Norča
04.07.07,12:10
Predali sme nehnuteľnosti, ktoré sme obstarali bez odpočtu DPH.
pozemky bez budov 1 766 tis. sk podlieha DPH
pozemok s budovou 15 898 tis. sk oslobodené od DPH

2.5.2007 sme prijali preddavok 2 500 tis. Sk
28.5.2007 bol vyplatený zvyšok 15 500 tis. Sk

Zápis na katastri: 8.6.2007, nehnuteľnosti neboli ešte protokolárne odovzdané.

Nemám skúsenosti so zálohami, poraďte mi ako ich vystaviť a vyúčtovať zálohy. /viem, že musím dať dodatočné k DPH za máj/

Ďakujem.
betka
04.07.07,19:09
dodanie nehnuteľnosti po 5 rokoch od prvej kolaudácie (par.38z o DPH) je oslobodné od dane. Do 5 rokov od prvej kolaudacie je dodanie nehnuteľnosti vždy v reežime s DPH.
Po 5 rokoch od prvej kolaudaci je dodanie od dane oslobodené, platiteľ sa však môže rozhodnúť, že dodanie nehnuteľnosti zdaní.
Osobitný režim sa ustanovuje aj pre dodanie stavebného pozemku. dodanie sa posudzuje podľa toho, či je predmetom dodania stavebný pozemok alebo pozemok, kt. nesplńa kriteria stavebného pozemku.
Ak sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, upllatní sa na jeho dodanie rovnaký režimako pre stavbu.

Ak ste sa rozhodli, že predávate stavbu spolu s pozemkom, na kt. stavba stojí a rozhodnete sa, že uplatníte pri stavbe (nehnuteľnosti) oslobodenie, oslobodenie sa potom vzťahuje aj na dodanie pozemku, na kt. stavba stojí.

Daňová povinnosť vzniká dńom dodania tovaru. Dňom dodania je den, kedy kupujúci nadobudne prvo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode a prechode nenuteľnosti je dńom dodania den odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deń zápisu vlastníckeho právado katasrta nehnuteľnosti. (Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je den dodania-deň odovzdania stavby)

dańová povinnosť pri dodaní nehnuteľnosti vznikne aj prijatím platby, teda ak je prijatá pred dodaním nehnuteľnsti v režime DPH.
2.5.-daňová povinnosť vzniká prijatím platby
8.6.-dańová povinnosť vzniká dňom zápisu do katastra nehnuteľnosti, pretože vám nebola nehnuteľnost odovzdaná do užívania.
Ak by Vám odovzdali nehnuteľnosť do užívania 28.5.-tak by bol teento deň dnom dodania.
Píšete však, že nehnuteľnosť nebola odovzdaná.

Ak platiteľ prijme platbu pred dodaním tovaru s uplatnením oslobodenia od dane, danová povinnosť pri prijatí platby na dodanie tovaru oslobodeného od dane nevzniká. platiteľ prijatú platbu do DP neuvádza, pokiaľ je dodanie oslobdené.
V DP uvedie hodnotu nehnuteľnosti od dane až po jej dodaní.

Uff, asi všetko.....
Danila
04.07.07,19:12
Ja sa hlboko skláňam betuš pred Tvojimi príspevkami.
betka
04.07.07,19:14
ďakujem za kompliment;)
ALBO
06.07.07,07:57
Predali sme nehnuteľnosti, ktoré sme obstarali bez odpočtu DPH.
pozemky bez budov 1 766 tis. sk podlieha DPH
pozemok s budovou 15 898 tis. sk oslobodené od DPH

2.5.2007 sme prijali preddavok 2 500 tis. Sk
28.5.2007 bol vyplatený zvyšok 15 500 tis. Sk

Zápis na katastri: 8.6.2007, nehnuteľnosti neboli ešte protokolárne odovzdané.

Nemám skúsenosti so zálohami, poraďte mi ako ich vystaviť a vyúčtovať zálohy. /viem, že musím dať dodatočné k DPH za máj/

Ďakujem.
Ja by som dátumom 2,5. vystavila daňový doklad ls DPH en k sume 1766 Sk, lebo len suma týkajúca sa pozemkov podlieha DPH.
K sume 15898 by som vystavila DD k 8,6=zápis do katastra, pretože pri oslobodenom plnení sa naozaj záloha neuvádza v daňovom priznaní ale až samotné dodanie, čo je vo vašom prípade zápis.