nextone
29.11.07,17:35
rada by som sa informovala, či môže dať zamestnanec, ktorý ruší svoju prevádzku - výpoveď na základe par. 60, t.j. dohodou?
Musí ju zamestnanec akceptovať?
Ďakujem
Infarkt
29.11.07,17:44
Samozrejme by bol ZC hlúpy, aby s niečím takým súhlasil... :)

§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom
Na začiatok (file:///C:/Documents%20and%20Settings/R%C3%B3bert%20Much%C3%BD/Desktop/Firma%20ROB-EX/Legislat%C3%ADva/Z%C3%A1konn%C3%ADk%20pr%C3%A1ce%20od%20092007.htm# hore)

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy, alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného orgánu na ochranu zdravia, zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

(3) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(4) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 3 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Na základe znenia tohto paragrafu ZP má dokonca nárok na odstupné podľa §76 ZP... :cool:
nextone
29.11.07,17:52
to znemaná, že ak sa ruší prevádzka, resp. v tomto prípade celý hotel zanika a ruší svoju činnosť, nemusí dotyčný takúto výpoveď par. 60. podpísať?
Môže si nárokovať na odstupné?
Infarkt
29.11.07,17:55
Samozrejme...ja by som na mieste zamestnance s dohodou určite nesúhlasil...a zamestnávateľ inú šancu nemá, len dať výpoveď podľa toho §63 a tým zo zákona vzniká povinnosť zamestnávateľovi vyplatiť príslušné odstupné podľa toho §76...
brčko
29.11.07,18:02
Najprv by ste si mala ujasniť, že dohoda (§60) nie je to isté ako výpoved daná zamestnávatelom (§63). Na dohodu musia byť dvaja a dvaja ju aj podpisujú. Výpoved stačí doručiť, druhá strana s nou nemusí súhlasiť, no musí ju akceptovať.
Kedže sa ruší prevádzka, je možné dať výpoved podla § 63 ods.1a - s výpovednou lehotou a odstupným alebo ak druhá strana bude súhlasiť (neviem,či ste vlastne zamestnanec alebo zamestnávatel), môžete spísať dohodu o skončení PP. Ak bude v dohode uvedený dôvod ukončenia PP, t.j. zrušenie prevádzky, patrí zamestnancovi odstupné - vid §76 ods.1 ZP. Ak v dohode tento dôvod nebude uvedený, nárok na odstupné mať zamestnanec nebude.