mariab
13.07.07,08:37
dobrý deň,

prosím Vás o radu v súvislosti s touto otázkou: nevýznamné náklady a nevýznamné výnosy minulých účtovných období. Ako si určiť tú správnu hranicu, do akej výšky sú to nevýznamné N a V, vie mi niekto poradiť?

Mária
betka
13.07.07,11:41
Z pohľadu účtovníctva:
Opravy chýb minulých účtovných období.
Podľa postupov účtovania sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s kt. časovo a vecne súvisia. Ak UJ nezaúčtuje N alebo V do UO, s kt. časovo a vecne súvisia, alebo ich zaúčtuje nesprávne, potom o nich musí účtovať v tom období, v kt. sa o týchto opravách dozvie. teda bude účtovať o oprave chýb min. obdobia
Postupy rozlišujú významné a nevýznamné opravy chýb min. UO a podľa toho
ustanovujú aj sposob účtovania.

Učtovanie nevýznamných opráv nákladov a výnosov. Učtujeme ich ako bežné prípady bežného UO na príslušných účtoch N a V z hospod. činnosti jednotky.
Učtovanie vyznamných N a V sa účtujú na účte 428, 429

Podmienku významnosti si stanovuje Uj v internej smernici, pretože 50 tis. Sk môže byť pre menšiu UJ významná chyba a teda pojde aj o významnú opravu, ale pre inú UJ pojde o nevýznamnú chybu (nevýznamnú opravu).

Ak UJ zistí, že v priebehu roka zaúčtovala nesprávne účtovný prípad a UZ už bola za predch rok schválená najvyšším orgánom spoločnosti, opatovné otvorenie UK už neprichádza do úvahy, o oprave nesprávne zaúčtovaného účtovného prípadu bude účtovať v tomto UO, teda v období, v kt. na chybu, resp. na nesrávne zaúčtovaný prípad prišla.
To isté platí, aj v prípade, ak Uj nemá ešte nemá schválenú UZ, ale z pohľadu UJ ide o nevýznamnú opravu, koli kt. nebude opatovne otvárať UK, aj tento prípad zaúčtuje v tomto UO, v kt. sa chyba zistila..

Z pohľadu DPH:
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
mariab
13.07.07,12:23
Betka,
za odpoveď veľmi pekne ďakujem. Ja som chcela hlavne vedieť tú hranicu. Trebars, keď UJ si smernicou určí tých 50 tis., ako sa na to pozerá DÚ.
Bavíme sa takto o tých 50 tis. Zo smernice UJ vyplýva, že je to pre mňu nevýznamná položka. Keby to tak UJ neriešila, potom UJ - ke vyplýva z toho doplatiť daň 9.500 Sk. Môže to neuznať DÚ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Mária.
účtovník 007
13.07.07,12:55
Betka,
za odpoveď veľmi pekne ďakujem. Ja som chcela hlavne vedieť tú hranicu. Trebars, keď UJ si smernicou určí tých 50 tis., ako sa na to pozerá DÚ.
Bavíme sa takto o tých 50 tis. Zo smernice UJ vyplýva, že je to pre mňu nevýznamná položka. Keby to tak UJ neriešila, potom UJ - ke vyplýva z toho doplatiť daň 9.500 Sk. Môže to neuznať DÚ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Mária.

Áno, môže to neuznať. Ak bude suma nevýznamnej položky v porovnaní s obratom vysoká.
Hranicu nevýznamnosti a významnosti si musíš určiť sama. DU sa bude samozrejme pozerať na výšku Tvojho obratu. K tomuto obratu bude porovnávať významnosť a nevýznamnosť. Tak Ti to písala aj Betka. Proste je to na Tebe. Samozrejme, že ak má Tvoja firma obrat 1,5 mil.Sk, tak 50 tisíc nemôže byť nevýznamná položka. Ale ak máš obrat 500 miliónov, tak 50 tisíc môžeš v internej smernici určiť ako nevýznamnú položku.
Jana Acsová
13.07.07,13:30
dobrý deň,

prosím Vás o radu v súvislosti s touto otázkou: nevýznamné náklady a nevýznamné výnosy minulých účtovných období. Ako si určiť tú správnu hranicu, do akej výšky sú to nevýznamné N a V, vie mi niekto poradiť?

MáriaNevýznamnosťou v tomto prípade rozumieme ako silno to účtovnú jedotku "zabolí" ... "otrasie ňou"... ako to ovplyvní vypovedaciu schopnosť už zostavenej účtovnej závierky. Ak v prípade nákladov a výnosov hovoríme o významnosti, má to vplyv na výsledok hospodárenia a to bežného obdobia alebo minulých rokov ... a aj na podiel na zisku, opäť bežného obdobia alebo minulých rokov. Významnosť je potrebné chápať v súvislostiach napríklad aj zmien v majetkových vzťahoch.
V zásade významnosť posudzujeme v tom zmysle, či chyba mohla doviesť k omylu, či chybnému rozhodnutiu niekoho ... používateľmi účtovnej závierky sú majitelia a ostatní externí používatelia sú napríklad banky, leasingové spoločnosti, dodávatelia, odberatelia ...

Významnosť je možné stanoviť v závislosti od toho, čoho sa týka a so zvážením známych súvislostí. Nie je univerzálna odpoveď na "hladinu významnosti" pre účely účtovnej jednotky. Je to o posúdení rizík...
Jana Acsová
13.07.07,13:31
Trebars, keď UJ si smernicou určí tých 50 tis., ako sa na to pozerá DÚ. Ako na postup účtovnej jednotky v súlade so zákonom o účtovníctve. Ale nezaujíma ich to pri chybne vyčíslenom základe dane.