Stašek
11.07.07,19:20
V roku 2006 bola tvorba a použitie rezerv na brakovanie sliepok účtovaná:
tvorba 554/459
použitie 459/654
V roku 2007 boli účty 554,654 zrušené.
Ako účtovať rezervu na brakovanie v roku 2007?
betka
11.07.07,19:39
Podľa par.44/8 postupov sa do 31.12.2005 na stratu z brakovania krdla sliepok určených na znášanie vajec vytvárala rezerva.

Od 1.1.06 sa pri krdli sliepok určených na znášanie vajec mala účtovať OP počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia (par.23/1)

Podľa par. 86dods.2 rezerva na brakovanie vytvorená do konca roku 2005 sa tvorí a použije podľa doterajších predpsov.
Stašek
11.07.07,20:17
Nemohla by si miesto paragrafov a odstavcov napísať čísla účtov? Aby som nemusel hľadať v postupoch a špekulovať. Som v tomto začiatočník. Vďaka.
betka
11.07.07,20:34
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob ku dňu inventarizácie a pri uzavieraní účtovných kníh
(1) Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou. Pri definitívnom znížení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob alebo na účte 549 – Manká a škody, ak ide o škodu.