bendži
23.09.07,14:03
Zdravím všetkých poraďákov,

chcem sa s vami poradiť o nasledovnom probléme, ktorý sa ma žiaľ priamo dotýka.

V máji tohto roku som si požiadala o schválenie dovolenky v trvaní 7 pracovných dní na september tohto roku. Táto dovolenka mi bola oficiálne schválená a žiadosť podpísaná v auguste. Samotná dovolenka mala byť od 13. do 21. septembra (t.j. spomínaných 7 pracovných dní). Pri schválení a podpísaní dovolenky nebola kladená žiadna podmienka platnosti tejto dovolenky. Podmienka odchodu na na dovolenku mi bola ale oznámená ústne deň pred odchodom na dovolenku, t.j. 12. septembra, kedy mi bola zadaná úloha, ktorej splnenie si vyžadovalo aktívnu prácu, odhadom trvajúcu niekoľko hodín, resp. pracovných dní (za predpokladu, ak to nie je jediná úloha, ktorej by som sa mala v daný čas venovať).

Tu vzniká samotný problém. Uvedenú prácu som nedokončila, načo som už od zadania samotnej úlohy nadriadených upozornila. V tomto smere je určite aj moja vina, nesplnenie pokynov nadriadeného, aj keď stále tvrdím, že uvedené pokyny nebolo možné splniť. Problém je ale nasledovný: okolo siedmej večer, t.j. 2 hodiny po ukončení môjho riadneho pracovného času, navyše v čase, kedy som už cestovala na dovolenku, ktorú som mala stráviť v zahraničí, mi prišla sms s "oficiálnym" oznámením o zrušení dovolenky.

Moje otázky sú nasledovné:
1. je oznámenie o zrušení dovolenky zamestnancovi možné vykonať prostredníctvom sms správy? je takáto forma oznámenia platná?
2. je platné zrušenie dovolenky, ktoré bolo vykonané po uplynutí riadnej pracovnej doby, t.j. už v dobe čerpania pôvodne schválenej doby dovolenky?

Ďakujem za rady.
Zoltán Kovács
23.09.07,14:12
Zdravím všetkých poraďákov,

chcem sa s vami poradiť o nasledovnom probléme, ktorý sa ma žiaľ priamo dotýka.

V máji tohto roku som si požiadala o schválenie dovolenky v trvaní 7 pracovných dní na september tohto roku. Táto dovolenka mi bola oficiálne schválená a žiadosť podpísaná v auguste. Samotná dovolenka mala byť od 13. do 21. septembra (t.j. spomínaných 7 pracovných dní). Pri schválení a podpísaní dovolenky nebola kladená žiadna podmienka platnosti tejto dovolenky. Podmienka odchodu na na dovolenku mi bola ale oznámená ústne deň pred odchodom na dovolenku, t.j. 12. septembra, kedy mi bola zadaná úloha, ktorej splnenie si vyžadovalo aktívnu prácu, odhadom trvajúcu niekoľko hodín, resp. pracovných dní (za predpokladu, ak to nie je jediná úloha, ktorej by som sa mala v daný čas venovať).

Tu vzniká samotný problém. Uvedenú prácu som nedokončila, načo som už od zadania samotnej úlohy nadriadených upozornila. V tomto smere je určite aj moja vina, nesplnenie pokynov nadriadeného, aj keď stále tvrdím, že uvedené pokyny nebolo možné splniť. Problém je ale nasledovný: okolo siedmej večer, t.j. 2 hodiny po ukončení môjho riadneho pracovného času, navyše v čase, kedy som už cestovala na dovolenku, ktorú som mala stráviť v zahraničí, mi prišla sms s "oficiálnym" oznámením o zrušení dovolenky.

Moje otázky sú nasledovné:
1. je oznámenie o zrušení dovolenky zamestnancovi možné vykonať prostredníctvom sms správy? je takáto forma oznámenia platná?
2. je platné zrušenie dovolenky, ktoré bolo vykonané po uplynutí riadnej pracovnej doby, t.j. už v dobe čerpania pôvodne schválenej doby dovolenky?

