Blsko
25.01.08,15:15
Zákon o sociálnom fonde č.286/1992 Z.z.


Aktuálne znenia zákona:
Aktuálne znenie (http://www.porada.sk/showthread.php?t=39485)Poznámka:
Aktuálne znenie zákona o sociálnom fonde po novele 313/2005 Z.z.

Komentár k zákonu o sociálnom fonde nájdete v DRAKovi. drak.porada.sk (http://www.porada.sk/f123-komentar.html)

hore § 1 Sociálny fond Komentár (http://www.porada.sk/t37229-zakon-o-socialnom-fonde-1-a-2.html)
§ 2 Komentár (http://www.porada.sk/t37229-zakon-o-socialnom-fonde-1-a-2.html)
§ 3 Tvorba fondu Komentár (http://www.porada.sk/t37231-zakon-o-socialnom-fonde-3-tvorba-fondu.html)
§ 4 Komentár (http://www.porada.sk/t37231-zakon-o-socialnom-fonde-3-tvorba-fondu.html)
§ 5 Komentár (http://www.porada.sk/t37231-zakon-o-socialnom-fonde-3-tvorba-fondu.html)
§ 6 Komentár (http://www.porada.sk/t37231-zakon-o-socialnom-fonde-3-tvorba-fondu.html)
§ 7 Použitie fondu Komentár (http://www.porada.sk/t37242-zakon-o-socialnom-fonde-7-pouitie-fondu.html)
§ 8 Prechodné a záverečné ustanovenie
§ 9

OBLASŤ: Finančné právo

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 31. mája 1994 o sociálnom fonde 152/1994 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zmena: 280/1995 Z.z.
Zmena: 375/1996 Z.z.
Zmena: 313/2005 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

911§ 1
Sociálny fond
Na začiatok

Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len "fond").

2§ 2
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Zamestnávateľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo miestom podnikania a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca

a) v pracovnom pomere alebo
b) v služobnom pomere.

3§ 3
Tvorba fondu
Na začiatok

(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0, 6% až 1% zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve, najviac vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 3 písm. a), najviac však vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.

(2) Povinný prídel fondu vo výške 0, 6% tvoria zamestnávatelia podľa § 5 ods. 1 tohto zákona od 1. septembra 1994. Zamestnávatelia, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli zisk a splnili všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, zvýšia povinný prídel v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve najviac do výšky 1%.

(3) Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.

4§ 4
Na začiatok

(1) Základom na určenie prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. 3)

(2) Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.

(3) Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.

5§ 5
Na začiatok

(1) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov) 1).

(2) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.

6§ 6
Na začiatok

(1) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa.

(2) Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu podľa § 4 ods. 1.

(3) Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

(4) Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný prídel do fondu vykoná zamestnávateľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka.

7§ 7
Použitie fondu
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom, 3a) na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, na dopravu do zamestnania a späť, na sociálnu výpomoc, na rekreácie, na doplnkové dôchodkové poistenie a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

(2) Príspevok z fondu možno poskytnúť v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve zamestnancovi aj pre jeho rodinných príslušníkov a poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo do invalidného dôchodku. Za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti 3b) zamestnanca.

(3) Ak nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 1 alebo rozsah a zásady poskytovania príspevku z fondu, alebo ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok

a) zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný mesačný zárobok 3) nepresahuje dvojnásobok životného minima 3c)a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200 Sk mesačne, najviac však vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 2; poskytovanie tohto príspevku nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť podľa písmena b),
b) zamestnancom na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom 3a) a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily v rozsahu najmenej 30/ povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a na sociálnu výpomoc, na dopravu do zamestnania a späť a na doplnkové dôchodkové poistenie v rozsahu najmenej 20% povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a).

(4) Zostatok fondu použije zamestnávateľ v prípadoch uvedených v odseku 3 pre zamestnancov na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

(5) Zamestnanec je na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.

(6) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 3 písm. a); súčasťou tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.

(7) Príspevok z fondu zamestnávateľ nemôže poskytovať na účely odmeňovania za prácu.


8§ 8
Prechodné a záverečné ustanovenie
Na začiatok

Zostatok prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa predpisov platných do 31. decembra 1992 a splátky pôžičiek poskytnutých z prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vrátených po 1. januári 1994, ktoré vedie zamestnávateľ na osobitnom účte, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou sociálneho fondu zamestnávateľa 2).


9§ 9
Na začiatok

Prechodné ustanovenie
účinné od 1. septembra 2005


------------------------------------------------------------------
1) § 24 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. o
štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
3) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
3a) § 140 Zákonníka práce. 3b) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z.z.
3c) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.