Lali
10.07.07,04:19
Dobré ráno,
vystavili sme zálohovú faktúru zákazníkovi za službu, ktorá mu bude poskytnutá tak o dva mesiace. Od tohto zákazníka sme obdržali faktúru za nakúpený tovar. Môžeme na tieto dve faktúry urobiť vzájomný zápočet ? Alebo treba počkať, kým bude služba poskytnutá, vystaviť faktúru a až túto započítať ?
Ďakujem.
ANNAP
10.07.07,05:16
na zálohovú faktúru som ešte nerobila zápočet z hľadiska DPH ako to spravíš?
DPH k prijatej/vystavenej / zálohe ? radšej by som počkala na prevedenie služby, vystavenú faktúru a potom robila zápočet....
jajko50
10.07.07,06:19
Vašej firme pohľadávka nevznikla--ešte nevznikla, takže vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkou s tytulu tej konkretnej zálohy nie je možný. Môj názor.
Lali
10.07.07,06:23
Ďakujem. Pletie ma to, že daňová povinnosť pri služby vzniká vtedy, kedy je faktúra uhradená, alebo služba poskytnutá a to tým dňom, ktorý nastane skôr. Som si tak myslela, že zápočet = úhrada. Ale je to asi fakt blbosť. Takže by som to mohla obísť - úhradou v hotovosti. Vystavím príjmový doklad na uhradenú zálohu, na základe prijatej platby vystavím faktúru s DPH. Na túto čiastku vystavím výdavkový doklad k Fa, ktorú máme od zákazníka. Tým sme vyrovnaní. Prípadne si niečo doplatíme. To je už jedno.
Mohlo by to tak byť ?
Ďakujem.
marcelaStanakova
14.07.07,12:41
Vystavili sme zálohovú faktúru na tovar vo výške 100000 sk vzniká pri tejto zálohovej faktúre hneď daňová povinnosť alebo až pri konečnej faktúre?
Ďakujem Vám za odpoveď
Johanka
14.07.07,13:09
2 x zadaná otázka ...

§19 Zákona o DPH

(4) Ak jeplatba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
betka
14.07.07,13:11
Dobré ráno,
vystavili sme zálohovú faktúru zákazníkovi za službu, ktorá mu bude poskytnutá tak o dva mesiace. Od tohto zákazníka sme obdržali faktúru za nakúpený tovar. Môžeme na tieto dve faktúry urobiť vzájomný zápočet ? Alebo treba počkať, kým bude služba poskytnutá, vystaviť faktúru a až túto započítať ?
Ďakujem.

započítanie pohľadávok a závazkov, je forma bezhotovostného vyrovnania. Ide o odpočítanie vzájomných pohľadávok veriteľa a dlžníka.
- musí ísť o vzájomné pohľadávky-obe osoby su vzájomne voči sebe dlžníkom a veriteľom
- ide o plnenie rovnakého druhu - peňažné pohľadávky
- spôsobilosť na započítanie (nezapočítateľnými sú tie, kt. nám zákon vylučuje alebo dohodou účastníkov)
- prejav smerujúci k započítaniu- je adresná druhému účasníkovi, kt. pohľadávky sa započítavajú, v akej výške, proti kt. pohľadávke, alebo kt. pohľadávkam, ak ich je viac.

započítanie je možné urobiť, keď sa pohľaadávky stretnú.
Nemožno započítavať pohľadávky: na náhradu škody na zdraví, nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, premlčané, nemožno ich domáhať na súde, na vkladných knižkách..., kt. nie sú splatné oproti pohľadávkam platným.

Vzájomné započítavanie a DPH: bezhotovostná forma vyrovnania medzi platiteľmi dane, nemá vplyv na vznik dańovej povinnosti, ani na uplatnenie práva na odpočítanie Platiteľia dane neuskutočnili zdaniteľný obchod. Neuvádzajú sa v DP, ani v evidencii DPH /par.70/
marcelaStanakova
14.07.07,13:21
%19 %Takže keď som to dobre pochopila tak záloha 100000 z tejto predafktúry nám prišla 24.4.2007 a v ten deń vzniká daňová povinnosť DPH takže tých 100.000 je suma bez DPH k tomu sa priráta 19%?
Johanka
14.07.07,13:24
Nie, prijatý preddavok je cena(suma) s DPH.
Vypočítaš 100.000 /119*19 = 15.966,40 je DPH.
Rozdiel 100.000 - 15.966,40 je základ dane.
K prijatej platbe si povinná vystaviť do 15 dní faktúru (pozri § 71 Zákona o DPH).
Anja111
14.07.07,13:27
%19 %Takže keď som to dobre pochopila tak záloha 100000 z tejto predafktúry nám prišla 24.4.2007 a v ten deń vzniká daňová povinnosť DPH takže tých 100.000 je suma bez DPH k tomu sa priráta 19%?

Úhrada je vrátane DPH. Vystavíte teda faktúru, v ktorej bude základ dane 84033,60 Sk, 19% DPH 15966,40 Sk, spolu 100000 Sk.
Anonymka
17.09.07,08:41
Tá faktrúra musí byť nejak označená, že daňový doklad na zálohu?:eek:
Johanka
17.09.07,09:04
Tá faktrúra musí byť nejak označená, že daňový doklad na zálohu?:eek:
Daňový doklad ako pojemsa v Zákone o DPh nevyskytuje od 1.5.2004 ;) .
V zmysle § 71 ods. 1 je platiteľ dane povinný vystaviť faktúru.
§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

Tzn., že ak prijmeš preddavok, do 15 dní vystavíš faktúru, kde v texte uvedieš, že ide o faktúru na prijatý preddavok ;), deň vzniku daňovej povinnosti je deň, kedy bol preddavok prijatý .
Anonymka
17.09.07,09:26
Jak sa o tom účtuje v JÚ? zaúčtuje sa prijatý preddavok, zvlásť aj tá faktúra preddavok a potom aj vyúčtovacia?
evina
17.09.07,10:18
Jak sa o tom účtuje v JÚ? zaúčtuje sa prijatý preddavok, zvlásť aj tá faktúra preddavok a potom aj vyúčtovacia?

O faktúre vystavenej na základe prijatého preddavku sa neúčtuje. Ide o doklad povinný k evidencii a odvodu, prípadne uplatnenia nároku na odpočet DPH.
http://www.porada.sk/t38068-preddavkove-faktury.html
Anonymka
17.09.07,10:33
Takže spravidla sa účtuje o prijatí preddavku a potom o konečnom vyúčtovaní, však? :)
evina
17.09.07,10:39
Takže spravidla sa účtuje o prijatí preddavku a potom o konečnom vyúčtovaní, však? :)

Áno...