meri
06.07.07,12:30
Potrebujem súrne poradiť, chceme dať časť nášho rodinného domu pre s.r.o. Dom vlastníme spolu s manželom, ako je to aj na liste vlastníctva.Ak sa vystaví jedna zmluva o prenájme a uvedie sa meno oboch z manželov, príjem z prenájmu sa zdaňuje na polovicu - každý svoju polovičku?
betka
06.07.07,12:39
Zdaňujete ako sa dohodnete medzi sebou. Môže daniť len jeden (100%), môže to byť 50.50%, alebo 70%:30%. Závisí od Vašej dohody
jajko50
06.07.07,12:39
Podľa môjho názoru každý z vlastníkov osobitne. DP nemožno podať vo dvojici, len za jednu fyz.osobu.
betka
06.07.07,12:47
ďakujem Jajko za upozornenie, lebo som napísala: môže daniť len jeden....(myslela som tým celých 100%), ale naozaj sa to nedá jednoznačne, pochopiť z mojej vety.
Samozrejme, že DP podáva každý z Vás, a do príjmov si dáva podľa dohody.
meri
06.07.07,13:09
Ak príjem z prenájmu nepresiahne 5 násobok životného minima, potom ani netreba zahrnúť do daňového priznania ( § 9 pís.h)?
betka
06.07.07,13:26
Oslobodené, nejde do DP
Zita5
06.07.07,13:49
http://www.porada.sk/t47274-prijmy-z-prenajmu-nehnutelnosti-u-manzelov.html?highlight=Pr%EDjem+man%BEelov+pren%E 1jmuV zmluve o nájme by bolo dobré , aby ste ako " Prenajímateľ " figurovali obaja manželia , nakoľko ste obaja v LV .
Orsz
13.07.07,19:24
Ak chce takáto súkromná osoba prenajať rodinný dom na podnikateľské účely firme - nemusí platiť vyššiu daň z nehnuteľnosti a teda zmeniť účel použitia rodinného domu?
betka
14.07.07,12:08
Ak chce takáto súkromná osoba prenajať rodinný dom na podnikateľské účely firme - nemusí platiť vyššiu daň z nehnuteľnosti a teda zmeniť účel použitia rodinného domu?

Stavby nemožno zdaňovať podľa toho, ako sú zaradené v katastri nehnuteľností, ale podľa skutočného účelu stavby so stavom k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Stavby sa zaraďujú do predmetu dane podľa členenia Zák. o dani z nehnuteľ.–Sadzba dane. Pre správne zaradenie stavieb do predmetu dane, je na aký účel sa stavba využíva, bez ohľadu na to, ako je zapísaná na katastri. Ak bude rodinný dom slúžiť nielen na bývanie, ale aj ako predajňa využívaná na podnikateľské účely, bude sa teda prenajímať, je potrebné najneskôr do 31.1. bud. roka podať DP a časť RD zaradiť do predmetu dane so stavieb a časť ako stavbu na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť.

Prenájom nehnutel.( 6/3 )nie je podnikaním ani živnosťou ani zárobkovou činnosťou.
Pre správne zaradenie stavieb do predmetu dane je podstatné na aký účel sa stavba využíva, a to bez ohľadu na to, či sa stavba alebo časť prenajíma alebo ju využíva vlastník nehnuteľnosti. Stavba, kt. sa prenajíma, kt. ju napr. využíva pre obchodnú činosť, výrobu nejakých výrobkov...., je potrebné zaradiť podľa skutočného účelu využitia.

Takže bude sa platiť vyššia sadzba dane, a to podľa toho na čo sa stavba využíva, teda zatriedenie nájdeme tu:

2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci pre:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 1,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 1,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 8,-3k za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 4,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na5,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 10,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 3,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Johanka
14.07.07,12:22
Z ktorej obce sú tieto sadzby?
Chcem iba upozorniť, že správca dane (obec) môže určiť rôzne sadzby dane z nehnuteľnosti pre jednotlivé druhy stavieb všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej časti.
betka
14.07.07,13:50
Ďík Johanka za upozornenie na sadzby, prepísala som ich zo zákona na správne.
v každej obci sú sadzby iné správca ich môže zvýšiť, resp. zvýšiť. (zákon o danoi z nehnuteľ. )
Orsz
14.07.07,13:51
Je mi jasné, že v každej obci sú iné sadzby. To nemám problém zistiť. Len som chcela vedieť, ako to vyriešiť. Takže podľa toho, čo Betka napísala, môže teraz od 1.7.2007 začať fyzická osoba prenajímať tento rodinný dom - a až do 31.1.2008 má povinnosť zahlásiť v rámci DP k dani z nehnuteľnosti zmenu účelu používania. Dobre som to pochopila Betka? Inak tá fyzická osoba to chce prenajímať s.r.o.-čke, v ktorej je konateľom, a tá s.r.o. to bude prenajímať ďalšej firme, ktorá tam bude podnikať (zmluvu urobíme na povolenie prenájmu tretej osobe - bude tam účel presne vyšpecifikovaný). A ešte mi ten klient spomínal, vraj nie je ten rodinný dom skolaudovaný - je to potrebné?
betka
14.07.07,13:59
Ako nie je skolaudovaný. Daň z nehnuteľnosti sa platí, až keď je budova skolaudova.
Predmetom dane so stavieb sú stavby, kt. majú jedno alebo .....spojené so zemou pevným základom, na kt. bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, sú predmetom iba tie stavby a časti, kt. sa skutočne užívajú.

Erika, pojde o zmluvu o podnájme nebytových priestorov. (FO s konateľom teda s.r.o.-zmluva o prenájme, vzťahy: prenajímateľ a nájomca, a potom s.r.o. s ´dalším, zmluva o podnájme-zmluvné strany budú nájomca a podnájomník)
Orsz
14.07.07,14:01
Ako nie je skolaudovaný. Daň z nehnuteľnosti sa platí, až keď je budova skolaudova.
Predmetom dane so stavieb sú stavby, kt. majú jedno alebo .....spojené so zemou pevným základom, na kt. bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, sú predmetom iba tie stavby a časti, kt. sa skutočne užívajú.

Erika, pojde o zmluvu o podnájme nebytových priestorov. (FO s konateľom teda s.r.o.-zmluva o prenájme, vzťahy: prenajímateľ a nájomca, a potom s.r.o. s ´dalším, zmluva o podnájme-zmluvné strany budú nájomca a podnájomník)

Ďakujem Betka. Ešte presne pozisťujem ako to myslel o tej kolaudácii - či to nemyslel len na účely podnikania, nie na účely užívania.
Orsz
01.08.07,16:46
Vraciam sa k tejto téme - rodinný dom bol skolaudovaný už dávnejšie pôvodným majiteľom, on to minulý rok kúpil a má k tomu list vlastníctva - len sa nejedná o obchodný majetok, ale súkromný. Myslel si, že treba aj novú kolaudáciu kôli zmene účelu používania. Čo však netreba a tak možno urobiť prenájom. Betka, vyjadrila si sa o zmluve o podnájme /ak nájomca prenajíma nehnuteľnosť ďalej/ - musí to takto znieť? Môže to byť aj s názvom: zmluva o prenájme?