sophie
02.08.07,13:40
Poradíte niekto, ako zaúčtovať nasledovné?
Obdržala som dohodu o započítaní pohľadávok medzi: Lízingová spoločnosť, lízingový nájomca a dodávateľ predmetu lízingu.
Uvedené je nasledovne:
Nájomca uhradil dňa .... dodávateľovi sumu .... ako preddavok na obstaranie predmetu lízingu.
Prenajímateľ a nájomca uzavreli lízingovú zmluvu č..... na obstaranie predmetu lízingu od dodávateľa a nájomca sa zaviazal splácať lízingovú cenu podľa Splátkového kalendára.
sophie
02.08.07,14:21
posúvam...