tama
15.06.07,13:39
Ahojte poraďáci,
ako mám fakturovať takýto prípad?
Naša firma prenajíma vlastný hmotný majetok (obytné kontajnerové moduly). O túto službu je veľký záujem u zahraničných firiem z EÚ, ktoré prevádzajú práce (http://www.porada.sk/autolink.php?id=10&script=showthread&forumid=7) v SR, napr. pri stavebnej činnosti. Ako je to s DPH?
Zahraničná firma evidovaná pod nemeckým IČ DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=7), ktorá nemá v SR stálu prevádzkáreň si u nás objedná prenájom týchto kontajnerov. Fakturácia mi je jasná - bez DPH.
S prenájmom však súvisia aj ďalšie služby objednané pod nemeckým IČ DPH, ktoré naša firma sprostredkuje: naloženie a vyloženie kontajnera v areáli prenajímateľa (vrámci v SR), doprava kontajnera na určené miesto a späť (vrámci v SR). Fakturovať tieto služby s DPH alebo bez?
Tieto služby sa fakturujú niekedy na samostatnej faktúre a niekedy spolu s prenájmom na jednej faktúre. Môže byť aj v tom rozdiel?
Ďakujem :confused:
betka
15.06.07,16:03
Par. 15 z o DPH:
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

8. službami, pri kt. sa určí miesto dodania podľa odseku 7 sú:
- nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou nájmu dopravných prostriedkov