ROTI
12.08.07,12:47
Dobrý deň,
prosím o radu.
Fyzická osoba - živnostník má príjmy z podnikania z jazykovej
školy+ prenajíma budovu, ktorú odpisuje.
Počíta sa prenájom tejto budovy do 12 mesačného obratu?
Ďakujem za každú radu.
A ďalšia vec, ak by bola povinná sa zaregistrovať ako platca DPH
musí účtovať príjmy - jazykové kurzy s DPH?
Nemá akreditáciu ministerstva školstva.
Ďakujem.
betka
12.08.07,13:26
Par. 3/9 z o DPH:- ragistrácia za platiteľa:

(9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Do obratu sa zahrňajú i príjmy z prenájmu nehnuteľností. (do obratu sa nezahrňajú výnosy (príjmy) z príležitostného predaja HM)

Ano, jazykový kurz je predmetom dane-ide o dodanie služby (to, s akredit. Vám už neporadím....)
betka
12.08.07,13:27
Ešte dodám:
Od dane sú oslobodené výchovné a vzdelávacie služby, kt. sa poskytujú v školských zariadeniach,
Výchovné a vzdelávacie služby poskytované na komerčnej báze, usporiadavanie odborných prednášo, jazykové kurzy, školenia, nie sú oslobodené od dane.
ROTI
12.08.07,19:46
Ďakujem za rady. Prajem pekný večer.