Netka
18.06.07,12:53
Ahojte poraďáci,
môže SZČO predať odpísané auto? Môže ho predajť aj sebe samému za symblickú cenu? A kúpiť si nové a to odpisovať?
Napíšte mi k tomuto prosím čo najviac informácií, nemám s tým skúsenosti a budem vďačná za každú radu.
Ďakujem.
Zoltán Kovács
18.06.07,12:57
betka
18.06.07,18:44
Ahojte poraďáci,
môže SZČO predať odpísané auto? Môže ho predajť aj sebe samému za symblickú cenu? A kúpiť si nové a to odpisovať?
Napíšte mi k tomuto prosím čo najviac informácií, nemám s tým skúsenosti a budem vďačná za každú radu.
Ďakujem.

Auto, kt. mte zaradené v OM môžete predať vždy, či už má ZC nula, alebo má ZC.
Ak predáte auto, kt. má ZC nula, príjem z predaja je príjmom podľa par. 6/5- príjem z akéhokoľvek nakladania z majetkom. Keďže je ZC nula ako výdavok si neuplatníte žiadnu sumu. Celý príjem z predaja podlieha zdaneniu.

Vyradiť môžete automobil predajom, vyradenie v dôsledku škody, vkladom do inej osch. spoločnosti, darovaním, likvidáciou, preradením z OM do osobného užívania.

Ak vyradíte ako SZČO z OM do osobného užívania, táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na jeho ZD. Ak však tento automobil predáte do 5 rokov od jeho vyradenia z OM, príjem podlieha zdaneniu. A to podľa par. 8/1/c príjmy z predaja hnuteľných vecí.
Ak predáte tento automobil po 5 rokoch od jeho vyradenia, vzťahuje sa na Vás oslobodnie od dane.

Nemáte dôvod predávať sebe samému, ak by ste boli nejaká s.ro., nie je problém, vtedy by predávala PO FO. Ale SZČO sebe samej, to nie.

Kúpiť si môžete aj 2 autá, ak ich budete používať na zabezpečnie svojich príjmov a budete ich využívať na podnikanie. Zaradíte do OM, a odpisujete.
(nemusíte zaradiť ani do OM, a z nového auta si môžete uplatniť náhradu 6.2 sk+PHM, závisí od toho, ako je to z pohľadu Vašej optimalizácie výhodnejšie...)
Jana Acsová
19.06.07,07:50
(nemusíte zaradiť ani do OM, a z nového auta si môžete uplatniť náhradu 6.2 sk+PHM, závisí od toho, ako je to z pohľadu Vašej optimalizácie výhodnejšie...)Iba doplním vzhľadom k úplnosti problematiky, že náhrady v prípade nezaradenia vozidla do obchodného majetku SZČO možno uplatniť iba v prípade osobného automobilu.
Vlasta Č.
19.07.07,09:30
Auto, kt. mte zaradené v OM môžete predať vždy, či už má ZC nula, alebo má ZC.
Ak predáte auto, kt. má ZC nula, príjem z predaja je príjmom podľa par. 6/5- príjem z akéhokoľvek nakladania z majetkom. Keďže je ZC nula ako výdavok si neuplatníte žiadnu sumu. Celý príjem z predaja podlieha zdaneniu.

Vyradiť môžete automobil predajom, vyradenie v dôsledku škody, vkladom do inej osch. spoločnosti, darovaním, likvidáciou, preradením z OM do osobného užívania.

Ak vyradíte ako SZČO z OM do osobného užívania, táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na jeho ZD. Ak však tento automobil predáte do 5 rokov od jeho vyradenia z OM, príjem podlieha zdaneniu. A to podľa par. 8/1/c príjmy z predaja hnuteľných vecí.
Ak predáte tento automobil po 5 rokoch od jeho vyradenia, vzťahuje sa na Vás oslobodnie od dane.

Nemáte dôvod predávať sebe samému, ak by ste boli nejaká s.ro., nie je problém, vtedy by predávala PO FO. Ale SZČO sebe samej, to nie.

Kúpiť si môžete aj 2 autá, ak ich budete používať na zabezpečnie svojich príjmov a budete ich využívať na podnikanie. Zaradíte do OM, a odpisujete.
(nemusíte zaradiť ani do OM, a z nového auta si môžete uplatniť náhradu 6.2 sk+PHM, závisí od toho, ako je to z pohľadu Vašej optimalizácie výhodnejšie...)
Dobrý deň,
mňa by zaujímalo ako je to z pohľadu DPH a DzPFO v prípade predaja nákl. auta v obch. majetku odpísaného:
1/ bezodplatne
2/ za nejakú symbolickú cenu
3/ oficiálne napr. za 100.000,- / neoficiálne za 200.00,-/

Vďaka!
Vlasta Č.
19.07.07,10:23
Dobrý deň,
mňa by zaujímalo ako je to z pohľadu DPH a DzPFO v prípade predaja nákl. auta v obch. majetku odpísaného:
1/ bezodplatne
2/ za nejakú symbolickú cenu
3/ oficiálne napr. za 100.000,- / neoficiálne za 200.00,-/

Vďaka!
Poradí mi niekto?
Zoltán Kovács
19.07.07,11:43
Dobrý deň,
mňa by zaujímalo ako je to z pohľadu DPH a DzPFO v prípade predaja nákl. auta v obch. majetku odpísaného:
1/ bezodplatne nie je to predaj ale darovanie
2/ za nejakú symbolickú cenu musí to byť s dph ak pri kúpe si uplatnil dph na vstupe
3/ oficiálne napr. za 100.000,- / neoficiálne za 200.00,-/ ako bod č. 2


Vďaka!


