premiestnením brušných orgánov s poruchami pasáže a s vplyvom na kardiopulmonálny systém ....40-60

5. Hydrokéla a varikokéla ....0-10

Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho ústroja určí podľa stupňa a úbytku výkonnosti, stupňa orgánových porúch a podľa potreby osobitných režimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.

Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné črevné poruchy (hnačky) alebo pretrvávajú účinky základného ochorenia.

Vyvrátenie konečníka, hemoroidy (http://www.porada.sk/hemoroidy#__AUTOKW) a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača a črevnej steny.

Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnotiť i psychickú ujmu (najmä obmedzenie spoločenského styku, sexuálneho života).

XI. Ochorenie kože

1. Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche
a) do 40 % kožného krytu ....10-20
b) nad 40 % kožného krytu (dekubity) ....20-40

2. Ekzémy
a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na viditeľných častiach tela (ťažšieho stupňa) ....20-30
b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného charakteru, dermorespiračný syndróm ....30-50
c) seboroický ekzém ťažšieho stupňa s postihnutím viditeľných častí tela ....50-60

3. Acne vulgaris (induratívna forma) s tvorbou vredov so značnou kozmetickou ujmou ....20-30

4. Acne conglobata s opakovanou tvorbou píšťal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy ....30-40

5. Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia)
a) kožné zmeny ohraničené na predilekčných miestach alebo pri väčšom rozšírení, podľa funkčného postihnutia ....20-30
b) rozsiahle kožné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kĺboch, postihnutie vnútorných orgánov.... 40-60

6. Pľuzgierovité kožné ochorenia (napr. pemfigus)
a) ťažšie postihnutie kože a slizníc ....30-40
b) generalizované postihnutie kože a slizníc.... 60-80

7. Psoriasis vulgaris
a) s výskytom na predilekčných miestach ....10-20
b) generalizovaná forma s kĺbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi niekoľko mesiacov ....30-50
c) generalizovaná ťažká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepšenia ....50-60

8. Erytrodermia
a) pri malej intenzite zápalového procesu ....20-30
b) pri závažnej intenzite zápalového procesu s ťažkou alteráciou celkového stavu ....40-50

9. Ichtyóza
a) stredne ťažká forma dlhodobo postihujúca trup a končatiny ....20-30
b) ťažká forma postihujúca celý povrch tela ....60-80

10. Dermatomykózy
a) postihnutie nechtových platničiek rúk a nôh, priľahlých častí kože, tiež v intertriginóznych priestoroch ....10-20
b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koži, s postihnutím niekoľkých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu ....40-60

11. Recidivujúci eryzipel podľa stupňa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti ....20-30

12. Recidivujúci pásový opar ....20-30

13. Úplná strata vlasov a ochlpenia ....30-50

14. Malígne tumory kože (s výnimkou malých bazaliómov)
a) po odstránení melanómu alebo iných malígnych kožných tumorov v počiatočnom štádiu ....30-40
b) v pokročilom štádiu, neliečiteľné formy ....80-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....30-40

Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev.

XII. Pohybový a podporný aparát

A. Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) choroby kostí, chrupiek, šliach, svalov

1. Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca do 1/4 tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice.... 10
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami dráždenia nervov a svalov, s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice ....20-30
c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihliadnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice ....40-60
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu) ....30-50

2. Scheurmannova choroba s trvalou staticko-dynamickou poruchou funkcie
Scheurmannova choroba sa hodnotí po 18. roku života
a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou ....0-10
b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu ....20-30

3. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba
a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň) ....20-40
b) ťažké formy (V. stupeň) ....40-60
c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov ....70-100

4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) choroby kostí, chrupiek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)
a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín ....10-20
b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnosť organizmu ....20-30
c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvale aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím ....50-70

5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia
a) ľahká forma lokálna alebo generalizovaná ....10-20
b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca ....30-60

6. Chronická osteomyelitída
a) ľahký stupeň - lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule ....20-30
b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle ....30-40
c) ťažký stupeň - časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby) .... 50-70

