Jana Ch.
15.01.08,12:38
potrebovala by som zistiť výšku paušálneho výdavku na daňové priznanie za rok 2007 pre remeselníkov - maliar, pilčík. Je pravda že uzákonili nový výdavok iba vo výške 25%, minulý rok boli pre tieto remeslá vo výške 40%. Prosím vás o pomoc
vikinka
15.01.08,12:47
§ 6 ZDP ods.10
(10)Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže
uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné
daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
STRELEC
15.01.08,12:51
potrebovala by som zistiť výšku paušálneho výdavku na daňové priznanie za rok 2007 pre remeselníkov - maliar, pilčík. Je pravda že uzákonili nový výdavok iba vo výške 25%, minulý rok boli pre tieto remeslá vo výške 40%. Prosím vás o pomoc
Je pekné, že viac dôveruješ porade na Porade ako vlastnému letmému nakuknutiu do ZDP.
:)