Jana G.
29.01.08,07:33
Prajem pekný deň,
FO podnikateľ v živ.liste má remeselnícke činnosti - murárske práce ale príjmy tvoria za r.2007 na 90% výkopové práce. Môžem výkopové práce považovať za remeselnícku činnosti a uplatniť 60% výdavky z príjmu? Ďakujem.
ZDENIELA
29.01.08,07:38
Tu pozri, či nájdeš v murárskych prácach aj výkopy


SKUPINA 113 – Stavebníctvo


REMESELNÉ ŽIVNOSTI
kmeňové činnosti
ODBOR a jeho KÓD
charakteristika odboru


21. Murárstvo
zahŕňa:
Vykonávanie murárskych, obkladačských, šamotárskych prác, kladenie keramických podláh pri výstavbe, rekonštrukciách /mimo reštaurátorských prác/ súčasných i historických objektov. Odborné hlavne murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych materiálov, murovanie kanalizačných stôk a nadväzujúcich kanalizačných a vodárenských objektov. Zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, žiaruvzdorných výmuroviek, striekanie (torkretovanie). Osadzovanie prefabrikovaných prekladov, schodov, zárubní, okien, zábradlí, rímsových dosák, komínových zostáv a podobne. Vykonávanie konštrukcií zo sklobetónu, kyselinovzdorných podláh a obkladov, vykonávanie špeciálnych izolácií historických objektov, zhotovovanie mozaík (výtvarných podľa umeleckého návrhu) i mozaikových obkladov. Zhotovovanie zateplovacieho systému fasád budov vrátane povrchovej úpravy. Vykonávanie špeciálnych dlažieb (kamenné dosky, benátska dlažba). Obkladačské práce so všetkými druhmi obkladových materiálov vo vzťahu ku živnosti. Vykonávanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.


Stavebníctvo – kód 36


3661 2 - murár
3656 4 01 - operátor stavebnej výroby–murované konštrukcie
3668 2 - montér suchých stavieb
3682 2 11 - murár – výroba v stavebníctve
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a príprava je zameraná na získanie odborných teoretických vedomostí a praktických zručností súvisiacich s vykonávaním odborných činností spojených s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok, komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prekladov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonaním údržby, opráv, adaptačných a rekonštrukčných prác a montáží stavebných projektov, úpravy interiérov a montáži ľahkých stavebných konštrukcií v bytových, občianskych, priemyselných objektoch, pri ich údržbe , opravách a rekonštrukcii, pri kreslení a čítaní technickej dokumentácii. Štúdium je zamerané na prípravu povolania murár a vykonávanie niektorých činností obkladača, betonára, omietkára, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
kmeňové činnosti
ODBOR a jeho KÓD
charakteristika odboru


22. Tesárstvo
zahŕňa:
Ručná a strojná príprava dreva s následným vykonávaním všetkých potrebných tesárskych úkonov (spojov, detailov, výrobkov) a ich osadzovanie podľa výkresov debnení. Zhotovovanie krovov, debniacich prvkov. Výroba a montáž drevených konštrukcií, altánkov, pergôl, drevených blokov pre exteriéry, drevených schodov, stropov, okeníc, zábradlí, okien dverí, zárubní, kladenie tesárskych (palubovkových) podláh z hobľovaných materiálov a plávajúcich podláh. Zhotovovanie podkladov pre strešné krytiny.


Stavebníctvo – kód 36


3663 2 - tesár
3684 2 - strechár (len krovy)
3682 2 - tesár – výroba v stavebníctve
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a príprava je zameraná na získanie samostatnosti pri vykonávaní odborných činností spojených s ručným a strojovým opracovaním dreva a materiálov nahrádzajúcich drevo, ručným opracovaním kovov, plastov a sadrokartónu. Absolventi získajú vedomosti a zručnosti potrebné pri výrobe, nastavovaní a montáži drevených a ľahkých kovových lešení, plošín a výťahových šachiet, debnení, pri vynášaní, rysovaní a vyväzovaní krovov rôznych druhov a tvarov šikmých striech a pri vykonávaní prehliadok stavu tesárskych konštrukcií, pri ich údržbe a opravách, pri činnostiach súvisiacich so strechou, má potrebné manuálne zručnosti súvisiace o strešnými nosnými konštrukciami, krytinami, izoláciami a výrobou, osadzovaním resp. montážou klampiarskych prvkov
23. Pokrývačstvo
zahŕňa:
Zhotovovanie a opravy mäkkých a tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií zo všetkých druhov materiálov (napr. lepenky, cementových, keramických pálených materiálov, bridlíc, laminátov, kombinovaných izolačných materiálov). Úpravy krytín, sanácia poškodených krytín, osadzovanie atypických kovových doplnkov (hrotov, krížov, zámočníckych výrobkov).Izolácie plochých striech a zhotovovanie asfaltových náterov a lepenie pásov do asfaltu. Zhotovovanie (osadzovanie) atypických zostáv krytín podľa historických vzorov pri obnove historických pamiatok.
Stavebníctvo – kód 36


