Iveta
15.02.05,18:16
SZČO zrušila živnosť k 31.12.2004. Zdravotné poistenie za 12/2004 bolo zaplatené až v januári 2005. Môže sa v takomto prípade dať tento výdavok do DP za r. 2004?
Nike
15.02.05,18:29
§ 17/8 a) ZDP = dokonca musí upraviť DZ (8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza

k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3)

alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz

alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom

dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo

k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti,

alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo

ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných

zásob, zostatky vytvorených rezerv

na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek

k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, kto-

rých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa

§ 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok

uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú

výšku nájomného vrátane finančného prenájmu,

ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo

jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných

zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý

prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby

predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých

do základu dane,
petra:-)
15.02.05,18:30
Podľa môjho názoru, ak neobnoví podnikanie do termínu na podanie DP, t.j. do 31.3.2005, tak upravuje základ dane ako pri skončení podnikania podľa § 17 ods. 8. Takže ZP za 12/2004 bude ovplyvňovať základ dane za rok 2004.

Nike ma predbehla :D