7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)
a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie ....20
b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie ....30-40
c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie ....50-70

8. Stavy po úrazoch panvy
a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu ....10-20
b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice ....30-40
c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov ....50-80

9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov
a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení ....80
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov liečby) .... 40
c) neliečiteľné formy ....90-100

10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu
a) do 120 cm ....50
b) do 130 cm ....40
c) do 140 cm ....30

11. Svalové ochorenia

1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ
a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné
a) ľahšia forma s obmedzením hýbavosti ....30-50
b) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti ....60-80
c) ťažká forma (imobilita) ....80-100

2. myasténia gravis, myastenický syndróm
a) ľahké formy ....20
b) stredne ťažké formy s obmedzením hýbavosti ....40-60
c) ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti ....60-80

12. Poúrazové svalové ochorenia
a) ľahká forma (napr. odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu) ....0-10
b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením ....20-30
c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením ....40-50
(pri dominantnej končatine + 10 %)

B. Postihnutie končatín
B.1. Horné končatiny

1. Strata oboch horných končatín ....100

2. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny ....100

3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom (ramena) .... 60
(pri dominantnej končatine + 10 %)

4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe ....50
(pri dominantnej končatine + 10 %)

5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí ....50
(pri dominantnej končatine + 10 %)

6. Strata jednej ruky (celej) ....50
(pri dominantnej končatine + 10 %)

7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky

a) ľahký stupeň ....20-30
b) ťažký stupeň ....40-50
(pri dominantnej končatine + 10 %)

8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách ....70-80

9. Strata jednotlivých prstov na ruke
a) strata jedného palca ....25
b) strata dvoch palcov ....40
c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka ....10
d) strata malíčka ....0
e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a štvrtého prsta ....30
f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a štvrtého prsta ....30
g) strata prvého a piateho prsta, druhého a štvrtého prsta ....25
h) strata tretieho a štvrtého prsta, tretieho a piateho prsta ....25
i) strata štvrtého a piateho prsta ....20
j) strata troch prstov s palcom ....40
k) strata štyroch prstov s palcom.... 50
l) strata štyroch prstov (palec zachovaný) ....40
m) strata druhého až piateho prsta na oboch rukách ....80

10. Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kĺbe ....10-20
(pri dominantnej končatine + 10 %)

11. Stuhnutie v ramennom kĺbe v nepriaznivom postavení alebo v porušenej pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa ....20-30
(pri dominantnej končatine + 10 %)

12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kĺbu
a) ľahkého stupňa (elevácie do 120o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) ....0-10
b) stredného stupňa (elevácie do 90o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) ....10-20
(pri dominantnej končatine + 10 %)

13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kĺbov
a) ľahkého stupňa ....20
b) stredného stupňa ....30
c) ťažkého stupňa ....40

14. Instabilita ramenného pletenca
a) ľahkého stupňa (subluxácie) ....10
b) stredného stupňa (zriedkavé luxácie) ....20-30
c) ťažkého stupňa (časté luxácie) ....40
(pri dominantnej končatine + 10 %)

15. Pseudoartróza kľúčnej kosti ....10

16. Pseudoartróza ramennej kosti
a) stabilná ....30
b) instabilná ....50

17. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 0o- 30o- 120o) ....0-10
b) ťažšieho stupňa (najmä ohnutie vrátane obmedzenia rotácie predlaktia) ....20-30
(pri dominantnej končatine + 10 %)

18. Stuhnutie lakťového kĺbu
a) v priaznivom postavení ....10-20
b) v nepriaznivom postavení ....30-40
(pri dominantnej končatine + 10 %)

19. Pseudoartróza vretennej a lakťovej kosti
a) stabilná ....10-20
b) instabilná ....20-30

20. Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkčnou poruchou susedných kĺbov
a) ľahký stupeň.... 20
b) stredný stupeň ....30
c) ťažký stupeň ....40

(pri dominantnej končatine + 10 %)

21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 30o - 0o - 40o) .... 0-10
b) ťažšieho stupňa (vystretie/ohnutie) ....20-30
(pri dominantnej končatine + 10 %)

