Marcelka dun
09.07.07,10:07
Ahojte poraďáci.

Potrebujem poradiť čo sa týka zmluvy o autoúvere. Ide o PÚ, o úžitkové vozidlo. Zmluva o autoúvere je na 36 mesiacov. Je správne ak ho budem odpisovať z daňového hľadiska 36 mesiacov a z účtovného 48 mesiacov? A vedie sa to na účte 479 - Ostatné dlodobé záväzky? Je to dovezené vozidlo, nie je tam DPH.

Díky:---
Eva59
09.07.07,13:54
Nie som prilis skusena uctovnicka, ale ak je to autouver uctuje sa to 479.
odpisy danove su podla zaradenia a nie podla dlzky uveru.
Anja111
09.07.07,14:58
Ahojte poraďáci.

Potrebujem poradiť čo sa týka zmluvy o autoúvere. Ide o PÚ, o úžitkové vozidlo. Zmluva o autoúvere je na 36 mesiacov. Je správne ak ho budem odpisovať z daňového hľadiska 36 mesiacov a z účtovného 48 mesiacov? A vedie sa to na účte 479 - Ostatné dlodobé záväzky? Je to dovezené vozidlo, nie je tam DPH.

Díky:---
Ak je to úver, tak 36 mesiacov sa týka splátok úveru... V tom prípade bolo treba auto pri nákupe zaradiť, v zmysle zákona, do I. odpisovej skupiny a odpisovať 4 roky. Iba, že by to bol lízing... V tom prípade by sa odpisovalo podľa lízingovej zmluvy...
Marcelka dun
11.07.07,10:21
je to úver, nejde o lízing. čiže ho zaradím do 1. odpisovej skupiny. len mam otazku pri tych úveroch /bolo zakupene v maji 2007/ si môžem uplatniť danovy odpis za celý rok, alebo len od maja /čiže do konca roka je to 8 mesiacov/. Ďakujem vopred za radu.
Monika Kováčová
11.07.07,10:22
daňový ročný, účtovný za 8 mesiacov
Marcelka dun
11.07.07,10:32
ešte som zabudla, čo s kolkami za prihlásenie, za značky, ktoré boli pridelené na jeden mesiac, za technickú kontrolu a pod. kde sa to dáva? diky
Anja111
11.07.07,10:41
ešte som zabudla, čo s kolkami za prihlásenie, za značky, ktoré boli pridelené na jeden mesiac, za technickú kontrolu a pod. kde sa to dáva? diky

... sú to prevádzkové náklady.
betka
11.07.07,11:08
Osobne by som to dala na OC, lebo bez kolkov nemôžem zaradiť auto do používania, ide o vedľajší náklad súvisiaci s obstaraním...
betka
11.07.07,11:18
K prechodu vlastníckeho práva dôjde až neskôr než prevzatím auta, spravidla až zaplatením kúpnej ceny.
Podľa 24/1/b môže odpisovať automobil aj daňovník kt nemá k autu vlastnícke právo, ak o ňom účtuje v súlade s účtovníctvom ako DHM
náklady súvisiace s obstaraním sú v podstate vedľajšie obst. náklady, kt. zvyšujú OC automobilu. (clo, dopravné, náklady na uvedenie do prevádzky-kolky.)
Ak je obstaraný z úveru, úrokysú priamym dańovým výdavkom, ak sa do okamihu uvedenia do používania UJ nerozhodne, že budú tvoriť jeho OC (par.35 postupov účt, odkaz i na 19/3/s ZDP)
Anja111
11.07.07,11:24
K prechodu vlastníckeho práva dôjde až neskôr než prevzatím auta, spravidla až zaplatením kúpnej ceny.
Podľa 24/1/b môže odpisovať automobil aj daňovník kt nemá k autu vlastnícke právo, ak o ňom účtuje v súlade s účtovníctvom ako DHM
náklady súvisiace s obstaraním sú v podstate vedľajšie obst. náklady, kt. zvyšujú OC automobilu. (clo, dopravné, náklady na uvedenie do prevádzky-kolky.)
Ak je obstaraný z úveru, úrokysú priamym dańovým výdavkom, ak sa do okamihu uvedenia do používania UJ nerozhodne, že budú tvoriť jeho OC (par.35 postupov účt, odkaz i na 19/3/s ZDP)
... ale mne tam tie kolky aj tak akosi nesedia.
Orsz
11.07.07,11:31
K prechodu vlastníckeho práva dôjde až neskôr než prevzatím auta, spravidla až zaplatením kúpnej ceny.
Podľa 24/1/b môže odpisovať automobil aj daňovník kt nemá k autu vlastnícke právo, ak o ňom účtuje v súlade s účtovníctvom ako DHM
náklady súvisiace s obstaraním sú v podstate vedľajšie obst. náklady, kt. zvyšujú OC automobilu. (clo, dopravné, náklady na uvedenie do prevádzky-kolky.)
Ak je obstaraný z úveru, úrokysú priamym dańovým výdavkom, ak sa do okamihu uvedenia do používania UJ nerozhodne, že budú tvoriť jeho OC (par.35 postupov účt, odkaz i na 19/3/s ZDP)

