Richard
18.06.04,18:50
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Valika
09.03.05,17:17
Súrne prosím poradte!
V 2/2004 som vystavila fa 100000,-SK splatná 17.2.04 311/602,343
Dňa 6.9.04 máme právoplatný platobný rozkaz ale firma už je v konkurze.
Dňa 12.11.2004 v zákonnej lehote sme prihlásili pohľadávku 100000,- do konkurzu. Doteraz nám nedošla žiadna odpoved od správcu konkurznej podstaty.
Vytvorím si v 11/04 opravnú položku 100000,- 559/391.
Je tvorba tejto opravnej položky v r.2004 daňový náklad?
Podľa mna §20 ods.2 písm.c/ Z.595/2003 to dovoľuje. Rozmýšľam dobre?????

Dakujem.
lenkak
10.03.05,17:29
S takýmto som sa ja ešte našťastie nestretla, ale našla som niečo bližšie o danej problematike:

Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v*konkurznom konaní a*vyrovnacom konaní

Tvorba opravných položiek k*pohľadávkam voči dlžníkom v*konkurznom konaní a*vyrovnacom konaní je daňovým výdavkom u*daňovníkov účtujúcich v*sústave podvojného účtovníctva, a*to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva prihlásených v*lehote určenej v*uznesení o*vyhlásení konkurzu alebo v*uznesení o povolení vyrovnania. Pri bankách sa uznávajú opravné položky voči dlžníkom v*konkurznom konaní a*vyrovnacom konaní vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávok prihlásených v*lehote určenej v*uznesení o*vyhlásení konkurzu a*ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa § 20 ods. 4 ZDP. Opravné položky k*pohľadávkam voči dlžníkom v*konkurznom konaní a*vyrovnacom konaní sú daňovými výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v*ktorom boli pohľadávky v*určenej lehote prihlásené.

Opravné položky k*pohľadávkam voči dlžníkom v*konkurznom konaní a*vyrovnacom konaní sa zrušia v*prospech výnosov v*zdaňovacom období, v*ktorom bola pohľadávka uspokojená. Ak pohľadávky poprel správca konkurznej podstaty a*veriteľ neuplatňuje nárok na uspokojenie tejto pohľadávky z*konkurznej podstaty prostredníctvom súdu alebo príslušného správneho orgánu, základ dane sa zvýši o*výšku týchto popretých pohľadávok. Ak správca konkurznej podstaty poprel pohľadávku a*veriteľ uplatnil nárok na jej uspokojenie z*konkurznej podstaty na súde alebo na príslušnom správnom orgáne, základ dane sa zvýši o*výšku týchto popretých pohľadávok alebo ich častí v*zdaňovacom období, v*ktorom súd alebo príslušný správny orgán takýto návrh zamietol.

Uvedené konštatovania sa použijú aj na pohľadávky voči dlžníkom v*zahraničí. Ak ide o*pohľadávky voči dlžníkom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v*štáte, v*ktorom nie je právny predpis upravujúci konkurz a*vyrovnanie, za daňový výdavok možno uznať aj opravné položky tvorené daňovníkom na pohľadávky, ktoré sa vymáhajú prostredníctvom súdu v*inom štáte.
Valika
11.03.05,09:03
Ahoj takže dať to smelo do nákladov danových??? Dííík.
lenkak
11.03.05,12:13
Môžeš smelo do daňových.
babetka
18.03.05,16:44
Mám 2 otázky ohľadom opravných položiek:
1.Môžem tvoriť opravnú položku aj na pohľadávku, na ktorú máme exekúciu?
2. Keď je už uhradená pohľadávka vo výške asi 60% mám tvoriť opravnú položku z celej sumy nesplatenej pohľadávky alebo zo sumy nesplatenej pohľ. bez DPH, teda
-25% z nesplatenej čiastky bez DPH po 3 mesiacoch
- 50% z nesplatenej čiastky bez DPH po 6 mesiacoch
- 75% z nesplatenej čiastky bez DPH po 9 mesiacoch?
Ďakujem
Valika
21.03.05,08:29
Opravná položka sa tvorí zo sumy vrátane DPH, takže sa tam neuvažuje z ceny bez DPH, a teda tú nesplatenú časť pohľadávky.Tých 25%,50% ... sú daňovo uznané náklady.

Opravnú položku môžeš tvoriť aj na pohľadávku na exekúcii, ale len nedaňovo, aspoň ja som to tak robila.Až ked budeš mať rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie pre nemajetnosť dlžníka vtedy odpíšeš pohľadávku na 546 danovo uznané náklady.
babetka
21.03.05,08:47
Ahoj Valika, ďakujem za odpoveď, ale dovolím si nesúhlastiť s tou prvou časťou. Trošku som prelúskala materiály od Ing. Minárskeho zo školenia a tam uvádza, že podľa § 20 ods. 14 je daňovo uznaným výdavkom tvorba opravnej položky k pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do príjmov. Keďže DPH nebola zahrnutá do daňových príjmov, nie je možné uznať ju ako daňový výdavok. Takže z čiastky s DPH sa robí len účtovná opravná položka a nie daňová.