wiktoria
17.01.08,09:53
ahojte,
prosím o radu - s.r.o. kúpila od inej s.r.o. minerálny vodný prameň, voda ktorého sa predáva do veľkoobchodných reťazcov.
Prosím Vás o radu - na aký majetkový účet to mám zaúčtovať?
ďakujem
betka
19.01.08,13:45
Skúsim čisto teoreticky a podľa mojich úvah:

Ako vzniká minerálny prameň
Aby mohol vzniknúť minerálny prameň, musí povrchová (dažďová, riečna) voda presakovať do hlbších vrstiev zemskej kôry, niekedy až do hĺbky 30 kilometrov. Pretekaním hrubými vrstvami zeme sa voda čistí, filtruje a stáva sa podzemným prameňom. Voda podzemného prameňa sa v zemských hlbinách stretáva s oxidom uhličitým CO2, ktorým sa nasycuje na slabú kyselinu uhličitú H2CO3. Oxidom uhličitým nasýtená podzemná voda ešte nie je minerálna voda. Slabá kyselina uhličitá naleptáva okolité horniny, rozpúšťa ich a nimi sa obohacuje. Pramenitá voda, ktorá je obohatená o rôzne plyny (okrem oxidu uhličitého CO2 to môže byť aj sulfán H2S), má menšiu hustotu, a tak vystupuje na povrch. Ak sa prameň vody stretáva s horúcimi plynmi, pod tlakom týchto plynov vyviera zo zeme ako horúci prameň

Zákony:
Poznáme hmootný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania. Tento majetok sa nemôže odpisovať z rôznych dôvodov.
1. pozemky
2. pestovateľské celkys dobou plodnosti kratšou ako 3 roky
3. hydromeliorácie - technická úprava vodného režimu, sú vylúčené z odpisovania do dvoch rokov po ich dokončení.
4. ochranné hrádze, úpravy bystrín...-prostredníctvom nich nedosahujeme žiadne príjmy.
5. umeleckú diela-predmet múzejnej a galerijnej hodnoty
6. kultúrne pamiatky a súbory-ich hodnota sa nedá vyčísliť (teoret)
7. skupina, kt. sa taktiež nedá oceniť a z toho dôvodu sú vylúčené z odpisovania:
- podzemné a povrchové vody
- lesy
- jaskyne, meračské značky, signály...............

§ 38
Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
(1) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa účtuje na účte 031 - Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky.
(2) Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadená stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov10), je cena vrátane výsadby.
(3) Na účte 032 - Umelecké diela a zbierky sa účtujú
a) umelecké diela 8), ak nie sú súčasťou stavebných objektov,
b) zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti, hnuteľné kultúrne pamiatky.
wiktoria
21.01.08,18:19
ďakujem veľmi pekne za radu
andrej_rv
22.01.08,00:05
ahojte,
prosím o radu - s.r.o. kúpila od inej s.r.o. minerálny vodný prameň, voda ktorého sa predáva do veľkoobchodných reťazcov.
Prosím Vás o radu - na aký majetkový účet to mám zaúčtovať?
ďakujem
Ústava SR - čl. 4: Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Podľa mňa nie je možné zdroj podzemnej minerálnej vody získať do vlastníctva, teda ani kúpiť ani predať. Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v § 3 uvádza:

§ 3
Vlastnícke vzťahy
Prírodná liečivá voda a prírodná minerálna voda sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá ju odobrala z prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja na základe povolenia využívať zdroj vydaného podľa tohoto a zaplatila za ňu úhradu.
Získať do vlastníctva - aj to len od štátu - a za úhradu sa dá len odobratá voda, zdroj (prameň) zostáva majetkom štátu. Predmetom kúpy a predaja môžu byť len nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza, alebo iné právo k nehnuteľnosti a záchytnému zariadeniu, ktoré využívateľa oprávňuje nehnuteľnosť a záchytné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja používať. Ak sa pod pojmom "kúpila minerálny prameň" rozumie kúpa príslušných pozemkov, "prameň" a pozemky za zaúčtujú na účet 031.
Ak sa tou kúpou rozumie kúpa prameňa (presnejšie práva využívať tento prameň) nezávisle na pozemkoch (cena za prameň je mimo kúpnej ceny pozemkov), jedná sa podľa mňa o určitý druh nehmotného majetku. V takomto prípade by som odkúpenie užívacieho práva účtoval na účet 014 - Oceniteľné práva.
betka
24.01.08,00:06
Andrej, tomuto sa povie krása a variabilita účtovníctva.
014 by ma ani za duba nenapadla.

Tu treba prešpŕtať celú zmluvu dôkladne, o akú kúpu ide.
Ak ide o oceniteľné právo, musím vedieť na akú dlhú dobu som toto právo zakúpila. Urobím si odpisový plán, kde si môžem stanoviť účtovné odpisy na dlhšiu dobu ako 5 rokov:
- kúpa práva: 041/321
- zaradenie: 014/041
- odpis: 551/074
andrej_rv
24.01.08,00:22
Tu treba prešpŕtať celú zmluvu dôkladne, o akú kúpu ide.
Áno. Na znení zmlúv záleží strašne veľa. Opytujúci si to väčšinou neuvedomujú, neuvedú podstatné informácie a potom buď nedostanú radu alebo dostanú riešenie úplne od veci.
wiktoria
11.02.08,07:34
uff, idem sa hned pozriet na detaily zmluvy