Ďakujem za rady.

§ 111 (http://www.porada.sk/t59459-111-obstaranie-materialu.html)
(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

(3) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.
§ 112 (http://www.porada.sk/t52887-112-material-na-sklade.html)
(1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

mimotemy Asi ti nepomôžem s mojím príspevkom, ale horeuvedené §§ 111 a 112 som našiel v zákonníku práce, ktorý bol platný do 31.08.2007. Neviem, či po novele to isté platí naďalej. Ale tie formulácie sú zaujímavé.
Danila
23.09.07,14:34
Po 1.9.2007 sú zmeny v tejto oblasti takéto:
• Dovolenka, § 100 – § 117
> mení sa počet pracovných dní z 22 na 21 (v prípade výpočtu nároku na dovolenku za kalendárne dni, dodatkovú dovolenku a pri krátení dovolenky), pretože priemerný počet pracovných dní v mesiaci vychádza na 21 dní,
> dovolenka za kalendárne dni – v dĺžke jednej dvanástiny za každých 21 odpracovaných dní v kalendárnom roku,
> dodatková dovolenka – za každých 21 dní odpracovaných v prostredí s nárokom na dodatkovú dovolenku,
> krátenie dovolenky – za prvých 100 zameškaných pracovných dní a za každých ďalších 21 dní,
> povinnosť zamestnávateľa určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má zamestnanec na ne nárok a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca,
> náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku sa poskytne len v prípadoch:
a) ak k nečerpaniu došlo z dôvodu skončenia pracovného pomeru,
b) ak zamestnanec nemohol ani do konca nasledujúceho roka vyčerpať časť dovolenky presahujúcu základnú výmeru v dĺžke 4 týždňov (t. j. ak zamestnanec ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka nevyčerpá základnú dovolenku v dĺžke 4 týždňov, nemá nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku).
Zamestnávateľ ti určil dovolenku v auguste. Nezrušil ju ani deň pred nástupom. Neverím, že niečo mimoriadne sa vyskytlo práve v čase písania sms.
bendži
24.09.07,09:27
Potrebujem sa radiť ďalej...

Zamestnávateľ mi dnes oznámil, že obdobie ktoré som strávila na dovolenke, považuje za absenciu.

Môžem sa nejako brániť, alebo je v práve?
Chobot
24.09.07,11:08
Zdravím všetkých poraďákov,

chcem sa s vami poradiť o nasledovnom probléme, ktorý sa ma žiaľ priamo dotýka.

V máji tohto roku som si požiadala o schválenie dovolenky v trvaní 7 pracovných dní na september tohto roku. Táto dovolenka mi bola oficiálne schválená a žiadosť podpísaná v auguste. Samotná dovolenka mala byť od 13. do 21. septembra (t.j. spomínaných 7 pracovných dní). Pri schválení a podpísaní dovolenky nebola kladená žiadna podmienka platnosti tejto dovolenky. Podmienka odchodu na na dovolenku mi bola ale oznámená ústne deň pred odchodom na dovolenku, t.j. 12. septembra, kedy mi bola zadaná úloha, ktorej splnenie si vyžadovalo aktívnu prácu, odhadom trvajúcu niekoľko hodín, resp. pracovných dní (za predpokladu, ak to nie je jediná úloha, ktorej by som sa mala v daný čas venovať).

Tu vzniká samotný problém. Uvedenú prácu som nedokončila, načo som už od zadania samotnej úlohy nadriadených upozornila. V tomto smere je určite aj moja vina, nesplnenie pokynov nadriadeného, aj keď stále tvrdím, že uvedené pokyny nebolo možné splniť. Problém je ale nasledovný: okolo siedmej večer, t.j. 2 hodiny po ukončení môjho riadneho pracovného času, navyše v čase, kedy som už cestovala na dovolenku, ktorú som mala stráviť v zahraničí, mi prišla sms s "oficiálnym" oznámením o zrušení dovolenky.

