sta
15.06.07,06:21
Od našej zahraničnej matky sme dostali pôžičku s 5% úrokom. Je nejaké obmedzenie uznateľnosti úrokových nákladov z hľadiska dane z príjmu? Treba dodržať nejaké zvláštne podmienky, keďže ide o pôžičku medzi spriaznenými osobami? :confused:
Vladimír Ozimý
15.06.07,06:58
nie nie je limitovaná žiadna výška...pôžička ako taká môže byť bezúročná to jest aké percento urokov si stanovite je len na vás, podľa mňa to nie je napadnuteľné...
sta
15.06.07,08:02
nie nie je limitovaná žiadna výška...pôžička ako taká môže byť bezúročná to jest aké percento urokov si stanovite je len na vás, podľa mňa to nie je napadnuteľné...

ďakujem :)
sta
15.06.07,11:08
A ako sa chápe §13 ods. 2 Zákona o Dani z príjmu: Oslobodené od dane sú aj:

g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,:confused:
Vladimír Ozimý
15.06.07,11:39
to sa chápe tak že nezdaňuje tieto príjmy zahraničná osoba ak spňa podmienky v tomto paragrafe...to jest pre vás je to daňový náklad a pre nich je to príjem oslobodený od dane z príjmov na uzemí SR...
McMarti
26.09.07,08:09
Potrebujem poradit, zahranična matka požicala dcére finančné prostriedky v roku 2005 a dodatkom k zmluve aj v roku 2006, úroky k tymto pôžičkam neboli účtovane ani v roku 2005 a ani v roku 2006, nakoľko dcera splatila pôžičky v roku 2007 chcem zaúčtovať úroky za rok 2005 a 2006 ako nedaňový výdavok a úrok pre rok 2007 ako daňový. Dúfam že uvažujem správne.