etelka
28.06.07,13:22
Ahojte,

mam zamestnanca, ktory mal v roku 2006 pozastavenu zivnost, mozem mu urobit ja rocne zuct.ZP?
Vdaka
Andyke
28.06.07,19:56
Ak mal celý rok pozastavenú živnosť, tak môžete mu urobiť RZZP.
ZEvina
22.02.08,09:11
ahoj poraďáci! Ja k vám mám takúto otázočku: Živnostník prerušil v 05/07 dlhodobo živnosť - na 3 roky. Od apríla je zamestnaný na trvalý pracovný pomer. DP podáva typ B k dátumu 31.12.2007 spolu za živnosť aj príjem zo zamestnania?
Zo živnosti nemal žiadny majetok ani pohľadávku. Doplácal však do ZP a SP v auguste 2007 (tri mesiace po dátume začatia prerušenia živnosti) nedoplatok na odvodoch. Môže si tieto platby dať riadne do výdavkov, alebo sú to výdavky neovplyvňujúce základ dane? Študujem príspevky už dva dni, ale vôbec z toho nie som múdra. Vďaka za pomoc.
Zita5
22.02.08,09:17
ahoj poraďáci! Ja k vám mám takúto otázočku: Živnostník prerušil v 05/07 dlhodobo živnosť - na 3 roky. Od apríla je zamestnaný na trvalý pracovný pomer. DP podáva typ B k dátumu 31.12.2007 spolu za živnosť aj príjem zo zamestnania?
Zo živnosti nemal žiadny majetok ani pohľadávku. Doplácal však do ZP a SP v auguste 2007 (tri mesiace po dátume začatia prerušenia živnosti) nedoplatok na odvodoch. Môže si tieto platby dať riadne do výdavkov, alebo sú to výdavky neovplyvňujúce základ dane? Študujem príspevky už dva dni, ale vôbec z toho nie som múdra. Vďaka za pomoc.

Podáva DP " B" a o uhradené platby SP a ZP znižuje ZD .
Zita5
22.02.08,09:32
Doplním :

Zákon o dani z príjmu
§17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane


(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,

b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.


Čiže vy platby do fondov by ste mali mať zaúčtované v záväzkoch k termínu pozastavenia živnosti . Do zníženia ZD sa Vám premietnu cez riadok 41 DP .
abel
15.05.08,14:42
SZČO, platiteľ DPH, dal budovu obchodu, ktorú má v majetku firmy, do prenájmu a má z nej mesačne príjem. Môže teraz pozastaviť živnosť? Pritom príjem z prenájmu mu bude stále chodiť...
Dav
15.05.08,14:54
Môže vyňať budovu z majetku firmy, a bude mať príjem nie zo živnosti, ale z prenájmu nehnuteľnosti. V tomto zmysle urobí nájomnú zmluvu. Odpisy z majetku si v účtovníctve nebude môcť uplatniť, k 31.12. nebude budova zaradená v majetku . Uplatnenie nákladov na prenajímanú nehnuteľnosť za pomernú časť roka už urobí ako občan, nie podnikateľ. Ak bude mať pokles tržieb pod požadovanú hranicu DPH, môže požiadať daňový úrad o ukončenie platcu DPH, stanovia mu posledné zdaňovacie obdobie. Zase pozor na zákon o DPH a úpravu DPH pri poslednom zdaňovacom období.
abel
15.05.08,17:14
Potiaľto by to bolo pomerne jasné, horšie však, že neviem, ako ďalej v nasledovnom prípade: Chce pozastaviť živnosť hlavne z dôvodu, že mu vychádzajú platiť veľmi vysoké odvody, a okrem toho prenájmu nebude mať minimálne polroka žiadne iné príjmy. Ide však stavať novú budovu, kde bude mať vysoké náklady, a po dokončení tej stavby ju chce zaradiť tiež do majetku firmy, preto si chce odpočítavať z materiálov DPH. Čiže on by pozastavil živnosť napr. 31.5.2008 a od 1. 12. 2008 by ju znovu obnovil. Nová budova by už bola postavená a mohol by z nej uplatniť odpisy. Čiže ani DPH nechce zrušiť, len neviem čo s tým príjmom z prenájmu za tú dobu...
Dav
15.05.08,21:51
Systém vlk sýty a koza celá. Úvaha - ako si bude odpočítavať DPH zo stavby, keď v tom čase nebude mať nárok na odpočet, lebo nebudú zdaniteľné plnenia v súvislosti s podnikaním...Ak je štvrťročný platiteľ, tak 2.Q. doráta normálne do doby trvania živnosti, aby mal odpočítané len plnenie v súvislosti s podnikaním, 3.Q. podá nulové a v 4.Q. uplatní DPH aj za 3.Q. Budovu, ktorú má a prenajíma, vyradí z majetku k 31.5. a zaradí k 1.12.do majetku...Ako platiteľ DPH za 3.Q. zdaní výstupy z prenájmu???Ak teda nemá prenájom oslobodený od dane...Vyzerá to na dobrý chaos. Ak je mesačný, tak to asi nepôjde týmto spôsobom. Ak by sa odhlásil ako platiteľ a znovu prihlásil, tak novostavbu môže odpočítať, ale už existujúcu stavbu musí vyhodnotiť s hľadiska pôvodného odpočtu DPH z nej.
abel
16.05.08,08:17
Oli, som Ti veľmi vďačná za príspevok. Nie že by celkom vyriešil môj problém, ale začala som rozmýšľať v širších súvislostiach. Ak by musel vyradiť tú doterajšiu budovu z majetku, na DPH by odviedol viac, ako by ušetril na tých odvodoch, takže mu budem odporúčať pokračovať v živnosti.