..MARIA
18.06.07,11:52
Prosím o poradenie, čo sa týka registrácie DPH ak firma vykonáva zdravotnícke výkony tzv. dializačné centrum. Podľa mňa nevykonáva zdanitelne plnenie takže si nemôže uplatniť ani odpočet DPH. je tento názor správny? Ďakujem
Vladimír Ozimý
18.06.07,12:12
ide podľa mna o zdravotnú starostlivosť podľa paragrafu 29 tieto činnosti sú oslobodené od dph...to jest ak nevykonávate nič iné tak dph na vstupe si nemôžte uplatniť...
..MARIA
06.07.07,14:51
Srdečna vdaka
Monika Kováčová
06.07.07,14:59
Prosím o poradenie, čo sa týka registrácie DPH ak firma vykonáva zdravotnícke výkony tzv. dializačné centrum. Podľa mňa nevykonáva zdanitelne plnenie takže si nemôže uplatniť ani odpočet DPH. je tento názor správny? Ďakujem
čo sa týka registrácie DPH, tržby za zdravotnícke výkony sa nezapočítavajú do obratu na účely registrácie DPH. Len na doplnenie.
Monika Kováčová
06.07.07,15:02
V zákone o DPH je to v § 4 tu:
Registračná povinnosť
§ 4
Na začiatok

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

a tu:
(9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.