Katarína STR
15.02.05,07:33
Dňa 3. februára 2005 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol v Čl. VII novelizovaný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou sa odstránil nesúlad medzi zákonom o dani z príjmov a postupmi účtovania pre podnikateľov v oblasti odpisovania prenajatého súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Z uvedenej novely vyplýva, že za rok 2004 môže nájomca pri prenajatom súbore hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí ako celok uplatniť účtovné aj daňové odpisy.

Zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2005.Viete niekto niečo bližšie o tejto novele ?