casiopea
22.02.05,08:49
Ak je na pozemku postavená stavba, na ktorú je vydané búracie povolenie mám ju priznať k dani zo stavieb alebo mám priznať iba pozemok?

Za každú odpoveď vopred ďakujem.
zufrob
22.02.05,10:27
myslim, ze pokial stavba stoji a nieje odstranena, je povinnost zaplatit dan zo stavby. (rozhodujuce vsak moze byt - datum pravoplatného povolenia na odstanenie stavby)
Mam podobny problem, behom tyzdna mi stavebny urad vyda povolenie na odstanenie stavby, ale danovy urad trval na tom, ze tento rok este musim platit za stavbu, pretoze povolenie este neznamena, ze stavbu skutocne odstranim.
susu
22.02.05,22:59
§ 18

Vznik a zánik daňovej povinnosti(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada,

ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca

nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.Dovolim si začať výcucom zo zákona. Podľa môjho názoru, pokiaľ stavba stála 1.1., tak je povinnosť podať daňové priznanie a uhradiť daň. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia príde k odstráneniu stavby - nastane zmena, ale na tú sa prihliada až v ďaľšom zdaňovacom období.

Toľko môj názor.