zdenaf
02.07.07,15:07
Realizovali sme vklad podniku (X) do inej spoločnosti (Y).
Podnik ktorý bol predmetom vkladu (X) - vykazoval daňovú stratu.
Spoločnosť - nadobúdateľ vkladu (Y) vykazuje zisky.
Môže nadobúdateľ vkladu (Y) umoriť stratu podniku (X)?

:confused:
Vladimír Ozimý
02.07.07,18:40
v paragrafe 30 ods 2 sa píše

Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov.

to jest ak firma nebola zlikvidovaná máte nárok na odpočet daňovej straty ako právny nástupca....takže je asi dôležité či tá firma ako taká bola zlikvidovaná alebo nie...
Kristina27
24.10.07,13:17
Opýtam sa:
FO dosiahla r. 2004 stratu 300 tis., v r. 2005 si odpočítala 60 tis., v roku 2006 si neodpočítala nič, pretože mala nízky základ dane, v roku 2007 môžem pokračovať v odpočítavní straty? Dokedy? Do r. 2009?
Už nie je podmienka preinvestovania straty kúpou hmotného majetku, však?
Aljok
24.10.07,13:34
Pozri ZoDP
§ 30
Odpočet daňovej straty


(1) Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo dňa vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

Stratu za r.2004 môžeš odpočítavať v r. 2005 - 2009 (vrátane).
Podmienka preinvestovania straty už nie je v zákone.
Kristina27
02.11.07,08:01
Môžem odpočítavať stratu nasledovne?

Strata 2004 300.000,--

r. 2005 60.000,-- odpočet
r. 2006 0
r. 2007 60.000,-- odpočet
r. 2008 zvyšok 180.000,-- /predpokladá sa vysoký základ dane/

Ďakujem.
Vladimír Ozimý
02.11.07,10:45
Môžem odpočítavať stratu nasledovne?

Strata 2004 300.000,--

r. 2005 60.000,-- odpočet
r. 2006 0
r. 2007 60.000,-- odpočet
r. 2008 zvyšok 180.000,-- /predpokladá sa vysoký základ dane/

Ďakujem.


Kristínka žiaden stres :). ako bolo už hore napísané máte na umorenie straty päť rokov v akom pomere ju rozvrhnete je výlučne na Vás. To jest napr. ak by ste dosahovali straty od roku 2004-2008 a v roku 2009 dosiahnete zisk napr. 500 tis môžete stratu z roku 2004 odpočítať v plnej výške...takže môžete umoriť stratu aj tak ako ste si napísali...