Moje otázky sú nasledovné:
1. je oznámenie o zrušení dovolenky zamestnancovi možné vykonať prostredníctvom sms správy? je takáto forma oznámenia platná?
2. je platné zrušenie dovolenky, ktoré bolo vykonané po uplynutí riadnej pracovnej doby, t.j. už v dobe čerpania pôvodne schválenej doby dovolenky?

Ďakujem za rady.

Z toho plynie ponaučenie, že služobný mobil na dovolenku nepatrí a súkromné číslo sa emá dávať zamestnávateľovi. :rolleyes: :D

Ale vážne:


Potrebujem sa radiť ďalej...

Zamestnávateľ mi dnes oznámil, že obdobie ktoré som strávila na dovolenke, považuje za absenciu.

Môžem sa nejako brániť, alebo je v práve?

Toto už nie je debata o tom, čo podľa ZP zamestnávateľ môže a čo nie. Tu ide o nejakú ješitnosť alebo niečo podobné. Jednoznančne to nevyzerá na dobré vzťahy medzi tebou a zamestnávateľom. Keby ste dobre vychádzali, tak ti to neurobí.

ZP totižto tak podrobne neurčuje podmienky zrušenia. V § 112 ods. 1 je len uvedené:

"(1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky."

Z toho vyplýva, že má právo zrušiť dovolenku, aj keď zamestnanec na ňu už nastúpil. Pre ZP nie je podstatné, prečo tak urobil (možno by si mohla objasniť, prečo tak urobil). Ak ti zrušil dovolenku, mala si sa vrátiť do zamestnania a vyčísliť náklady s tým súvisiace, ktoré by ti zamestnávateľ musel uhradiť.

Zároveň by mal zamesntávateľ uznať objektívne dôvody, keby si sa nemohla vrátiť. Asi by nemalo význam rušiť ti dovolenku, keby si bola na týždennom pobytovom zájazde v Grécku, kde pravidelnou linkou by bolo nemožné vrátiť sa naspäť, resp. by to bolo príliš nákladné. Pokiaľ si bola v zahraničí, mal by tiež zohľadniť dobu na cestu (napr. z Paríža sa nevrátiš do nasledujúceho rána).

Takže obe strany majú svoju pravdu, zamestnávateľ je však z hľadiska zákona viac v práve. Záleží od pobytu tvojej dovolenky, či si na druhej strane viac v práve z ľudského hľadisky ty (napr. ak si bola letecky v zahraničí; pokiaľ by si bola iba v Budapešti, nič ti nebránilo vrátiť sa späť).

Takže tu sa darmo budeš odvolávať na zákonník práce, pokiaľ nebude vôľa zamestnávateľa vyriešiť to nejakým kompromisom. Je v jeho práve zrušiť ti dovolenku a pokiaľ si sa z trucu nevrátila, môže ti dať absenciu.

Tým neobhajujem jeho konanie, len to posudzujem z hľadiska zákona. Podľa mňa jeho konanie bolo veľmi neľudské a neetické.
bendži
24.09.07,11:58
Ďakujem za názor, aj keď veľmi nepotešil :(

Čo sa týka mobilu, správa mi prišla na moje súkromné číslo, firemný mobil nemám. Mení niečo fakt, že súkromný mobil som počas pobytu v zahraničí nechala doma, nakoľko som na ňom nemala spustený roaming?

Odcestovaná som bola v Nemecku, bol to autobusový zájazd.

Celé je to o zlých vzťahoch medzi nami. Zamestnávateľ kladie na mňa dlhodobo neúnosne veľa úloh, ktoré nie sú splniteľné v časovom termíne. Ústne som na to upozorňovala, dnes pri pohovore mi bolo ale povedané, vraj o tom zamestnávateľ nevie. Je to tvrdenie proti tvrdeniu, ja to žiaľ písomne nemám a rozhovory prebiehali vždy na žiadosť nadriadeného bez ďalších svedkov. Jednoznačne končím pracovný pomer, no chcela som nejako vyriešiť túto vraj dnes oznámenú absenciu, s ktorou stále nesúhlasím, aj keď podľa tvojho vysvetlenia vychádza, že zamestnávateľ je žiaľ v práve.

