Katarína STR
15.02.05,09:50
Ďalšia novela zákona o dani z príjmov schválená

ÚČTOVNÍCTVO A DANE, Aktuálne zmeny v legislatíve, číslo: 3/2005, vyšlo: 14. 2. 2005

NR SR schválila ďalšiu novelu zákona o dani z príjmov.Dňa 3. februára 2005 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol v Čl. VII novelizovaný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou sa odstránil nesúlad medzi zákonom o dani z príjmov a postupmi účtovania pre podnikateľov v oblasti odpisovania prenajatého súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Z uvedenej novely vyplýva, že za rok 2004 môže nájomca pri prenajatom súbore hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí ako celok uplatniť účtovné aj daňové odpisy.

Zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Viete niekto niečo bližšie?
Jano11
21.09.05,15:38
Dnes Národná rada SR rokuje o novele zákona o daní z príjmov 595/2003 Z.z.
Neviete o akých podstatných zmenách sa v tomto zákone rokuje?
pyton
21.09.05,16:01
Oni už rokujú?:eek:
pyton
21.09.05,16:10
pozri stránku nrsr /Parlamentná tlač 1276/
:) http://www.nrsr.sk/appbin/Tmp/N%E1vrh%20z%E1kona.doc (http://www.nrsr.sk/appbin/Tmp/N%E1vrh%20z%E1kona.doc)

Dôvodová správa


Všeobecná časť

Ministerstvo financií SR predkladá návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“ ako svoj iniciatívny návrh. Zároveň predkladá novelu zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony a ďalšie nevyhnutné zmeny v zákonoch nadväzujúcich na túto novelu.

Predložený návrh novely zákona v článku I. v prvej časti – základné ustanovenia spresňuje znenie niektorých základných pojmov na účely zákona, pričom definíciu finančného prenájmu a následne aj podmienky, pri ktorých sa nadobudnutie majetku obstarávaného formou finančného prenájmu uzná za daňový výdavok, zosúlaďuje s platným znením zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V druhej časti (daň fyzickej osoby) sú navrhnuté niektoré zmeny v oblasti uplatňovania výdavkov u fyzických osôb a ďalšie nevyhnuté úpravy. V tejto časti sú legislatívne upravené aj niektoré problematické body dotýkajúce sa uplatnenia účelového sporenia, resp. príspevkov na životné poistenie, ako nezdaniteľných častí základu dane.

V tretej časti (daň právnickej osoby), predložený návrh novely rieši spôsob vyčíslenia základu dane pre daňovníkov, ktorý budú povinne zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IRFS) od 1.1.2006. Jednotlivé druhy položiek nákladov a výnosov upravujúce výsledok hospodárenia podľa tohto ustanovenia vymedzí všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V nadväznosti na požiadavky smernice Rady európskych spoločenstiev č. 90/434/EEC z 23. júla 1990 o spoločnom daňovom systéme pre použitie pri zlučovaní, rozdeľovaní a prevodoch aktív a výmenách akcií týkajúcich sa spoločností rozličných Členských štátov a na skutočnosť, že dňa 8. októbra 2001, rada ES prijala nariadenie o stanovách európskej spoločnosti (SE) a 22. júla 2003 nariadenie o stanovách Európskeho družstva (SCE), pričom tieto „európske“ právnické osoby budú môcť premiestňovať sídlo medzi štátmi EU, je požiadavkou aj umožnenie zmeny sídla resp. „nezamedzovanie“ jeho zmeny prípadným dodatočným zdanením. V návrhu je preto riešená problematika vykazovania základu dane pri zmene sídla a miesta vedenia spoločností. V súlade so Smernicou Rady č. 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov, sú oslobodené od dane príjmy uvedené v 13 ods. 2 písm. g) a príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená smernica medzi licenčné poplatky zaraďuje aj náhrady za použitie alebo právo na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia, o uvedené sa doplňuje aj text zákona.

V štvrtej časti (spoločné ustanovenia) je zohľadnená požiadavka OECD na všetky členské štáty - urýchlene uzákoniť do vnútroštátnej daňovej legislatívy ustanovenie, z ktorého jednoznačne vyplynie, že úplatky nie sú daňovým výdavkom. V tejto časti je vykonaných aj niekoľko upresňujúcich zmien ustanovení týkajúcich sa odpisovania hmotného a nehmotného majetku, ako aj zmeny dotýkajúce sa prepočítacieho kurzu zahraničnej meny na slovenské koruny pre daňové účely. Vzhľadom na niektoré problémy, ktoré vznikajú v praxi pri zdanení výnosov z podielových listov, obsahom tejto časti je zrušenie vyberania zrážkovej z výnosov z podielových listov v prípade, ak nedôjde k vyplateniu výnosov.

V piatej časti (vyberanie a platenie dane), sú vykonané spresnenia v oblasti platenia preddavkov fyzických osôb, ďalej je navrhnuté zrovnoprávnenie výberu nedoplatkov do 100 Sk u zamestnancov, ktorým sa vykonalo ročné zúčtovanie so zamestnancami, u ktorých nemôže zamestnávateľ zraziť nedoplatok dane z ročného zúčtovania z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu. Stanovuje sa výška platenia preddavkov na daň tak, aby zodpovedala aktuálnej sadze dane, na ktoré sú preddavky platené.
V článku II. sa navrhuje novelizovať zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Obsahom tohto návrhu je zrušenie Úradu daňového preverovania. Zrušenie Úradu daňového preverovania bolo obsiahnuté aj v návrhu zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol predložený do Národnej rady SR a ktorým sa mal zrušiť zákon č. 150/2001 Z. z. K tomuto návrhu zákona boli predložené doplňujúce návrhy vo výboroch NR SR, ktoré smerovali k zachovaniu súčasného počtu daňových úradov. Prijatím týchto návrhov by zásadnou zmenou v porovnaní so súčasným znením zákona č. 150/2001 Z. z. bolo len zrušenie Úradu daňového preverovania. Následne na to z rokovania výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu bolo aj po dohode s odborom NR SR pre legislatívu a aproximáciu práva odporúčané, aby návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebol predložený na schválenie v Národnej rade SR, ale aby sa zrušenie Úradu daňového preverovania vykonalo novelou zákona č. 150/2001 Z. z.
V čl. III. a IV. sa navrhujú nevyhnutné legislatívne úpravy, vyplývajúce z novely zákona č. 150/2001 Z. z.

Vyjadrenie dopadu na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest

Kľúčovou podmienkou pre tvorbu nových pracovných miest a zníženie nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest, najmä v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti je rozvoj a oživenie ekonomiky, ako aj konkurencieschopnosti existujúcich výrobných odvetví a zvýšenie objemu investícií do týchto oblastí. Tieto požiadavky sú predkladanou novelou zákona nepriamo naplnené.

Vyjadrenie finančného vplyvu na štátny rozpočet

Navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov sa nepredpokladá negatívny dopad na štátny rozpočet.
pyton
21.09.05,16:39
Návrh novely DzP-dôvodová správa podrobnejšie:)