22. Stuhnutie zápästia
a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia možná) ....10
b) v nepriaznivom postavení ....20
(pri dominantnej končatine + 10 %)

23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky
a) ľahký stupeň ....0-10
b) stredný stupeň ....20
c) ťažký stupeň ....30

24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí (aktívne štádium dva roky) ....20-30

25. Nervové poškodenie hornej končatiny
a) plexus brachialis
1. poškodenie hornej časti ....20-40
2. poškodenie dolnej časti ....30-50
(pri dominantnej končatine + 10 %)
b) nervus axillaris ....30
c) nervus radialis ....20-30
d) nervus ulnaris ....20-30
e) nervus medianus
1. poškodenie hornej časti ....40
2. poškodenie dolnej časti ....30
f) nervus radialis a nervus axillaris ....40-50
g) nervus radialis a nervus ulnaris ....40-50
h) nervus radialis a nervus medianus ....40-50
i) nervus ulnaris a nervus medianus.... 40-50
j) nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia ....40-60
(pri dominantnej končatine + 10 %)

B.2. Dolné končatiny

1. Strata oboch dolných končatín v stehne....100

2. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa ....80-90

3. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny ....100

4. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom ....70-80

5. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb ....50-60

6. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu .................. 50

7. Strata oboch dolných končatín v predkolení
a) dobrá funkčnosť amputačných kýpťov ....60
b) oslabená funkčnosť amputačných kýpťov.... 70

8. Strata nohy v členkovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná .................................. 30-50
b) obojstranná ................................... 40-50

9. Strata nohy v Chopartovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom ................. 20-30
b) obojstranná ................................................ 40-50.

10. Strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom ....10-20
b) obojstranná ....30-40

11. Strata všetkých prstov na jednej nohe ....20

12. Strata všetkých prstov na oboch nohách ....30

13. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení.... 60
b) v nepriaznivom postavení.... 70-80

14. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu
a) v priaznivom postavení ....30
b) v nepriaznivom postavení.... 60-70

15. Obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov
a) ľahký stupeň (vystretie/ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0o - 10o - 90o)
aa) jednostranne ....0-10
ab) obojstranne ....10-20
b) stredný stupeň (vystretie/ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0o - 30o - 90o)
ba) jednostranné ....20-30
bb) obojstranné ....30-40
c) ťažký stupeň
1. jednostranné ....30-40
2. obojstranné ....40-50

16. Vrodená luxácia bedrových kĺbov počas liečby podľa stupňa kĺbovej chyby (subluxácia-luxácia) a náročnosti použitej liečby ....30-60

17. Stavy po operácii bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie
a) ľahký stupeň ....10-20
b) stredný stupeň ....20-30
c) ťažký stupeň ....40-50
(pri obojstrannom postihnutí + 10 %)

18. Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu
a) jednostranná ....20
b) obojstranná ....50

19. Pseudoartróza krčka stehennej kosti
a) stabilná ....30
b) instabilná ....50

20. Pseudoartróza stehennej kosti
a) stabilná ....30
b) instabilná ....50

21. Skrátenie dolnej končatiny
a) od 4 cm do 6 cm ....20
b) nad 6 cm ....30
c) nad 10 cm ....40-50

22. Aseptická nekróza
Perthesova choroba v aktívnom štádiu počas liečenia (v rozsahu do dvoch rokov) ....70-100

23. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu
a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5o -10o ) ....20-30

b) v nepriaznivom postavení ....40-50

24. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení ....50
b) v nepriaznivom postavení.... 60

25. Uvoľnenie väzivového aparátu kolena, luxácie ....10-20

26. Stav po zlomenine jabĺčka
a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou liečbou....10
b) s dislokáciou úlomkov ....20-30

27. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie)
a) ľahký stupeň (vystretie/ohnutie 0o - 0o - 90o)
aa) jednostranne ....0-10
ab) obojstranne ....10-20
b) stredný stupeň (vystretie/ohnutie 0o - 10o - 90o )
ba) jednostranne ....20-30
bb) obojstranne ....30-40
c) ťažký stupeň (vystretie/ohnutie 0o - 30o - 90o )
ca) jednostranne.... 30-40
cb) obojstranne ....40-50