Betka, musím Ti oponovať, moja, kolky na zápis vozidla a súvisiace poplatky ( s výnimkou cla - to je súčasť OC), nevstupujú do OC vozidla - nezvyšujú jeho hodnotu. Je to povinný poplatok štátu za evidenciu.
betka
11.07.07,11:48
V mnohých literatúrach som sa stretla, že kolky zaplatené - t.j. náklady na uvedenie vozidla do prevádzky sú súčasťou OC. Bez zaplatenia kolkov, nebudem mať uvedené auto do prevádzky, ak nezaplatím kolok, nedajú mi na DI ŠPZ, ......, takže je to súčasť OC.
Dve základne veci, čo si pamatám mi tam vstupujú 2 OOO, sk kolok a kúpna cena. Uznávam i Váš názor, ale v tomto prípade sa držím svojho. Skúsim kuk niekde, kde to nájdem čiernena bielom.
betka
11.07.07,12:03
Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku
(1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na
a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,
b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie 11), dopravné, montážne práce a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov24) a platby za ekologickú ujmu25) v súvislosti s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia26),
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.
(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
b) náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,
c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
d) náklady na biologickú rekultiváciu,
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného hmotného majetku do užívania,
f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzky - schopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,
g) kurzové rozdiely,
h) úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.
(3) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.


kuk sem:

http://wwww.porada.sk/attachment.php?attachmentid=3511&d=1129801260
Orsz
11.07.07,21:57
No našťastie v mojich prípadoch skôr auto začali používať ako ho zaevidovali, resp. prepísali. Takže ja som kolky nedávala do OC. A pravdupovediac, je mi to "proti srsti" - tu sa mi stráca pointa, čo vlastne zvyšuje hodnotu vozidla - v kolkoch nevidím, že by sa zvýšila hodnota a teda cena vozidla :rolleyes: .
Marcelka dun
13.07.07,10:09
ďakujem za rady. a ešte mám ďalšiu otázočku. financujúca spoločnosť zároveň urobila aj vzájomne započítanie medzi ňou, predávajúcim a kupujúcim. Čiže fin. spoločnosť mala vyplatiť časť sumy predávajúcemu a my sme jej mali zaplatiť akontáciu + 1. splátka. Spoločnosť nezaplatila predávajúcemu a my sme nezaplatili fin. spoločnosti tú akontáciu, ale my máme zaplatiť tú sumu predávajúcemu. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. rada by som prijala radu, ako to zaúčtovať.

1. 042/479 (prijatie)
2. 022/042 (zaradenie)
3. 479/ .... (zaplatenie zvýšenej splátky + 1. splátka)
Orsz
14.07.07,17:17
ďakujem za rady. a ešte mám ďalšiu otázočku. financujúca spoločnosť zároveň urobila aj vzájomne započítanie medzi ňou, predávajúcim a kupujúcim. Čiže fin. spoločnosť mala vyplatiť časť sumy predávajúcemu a my sme jej mali zaplatiť akontáciu + 1. splátka. Spoločnosť nezaplatila predávajúcemu a my sme nezaplatili fin. spoločnosti tú akontáciu, ale my máme zaplatiť tú sumu predávajúcemu. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. rada by som prijala radu, ako to zaúčtovať.

1. 042/479 (prijatie)
2. 022/042 (zaradenie)
3. 479/ .... (zaplatenie zvýšenej splátky + 1. splátka)

Ja som to mala cez faktúru, tak som účtovala nasledovne:
DF - 042/321 - v plnej cene, 321/479 - úhrada časti faktúry úverom, BV - 321/221 - úhrada časti faktúry (30% z ceny )
ID - zaúčtovanie splátkového kalendára:
1. spracovat.poplatok 042/379
2. prvá splátka - úrok 562/479
3. zaradenie osobného vozidla v OC 022/041
BV - úhrada sprac.popl. 379/221
- úhrada 1.splátky 479/221

DF-došlá faktúra, BV-bankový výpis, ID-interný doklad
DF-došlá faktúra