mariannak
03.07.07,22:19
Prosím Vás o vyjadrenie k názoru DU pri kontrole, potrebujem dať vyjadrenie do 9.7.07, chcú mi dať DPH na postúpenie pohľadávok - rozdiel medzi obstar. cenou a cenou následného postúpenia alebo vymoženia. Zdá sa mi to somarina. Veď postúpenie pohľadávok nepodlieha dani a nemá nič s DPH. Zacitujem, čo mi napísal DU do zápisnice a k čomu sa mám vyjadriť:
Správca dane na DR SR konzultoval postup platiteľa dane pri uplatň. zákona o DPH v prípade odplatného postúpenia peňaž. pohľad. za účelom jej vymáhania od dlžníka, prípadne započít. so vzájomnou inou peňaž. pohľad., ktorú má dlžník voči novému veriteľovi (postupníkovi), prípadne za účelom ďalšieho predaja odkúp. pohľad. Z konzultácie vyplynulo, že vychádzajúc z ust. § 39 ods. 1 písm. d) zák. č. 222/2004 Z.z. vymáhanie dlhov je činnosť, ktorá podlieha dani. § 39 ods. 1 písm. d) cit. zák. znie: Oslobodené od dane sú činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov. Napr. tzv. faktoring je finančná služba, ktorá je vylúčená z oslobod. dane. Základom pre zdanienie je poplatok za správu pohľadávky a provízia, ktorú si účtuje faktoringová spoločnosť. Uvedený postup sa vzťahuje aj na tie subjekty, ktoré nie sú faktoring. spoločnosti, ale vykonávajú činnosť, ktorá spočíva v odkupovaní dlhov s tým, že preberajú na seba riziko neschopnosti dlžníka splácať dlh. Vychádajúc z vyššie euvedených skutočností je potrebné v úzkej súčinnosti s platiteľom dohodnúť základ dane v prípade činnosti, ktorou je vymáhanie dlhov. A v prípade, ak sa základ pre zdanenie po dohode nebude dať preukázateľne určiť, základom dane bude rozdiel medzi cenou predaja a cenou nákupu, teda obstarania peňažnej pohľadávky.
Mne z tohto vyplýva, že chcú aby sme z rozdielu medzi cenou obstarania a vymoženia odviedli DPH..... zdá sa mi to somarina. Prosím Vás pomôžte mi, potrebujem dať k tomu vyjadrenie. My sme pohľadávky kúpili, niektoré sa vymohli, niektoré sa ďalej postúpili a niektoré sú ešte v účtovníctve a nikdy sa nevymôžu a následne sa odpíšu. Nikdy sme nikomu neúčtovali nijakú províziu ani správu pohľadávok. Ďakujem za každý názor.
Danila
04.07.07,09:07
prosím......Podľa môjho názoru postúpenie pohľadávky a vymáhanie dlhu faktoringovou spoločnosťou sú dve rozdielne záležitosti. Postúpenie pohľadávky nie je predmetom dane.
mariannak
04.07.07,13:05
No veď práve, s.r.o. nie je faktoringovou spoločnosťou, nekupuje pohľadávky za provízie ani nefakturuje nijakú správu. Pohľadávku kúpi, vymôže alebo postúpi ďalej ale ak nič z nej, tak odpíše. Tiež si myslím, že to nemá nič s DPH.
betka
04.07.07,20:24
Každé následné nakladanie s pohľadávkou po jej vzniku je nezávislé od skutočnosti, či pohľadávka vznikla na základe uskutočneného zdaniteľného obchodu, kt.podlieha dani alebo je od dane oslobodený, príp. nie je predmetom dane.
Pohľadávky po ich vzniku a DPH:
V súvislosti s postúpením pohľadávky a vymáhaním pohľadávok sú mnohé nejasnosti.
nový zákon o DPh činnosti týkajúce sa pohľadávok nedefinuje v par.39 ako finančnú činnosť oslobodenú od dane.
Podľa par.10/2/b sa za dodanie služby nepovažuje postúpenie pohľadávky. Dani podliehajú iba činnosti ekonomického charakteru vykonávané dańovým subjektom na území ČŠ. Poskytnutie služieb sa realizuje za protiplnenie a je zdaniteľné, ak existuje právn vzťah medzi poskytovateľom služby a príjimateľom. Odmena prijatá poskytovateľom služby, kt. predtavuje hodnotu skutočne poskytnutú na odplatu za službu poskytnutú príjemcovi. Pri postúpení pohľadávky platiteľ dane neposkytuje službu

Iné sú činnosti platiteľa dane, kt. sa zaoberá kupovaním dlhov dlhovaných jeho klientovi. Tento platiteľ poskytuje službu vymáhania dlhov za odplatu. Odplata je protiplnenie za ekonomickú činnosť, teda službu, kt. sa poskytuje klientovi. (toto uplatnujú faktoringové spoločnosti a ich činnosť podlieha dani, a nie je oslobodená).

Aj v prípade faktoringu je problematické, čo sa považuje za cenu služby a ako sa zdańuje:
- poplatok inksovaný za správu pohľadávky podlieha dani a suma účtovaného úroku je podľa par.39 oslobodená od dane
- celá hodnota za poskytnutú službu podlieha dani (zdaním aj poplatok aj úrok)
Teda či uplatním DPH, alebo nie závisí od konkrétnych zmlivne dohodnutých podmienok
mariannak
06.07.07,13:15
náhodne som sa stretla s jednou audítorkou a len tak na chodbe sme sa rozprávali a povedala mi, že aspoň tak tomu bolo pred dvomi rokmi, keď to robila ona, ale že to mi to nepovie na 100% a z rozdielu , t.j. kúpim za 50tis, vymôžem ale následne postúpim za 100 tis, sa odvádza DPH? Stretli ste sa s niečím takým, ja som nikde nepočula ani nevidela v žiadnej publikácii také niečo? Podľa mňa je to zle, veď postupovanie pohľadávok a vymáhanie nemá nič s DPH, nie sme ani faktor. ani forfaint. spoločnosti. Vliala do mňa také pochybnosti, že až. Teraz celý večer strávim nad internetom a knižkami. Ďakujem.
mariannak
06.07.07,20:39
prosím............
betka
07.07.07,11:16
V príspevku č. 4 som sa o tom vyjadrila, že postúpenie pohľadávok, nie je predmetom dane, a ak spoločnosť, kt. od Vás dlh odkúpila sa zaoberá odkupovaním dlhov, poskytuje službu za odplatu....., má to v predmete svojeej podnikateľskej činnosti......je predmetom dane.

Podľa rozsudku ESD C-305/01 - Ekonomická činnosť, pri kt. firma kupuje dlhy, pričom preberá riziko neschopnosti dlžníkov splácať, za čo fakturuje svojim klientom províziu, predstavuje inkaso dlhu. (nepatrí do par.39 z o DPH a 135 (1) d smernice č. 2006ú112 ES (článok 13B (d)(3) Šiestej smernice.