28. Pseudoartróza kostí predkolenia
a) stabilná ....20-30
b) instabilná ....40-50

29. Stuhnutie horného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupňov) ....20
b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupňov) ....30

30. Stuhnutie dolného členkového kĺbu (v strednom postavení) ....10

31. Stuhnutie horného členkového kĺbu aj dolného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení ....30
b) v nepriaznivom postavení.... 40

32. Obmedzenie funkcie členkového kĺbu (vystretie/ohnutie, vbočenie chodidla)
a) ľahký stupeň ....0-10
b) stredný stupeň (0o - 0o - 30o) ....10-20
c) ťažký stupeň ....20-30

33. Pes (http://www.porada.sk/pes#__AUTOKW) equinovarus vrodený (stupeň funkčnej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, frekvencie a intezity bolesti, od schopnosti či neschopnosti stáť (http://www.porada.sk/stat#__AUTOKW) a chodiť bez ortopedických topánok)
a) jednostranný ....20-40
b) obojstranný ....30-60

34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa podľa závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a potreby liečby bolesti nohy ....20-60

35. Nervové výpady dolných končatín
a) plexus lumbosacralis ....80
b) nervus superior ....20
c) nervus inferior ....20
d) nervus femoralis ....40
e) nervus cutaneus femoralis ....10
f) nervus ischiadicus
1. proximálna časť ....60
2. distálna časť ....50
g) nervus peronaeus communis (nervus fibularis)
1. profundus ....30
2. superficialis ....20
h) nervus tibialis ....30

36. Úplná afunkčnosť jednej dolnej končatiny 80

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická alebo funkčná) a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Pri nervových postihnutiach dolnej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad. Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitívne nervové výpady sa neposudzujú.

Miera funkčnej poruchy sa určí v závislosti od rozsahu funkčných porúch, rtg. zmien v zmysle degeneratívnych zmien a dosiaľ vykonanej liečby.

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická alebo funkčná) s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami.

Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov; neposudzuje sa strata jednotlivých článkov prstov.

Pri nervových postihnutiach hornej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad pri intenzívnej liečbe (jeden rok). Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitívne nervové výpady sa neposudzujú.

XIII. Močové ústrojenstvo

A. Postihnutie obličiek

1. Strata alebo výpad funkcie obličky pri zdravej druhej obličke ....10-20

2. Vývojová anomália obličiek bez podstatných ťažkostí a bez funkčného obmedzenia ....0-10

3. Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov ....0-10
b) s častejšími kolikami a ťažkosťami ....10-20

4. Postihnutie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu)
a) ľahkého stupňa (obličkové funkcie sú trvale znížené s miernym obmedzením výkonnosti) ....20-40
b) stredného stupňa (obličkové funkcie sú značne znížené so značným obmedzením výkonnosti) .... 40-60
c) ťažkého stupňa (sú prítomné laboratórne známky chronickej obličkovej insuficiencie s podstatným obmedzením výkonnosti) ....60-80

5. Strata alebo výpad jednej obličky s funkčným obmedzením druhej obličky
a) ľahkého stupňa
1. bez progresie ....20-30
2. s progresiou ....30-40
b) stredného stupňa ....40-60
c) ťažkého stupňa ....60-80

6. Postihnutie obličiek liečených umelou obličkou (dialýzou) s ohľadom na prítomné komplikácie ....60-80

7. Transplantácia obličky
a) stav po transplantácii obličky do dvoch rokov ....80-100
b) stav po transplantácii obličky s dobrou funkciou štepu po dvoch rokoch ....50-60

8. Malígny tumor obličky
a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1 NOMO) ....40-50
b) po odstránení v iných štádiách ....70-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

B. Ochorenie močových ciest

1. Chronický zápal močových ciest
a) ľahšieho stupňa (bez podstatnej poruchy mikcie) ....0-10
b) ťažšieho stupňa (so značnými poruchami mikcie) ....10-20

