Richard
17.06.04,03:07
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Zuzka
20.06.04,10:29
- pokuty a penále za oneskorenú úhradu DF / 321
- pokuty a penále za porušenie hospodárskych zmlúv / 321, 325, 379
- pokuty a penále zo zmluvných vzťahov / 321, 325, 379