palin
05.07.07,23:31
prosím o radu, ku ktorému dátumu počítať daň z motorového vozidla v prípade kúpy v priebehu roka. môj prípad je:
22.6. som kúpil jazdený ťahač s návesom na leasing
28.6. som ho prihlásil do evidencie - v OEV figuruje už moja firma ako majiteľ.
Čo sa týka využívania na podnikanie, zatiaľ som ešte nerealizoval žiadnu prepravu.
Otázka znie, kedy je začiatok daňovej povinnosti, a teda aj ku ktorému dátumu vypočítať výšku dane?
Zákon o dani z mot. vozidiel uvádza tieto možnosti, ktorú musím/môžem zvoliť?

§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel
vzniká dňom
a) pridelenia evidenčného čísla, osobitného evidenčného čísla alebo zvláštneho evidenčného čísla,38) alebo
b) zápisu zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel,
alebo
c) začatia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo
d) začatia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba
podľa § 85 písm. b) a c).


Ďakujem za radu
Palo