2. Poruchy vyprázdňovania močového mechúra
a) ľahšieho stupňa (pri nepatrnej retencii moču, nočné odkvapkávanie moču) ....10
b) ťažšieho stupňa (potrebné manuálne vyprázdňovanie, použitie močového stimulátora, značná retencia moču (nad 100 ml), bolestivé močenie ....20-30
c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu, bez podstatných sprievodných prejavov ....40-50

3. Malígny tumor močového mechúra (povrchový a infiltratívny)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) ....40-60
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy 90-100

4. Inkontinencia moču
a) relatívna inkontinencia moču
1. stresová I. stupňa ....0-10
2. stresová II. stupňa ....20-30
3. stresová III. stupňa ....40-50
b) úplná inkontinencia moču.... 50-70

5. Zvráskavený mechúr so značným zmenšením kapacity ....20-40

6. Močovodno-kožná píšťala prednej močovej trubice pri inkontinencii moču ....20

7. Močovo-črevná píšťala pri análnej inkontinencii ....40-60

8. Obličkovo-kožná píšťala, močovodno-kožná píšťala a mechúrovo-kožná píšťala so značnou sekréciou ....60-70

9. Umelý vývod moču navonok ....60-80

10. Funkčne málo významné anomálie močovo-pohlavného systému ....10-20

11. Anomálie so stredne ťažkým postihnutím až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti ....40-60

12. Vrodené chyby močovo-pohlavného systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) ....40-60

Stupeň postihnutia sa určí podľa rozsahu funkčnej poruchy do obdobia rekonštrukčného riešenia.

Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču (overí sa najmä funkčným vyšetrením, lekárskymi nálezmi, urodynamickým vyšetrením, endoskopicky). Treba brať do úvahy aj zdravotné postihnutie iných orgánov (najmä srdca a obehu), aktivitu zápalového procesu, účinky na celkový stav a potrebu obmedzenia spôsobu života. Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bode šesť až dvanásť sa určuje len do obdobia rekonštrukčného riešenia.

XIV. Pohlavné orgány

A. Mužské pohlavné orgány

1. Strata penisu....40-50

2. Čiastočná strata penisu.... 20-40

3. Malígny tumor penisu
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) ....40-50
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

4. Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov
a) pred skončením telesného vývoja ....20-40
b) v produktívnom veku ....20-30
c) vo vyššom veku ....10

5. Malígny tumor semenníka
a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO) ....40-50
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....70-80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

6. Chronické zápaly prostaty s trvalými značnými poruchami mikcie ....10-20

7. Adenóm prostaty bez porúch mikcie alebo s ľahkou poruchou ....0-10

8. Malígny tumor prostaty
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) ....40-50
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

9. Malígny tumor prsnej žľazy
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) ....40-60
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

10. Vrodené chyby pohlavných orgánov ....40-60

B. Ženské pohlavné orgány

1. Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertilnom veku)
a) jednostranná ....30
b) obojstranná ....50

2. Strata atrofického prsníka po menopauze
a) jednostranná.... 10-20
b) obojstranná ....20-30

3. Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza) ....10-20

4. Malígny tumor prsnej žľazy
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) ....40-60
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby.... 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

5. Strata maternice alebo sterilita vo fertilnom veku ....10-20
(treba prihliadať na psychoreaktívne poruchy)

6. Malígny tumor krčka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO) ....40-50
b) po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

7. Strata oboch vaječníkov bez výrazného patologického účinku na hormonálny systém ....0-10

8. Strata oboch vaječníkov vo fertilnom veku alebo pri nedostatočnej možnosti substitúcie pri vyrovnaní hormonálneho deficitu ....20-30

9. Malígny tumor vaječníka
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) ....40-50
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) .... 40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

10. Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesného aparátu maternice alebo maternice
a) ľahkého stupňa ....0-10
b) stredného stupňa ....10-20
c) ťažkého stupňa (recidívy viackrát v roku) ....20-30

