uctoeva
17.06.07,10:26
Ahojte poraďáci.
V 4/07 nám prišla faktúra z leasingovej spoločnosti, kde nám vyčíslili úrok z omeškania za oneskorené platby za rok 2005,2006,2007. Ako zúčtovať úroky za rok 05 a 06 ? Myslím si, že rok 05,06 by nemal ísť do daňových nákladov.
betka
17.06.07,12:14
Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám aúrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte paltených bankám sú uznaným daňovým výdavkom až po zaplatení (17/21 ZDP)
Sumy týchto položiek, kt. do konca ZO nebudú zaplatené, sa pri zistení ZD k výsledku hospodáreia pripočítajú. Do daňových výdavkov sa zahrnutú v tom ZO, keď budú zaplatené

Sankcie za porušenie právnyvh predpisov vyrubené a ukladané orgánmi štátnej správy nie sú daňovými výdavkami. - pokuty a penále, sankčné úroky uložené DU, obecným úradom, Sp, colným úradom ......