jana87
18.02.05,15:11
Môže požiadať SZČO o odpustenie platenia preddavkov,resp. o platenie preddavkov inak? Lebo v §34 Zákona o dani z príjmov som nenašla odstavec, ktorý rieši možnosť určenia platenia preddavkov na daň inak, ako to je v prípade PO v § 42, ods. 11.
alica
18.02.05,15:33
volala som tento týždeň na DÚ ako platiť preddavky k 31.03.05 /či vo výške preddavkov m.r. alebo ako/, daňováčka NEVEDELA, že prebieha odborná diskusia, výklad zákona je nejednoznačný a odporučila mi, aby sme požiadali o platenie preddavkom inak ( jedná sa o SZČO, kvartálny plátca). Takže určite si podáme žiadosť.
jeso
19.02.05,01:26
volala som tento týždeň na DÚ ako platiť preddavky k 31.03.05 /či vo výške preddavkov m.r. alebo ako/, daňováčka NEVEDELA, že prebieha odborná diskusia, výklad zákona je nejednoznačný a odporučila mi, aby sme požiadali o platenie preddavkom inak ( jedná sa o SZČO, kvartálny plátca). Takže určite si podáme žiadosť.Alica, čo je ...platenie preddavkom inak...-aká žiadosť ?Ak môžeš napíš viac .
alica
21.02.05,09:24
Jeso, platenie preddavkov inak /nie preddavkom, pomýlila som sa/, znamená že do žiadosti na DÚ napíšeš, že z akého dôvodu žiadaš o platenie preddavkov inak:
napr.: nie je Ti jasný výklad zákona v akej výške preddavok zaplatiť /mne teda nie je/,
alebo si v zlej finančnej situácii a vypočítaný preddavok si nemôžeš dovoliť zaplatiť - máš veľa neuhradených pohľádávok, prípadne ak máš zaplatené prvé tri preddavky /pri kvart. platení/ v takej výške, že predpokladaná daňová povinnosť bude nižšia ako zaplatené preddavky - vtedy požiadaš o zaplatenie nulového štvrtého preddavku - my sme min. rok žiadali a bez problémov nám vyhoveli. Naozaj sa to volá Žiadosť o platenie preddavkov inak.
jana87
21.02.05,14:41
Ale môžem žiadať, aj keď to zo zákona nevyplýva?
alica
21.02.05,15:11
žiadať môžeš, závisí od príslušného úradníka ako sa s tým vysporiada. My sme s tým skutočne nemali najmenší problém, vyšli nám v ústrety. § 42 ods. (11) Zákona o DzP hovorí že správca dane môže určiť platenie preddavkov inak.
Dnes som telefonovala na DÚ BA I, tiež čakajú na metodické usmernenie z DR SR a odporúčajú (na rozdiel od DÚ BA 5, kde preferujú žiadosť o platenie predd. inak) počkať, kým sa daňové riaditeľsrvo dohodne s Min. financií.
ekin
23.02.05,09:29
máte niekto nové informácie o platení preddavkov na daň pre rok 2005? Malo vyjsť usmernenie, ale ešte som ho nikde nenašla.:confused:
ekin
23.02.05,10:22
našla som takéto usmernenie, žiaľ, iba z e-noviny.sk...takze ho prikladám pre tých, čo tápajú ako ja:
Platenie preddavkov na daň podnikateľom FO v období od 1.4.2004 do 31.3.2005


Na príklade si uvedieme praktický výpočet poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň v priebehu preddavkového obdobia od 1. apríla 2004 do 31. marca 2005.Príklad Daňovník vykázal základ dane za rok 2003 v sume 300 000 Sk, mal nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, vyživuje jedno dieťa, na ktoré si za rok 2003 uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane v sume 16 800 Sk.

V roku 2003 mu banka zrazila daň z úrokov z peňažných prostriedkov na bežnom účte používanom na podnikanie v sume 1 000 Sk. Jeho daňová povinnosť za rok 2003 znížená o preddavkovo vybranú daň (uvedených 1 000 Sk) predstavovala sumu 44 032 a z tejto musel podľa § 52 ods. 29 ZDP v roku 2004 do 31. marca 2004 zaplatiť štvrťročný preddavok na daň v sume 11 008 Sk (1/4 zo sumy 44 032).

Pri výpočte tohto preddavku na daň sa postupovalo podľa § 40 zákona č. 366/1999 Z. z. Na účely platenia preddavkov od 1. apríla 2004 do 31. marca 2005 daňovník postupuje podľa § 34 ods. 5, to znamená, že základ dane za rok 2003 daňovník zníži o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň a použije sadzbu dane podľa § 15, platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. Takto vypočítaná daň sa zníži o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, daňový bonus a o daň vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok na daň.

V našom príklade daňovník vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť tak, že základ dane za rok 2003 daňovník zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roka 2004 (80 832 Sk) a z tohto zníženého základu dane vypočíta daň sadzbou 19 %. Takto vypočítanú daň zníži o daň vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok na daň. Aj napriek tomu, že dieťa daňovníka sa považuje za vyživované dieťa a daňovník má v roku 2004 podľa § 33 ZDP nárok na uplatnenie daňového bonusu, nemôže si uvedený nárok pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň na rok 2004 uplatniť (túto možnosť bude mať po prvýkrát až v roku 2005 pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti).