11. Endometrióza ťažkého stupňa ....20-30

12. Vaginálne píšťaly
a) píšťala močová cesta - pošva.... 40-60
b) píšťala konečník - pošva ....40-60
c) píšťala močová cesta - konečník - pošva ....80-90
d) filiformné píšťaly ....20-30

13. Pokles pošvovej steny alebo maternice
a) bez močovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moču (I. stupeň) ....0-10
b) so silnejšou inkontinenciou moču ....20-40
c) s úplnou inkontinenciou moču ....50-60

14. Vrodené chyby pohlavných orgánov.... 40-60

15. Craurosis vulvae
a) ľahkého stupňa bez ťažkostí alebo s minimálnymi ťažkosťami ....0-10
b) ťažšieho stupňa so značnými ťažkosťami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy) ....20-40

16. Malígny tumor pošvy a vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) ....40-50
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby ....80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) ....40-50
d) neliečiteľné formy ....90-100

Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti. Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe gynekologického, endokrinologického a onkologického vyšetrenia s prihliadnutím na vek ženy. Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného riešenia.

XV. Hlava a tvár

1. Stavy po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej a zmyslovej oblasti
a) poruchy ľahkého stupňa ....20-30
b) poruchy stredného stupňa ....40-60
c) poruchy ťažkého stupňa ....70-100

2. Stavy po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stavy po otrase mozgu ....5-10

3. Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí ovplyvňujúcich
mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod. ....30-60

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti.

Príloha č. 5

ZOZNAM
činností na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

Činnosťami na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie sú:

a) vstávanie,
b) líhanie,
c) osobná hygiena
1. umývanie,
2. kúpanie,
3. česanie,
4. holenie,
5. úprava nechtov,
6. mejkap,
d) vyprázdňovanie čriev a mechúra,
e) obliekanie,
f) vyzliekanie,
g) príprava jedla,
h) podávanie jedla,
i) upratovanie,
j) pranie,
k) žehlenie,
l) nakupovanie,
m) kúrenie (http://www.porada.sk/kurenie#__AUTOKW),
n) podávanie liekov,
o) dorozumievanie
1. písanie,
2. čítanie,
3. telefonovanie,
4. tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby,
5. predčítanie pre nevidiacich,
p) preprava (http://www.porada.sk/preprava#__AUTOKW),
r) premiestňovanie,
s) štúdium,
t) pracovná činnosť,
u) športová činnosť,
v) spoločenská činnosť,
w) duchovná činnosť,
z) kultúrna činnosť,
aa) vybavovanie úradných záležitostí,
ab) dohľad,
ac) pomoc pri akútnom ochorení,
ad) pomoc počas dovolenky,
ae) sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Príloha č. 6

Vzor preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím je 75 mm široký a 100 mm vysoký. Preukaz je vytlačený na tvrdom bielom papieri.

Na líci preukazu je v ľavom hornom rohu uvedený drobným typom písma text "Okresný úrad v ......................., odbor sociálnych vecí".

Pod týmto textom na ľavej strane sú zvýrazneným veľkým typom písma slová "PREUKAZ OBČANA S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM" vysoké 3 mm, pod ním hviezdička a text s veľkými výraznými číslicami vysokými 5 mm, konkrétne päťmiestne evidenčné číslo začínajúce sa nulou. Evidenčné číslo prideľuje okresný úrad, ktorý vedie evidenciu preukazov.

Napravo od evidenčného čísla je obdĺžnik 30 mm široký a 40 mm vysoký. V obdĺžniku je text "Fotografia 30 x 40 mm" a pod tým "Odtlačok pečiatky okresného úradu".

V druhej polovici preukazu je na ľavej strane uvedený text 2 mm vysoký na troch riadkoch. V prvom riadku "Držiteľ:", v druhom riadku "Rodné číslo:", v treťom "Trvalý pobyt:". Ostávajúca časť textu je vybodkovaná do konca pravej strany. V štvrtom riadku je text 2 mm vysoký "V ............. dňa ...................".

V poslednom riadku preukazu je uvedený text "..................... Podpis držiteľa preukazu" a "................ Odtlačok pečiatky okresného úradu a podpis vedúceho odboru".

