jana.m
11.07.07,11:52
Prosím o radu :
Ako mám zaevidovať v JÚ založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ?
Ako mám zaúčtovať v JÚ nákup nákladného auta na leasing ?

Robím to prvýkrát. Ďakujem za každú radu .
J.M.
Tweety
11.07.07,11:53
SRO nemôže účtovať v JÚ. Musí viesť PÚ.
Aljok
11.07.07,12:02
Johanka
11.07.07,12:02
Prosím o radu :
Ako mám zaevidovať v JÚ založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ?
Ako mám zaúčtovať v JÚ nákup nákladného auta na leasing ?

Robím to prvýkrát. Ďakujem za každú radu .
J.M.
Legislatívne východíská:
Zákon o účtovníctve
§ 16
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh
(1) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy

a) ku dňu svojho vzniku, s výnimkou podľa odseku 2,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu vstupu do likvidácie,
d) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania,
e) ku dňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie.

Obchodný zákonník
§ 36
Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (ďalej len "zapísaní podnikatelia") účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

S.r.o. vzniká dňom zápisu do Obchodného registra, spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou je (iba) založená. K tomuto dňu s.r.o. ako účtovná jednotka otvorí účtovné knihy.
To, že je zapísaná do Obchodného registra ju zaväzuje viesť podvojné účtovníctvo.