Z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti si daňovník vypočíta preddavky na daň nasledovne:

Základ dane za rok 2003 = 300 000 Sk
Nezdaniteľná časť základu dane = 80 832 Sk
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť = 219 168 Sk
Daň (19 %) = 41 641 Sk
Preddavkovo vybraná daň = 1 000 Sk
Daň znížená o preddavkovo vybranú daň = 40 641 Sk
Preddavok na daň (1/4 zo sumy 40 641) = 10 160 Sk
ekin
23.02.05,10:23
a takto to podľa nich má byť v nasledujúcom období:

Na praktickom príklade si ukážeme výpočet platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb od 1.4.2005.

Príklad Daňovník vykáže základ dane za rok 2004 v sume 500 000 Sk, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (80 832 Sk), vyživuje jedno dieťa, na ktoré si uplatní daňový bonus podľa § 33 ZDP. V roku 2004 mu banka zrazila daň z úrokov z peňažných prostriedkov na bežnom účte používanom na podnikanie v sume 1 000 Sk. Jeho daňová povinnosť za rok 2004 znížená o preddavkovo vybranú daň (uvedených 1 000 Sk) a sumu daňového bonusu (4 800 Sk) predstavuje sumu 73 841 (t.j. 500 000 - 80 832= 419 168 x 19% = 79 641 - 4 800 - 1 000 = 73 841 Sk). Výpočet tejto daňovej povinnosti, ako aj poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej si daňovník vypočíta výšku preddavkov, ktoré bude platiť od 1. apríla 2005 do 31. marca 2006 je nasledovný:
Základ dane= 500000
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2005 = - 87 936
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane = 412 064
Daň = 78 292
Daňový bonus = - 4 800
Preddavkovo vybraná daň = - 1 000
Daň znížená o daňový bonus a o preddavkovo vybranú daň = 72 492
Preddavok na daň (1/4 zo sumy 72 492) - 18 123 *)
*) V nadväznosti na zmenu výšky životného minima (na sumu 4 580 Sk) podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 372/2004 Z. z. sa na rok 2005 zvýšila aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Jej výška je 87 936 Sk (19,2 x 4 580 Sk).
alica
23.02.05,11:54
vďaka za pomoc, ale problém je v niečom inom.
V mojom konkrétnom prípade mal podnikateľ preplatok dajme tomu 40.000,- Sk na dani za rok 2003 a požiadal DÚ o použitie tohoto preplatku na zaplatenie preddavkov za rok 2004. DÚ mu vyhovel a poslal list kde napísal: že čiastka preplatku bola použitá nasledovne: použitie preplatku - 1. kvartál 8.500,- - splatné 31.3.2004
2. kvartál - 9.500,- spl. 30.06.2004, 3. kvart. 9.500,- spl. 30.9.2004 a 4. kvartál 9.500,- splatné - 31.12.2004. Tzn. zaplatené 4 preddavky. A čo 31.03.05 - zaplatiť preddavok vo výške ako min. rok /9.500,-Sk/ a ten sa bude započítavať ako prvý preddavok za rok 2005?
Kristína
24.02.05,08:54
Alica,

ja mám podobný problém za rok 2004. Platili sme kvartálne preddavky k 31.3., 30.6, 30.9. a 31.12.2004, pretože sme mali daň 35.000,- za rok 2003. Za rok 2004 nám ale vyšla daň len cca 8.000,- čiže nám nevzniká povinnosť platiť ani kvartálne preddavky. Predpokladám, že ani na 1. kvartál 2005, keďže už poznáme našu daňovú povinnosť. Máme preplatok na dani a chceme zaplatenie dane za rok 2004 vyriešiť kompenzovaním z toho preplatku. Len mi nie je jasné, či musíme alebo nemusíme platiť preddavok na ten 1. kvartál 2005. Myslím si, že nie - aspoň tak mi to vyplýva z minuloročných pokynov na platenie preddavkov na DzP pre FO.
Duos
28.02.05,23:08
Chcela by som sa opýtať, či sa vypisujú nejaké hlásenia na 1/4 roč. preddavky. Idem to robyť po prvý krát, tak Vás prosím o informácie, čo všetko musím podať.
Vopred ďakujem.
marcelaStanakova
01.03.05,08:10
Mám otázku, za minulý rok vychádzali platiť kvartálne preddavky 70.000,-.Tento rok mu vychádzajú platiť 40.000,- Do 31.3.2005 zaplatí 70.000,- alebo 40.000,- ? Keď stihne podať DP skôr a zaplatiť 40.000,-?
Janca
01.03.05,08:37
Podla zistenia na "kompetentnych miestach" dokedy nebude vydane opatrenie MF SR neviete si vypocitat preddavky FO hlavne ti, ktori by mali byt kvartalni platcovia. DOPORUCUJEM si podat ziadost, aby Vam preddavky urcit DU, aby ste si zle neprepocitali preddavky. ISTOTA JE ISTOTA