Mimo témy sa opýtam, je nejaká šanca pre mňa zákonne odísť zo dňa na deň (resp. aby som sa už neukázala v kancelárii) - zamestnávateľ je ochotný sa dohodnúť na skoršom termíne ukončenia PP .. vraj (no žiadny termín nepotvrdil), no určite nie okamžite.
Zoltán Kovács
24.09.07,12:02
Neviem či by obstála argumentácia, že zrušenie dovolenky bola oznámená po skončení pracovného času. Po skončení prac.doby nie som povinný komunikovať so zamestnávateľov, ak to nevyžadujecharakter mojej práce.
Chobot
24.09.07,12:13
Ďakujem za názor, aj keď veľmi nepotešil :(

Čo sa týka mobilu, správa mi prišla na moje súkromné číslo, firemný mobil nemám. Mení niečo fakt, že súkromný mobil som počas pobytu v zahraničí nechala doma, nakoľko som na ňom nemala spustený roaming?

Odcestovaná som bola v Nemecku, bol to autobusový zájazd.

Celé je to o zlých vzťahoch medzi nami. Zamestnávateľ kladie na mňa dlhodobo neúnosne veľa úloh, ktoré nie sú splniteľné v časovom termíne. Ústne som na to upozorňovala, dnes pri pohovore mi bolo ale povedané, vraj o tom zamestnávateľ nevie. Je to tvrdenie proti tvrdeniu, ja to žiaľ písomne nemám a rozhovory prebiehali vždy na žiadosť nadriadeného bez ďalších svedkov. Jednoznačne končím pracovný pomer, no chcela som nejako vyriešiť túto vraj dnes oznámenú absenciu, s ktorou stále nesúhlasím, aj keď podľa tvojho vysvetlenia vychádza, že zamestnávateľ je žiaľ v práve.To by mohlo radikálne zmeniť situácia, keby si prijatie správy nepotvrdila. Kľudne by si mohla tvrdiť, že si mobil nechala doma a o zrušení dovolenky si nevedela.

Absenciu by ti aj tak mohol napariť, brániť by si sa mohla jedine súdnou cestou. Prípadne nahlásiť prípad na prešetrenie inšpektorátom práce. Tí sice zamestnávateľa nemôžu zaviazať zrušiť absenciu, mohli by u len dať pokutu, keby porušil ZP (no ja nevidím porušenie ZP - postupoval v zmyxle ZP, je to len tvrdenie proti tvrdeniu).


Mimo témy sa opýtam, je nejaká šanca pre mňa zákonne odísť zo dňa na deň (resp. aby som sa už neukázala v kancelárii) - zamestnávateľ je ochotný sa dohodnúť na skoršom termíne ukončenia PP .. vraj (no žiadny termín nepotvrdil), no určite nie okamžite.

Pokiaľ na to nemáš zákonný dôvod (napr. nevyplatenie mzdy alebo jej časti, zdravotné dôvody), tak nie.

Treba skúsiť dohodu šo najskôr, ak nie, tak ešte stihneš do konca mesiaca výpoveď a skončíš k 30. 11.
Olgica
24.09.07,12:16
Ten tvoj ZĽ s tebou pekne kýve. Je to od neho fakt nefér. Na tvojom mieste by som sa pokúsila brániť na tú údajnú absenciu. Ak by ti poslal list o udelení absencie (samozrejme, že by tam malo byť presne vyčpecifikované prečo ti ju dáva) tak by som mu odpísala min.to čo píše smith - že zrušenie dovolenky ti bolo oznámené po skončení pracovného času a to na tvoj súkr.mobil. V tom čase si už cestovala na dovolenku a mobil si pri sebe nemala. Po skončení prac.doby nie si povinná komunikovať so zamestnávateľom.
bendži
24.09.07,12:16
O tom je celý problém, sú to samé tvrdenia proti tvrdeniu, neviem čím sa môžem reálne brániť.. nedokážem, že bol mobil doma, aj keď skutočne bol, na druhej strane ako už bolo spomenuté, prečo by som mala byť vôbec povinná používať môj súkromný telefón na komunikáciu so zamestnávateľom v čase osobného voľna, ak takáto povinnosť nie je nikde dohodnutá...