3677 2 - pokrývač
3684 2 - strechár
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a príprava je zameraná na kvalifikované vykonávanie odborných činností súvisiacich so zhotovovaním a opravami mäkkých a tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií rôznych tvarov a sklonov, vykonávanie úprav krytín na hrebeňoch, nárožiach, úžľabiach a odkvapoch, ako i prác pri rekonštrukciách a obnove pamiatok; má potrebné manuálne zručnosti súvisiace o strešnými nosnými konštrukciami, krytinami, izoláciami a výrobou, osadzovaním resp. montážou klampiarskych prvkov. Učebný odbor pripravuje na povolanie pokrývač a vykonávanie niektorých činností v povolaniach izolatér, stavebný klampiar a tesár.

REMESELNÉ ŽIVNOSTI
kmeňové činnosti
ODBOR a jeho KÓD
charakteristika odboru


24. Klampiarstvo
zahŕňa:
Ručná a strojná úprava plechov zo všetkých druhov materiálov delením a tvárnením. Zhotovovanie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov z rôznych materiálov strihaním, ohýbaním, stáčaním, drážkovaním, falcovaním. Oplechovanie striech, výroba plechových krytín. Zostavovanie plechových dielov do montážnych celkov cínovaním, zváraním, nitovaním. Zhotovovanie plechových nádob, skriniek klampiarskou technológiou, Výroba a montáž vzduchotechnických rozvodov, oplechovanie tepelných izolácií, osadzovanie a opravy odkvapových kompletov a lapačov snehu, klampiarskych stavebných prvkov, vložkovanie komínov plechovými vložkami.
Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba – kód 24


2435 2 01 - klampiar – strojárska výroba
2435 2 02 - klampiar – stavebná výroba
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí a zručnosti v oblasti ručného a strojového delenia a tvárnenia jemných oceľových plechov, plechov z neželezných kovov a profilového materiálu menších prierezov, vyhotovovanie výrobkov z týchto materiálov, ich spájanie a zostavovanie.


25. Izolatérstvo
zahŕňa:
Izolácie stavieb, konštrukcií, potrubí, podláh , izolácie zariadení proti nepriaznivým vplyvom tepla, chladu, hluku , chvenia, proti zemnej a atmosférickej vlhkosti, tlakovej a agresívnej vode, kyselinovzdorné a protipožiarne izolácie za použitia špeciálnych materiálov. Vykonávanie a opravy mäkkých krytín, komplexných strešných plášťov plochých striech, tepelných izolácií striech, zatepľovanie budov obkladaním tepelnoizolačnými materiálmi, tepelná izolácia potrubných rozvodov. Striekanie stavebných oceľových konštrukcií špeciálnymi protipožiarnymi izoláciami.
Stavebníctvo – kód 36


3676 2 - izolatér
3684 23 - strechár (izolácia striech)
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a odborná príprava je zameraná na činnosti súvisiace s izolovaním konštrukcií a zariadení v objektoch pozemných a priemyselných stavieb proti stratám tepla a chladu, proti účinkom nadmerného hluku a otrasom, proti zemnej a atmosferickej vlhkosti, proti tlakovej a agresívnej vode zhotovené rozličnými druhmi izolačných materiálov


REMESELNÉ ŽIVNOSTI
kmeňové činnosti
ODBOR a jeho KÓD
charakteristika odboru
26. Vodoinštalatérstvo
a kúrenárstvo
zahŕňa:
Montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok, komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií. Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií). Montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných , kanalizačných a vykurovacích systémov. Hydraulické nastavenie (vyváženie) systémov centrálneho vykurovania. Oprava vodovodných batérií a splachovačov.
Stavebníctvo – kód 36


3678 2 - inštalatér
3673 2 - kachliar (kúrenárstvo)
3657 4 - mechanik tepelných sústav (len vykurovanie)
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a príprava je zameraná na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení a činnosti súvisiace sostavbou, prestavbou a opravami rôznych druhov kachieľ, sporákov, pecí a kozubov vrátane uskutočnenia skúšok ich zapojenia podľa noriem a protipožiarnych predpisov a s čistením a opravami komínových prieduchov, dymovodov, dymových kanálov, pecí, kotlov, kachieľ, sporákov, špeciálnych vykurovacích zariadení a spotrebičov vo všetkých typoch objektov. Počas prípravy absolventi získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, pri tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení, vykonávaní skúšok tesnosti. Štúdium je zamerané na prípravu povolania inštalatér, zvárač ( po vykonaní zváračského kurzu ) a vykonávanie činností potrubára, stavebného zámočníka, montéra izolácii potrubí a kotlov27. Inštalácia a opravy
chladiarenských
zariadení
zahŕňa:
Inštalácia, opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (chladničiek, mrazničiek, chladiacich skríň, chladiaceho nábytku, distribučných chladiacich zariadení /skrine, vitríny, boxy/), výčapných stolov, chladiacich dopravných zariadení, doskových zmrazovačov. Údržba chladiacich systémov podľa dokumentácie výrobcov. Montáž, servis, technické prehliadky a oprava klimatizačných zariadení (aj autoklimatizácii) a súvisiace stavebno technické práce.
Elektrotechnika – kód 26