Na opačnej strane preukazu v hornej časti je uvedený text 3 mm vysoký "Preukaz je platný od: " pod ním "Preukaz je platný do: ".

Pod týmto textom je uvedené veľkým typom písma 2 mm vysokým slovo "POZNÁMKA". V poznámke sa uvádza napríklad druh zdravotného postihnutia, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, v prípade, že ide o občana s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou, uvádzajú sa slová nevidiaci-blind.

V dolnej časti preukazu je uvedené zvýrazneným veľkým typom písma 5 mm vysokým slovo "POUČENIE" a pod ním 2 mm vysoký text poučenia, menej výrazný: "Stratu preukazu treba ohlásiť okresnému úradu, ktorý ho vydal. Držiteľ preukazu je povinný tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu a priezviska. Preukaz je platný len s predloženým občianskym preukazom. Zneužitie preukazu je trestné."

V prípade odkázanosti na sprievodcu je z dolného ľavého rohu preukazu do pravej časti po spodok obdĺžnika pre fotografiu 30x40 mm červená čiara široká 30 mm

Za sprievodcu sa považuje občan alebo pes (http://www.porada.sk/pes#__AUTOKW) so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím sprievod na zabezpečenie pohybu, orientácie a dorozumievania so spoločenským prostredím.

Príloha č. 7

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie
pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže


Cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) pomôcky, Príjem občana s ťažkýmcena potrebnej zdravotným postihnutímúpravy bytu, vyjadrený v násobkochrodinného domu sumy životného minimaalebo garáže pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom 36) do 2 do 3 do 4 do 5do 10 000 Sk 90% 90% 70% 50% Výška príspevku v % z cenydo 50 000 Sk 95% 85% 75% 65% pomôcky, z ceny úpravynad 50 000 Sk 95% 90% 80% 70% bytu, rodinného domu najviac zo sumy 550 000 Sk, z ceny úpravy garáže najviac zo sumy 50 000 Sk


36) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z.


Príloha č. 7a

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku
na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom


Cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) psa so špeciálnym Príjem občana s ťažkým zdravotnýmvýcvikom postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom /36/ do 2 do 3 do 4 do 5 100 % 95 % 90 % 80 % Výška príspevku v % z ceny psa so špeciálnym výcvikom

Príloha č. 8

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky


Cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) opravy (http://www.porada.sk/opravy#__AUTOKW) Príjem občana s ťažkým zdravotnýmpomôcky postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom /36/ do 2 do 3 do 4 do 5do 5 000 Sk 95 % 50 % 0 % 0 % Výška príspevku v %do 10 000 Sk 95 % 70 % 50 % 25 % z ceny opravydo 25 000 Sk 95 % 80 % 60 % 40 % pomôckynad 25 000 Sk 95 % 90 % 70 % 50 %

PRÍLOHA č. 9

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku
na kúpu osobného motorového vozidla


Cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) osobného Príjem občana s ťažkým zdravotnýmmotorového vozidla postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom /36/ do 2 do 3 do 4 do 5 85 % 80 % 70 % 55 % Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 400 000 Sk

Príloha č. 10

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu


Príjem občana s ťažkým zdravotnýmpostihnutím vyjadrený v násobkochsumy životného minima pre plnoletúfyzickú osobu ustanoveného osobitnýmpredpisom 36) do 2 do 3 do 4 do 5Výška príspevku v % z preukázanýchnákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 %

Príloha č. 11
k zákonu č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov
zrušená zákonom č. 305/2005 Z.z.

Príloha č. 12
k zákonu č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Zoznam
chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia bez používania technicky náročných pomôcok, a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok
a) ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,
b) mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
c) stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou,
d) úplná slepota oboch očí,
e) praktická slepota oboch očí.

II. Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
a) elektrické vozíky,
b) mechanické vozíky,
c) kočíky,
d) chodúľky,
e) kraulery,
f) ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)
1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
2. ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
3. ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
g) protézy
1. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí
alebo predkolení,
2. protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou
a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.