neviem čo mám robiť :(
bendži
24.09.07,12:18
Ten tvoj ZĽ s tebou pekne kýve. Ne to od neho fakt nefér. Na tvojom mieste by som sa pokúsila brániť na tú údajnú absenciu. Ak by ti poslal list o udelení absencie (samozrejme, že by tam malo byť presne vyčpecifikované prečo ti ju dáva) tak by som mu odpísala min.to čo píše smith - že zrušenie dovolenky ti bolo oznámené po skončení pracovného času a to na tvoj súkr.mobil. V tom čase si už cestovala na dovolenku a mobil si pri sebe nemala. Po skončení prac.doby nie si povinná komunikovať so zamestnávateľom.

List mi poslal faxom, odovzdala mi ho dnes nadriadená. Zatiaľ som naň nijako nereagovala, len priamo nadriadenej pri rannom pohovore som povedala, že ňou zaslanú správu som čítala v sobotu po návrate z dovolenky. Tú odpoveď určite vyskúšam, aj keď v úspešnosť veľmi neverím.
Olgica
24.09.07,12:26
List mi poslal faxom, odovzdala mi ho dnes nadriadená. Zatiaľ som naň nijako nereagovala, len priamo nadriadenej pri rannom pohovore som povedala, že ňou zaslanú správu som čítala v sobotu po návrate z dovolenky. Tú odpoveď určite vyskúšam, aj keď v úspešnosť veľmi neverím.
V prvom kole mu odpíš na jeho fax, že s absenciou nesúhlasíš preto, že....
Počkaj si čo ti odpíše. Potom v druhom liste mu napíš, že celý prípad postúpiš na inšpektorát práce a ak bude treba tak aj na súd. Ja viem, že je to tvrdenie proti tvrdeniu ale (ak máš tú sms dá sa dokázať, že ti písal po prac.dobe a na súkr.mobil) myslím, že si v práve. Nemôžu si robiť čo sa im zachce. Neboj sa ho.
Chobot
24.09.07,12:38
neviem čo mám robiť :(

...čo najskôr odísť.:cool:
bendži
24.09.07,12:39
...čo najskôr odísť.:cool:

... to presne chcem, len neviem ako to spraviť, aby som tu už nemusela byť ani minútu, no aby na mňa zároveň nič ďalšie nemali... :confused:
VERONIKA6
24.09.07,13:53
Potrebujem sa radiť ďalej...

Zamestnávateľ mi dnes oznámil, že obdobie ktoré som strávila na dovolenke, považuje za absenciu.

Môžem sa nejako brániť, alebo je v práve?
S takým zamestnávateľom skonči čo najskôr pracovný pomer. Je to vrchol, čo si už niektorí tzv. "nadľudia" dovoľujú.
bendži
24.09.07,13:57
Práve som kontrolovala založené dovolenkové lístky, kde bola pôvodne moja podpísaná dovolenka.. našla som tam poznámku, že dovolenka bola zrušená 12.9. ... z môjho pohľadu dopísané spätne, pretože počas toho dňa nadriadená odchádzala z kancelárie skôr ako ja a nič také neurobila, lenže opäť je to nedokázateľné..

.. ešte mám jednu otázku .. keď už mám absenciu a zajtra neprídem do práce, čo mi môžu spraviť?
VERONIKA6
24.09.07,14:08
Práve som kontrolovala založené dovolenkové lístky, kde bola pôvodne moja podpísaná dovolenka.. našla som tam poznámku, že dovolenka bola zrušená 12.9. ... z môjho pohľadu dopísané spätne, pretože počas toho dňa nadriadená odchádzala z kancelárie skôr ako ja a nič také neurobila, lenže opäť je to nedokázateľné..

.. ešte mám jednu otázku .. keď už mám absenciu a zajtra neprídem do práce, čo mi môžu spraviť?
Ak neudáš dôvod Tvojej neprítomnosti v práci, môžeš dostať ďalší deň absencie.
bendži
24.09.07,14:11
Ak neudáš dôvod Tvojej neprítomnosti v práci, môžeš dostať ďalší deň absencie.

