Moravot
04.07.07,15:12
Vec:
Slovenská s.r.o. má povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Dočasní zamestnanci sú v súlade s povolením prideľovaní iným zamestnávateľom zatiaľ len v Maďarsku. Prepravu zamestnancov z miesta bydliska do miesta dočasného zamestnávateľa zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom prepravných spoločností denne. Prepravným spoločnostiam za prepravu platí spoločnosť, pričom čiastočne na prepravu prispievajú aj zamestnanci formou zrážok zo mzdy. Niektorí zamestnanci bývajú vo väčších vzdialenostiach, preto spoločnosť prenajala niekoľko bytov od fyzických osôb nepodnikateľov za účelom ubytovania zamestnancov. Spoločnosť nemá v činnostiach uvedené „ubytovacie služby“. Zamestnanci spoločnosti za užívanie prenajatých bytov neplatia, nájomné prenajímateľom uhrádza spoločnosť. Za účelom vytvorenia podmienok na spánok zamestnancov spoločnosť do prenajatých bytov zakúpila váľandy. V súvislosti s uvedeným máme (sme spoločnosť poskytujúca externé účtovné služby) nasledovné otázky:

Všeobecne:
- môže spoločnosť poskytovať ubytovanie svojim zamestnancom, aj keď ubytovacie služby nie sú v jej činnostiach uvedené?

- je spoločnosť povinná zriadiť v Maďarsku stálu prevádzkáreň? Máme také informácie, že podľa článku 5 ods. 3 písm. b Zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia by to tak malo byť.

Z hľadiska dane z príjmov:
- nájomné hradené spoločnosťou je daňovým nákladom alebo nie? Podľa nášho názoru by nájomné mohlo byť daňovým nákladom len v prípade, keby spoločnosť ubytovanie zamestnancom poskytovala odplatne, t.j. žiadala by od nich úhradu nájomného v plnej výške, aby to nemalo dopad na hospodársky výsledok. V opačnom prípade podľa nášho názoru ide u spoločnosti o nedaňový náklad a u zamestnancov ide o nepeňažný príjem, ktorý sa musí zdaniť s mesačnou mzdou.

- sú výdavky na nakúpené váľandy daňovým nákladom alebo nie? Náš názor je podobný, ako pri predchádzajúcej otázke, t.j. o daňový náklad by mohlo ísť len v prípade, keby spoločnosť ubytovanie zamestnancom poskytovala odplatne.

- sú výdavky na prepravu zamestnancov daňovo uznateľné v plnej výške, aj keď príspevky zamestnancov v úhrne sú nižšie, než výdavky na prepravu?

Z hľadiska dane z pridanej hodnoty:
- môže spoločnosť uplatniť odpočet DPH za nakúpené váľandy? Podľa nás zase len v prípade, keby spoločnosť ubytovanie zamestnancom poskytovala odplatne.

- ak by spoločnosť ubytovanie zamestnancom poskytovala odplatne, je povinná k požadovanej sume pripočítať DPH? Podľa nás áno, lebo ide o ubytovacie služby, kde nájom nie je oslobodený od DPH (§38 ods. 3 zákona o DPH).

- ako je to s uplatňovaním DPH, ak spoločnosť vybavý prenajaté byty kuchynským riadom prípadne inými vecami? Je to aj daňový náklad?

Prosíme o skoré odpovede najmä z hľadiska DPH, pretože spoločnosť je štvrťročným platiteľom dane.Za skoré odpovede ďakujeme.