makaluzo
04.08.07,00:31
chcem sa opytat,ak si niekto precita nizsie uvedeny text so Zmluvy o dielo,ci spominana odmena podlieha ,respektive ci pri fakturovani bude k nej priratana aj DPH?

Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že v prípade úspešného sprostredkovania
kupujúceho vo vyššie stanovenom termíne je sprostredkovateľ v celom rozsahu odmenený predávajúcim.
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že ak záujemca nedodá kupujúceho na odpredaj nehnuteľnosti podľa Čl. I Predmet zmluvy v termíne do 30. 04. 2007,k čomu sa záväzne zaviazal, je povinný uhradiť sprostredkovateľovi zmluvnú dohodnutú sumu 51 500 000,- Sk (slovom: päťdesiatjedenmiliónov päťstotisíc slovenských korún) za vyvinuté úsilie a poskytnutie informácií z pozície výhradného disponenta, a to všetko aj za predpokladu, že nedodržal dohodnutý termín odpredaja konečnému kupcovi a tým spôsobil škodu sprostredkovateľovi, ktorý poskytol záujemcovi výhradné právo na zabezpečenie odkúpenia spomínaných nehnuteľností ,a tým sa vzdal možnosti uzavretia kúpnopredajnej zmluvy s druhými potencionálnymi záujemcami o kúpu uvedených nehnuteľností
emgeton
05.08.07,08:00
Je to zmluva o dielo alebo o sprostredkovaní ?