Áno, to je samozrejmé, no aké ďalšie kroky, ktorých by som sa mohla obávať, by mohli ďalej voči mne urobiť.. okrem ukončenia pracovného pomeru, ktoré chcem dosiahnuť...
VERONIKA6
24.09.07,14:16
Áno, to je samozrejmé, no aké ďalšie kroky, ktorých by som sa mohla obávať, by mohli ďalej voči mne urobiť.. okrem ukončenia pracovného pomeru, ktoré chcem dosiahnuť...
Krátiť dovolenku za každý deň absencie 1 až 2 dni dovolenky. Radšej si daj sama výpoveď a nebudú Ti krátiť dovolenku a nerozviažu s Tebou pracovný pomer za porušovanie disciplíny.
bendži
24.09.07,14:31
Len v prípade výpovede z mojej strany som viazaná dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorej sa snažím vyhnúť, nakoľko situácia na pracovisku je dosť vyhrotená...
VERONIKA6
24.09.07,14:41
Len v prípade výpovede z mojej strany som viazaná dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorej sa snažím vyhnúť, nakoľko situácia na pracovisku je dosť vyhrotená...

Ja na Tvojom mieste by som sa bránila cestou inšpektorátu práce a neodchádzala z pracoviska ako absentér.
bendži
27.09.07,10:06
Ahojte,

takze zatial este pracujem, dnes podavam oficialnu vypoved a sucasne aj staznost na neopravnene udelenie absencie v nasledovnom zneni:

"Týmto oficiálne vyjadrujem nesúhlas s udelenou absenciou v termíne ........., t.j. v trvaní 7 pracovných dní, a to z dôvodu čerpania riadne ohlásenej a schválenej dovolenky.

Dodatočné zrušenie dovolenky mi bolo zástupcom zamestnávateľa oznámené po ukončení pracovnej doby na súkromný mobilný telefón. Nakoľko z povahy práce ani zmluvných pracovných vzťahov mi nevyplýva žiadna povinnosť byť na súkromnom telefóne zastihnuteľná v čase osobného voľna, počas doby čerpania dovolenky som mobilný telefón nemala pri sebe. Z uvedeného dôvodu som o zrušení dovolenky nebola včas a riadne informovaná. Oficiálna informácia o zrušení dovolenky mi bola doručená až po jej ukončení, kedy nebolo možné vykonať žiadne zamestnávateľom požadované kroky. Vzhľadom na uvedené dôvody považujem udelenie absencie za neoprávnené a žiadam o prehodnotenie udelenia absencie a poskytnutie riadnych náhrad za čerpanie dovolenky."

Este je to zatial u mna na stole, takze ak je tam nieco nevhodne formulovane, rady len privitam... dakujem vsetkym za pomoc
bendži
27.09.07,10:07
Mimochodom, ešte môžem doplniť, že absenciu oznámili len mne, overovala som si či som bola odhlásená zo sociálnej poisťovne, a tento krok neurobili (aj keď myslím že ho neurobili len z vlastnej nevedomosti..). Môže mi to nejako pomôcť?
Danila
27.09.07,10:17
V závere napíš, že v prípade neuspokojenia Tvojej záležitosti zo strany zamestnávateľa sa obrátiš na inšpektorát práce, list zober konečne zo stola, a predlož šéfovi, alebo zanes ako doporučenú zásielku. To je šikan ako vyšitý a ja Ti držím palce. Viem, že budeš úspešná.:)
Olgica
27.09.07,10:23
List je pekne napísaný, doplň tam čo píše Danila a pošli poštou doporučene. Držím peste.
bendži
27.09.07,10:38
Ďakujem za dobrú radu, záver je už doplnený, už musí len nadriadená prísť do práce, aby to prevzala.. alebo to pošlem doporučene.

