mariannak
10.08.07,08:06
Na základe zml. o post. pohľadávky sme kúpili pohľadávku, u ktorej hrozilo, že sa zastaví súdne konanie, ak nezaplatíme súdny poplatok. Nakoľko sme ešte neboli účastníkmi konania, poprosili že obch. spol., od ktorej sme pohľadávku kúpili, aby ešte zaplatila súdny poplatok, a že jej ho preplatíme, ak nám doručia doklad o úhrade súdneho poplatku.
Oni nám vystavili faktúru a na súdny poplatok dali DPH.
Podľa mňa stačil obyčajný list - výzva o preplatenie súdneho poplatku s ftk. dokladu o úhrade. Vôbec nemusela byť faktúra a to DPH? Išlo o poskytnutie služby alebo dodanie tovaru? Prosím Vás vyjadrite sa, potrebujem im zavolať a neviem či správne uvažujem. Podľa mňa to nemá nič s DPH. Ďakujem.
betka
10.08.07,09:16
(2) Za dodanie služby sa nepovažuje

a) emisia cenného papiera emitentom,
b) postúpenie pohľadávky,
c) dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak platiteľ nie je bankou.
mariannak
10.08.07,09:18
Takže je to správne, že na súdny poplatok dali DPH?
mariannak
10.08.07,10:49
prosím........
Peterka
10.08.07,11:59
Aki vychádzam zo zákona
§ 9
Dodanie služby
(1) Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane
a) prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu,
b) poskytnutia práva užívať hmotný majetok,
c) prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav
(2) Za dodanie služby sa nepovažuje
a) emisia cenného papiera emitentom,
b) postúpenie pohľadávky,
c) dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak platiteľ nie je bankou.
tak potom všetko čo nie je dodanie tovaru vrátane prefakturácie poplatkov je služba okrem
3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka (ďalej len „prechodné položky“).
renča1
10.08.07,12:07
Na základe zml. o post. pohľadávky sme kúpili pohľadávku, u ktorej hrozilo, že sa zastaví súdne konanie, ak nezaplatíme súdny poplatok. Nakoľko sme ešte neboli účastníkmi konania, poprosili že obch. spol., od ktorej sme pohľadávku kúpili, aby ešte zaplatila súdny poplatok, a že jej ho preplatíme, ak nám doručia doklad o úhrade súdneho poplatku.
Oni nám vystavili faktúru a na súdny poplatok dali DPH.
Podľa mňa stačil obyčajný list - výzva o preplatenie súdneho poplatku s ftk. dokladu o úhrade. Vôbec nemusela byť faktúra a to DPH? Išlo o poskytnutie služby alebo dodanie tovaru? Prosím Vás vyjadrite sa, potrebujem im zavolať a neviem či správne uvažujem. Podľa mňa to nemá nič s DPH. Ďakujem.

Išlo o prechodné položky podľa § 22 ods.3 zákona o dani z pridanej hodnoty. Zaplatené výdavky v mene a na účet svojho zákazníka mali byť faktúrované bez dph.
Peterka
10.08.07,12:48
Išlo o prechodné položky podľa § 22 ods.3 zákona o dani z pridanej hodnoty. Zaplatené výdavky v mene a na účet svojho zákazníka mali byť faktúrované bez dph.
Súhlasím, do môho príspevku sa mojou šikovnosťou nedostala posledná veta