Maxima25
03.08.07,14:05
ak predam byt, na ktory sa nevztahuje oslobodenie, mozem si do vydavkov uplatnit jeho obstaravaciu cenu (doklad kpz) a sucasne aj rekonstrukcne naklady (faktury, ERP...), zdanujem potom len rozdiel: predajná cena - obstaravacia cena - naklady na rekonstrukciu??
betka
05.08.07,13:18
Príjem zdaníte podľa par.8/1/b.
Ako daňový výdavok si môžete uplatniť kúpnu zmluvu, vykonané TZ-Vašu rekonstrukciu, opravy, kt. ste uskutočnili na byte, daň z nehnuteľnosti. Výdavky musia byť preukázateľné, musíte mať doklady.

Nájdete to v tomto par.8/5 ZDP:

(5) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. b) až e) je výdavkom

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,
b)cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a), pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25,
c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,
d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely,
e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií;pri predaji zamestnaneckých
akcií aj suma nepeňažného príjmu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. b) zdanená podľa § 35,
f) výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.

Príjmy-výdavky=ČZD par.8