Zároveň mám pripravenú výpoveď v nasledovnom znení:

"Týmto dávam výpoveď z pracovného pomeru uzatvoreného na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.01.2007 z dôvodu dlhodobého nadmerného pracovného zaťaženia, nerefundácie odpracovaných nadčasových hodín, neoprávnený postup pri posudzovaní schválenej dovolenky a následnom udelení absencie a neuspokojivých medziľudských vzťahov s priamym nadriadeným na pracovisku. Výpoveď je podaná k 30.9.2007 s dvojmesačnou výpovednou lehotou, t.j. pracovný pomer končí najneskôr dňom 30.11.2007. Pracovný pomer môže byť ukončený pred uplynutím výpovednej lehoty na základe dohody oboch zmluvných strán."
Chobot
27.09.07,11:40
Ďakujem za dobrú radu, záver je už doplnený, už musí len nadriadená prísť do práce, aby to prevzala.. alebo to pošlem doporučene.

Zároveň mám pripravenú výpoveď v nasledovnom znení:

"Týmto dávam výpoveď z pracovného pomeru uzatvoreného na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.01.2007 z dôvodu dlhodobého nadmerného pracovného zaťaženia, nerefundácie odpracovaných nadčasových hodín, neoprávnený postup pri posudzovaní schválenej dovolenky a následnom udelení absencie a neuspokojivých medziľudských vzťahov s priamym nadriadeným na pracovisku. Výpoveď je podaná k 30.9.2007 s dvojmesačnou výpovednou lehotou, t.j. pracovný pomer končí najneskôr dňom 30.11.2007. Pracovný pomer môže byť ukončený pred uplynutím výpovednej lehoty na základe dohody oboch zmluvných strán."

Keby som to písal ja, tak by som to skrátil:

Týmto dávam výpoveď z pracovného pomeru uzatvoreného na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.01.2007 z dôvodu dlhodobého nadmerného pracovného zaťaženia, nerefundácie odpracovaných nadčasových hodín, neoprávnený postup pri posudzovaní schválenej dovolenky a následnom udelení absencie a neuspokojivých medziľudských vzťahov s priamym nadriadeným na pracovisku. Výpoveď je účinná dňom doručenia podaná k 30.9.2007 s dvojmesačnou výpovednou lehotou, t.j. pracovný pomer končí najneskôr dňom 30.11.2007. Pracovný pomer môže byť ukončený pred uplynutím výpovednej lehoty na základe dohody oboch zmluvných strán.

Dôvody uvádzať nemusíš. Viem, že by si im chcela povedať, že sú arogantní hňupi, ale z pohľadu nezainteresovaného to vyznie ako výpoveď písaná z ješitnosti a len by si im dopriala potešenie zabávať sa na texte výpovedi.

Taktiež posldná veta je zbytočná, ty ich nemusíš informovať o možnosti skončenia PP dohodou.

Lepšie je byť stručný a vecný, aby niečo, čo tam napíšeš, v budúcnosti nemohli použiť proti tebe.

Ale to je len môj názor. Ak to necháš tak, ako si to napísala, nič sa nestane.
Danila
27.09.07,11:57
Keby som to písal ja, tak by som to skrátil:

Týmto dávam výpoveď z pracovného pomeru uzatvoreného na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.01.2007 z dôvodu dlhodobého nadmerného pracovného zaťaženia, nerefundácie odpracovaných nadčasových hodín, neoprávnený postup pri posudzovaní schválenej dovolenky a následnom udelení absencie a neuspokojivých medziľudských vzťahov s priamym nadriadeným na pracovisku. Výpoveď je účinná dňom doručenia podaná k 30.9.2007 s dvojmesačnou výpovednou lehotou, t.j. pracovný pomer končí najneskôr dňom 30.11.2007. Pracovný pomer môže byť ukončený pred uplynutím výpovednej lehoty na základe dohody oboch zmluvných strán.

Dôvody uvádzať nemusíš. Viem, že by si im chcela povedať, že sú arogantní hňupi, ale z pohľadu nezainteresovaného to vyznie ako výpoveď písaná z ješitnosti a len by si im dopriala potešenie zabávať sa na texte výpovedi.

