Balažová Denisa
12.07.07,13:44
Ahojte.
Prebrala som účtovníctvo po dvoch predchádzajúcich ekonómkach. Doslova som prebrala bordel. Od roku 2003 je štvrťročným platcom DPH. V roku 2006 účtovala ekonómka v peňažnom denníku, kvôli DPH a pri daňovom priznaní na daň z príjmov za rok 2006 využila výdavky percentom z príjmov.

Otázka znie: Je možné pri DPH účtovať v peňažnom denníku a na daň z príjmov v tom istom roku využívať výdavky percentom z príjmov?
Tweety
12.07.07,13:46
Tzv. paušálne výdavky nemôže uplatniť platca dph.
Balažová Denisa
12.07.07,14:11
Ešte sa chcem k tomu opýtať. Predošla ekonómka mu vo februári a marci vystavila faktúru na slovenskú firmu a v texte uviedla, že práce sa konali v Českej republike. Faktúry vystavila bez DPH.
Balažová Denisa
12.07.07,14:31
Ak by nebola tá firma na ktorú vystavila faktúry platcom DPH, mohlo by to tak byť správne.
iveta22
12.07.07,14:46
Je dôležité vedieť, o aké práce išlo a kde je miesto dodania služby.
Balažová Denisa
12.07.07,14:50
Išlo o murárske práce a miesto dodania je v ČR
Monika Kováčová
12.07.07,15:30
Odberateľ bol IČ DPH CZ?

k tej DPH a paušálnym výdavkom súhlasím s Tweety, pokiaľ daňovník ale bol platca DPH len časť roka, má možnosť uplatňovať paušálne výdavky.
Tweety
12.07.07,15:34
On je platcom už od r. 2003, takže tie paušály nemohol v r 06 uplatniť.
Monika Kováčová
12.07.07,15:37
zbadala som, sorry;)
Tweety
12.07.07,15:38
Nevadí, nevadí:)
Balažová Denisa
12.07.07,20:06
Ešte sa vrátim k tej prvej časti. Mám teraz podať dodatočné daňové priznani k dani z príjmov za rok 2006? Lebo aj tak musím teraz účtovať v peňažnom denníku kvôli DPH.
Monika Kováčová
12.07.07,20:19
Ešte sa vrátim k tej prvej časti. Mám teraz podať dodatočné daňové priznani k dani z príjmov za rok 2006? Lebo aj tak musím teraz účtovať v peňažnom denníku kvôli DPH.

určite áno
Johanka
12.07.07,21:36
Ešte sa vrátim k tej prvej časti. Mám teraz podať dodatočné daňové priznani k dani z príjmov za rok 2006? Lebo aj tak musím teraz účtovať v peňažnom denníku kvôli DPH.
V peňažnom denníku sa neúčtuje kvôli DPH, peňažný denník je jedna z účtovných kníh jednoduchého účtovníctva.
Predchádzajúca ekonómka asi ešte pamätala časy, keď jedna z podmienok na uplatnenie práva na odpočet dane bola "DPH je zaúčtovaná". To však už v zákone o DPH nie je. Zákon o DPH predpisuje v § 70 ( Vedenie záznamov) čo má evidecia DPH obsahovať. Samotné zaúčtovanie DPH v peňažnom denníku je z pohľadu § 70 Zákona o DPH nedostatočné ;) .
Monika Kováčová
12.07.07,21:43
Doslova som prebrala bordel. Od roku 2003 je štvrťročným platcom DPH. V roku 2006 účtovala ekonómka v peňažnom denníku, kvôli DPH a pri daňovom priznaní na daň z príjmov za rok 2006 využila výdavky percentom z príjmov.ale kvôli tomuto, určite musíš podať DDP nakoľko nemôžeš uplatňovať výdavky percentom z príjmu...
tinaM
12.07.07,21:47
§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane
Na začiatok(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
premic) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o estnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

(3) Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Teda podmienka zaplatenia fa. nie je nikde.