Sunbeam
11.08.07,12:47
Dobrý deň,
viem že asi píšem do nevhodnej témy, ale nikde tu neviem nájsť ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE platný v roku 1997. Konkrétne ma zaujíma doba uchovávania účtovných záznamov, dokladov a účtovnej závierky. Neviete mi niekto poradiť, kde by som ten zákon našla, príp. aspoň jeho číslo.
ďakujem
evina
11.08.07,13:56
Dobrý deň,
viem že asi píšem do nevhodnej témy, ale nikde tu neviem nájsť ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE platný v roku 1997. Konkrétne ma zaujíma doba uchovávania účtovných záznamov, dokladov a účtovnej závierky. Neviete mi niekto poradiť, kde by som ten zákon našla, príp. aspoň jeho číslo.
ďakujem

zákon č. 272/1996, ktorý platil v roku 1997

§ 31
1/ Účtovné písomnosti a záznamy na technických nosičoch dát alebo mikrografické záznamy ich nahrádzajúce ukladajú účtovné jednotky podľa vopred ustanoveného poriadku oddelene od ostatných písomností do archívu a uschovávajú ich po dobu ďalej určenú uschovacími lehotami. Pred uložením do archívu musia písomnosti usporiadať pracovníci, ktorí ich používali na svoju prácu, a zabezpečiť proti strate, zničeniu alebo poškodeniu.
2/ Účtovné písomnosti a záznamy na technických nosičoch dát alebo mikrografické záznamy ich nahrádzajúce s výnimkami uvedeným v § 32 sa uschovávajú
a) účtovná závierka a výročná správa po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) mzdové listy alebo účtovné písomnosti ich nahrádzajúce aspoň po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú; údaje z nich potrebné na účely dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia po dobu dvadsiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
c) účtovné doklady, účtovné rozvrhy, účtovné knihy (s výnimkou mzdových listov), odpisový plán, zoznamy účtovných kníh, inventúrne súpisy po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
d) projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva prostriedkami výpočtovej a inej technicky po dobu piatich rokov po roku, v ktorom sa naposledy použila,
e) doklady o výdavkoch a príjmoch v hotovosti po dobu jedného roka po vykonaní daňovej revízie,
f) inventárne karty hmotného majetku okrem zásob alebo účtovné písomnosti ich nahrádzajúce po dobu troch rokov nasledujúcich po vyradení tohto majetku, pokiaľ sa v tejto lehote vykonala daňová revízia, alebo po dobu jedného roka po jej vykonaní,
g) zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve po dobu, po ktorú sú uschované účtovné písomnosti, v ktorých sa použili.
3/ Pri zániku povinnosti vedenia účtovníctva podľa § 4 ods. 1 pri účtovných jednotkách, ktoré sú právnickými osobami, účtovné písomnosti prechádzajú na ich právnych nástupcov; pri účtovných jednotkách, ktoré sú fyzickými osobami, účtovné písomnosti prechádzajú na dediča, pokiaľ pokračuje v prevádzkovaní podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti uvedenej v § 1. V ostatných prípadoch môžu účtovné jednotky vyradiť účtovné písomnosti až po vyporiadaní ich majetku a záväzkov, ak právny predpis neustanovuje inak.