Zuzana Boháčová
08.07.07,15:17
Dobrý deň,
prosím o radu:

podľa § 19 odst.3 ....pri dodaní elektronických komunikačných služieb.... dodávateľovi vzniká daňová povinnosť k poslednému dňu 3.kalendárneho mesiaca.
ja mám odberat.faktúru za "údržbu file servera" od 1.4.07 do 1.7.07
dátum vzniku daňovej povinnosti je v tomto prípade 30.6.07:confused:

(faktúra bola vystavená 2.7.07, vystaviteľ faktúry uvádza dátum vzniku daň.povinnosti 1.7.07, len ja teraz po prečítaní § 19 zákona o DPH trochu pochybujem o správnosti dátumu..

2.OF údržba file servera od 1.1.07 do 30.4.07 - na faktúre vystaviteľ fa uvádza dátum vzniku daň.povinnosti 30.4.07 (nemalo byť 31.3.07???)
Neviem,možno sa to ani netýka týchto služieb.. ktorých služieb sa to môže týkať?
Ďakujem.
Monika Kováčová
08.07.07,15:25
Pozri ešte raz par. 19 odst. 3:

(3) .............% Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.

ku kurzívou vyznačenej časti : rozumiem takto, ak by išlo o dodanie služby napr. od 1.4.2007 do 30.6.2007 a faktúra by nebola vystavená do 30.9.2007, tak deň dodania by bol 30.9.2007.
Snáď tomu rozumiem dobre...
Je potrebné, aby si pozrela do Zmluvy o zabezpečení uvedených služieb, kde by malo byť dohodnuté OBDOBIE fakturácie opakovane dodávaných služieb.
Orsz
08.07.07,15:35
Áno, ak je dohodnutá doba fakturovania a dodávania služby v prípade Zuzany na 4 mesiace od 1.1-30.4. (resp.na tri mesiace od 1.1 - 31.3.) - dňom dodania musí byť najneskôr posledný deň tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovaná dodávaná služba vzťahuje, t.znamená v prípade za obdobie 1.1.-30.4, najneskôr 31.7.2007 a obdobia od 1.1-31.3. najneskôr 30.6.2007. V zmluve by však malo byť dohodnuté, koľko trvá jedno obdobie - či 3 mesiace, alebo 4.
Zuzana Boháčová
08.07.07,15:37
ahaaaaa.. už tomu rozumiem:) super.ďakujem za vysvetlenie:o