........................
betka
19.07.07,12:19
Dodaním tovaru je:
3) Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie obchodných vzoriek na reklamu tovarov, bezodplatné dodanie reklamných predmetov, ak ich hodnota nepresiahne 500 Sk za jeden predmet a ak sú označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, a dodanie vzoriek na kontrolné účely podľa osobitného predpisu5) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.
betka
22.07.07,18:24
Iba doplním vzhľadom k úplnosti problematiky, že náhrady v prípade nezaradenia vozidla do obchodného majetku SZČO možno uplatniť iba v prípade osobného automobilu.

O tomto probléme sme často diskutovali, že je to tak..., ale...

§ 7 Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

(1) Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky.

(2) Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.6) Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %.

(3) Sumu základnej náhrady pri nákladných automobiloch a autobusoch dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Suma základnej náhrady pri použití NA sa na základe 7/3 Z o cestovných náhradách dohodne medzi zamestnávateľom a zamestnancom.. Zákon stanovuje iba sumu základnej náhrady za použitie jednostopového vozidla a trojkolky (1.7) a OA (6:2) .
Dohodnutá výška náhrady bude daňovo uznateľným výdavkom (19/32/d) ZDP. V prípade, ak by náhrada bola dohodnutá vo výške inej ako bežne používanej, správca dane môže trvať na zdôvodnení tohto výdavku.
Jana Acsová
23.07.07,16:02
O tomto probléme sme často diskutovali, že je to tak..., ale...
Keby to bolo tak ako uvádzate, tak by nikdy neplatilo obmedzenie, že podnikateľ nemohol uplatniť žiadne základné náhrady ... a platilo to. Napríklad od 1.1.2004 do 31.10.2004. Pritom ustanovenie § 19 ods. 2 písm. d) (máte zrejme preklep vo svojom príspevku) je od toho obdobia v nezmenenej podobe.
A pamätáme sa na to haló ... keď si SZČO nemohol uplatniť žiadnu základnú náhradu.
Mám rozsiahly materiál na túto problematiku. Podmienky uplatnenia základnej náhrady sa od roku 2000 u SZČO uplatňovali 4 rôznymi spôsobmi.
Jana Acsová
23.07.07,17:46
§ 7 Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách ....
Teda predpokladám, že sa bavíme o SZČO a paušálnej náhrade, ktorú môže uplatniť on ako vlastník vozidla pri výkone svojej činnosti.

Čo sa týka zamestnanca, tak to je o inom. Táto téma je o SZČO.
Jana Acsová
23.07.07,17:48
Čo sa týka zamestnanca, téma je napríklad tu:
http://www.porada.sk/t56089-zamestnanec-auto-prenajate-od-rodicov.html
betka
23.07.07,19:26
Teda predpokladám, že sa bavíme o SZČO a paušálnej náhrade, ktorú môže uplatniť on ako vlastník vozidla pri výkone svojej činnosti.

Čo sa týka zamestnanca, tak to je o inom. Táto téma je o SZČO.

Zamestnanca. Súhlasím... (preklep opr.)
Bezonmama
29.07.07,18:06
Chcem sa opýtať, som živnostník, vediem si JÚ, v júni som predal auto,
v júli som si kúpil nové, je to moje súkromné auto, ale zaplatil som cestnú daň, pretože auto používam aj naslužobné účely, ako mám postupovať pri
jeho prihlásení na daňovom jedno odhlásiť , druhé príhlásiť a čo so zaplatenými
peniazmi, bude sa to vzťahovať aj to nové auto, myslílm zaplat. cestná daň
do konca roka diki
pri
Bezonmama
29.07.07,18:17
Chcem sa opýtať, je to pravda, že od l.l.2008 zanikne JÚ a všetci živnostníci
budú musieť viesť podvojné účtovníctvo? diki
Paula
29.07.07,18:31
Chcem sa opýtať, som živnostník, vediem si JÚ, v júni som predal auto,
v júli som si kúpil nové, je to moje súkromné auto, ale zaplatil som cestnú daň, pretože auto používam aj naslužobné účely, ako mám postupovať pri
jeho prihlásení na daňovom jedno odhlásiť , druhé príhlásiť a čo so zaplatenými
peniazmi, bude sa to vzťahovať aj to nové auto, myslílm zaplat. cestná daň
do konca roka diki
pri


Do 15-tich dní odo dňa ukončenia používania automobilu na podnikanie (1.auto)je potrebné listom oznámiť príslušnému DÚ zánik daňovej povinnosti na daň z motorových vozidiel a požiadať o vrátenie preplatku. Do 15-tich dní odo dňa začatia používania automobilu v rámci podnikania (2.auto) prihlásiť daný aut. k dani z motorových vozidiel a daň zaplatiť. V oznámení o zániku predchádzajúcej daň. povinnosti je možné požiadať DÚ o zápočet preplatku dane (1. auto) na daň. povinnosť (2.auto).
veronikasad
29.07.07,19:06
Chcem sa opýtať, je to pravda, že od l.l.2008 zanikne JÚ a všetci živnostníci
budú musieť viesť podvojné účtovníctvo? diki

odkiaľ si čerpala túto informáciu - jedna pani povedala?

---------
Veronika
Orsz
29.07.07,20:08
Chcem sa opýtať, je to pravda, že od l.l.2008 zanikne JÚ a všetci živnostníci
budú musieť viesť podvojné účtovníctvo? diki

Zatiaľ to nehrozí ....... nie je to také jednoduché zrušiť JU.