Jana Acsová
02.01.08,09:10
Od 1. januára platia nové postupy účtovania.

Opatrenie platné do 31. 12. 2007:
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia č. 21378/2003-92, č. 25167/2003-92, č. MF/11158/2004-74 a č. MF/26007/2005-74.

Opatrenie platné od 1. 1. 2008:
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13.decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov .


Nové postupy nájdete vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007.
Jana Acsová
02.01.08,08:31
Vo finančnom spravodajcovi nájdete aj vzory daňových priznaní platné pre daňovníkov, ktorým termín na podanie daňového priznania pripadá na obdobie od 1.1.2008.