Príloha č. 13 k zákonu č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Skupiny
I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku života po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b) cystická fibróza s pankretickou insuficienciou,
c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d) coeliakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.
II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,
e) systémové ochorenia systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.
III. skupina
a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

Príloha č. 14
k zákonu č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Minimálne výšky finančného príspevku poskytnutého subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona, alebo obci podľa § 86 ods. 2 a 3 na poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa druhu sociálnej služby, kapacity zariadenia sociálnych služieb, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci (v Sk)
Druh služby/

kapacita zariadenia
Jednotka

výkonu
Spôsob poskytovania sociálnej
služby
Ambul./

v domácnosti
Denne
Týždenne
Celoročne


Sociálne poradenstvo
poradca
240 000

Prepravná služba
1 km
16

Opatrovateľská služba
občan
72 500

Zariadenie opatrovateľskej služby
občan

56 500
98 000
125 000


Domov dôchodcov


Kapacita do 29 klientov
občan111 500


Kapacita od 30 do 59 klientov94 300


Kapacita 60 a viac klientov71 300


Rehabilitačné stredisko
občan

13 800

117 000


Zariadenie chráneného bývania
občan95 000


Domov sociálnych služieb pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)


Kapacita do 29 klientov
občan

104 000
125 000
180 500


Kapacita od 30 do 59 klientov

93 000
120 000
163 000


Kapacita 60 a viac klientov

81 500
120 000
146 000


Domov sociálnych služieb pre dospelých


Kapacita do 29 klientov
občan

72 500
125 000
141 000


Kapacita od 30 do 59 klientov

70 000
140 000
129 500


Kapacita 60 a viac klientov

57 500
120 000
112 000


Stanica opatrovateľskej služby pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)
občan76 000


Krízové stredisko
s diagnostickým oddelením
občan
70 000


220 000


Domov pre osamelých rodičov
občan33 000


Zariadenie pestúnskej starostlivosti
občan80 000


Detský domov


Kapacita do 29 klientov
občan190 000


Kapacita od 30 do 59 klientov163 000


Kapacita 60 a viac klientov150 000


ÚtulokResocializačné
stredisko
Príloha č. 14
k zákonu č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Minimálne výšky finančného príspevku poskytnutého subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona, alebo obci podľa § 86 ods. 2 a 3 na poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva (vrátane sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany) podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci (v Sk)

Druh služby
Jednotka výkonu
Spôsob poskytovania sociálnej služby


Ambul./

v domácnosti
Denne/

v noci
Týždenne
Prechodne
Celoročne


Sociálne poradenstvo

(vrátane sociálnej

prevencie

a sociálnoprávnej

ochrany)
Poradca/so-

ciálny

pracovník
250 000


Prepravná služba
1 km
16


Opatrovateľská služba
hodina
100


Zariadenie

opatrovateľskej

služby
občan

60 000
98 000
125 000Domov dôchodcov
občan
110 000


Rehabilitačné stredisko
občan

60 000

117 000Zariadenie chráneného

bývania
občan
95 000


Domov sociálnych služieb

pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)
občan

110 000
150 000

185 000


Domov sociálnych služieb

pre dospelých
občan

85 000
140 000

155 000


Stanica opatrovateľskej

služby pre deti (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW)
občan85 000Krízové stredisko
občan
35 000


185 000Domov pre osamelých

rodičov
občan
33 000


Zariadenie pestúnskej

starostlivosti
občan
80 000


Detský domov
občan
180 000


Resocializačné stredisko
občan150 000Útulok
občan

30 000

60 000

Poznámka: Minimálne výšky finančného príspevku na jednotku výkonu, ktorou je poradca/sociálny pracovník a občan, sú uvedené na jeden rozpočtový rok.
liba2
10.11.07,06:13
Výborná pomôcka. Čo mi tu ale chýba, je číslo zákona, ktoré by mohlo byť uvedené v 1. vete: Zákon č. ... z 19.mája....
veronikasad
10.11.07,08:50
Je to zákon č. 195/1998 Z.z.