Taktiež posldná veta je zbytočná, ty ich nemusíš informovať o možnosti skončenia PP dohodou.

Lepšie je byť stručný a vecný, aby niečo, čo tam napíšeš, v budúcnosti nemohli použiť proti tebe.

Ale to je len môj názor. Ak to necháš tak, ako si to napísala, nič sa nestane.mimotemy Ďakujem, že v tejto pochmúrnej téme, v tento pochmúrny čas som sa nasmiala dosýta/ pošepkám len, najmä preto, že to je od teba/. Je to veľká, preveľká pravda.:)
bendži
28.09.07,09:22
Vcera som sa pokusila odovzdat nadriadenej staznost ohladom udelenia absencie ako i pisomnu vypoved, odmietla mi podpisat prevzatie, este si ma uplne vychutnavala asi hodinu a pol po pracovnej dobe, kedy som mala na ten podpis akoze cakat, kym mi laskavo povedala, ze to nepodpise.

Stihla som to este zaniest na postu, poslala som to doporucene na adresu firmy i s dorucenkou, uz len dufam ze to dnes pride.. nevadi ked firemnu postu preberam ja sama?
Chobot
28.09.07,13:35
Vcera som sa pokusila odovzdat nadriadenej staznost ohladom udelenia absencie ako i pisomnu vypoved, odmietla mi podpisat prevzatie, este si ma uplne vychutnavala asi hodinu a pol po pracovnej dobe, kedy som mala na ten podpis akoze cakat, kym mi laskavo povedala, ze to nepodpise.

Stihla som to este zaniest na postu, poslala som to doporucene na adresu firmy i s dorucenkou, uz len dufam ze to dnes pride.. nevadi ked firemnu postu preberam ja sama?


Keď funguješ ako podateľňa, mohla si to kľudne prevziať ako osobne podané, zapísať ako došlú poštu a predložiť vedeniu.

Ale nevadí, keď to príde z pošty, tak to prevezmeš za firmu. Len neviem, či to dnes príde...:rolleyes: . Ak to príde až v pondelok, celá výpoveď sa posunie o mesiac, teda skončíš 31.12.
bendži
28.09.07,17:40
Prišlo to dnes :) takze doručenie je platné a od pondelka mi začína výpovedná doba.. budem vám priebežne písať, najmä čo vymyslia s tou absenciou... ďakujem zatiaľ všetkým za pomoc
bendži
28.09.07,18:07
Musim sa ešte pochváliť... pred pár minútami si šéfka konečne našla na mňa čas... a oznámila mi, že doba strávená v zahraničí bude posudzovaná ako dovolenka :) čiže zrušila absenciu :)

Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem :)
Kazu
28.09.07,18:25
Vidí sa mi, že tvoj oficiálny nesúhlas riadne nabúral jej neochvejný pocit nadradenosti a aj nadriadenosť dostala na frak. Veľmi rýchle si uvedomila, že aj ona má nadriadeného. Nóó, dala si jej zhltnúť horkú pilulku. :---
Danila
28.09.07,18:45
Musim sa ešte pochváliť... pred pár minútami si šéfka konečne našla na mňa čas... a oznámila mi, že doba strávená v zahraničí bude posudzovaná ako dovolenka :) čiže zrušila absenciu :)

Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem :)Dobrá správa. Teším sa s tebou.:)
Zoltán Kovács
28.09.07,19:37
Musim sa ešte pochváliť... pred pár minútami si šéfka konečne našla na mňa čas... a oznámila mi, že doba strávená v zahraničí bude posudzovaná ako dovolenka :) čiže zrušila absenciu :)

Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem :)

Gratulujem. Si odvážna. Nechcem ti kaziť radosť, ale aby neostali iba pri slovných sľuboch, ale aby aj na papieri to bolo.;)
Katy a R
30.09.07,11:52
Musim sa ešte pochváliť... pred pár minútami si šéfka konečne našla na mňa čas... a oznámila mi, že doba strávená v zahraničí bude posudzovaná ako dovolenka :) čiže zrušila absenciu :)

Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem :)

Žeby čítala túto diskusiu ????