2680 2 03 - mechanik - chladiacich zariadení
3697 4 - mechanik - elektrotechnik
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a odborná príprava je zameraná na činnosti súvisiace s montážou, zostavovaním a nastavovaním, údržbou a opravou častí a celkov príslušného zariadenia vrátane funkčnej kontroly mechanických a elektrických prvkov a celých zariadení. Je zameraný na vážiace zariadenia, na zdvíhacie zariadenia, na chladiace zariadenia, na stroje a zariadenia, na elektrotechniku, na meracie prístroje a zariadenia a na administratívnu techniku


REMESELNÉ ŽIVNOSTI
kmeňové činnosti
ODBOR a jeho KÓD
charakteristika odboru


28. Podlahárstvo
zahŕňa:
Kladenie a opravy podláh rôzneho druhu (napr. parketových, palubovkových, mozaikových, liatych) na drevenom, betónovom, škvarobetónovom alebo izolačnom podklade. Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov, vykonávanie izolačných a vyrovnávajúcich vrstiev, vykonávanie poteru, brúsenie, leštenie a napúšťanie povrchu, upevňovacích krycích líšt a dosiek. Zhotovovanie podláh z dyhovaných dosiek. Ukladanie podláh z rôznych druhov materiálov (laminátových, drevených a podobne).
Stavebníctvo – kód 36


3680 2 - podlahár
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí a zručností v oblasti kladenia a opráv všetkých druhov podláh na drevenom, betónovom, škvarobetónovom alebo izolačnom podklade. Absolvent učebného odboru ovláda odbornú terminológiu, základné technologické postupy pri kladení podláh všetkého druhu. Má teoretické a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu v učebnom odbore.


29. Plynoinštalatérstvo
zahŕňa:
Montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) plynu, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových, tesnostných) skúšok.
Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba – kód 24


2466 2 01 - mechanik opravár – plynárenské zariadenia
3678 2 - inštalatér
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí a zručnosti v oblasti opravy strojov a zariadení i funkčných celkov, demontáž, kontrolu a opravu strojových častí, základné ručné a strojové operácie pri rozpájaní, spájaní a opravách strojových častí a jednoduché elektrotechnické práce priamo súvisiace s opravou príslušného zariadenia. Zamerané je na plynárenské zariadenia, stroje a zariadenia, na požiarnu techniku, lesné stroje a zariadenia, poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby, zariadenia pre cukrovary a škrobárne, renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo, cestné motorové vozidlá, koľajové vozidlá a lietadlá, na činnosti spojené s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.


REMESELNÉ ŽIVNOSTI
kmeňové činnosti
ODBOR a jeho KÓD
charakteristika odboru
29.a) Kachliarstvo
zahŕňa:
Navrhovanie, stavby a rekonštrukcie, montáž, demolácia a opravy kachľových pecí, sporákov na pevné palivo, krbov, udiarní, pecí, grilov, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatných individuálne konštruovaných i sériovo vyrábaných lokálnych pecí na pevné palivo. Stavba, opravy a rekonštrukcie historických lokálnych pecí. Pripájanie lokálnych pecí vrátane teplovzdušných a teplovodných výmenníkov ku komínovým prieduchom. Vložkovanie komínov, súvisiace murárske, obkladačské a šamotárske práce a opravy výmuroviek priemyselných pecí.
Stavebníctvo – kód 36


3673 2 - kachliar
charakteristika odboru:
Vzdelávanie a príprava je zameraná na vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia so stavbou, prestavbou a opravami rôznych druhov kachieľ, sporákov, pecí a kozubov vrátane uskutočnenia skúšok ich zapojenia podľa noriem a protipožiarnych predpisov a s odstraňovaním závad v dymovodoch
Zita5
29.01.08,07:42
Prajem pekný deň,
FO podnikateľ v živ.liste má remeselnícke činnosti - murárske práce ale príjmy tvoria za r.2007 na 90% výkopové práce. Môžem výkopové práce považovať za remeselnícku činnosti a uplatniť 60% výdavky z príjmu? Ďakujem.

Výkopové práce nie sú remeselná živnosť .;)
Vladimír Ozimý
29.01.08,08:05
čo sa týka na posúdenie uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60% je tam základná podmienka. Počas roku nesmie vykonávať iné práce ako remeselné pokiaľ by kombinoval remeselné práce so živnosťou ktorá nie je remeselnou môže si uplatniť len 40% výdavky. A Ako bolo napísané výkopové práce nie sú remeslom :)
Jana G.
29.01.08,08:14
Ďakujem pekne za odpovede.